Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ, ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання контрольної роботи

для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

З дисципліни

 

«управління персоналом»

 

 

Вінниця ВНТУ 2014


 

Міністерство освіти і науки України

 

Вінницький національний технічний університет

 

Інститут інтеграції навчання з виробництвом

 

Центр післядипломної освіти

 

 

Кафедра ПМЕН

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

До виконання контрольної роботи

для студентів спеціальності 7.03060101 «Менеджмент організацій і адміністрування»

З дисципліни

 

«управління персоналом»

Галузь знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування»

Напрям підготовки 6.030601 – «Менеджмент»

 

 

Затверджено

на засіданні кафедри

підготовки менеджерів

Протокол № _____

від «_____»________ 20___.

 

Зав. кафедри

д.е.н., проф. Мороз О.О.

 

Вінниця ВНТУ 2014


 

Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «управління персоналом» для студентів спеціальності 7.030601 – «Менеджмент організацій і адміністрування» / Укл. О.О. Мороз, І.В. Романець– Вінниця: 2014.- 73 c.

 

 

Рекомендовано до видання Методичною радою Вінницького національного технічного університету Міністерства освіти і науки України

 

 

Методичні вказівки являють собою комплекс рекомендацій навчально-методичного характеру з організації і виконання контрольних робіт з дисципліни «управління персоналом». Розкривається зміст та структура роботи, порядок її виконання та здачі. Наводяться базові завдання для виконання студентами контрольних робіт.

 

Укладачі: І.В. Романець асистент 

Редактор

Коректор

 

 

Відповідальний за випуск зав. каф. /О.О. Мороз/

 

 

Рецензенти: В.В.Зянько, доктор економічних наук, професор

В.О.Козловський, кандидат економічних наук, професор

 

 


ВСТУП

Менеджмент як наукова система організації виробництва є однією з найважливіших умов ефективності та прибуткової діяльності підприємств. Він набув загального визнання у всьому світі. Широкий вихід вітчизняних підприємств на світові ринки обумовлює необхідність глибокого вивчення теорії та практики менеджменту, в тому числі питань управління персоналом підприємства.

Створення нової концепції управління і розвитку організацій, життєздатної в нових господарських умовах, вирішення багатьох інших проблем сучасного менеджменту – завдання, які зможуть вирішити лише такі спеціалісти, які не лише добре розуміються на технологіях виробництва, але й володіють іншими спеціальними знаннями, глибоко знають теоретичні основи управління персоналом організації; можуть знайти шляхи та методи розв’язання управлінських проблем, уміють створити умови для творчої та ефективної роботи людей та реалізації трудового потенціалу у колективі.

Дисципліна «Управління персоналом» посідає важливе місце серед дисциплін, які формують фахівця за спеціальністю «Менеджмент організацій». В умовах ринкової економіки персонал є найціннішим та найважливішим ресурсом сучасного підприємства, який містить найбільший потенціал для розвитку підприємства. Тому менеджер підприємства повинен усвідомлювати важливість цього ресурсу, володіти основними методами та технологіями управління персоналом та його розвитку, мати навички вирішення проблем та конфліктів, пов’язаних із функціонуванням персоналу підприємства. У сучасних умовах це є основною передумовою ефективного розвитку всього підприємства.

Метою вивчення дисципліни “Управління персоналом” є оволодіння основними поняттями, пов’язаними із управлінням персоналу, набуття навичок застосування технологій управління та розвитку персоналу, ознайомлення із законодавством України та світу, пов’язаного із функціонуванням персоналу підприємства.

Результатом вивчення курсу студентами має бути формування у них сучасного управлінського мислення та системи спеціальних знань у галузі управління персоналом, формування розуміння концептуальних основ управління організаціями та трудовими колективами, набуття умінь аналізу та оцінки потенціалу працівників, прийняття адекватних управлінських рішень в сфері трудових відносин з метою оптимального задоволення цілей працівників та організації.

Дисципліна “Управління персоналом” передбачає ознайомлення досягненнями сучасного менеджменту та закладає підвалини майбутніх ґрунтовних фахових знань в галузі управління організаціями, що є основою майбутнього фаху студентів, на яких вона розрахована.

Програма курсу спрямована на вивчення основних понять та категорій науки управління, розвиток навичок використання прийомів, способів та інструментів управління, що виправдали себе на практиці.

