Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Фінансова звітність підприємства

      КОДИ  
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01  
Підприємство ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " за ЄДРПОУ  
Територія   за КОАТУУ  
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ  
Вид економічної діяльності Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту за КВЕД 46.19  
Середня кількість працівників        
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака        
Адреса 37300, Полтавська обл., Гадяцький р-н., м. Гадяч, вул. 50 рокiв Жовтня, буд.27, кв. 58      
     
                 

 

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності V  

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30.12.2014 р.

 

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершені капітальні інвестиції
Основні засоби:
первісна вартість
знос
Інвестиційна нерухомість:
первісна вартість
знос
Довгострокові біологічні активи:
первісна вартість
накопичена амортизація
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0 0
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Гудвіл
Відстрочені аквізиційні витрати
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах
Інші необоротні активи
Усього за розділом I
II. Оборотні активи
Запаси
Виробничі запаси
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Поточні біологічні активи
Депозити перестрахування
Векселі одержані
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами 1130 14423 0 0
з бюджетом
у тому числі з податку на прибуток
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків
Інша поточна дебіторська заборгованість
Поточні фінансові інвестиції
Гроші та їх еквіваленти
Готівка
Рахунки в банках
Витрати майбутніх періодів
Частка перестраховика у страхових резервах
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0 0
резервах збитків або резервах належних виплат
резервах незароблених премій
інших страхових резервах
Інші оборотні активи
Усього за розділом II
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття
Баланс

 Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал
Внески до незареєстрованого статутного капіталу
Капітал у дооцінках
Додатковий капітал
Емісійний дохід
Накопичені курсові різниці
Резервний капітал
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -19339 -19328
Неоплачений капітал ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви
Усього за розділом I -3987 -10220
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання
Пенсійні зобов’язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові зобов’язання
Довгострокові забезпечення
Довгострокові забезпечення витрат персоналу
Цільове фінансування
Благодійна допомога
Страхові резерви, у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)
Інвестиційні контракти;
Призовий фонд
Резерв на виплату джек-поту
Усього за розділом II
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків
Векселі видані
Поточна кредиторська заборгованість: за довгостроковими зобов’язаннями
за товари, роботи, послуги
за розрахунками з бюджетом
за у тому числі з податку на прибуток
за розрахунками зі страхування
за розрахунками з оплати праці
за одержаними авансами
за розрахунками з учасниками
із внутрішніх розрахунків
за страховою діяльністю
Поточні забезпечення
Доходи майбутніх періодів
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків
Інші поточні зобов’язання
Усього за розділом IІІ
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
Баланс

 

Примітки д/в
Керівник Кушнерчук Анатолiй Степанович
Головний бухгалтер не передбачено

 

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2015 | 01 | 01
Підприємство ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " за ЄДРПОУ
  (найменування)    

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 рік

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)
Чисті зароблені страхові премії
Премії підписані, валова сума
Премії, передані у перестрахування
Зміна резерву незароблених премій, валова сума
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) ( -16065 ) ( -58 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами
Валовий: прибуток
Валовий: збиток ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів
Зміна інших страхових резервів, валова сума
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах
Інші операційні доходи
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Адміністративні витрати ( -54 ) ( -209 )
Витрати на збут ( -399 ) ( -473 )
Інші операційні витрати ( -1248 ) ( -2528 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції
Фінансовий результат від операційної діяльності: прибуток
Фінансовий результат від операційної діяльності: збиток ( 0 ) ( -3208 )
Дохід від участі в капіталі
Інші фінансові доходи
Інші доходи
Дохід від благодійної допомоги
Фінансові витрати ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті
Фінансовий результат до оподаткування: прибуток
Фінансовий результат до оподаткування: збиток ( 0 ) ( -3208 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Чистий фінансовий результат: прибуток
Чистий фінансовий результат: збиток ( 0 ) ( -3208 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів
Накопичені курсові різниці
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств
Інший сукупний дохід
Інший сукупний дохід до оподаткування
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом
Інший сукупний дохід після оподаткування
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) -3208

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати
Витрати на оплату праці
Відрахування на соціальні заходи
Амортизація
Інші операційні витрати
Разом

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій
Скоригована середньорічна кількість простих акцій
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00081 -0.23656
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 0.00081 -0.23656
Дивіденди на одну просту акцію

 

Примітки д/в
Керівник Кушнерчук Анатолiй Степанович
Головний бухгалтер не передбачено

 

ВИСНОВКИ

 

­­Слід відзначити, що на сьогодні в українській молочній галузі спостерігається концентрація новостворених молочних компаній, ­ що відповідає загальносвітовим тенденціям розвитку молокопереробної промисловості.

Доцільно продовжувати збільшувати вкладення коштів в розвиток і впровадження нових технологій, що дасть можливість виробляти продукти з використанням унікальних властивостей молока. Технології, ­ які покращують смак, свіжість, харчову безпеку продуктів і підвищують рентабельність виробництва, будуть ключовими для забезпечення діяльності прибуткової галузі, здатної протистояти зростаючій конкуренції.

Ринок молочних продуктів в Україні формується переважно під тиском рівня купівельної спроможності населення. Водночас, головними принципами сегментування ринку молочних продуктів є:

- вік споживачів молочних продуктів;

- місце проживання споживачів;

- рівень доходів споживачів.

На поведінку споживачів значно впливає динаміка цін, якість товарів, обсяг та асортимент пропозиції, загальний рівень добробуту населення.

Поряд з цим на ринку молочних продуктів існує певна кількість проблем, до яких можна віднести стан сировинної бази, конкуренція за постачальників, мікробіологічні вдосконалення а також вдосконалення установок і систем .

ТзОВ "Овруцький молочноконсервний комбінат " планує розширити асортимент молочних виробiв, розширити обсяги фiрмової торгiвлi, придбати сучасне виробниче обладнання.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.