Зміст дисципліни

 

Назва теми та її зміст Обсяг (год.)
Денна Заочна
Модуль 1.
Тема 1. Людський фактор трудової діяльності
1. Історичний розвиток праці та підприємництва. Праця у первісному суспільстві. Найпростіша кооперація. Розподіл праці. Відношення до праці у стародавніх державах. Праця та підприємництво у середні віки. Сучасний етап. Феноменальні явища у розвитку праці. Розвиток праці на Заході та на Сході. Особливості розвитку підприємництва на Україні. Теорії управління про роль людини в організації. Формування теорії та практики управління як науки. Розгляд проблем управління людьми класичною теорією. Теорії людських відносин та людських ресурсів – спільні та відмінні риси, прояви в практиці управління персоналом. Основні етапи розвитку управління персоналом в організаціях розвинутих країн світу. Трудові ресурси, персонал та трудовий потенціал організації. Трудові ресурси – поняття та методи визначення. Економічно активне населення. Зайняті. Безробітні. Складові економічно неактивного населення. Персонал – поняття та основні ознаки. Розвиток терміну. Людські ресурси як головне багатство суспільства – специфіка, структура. Класифікація персоналу організації. Трудовий потенціал: складові, методи оцінювання, принципи управління Питання, які виносяться на СРС: Соціальна політика праці і організації. Державна система управління трудовими ресурсами. Соціологія праці. Література: основна: с. 6-70 [2], 5-18 [4] додаткова: 8-12 [1]
Тема 2. Методологія управління персоналом
2. Філософія та концепція управління персоналом. Управління персоналом організації як особливий вид управлінської діяльності. Філософія управління персоналом. Філософія організації. Порівняння філософій управління персоналом різних країн. Концепція управління персоналом. Методологія, технологія управління персоналом. Основні фактори впливу на людину в організації. Система управління персоналом та її підсистеми. Закономірності управління персоналом (УП). Основні закономірності – відповідність систему УП цілям, особливостям та тенденціям розвитку організації, системне формування УП, співвідношення централізації та децентралізації, тощо. Принципи УП та побудови системи УП Методи управління персоналом. Адміністративні, економічні та соціально-психологічні методи – визначення, склад та особливості використання. Методи побудови системи УП – системний аналіз, економічний аналіз, динамічний метод тощо. Питання, які виносяться на СРС: Місце системи УП в організаційній структурі підприємства. Поєднання різних методів управління в залежності від економічного становища організації Література: основна: c. 23-56 [1], c. 79-117 [2], c. 56-78 [5] додаткова: c. 34-39 [7]
Тема 3. Система управління персоналом
3. Цілі та функції системи управління персоналом. Економічні та соціальні цілі системи управління персоналом. Об‘єкти та носії функцій управління персоналом. Якісні характеристики персоналу. Етапи процесу управління персоналом та їх зміст. Організаційна структура системи управління персоналом. Альтернативні варіанти місця кадрової служби в загальній структурі управління. Етапи формування систем управління персоналом. Визначення функції служби управління персоналом в конкретній організації. Формування взаємозв‘язків між підсистемами. Роль служби управління персоналом в загальній структурі управління. Особливості побудови системи управління персоналом в організаціях різних організаційних форм. Забезпечення системи управління персоналом: кадрове и документаційне, інформаційне і технічне, нормативно-методичне і правове. Питання, які виносяться на СРС: Взаємозв‘язок елементів виробничої системи та системи управління організацією. Цільові напрямки соціальних цілей управління організацією. Порівняний склад працівників кадрових служб України та інших країн. Література: основна: c. 119-182 [2], c. 215-28 [4] додаткова: c. 5-98 [5]

 

Тема 4. Планування роботи з персоналом
4. Кадрова політика організації. Зв‘язок та зміст кадрової політики організації та держави. Етапи формування кадрової політик. Характеристика принципів окремих напрямків кадрової політики організації. Поняття стратегії управління персоналом організації. Стратегічне управління персоналом організації. Конкурентноздатність трудового потенціалу. Об‘єкти і суб‘єкти стратегічного управління персоналом. Основні проблеми управління персоналом. Етапи стратегічного управління персоналом організації та їх зміст. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища, які впливають на розробку стратегії управління персоналом. Реалізація стратегії управління персоналом. Основи кадрового планування в організації. Сутність, цілі та задачі кадрового планування. Основні питання кадрового планування. Зміст кадрового планування. Рівні кадрового планування. Вимоги до кадрового планування. Кадровий контролінг та кадрове планування. Оперативний план роботи з персоналом. Структура оперативного плану. Зміст оперативного плану роботи з персоналом. Планування потреб в персоналі. Планування залучення та адаптації персоналу. Планування вивільнення або скорочення персоналу. Планування використання персоналу. Планування ділової кар‘єри. Планування безпеки персоналу. Планування витрат на персонал. Маркетинг персоналу. Сутність та принципи маркетингу персоналу. Інформаційна функція маркетингу персоналу. Вимоги до посад, робочих місць та персоналу. Зовнішні та внутрішні фактори середовища організації. Вивчення ринку праці. Визначення іміджу організації як роботодавця. Комунікаційна функція маркетингу персоналу. Сегментування ринку праці. Джерела та шляхи покриття потреб в персоналі. Внутрішньо організаційні зв‘язки в маркетингу персоналу. Питання, які виносяться на СРС: Загальні основи стратегічного управління організацією, його зміст та основні етапи. Приклад стратегії управління персоналом. Література: основна: c. 87-112 [1], c. 184-230 [2] додаткова: c. 114-125 [4]
5. Планування і прогнозування потреб в персоналі. Планування якісних потреб. Планування кількісної потреби: на основі даних про працемісткість робочого процесу, на основі балансу робочого часу, на основі норм обслуговування, за робочими місцями та нормами чисельності, стохастичні методи розрахунків, методи експертних оцінок. Розрахунок кількості управлінського персоналу. Прогнозування потреб в персоналі. Планування і аналіз показників із праці. Планування трудових показників та його зміст. Система показників з праці, що потребує планування. Способи планування на основі попереднього, поточного та ретроспективного аналізу. Планування продуктивності праці. Методи планування продуктивності: метод прямого підрахунку, по факторний. Принципи планування зростання продуктивності праці. Основні етапи розробки програм управління продуктивністю праці. Нормування праці та розрахунок чисельності персоналу. Норми часу. Норми виробки. Норми обслуговування. Норми часу обслуговування. Норми численності. Норми керованості. Норми співвідношення. Явочний та списковий склад. Середньоспискова чисельність, Оборот, змінність та плинність кадрів. Питання, які виносяться на СРС: Фактори впливу на продуктивність праці. Наслідки підвищення продуктивності праці. Література: основна: c. 231-311 [2], c. 213-247 [1] додаткова: c. 125-156 [4]    
Модуль 2
Тема 5. Технологія управління персоналом
6. Наймання, відбір та прийом персоналу. Підбір та розташування персоналу. Джерела організації наймення персоналу, переваги та недоліки внутрішніх та зовнішніх джерел залучення персоналу. Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної посади. Оцінка ділових якостей кандидатів: групи якостей, що оцінюються и способи оцінювання. Методи оцінки та відбору персоналу: порівняна характеристика. Попередня відбіркова бесіда. Заповнення бланка заяви та анкети претендента. Бесіда по найму. Тестування. Принципи підбору кадрів. Інформаційне забезпечення, задачі та методи підбору кадрів. Ділова оцінка персоналу. Задачі ділової оцінки та заходи з її проведення. Показники ділової оцінки. Методи проведення оцінки: шкалування, попарного порівняння, заданого розподілу оцінок, управління за цілями, „оціночних листів”. Питання, які виносяться на СРС: Джерела наймання менеджерів. Альтернативи наймання персоналу. Література: основна: c. 313-341 [2], c. 187-195 [5] додаткова: c. 123-135 [5]
7. Соціалізація, профорієнтація та трудова адаптація персоналу. Соціальна структура колективу. Рольова структура колективу. Сутність та види профорієнтації: професійна просвіта, професійна інформація, професійна консультація, професійний відбір. Поняття трудової адаптації та її види: професійна, психофізіологічна, соціально-психологічна, організаційно-адміністративна, економічна, санітарно-гігієнічна. Цілі, механізм та умови успішної адаптації. Функції та організаційні рішення з адаптації. Вивільнення персоналу. Види вивільнення. Види звільнень: за власним бажанням, за ініціативою адміністрації, вихід на пенсію. Етапи вивільнення. Питання, які виносяться на СРС: Автоматизовані системи управління персоналом. Основи організації праці персоналу. Особливості праці керівників та її організація. Література: основна: c. 351-382 [2], c. 185-211 [1] додаткова: c. 255-268 [3]  
Тема 6. Технологія управління розвитком персоналу
8. Управління соціальних розвитком. Організація навчання персоналу. Соціальний розвиток як об‘єкт управління. Основні фактори соціального середовища: потенціал, соціальна інфраструктура, умови та охорона праці, матеріальна винагорода трудового внеску, соціальний захист, соціально-психологічних клімат, позаробочий час, вільний час. Задачі та функції соціальної служби. Основні поняття та концепції навчання: безперервна та професійна освіта. Навчання персоналу та його види: підготовка кадрів, підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів. Концепція спеціалізованого навчання. Концепція багатопрофільного навчання. Концепція особисто орієнтованого навчання. Види навчання: на робочому місці та поза робочим місцем. Характеристика видів навчання. Задачі навчання для окремих цільових груп. Методи навчання персоналом. Організація проведення атестації персоналу. Поняття та сутність атестації. Види адаптації: чергова, по закінченні випробувального терміну, при просуванні по службі, при переводі в інший підрозділ. Етапи проведення атестації Управління діловою кар‘єрою персоналу. Управління службово-професійним просуванням персоналу. Поняття та етапи кар‘єри. Види кар‘єри: внутршньоорганізаційна, між організаційна, спеціалізована, неспеціалізована, вертикальна, горизонтальна, ступенева, прихована. Планування та контроль ділової кар‘єри. Етапи службово-професійного просування. Управління кадровим резервом. Сутність та порядок формування кадрового резерву. Етапи формування резерву. Питання, які виносяться на СРС: Управління нововведеннями в кадровій роботі. Самоуправління діловою кар‘єрою, життєвий план. Література: основна: c. 397-447 [2], c. 402-434 [7] додаткова: c. 234-287 [6] 0,5
Тема 7. Управління поведінкою персоналу
9. Теорія поведінки особи в організації. Основні характеристики людини та її поведінки. Поняття мотивації, сприйняття, критеріальної основи. Фактори, що впливають на поведінку людей в організації. Типи поведінки: дисциплінований та відданий, пристосуванець, оригінал, бунтар – та їх характеристики. Мотивація і стимулювання трудової діяльності персоналу. Теорії мотивації. Стимулюючі системи в організації. Оплата праці персоналу. Державне регулювання оплати праці. Диференціація за тарифною сіткою. Види оплати праці Організаційна культура. Сутність та значення організаційної культури. Критерії аналізу організаційної культури. Типи організаційних культур. Опис та характеристика основних типів організаційних культур. Типи обрядів в організації. Управління конфліктами та стресами. Принципи формування організаційної культури. Пристосування системи управління до організаційної культури. Питання, які виносяться на СРС: Етика ділових відносин. Особливості групової організаційної поведінки. Управління конфліктами та стресами. Безпека організації, праці та здоров‘я персоналу. Література: основна: c. 471-551 [2] додаткова: c. 306-319 [5]  
Тема8. Оцінка результативності діяльності персоналу організації
10. Аналіз та опис роботи та робочого місця. Суть та основні аспекти аналізу роботи. Методи аналізу роботи: спостереження, співбесіда, опитувальні листи. Опис роботи: зміст та параметри роботи. Оцінка результатів праці персоналу організації. Класифікація факторів, що враховуються при проведенні оцінки результативності праці. Перелік показників оцінки результатів праці. Особливості оцінки результатів праці керівників та спеціалістів. Основні методи оцінки праці керівників. Питання, які виносяться на СРС: Фактори якості праці. Література: основна: c. 552-572 [2], 450-473 [7] додаткова: c. 195-203 [8] 0,5
11. Оцінка результатів діяльності підрозділів управління персоналом та організації в цілому. Групи показників оцінки результатів діяльності підрозділів: показники, що характеризують загальну економічну ефективність, показники якості, складності та результативності праці, фактори соціальної ефективності праці. Показники оцінки ефективності діяльності підрозділів з управління персоналом. Розрахунок економічного ефекту здійснення заходів з управління кадрами. Оцінка витрат на персонал організації. Класифікація витрат на персонал. Початкові та відновлювальні витрати. Правове регулювання витрат не персонал Аудит персоналу. Основні параметри аудиту за функціями управління персоналом. Етапи проведення аудиту персоналу. Класифікація типів аудиту персоналу. Питання, які виносяться на СРС: Оцінка економічної та соціальної ефективності проектів вдосконалення системи та технології управління персоналом. Література: основна: c. 572-623 [2], c. 495- 517 [7] додаткова: c. 90-113 [8]  

 

Література

Основна література

1. Андрушко В. К., Комар Ю. М., Комар С. Ю. Управління персоналом: Політика. Стратегія. Тактика. Мотивація. Розвиток. Атестація. Ефективність: Навч.-метод. посіб. / Хмельницький ін-т регіонального управління та права. — Хмельницький : МАУП, 2000. — 255с.

2. Кибанов А.Я. Основы управления персоналом, -2002 – М., ИНФРА- 405 с.

3. Крамаренко В. І., Холод Б. І., Нагорська М. М., Логвіна О. В., Ванєєва І. В. Управління персоналом фірми: Навч. посіб. для студ. екон. спец. / Валентина Іллівна Крамаренко (ред.), Борис Іванович Холод (ред.). — К. : ЦУЛ, 2003. — 271с.

4. Петюх В. М. Управління персоналом: Навч.- метод. посіб. для самостійного вивчення дисципліни / Київський національний економічний ун-т. : К., 2000. — 122с.

5. Савицька Л., Тарнавський В., Наврузов Ю., Шеремета П., Козак Н. Мистецтво управління персоналом. Таланти і лідери / Наталія Черепухіна (голов.ред.). — К. : Видавництво Олексія Капусти, 2002. — 300с.

6. Щекин Г.В., Основы кадровго менеджмента: Учебник. Кн. І-ІI. - К.: МЗУУП, 1993. - 200с.

7. Шкатула В.И., Настольная книга менеджера по кадрам. - М.: Издательская группа НОРМА-ИНФРА М, 1998. - 527 с.

Додаткова література

1. Анисимов В. М. Кадровая служба и управление персоналом организации: Практическое пособие кадровика / Центр кадрологии и эффективного персонал-менеджмента. — М. : Экономика, 2003. — 703с.

2. Бородатий Василь Порфирійович, Крижко Іван Данилович, Ягодзінський Аркадій Йосипович. Управління персоналом: Навч. посібник для студ. екон. спец. / Інститут змісту і методів навчання. — К., 1997. — 270с.

3. Грачев М.В. Суперкадры. Управление персоналом в международной корпорации. М., - 1993.

4. Крушельницька О. В., Мельничук Д. П. Управління персоналом: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл.. — К. : Кондор, 2003. — 296с. — Бібліогр.: с. 292-293.

5. Спивак В.А. Организационное поведение и управление персоналом, -2000.

6. Тарасов В.К. Персонал-технология: отбор и подготовка менеджеров, -1989

7. Теория и практика управления персоналом (Авт. Сост Г.В. Щекин). К.,1998. – 256 с.

8. Храмов В. О., Бовтрук А. П. Основи управління персоналом: Навч.-метод. посіб. / Міжрегіональна академія управління персоналом. — К. : МАУП, 2001. — 112с.


СТРУКТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ, ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТА ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ

 

Увага! Слухачі виконують 2 контрольні роботи.

Контрольна робота виконується, згідно з вимогами навчального плану, після прослуховування теоретичного курсу у вигляді лекцій, виконання завдань на практичних заняттях з дисципліни.

Контрольна робота виконується студентами самостійно при консультуванні викладачем. Перед виконанням контрольної роботи необхідно засвоїти теоретичний матеріал з рекомендованих джерел інформації.

Виконання контрольної роботи сприяє розвитку у студентів самостійності у пізнавальній діяльності, навчанню їх користуватися набутими знаннями та уміннями; забезпечує засвоєння ними навчального матеріалу, який не опрацьовувався при проведенні навчальних занять; слугує для виявлення рівня знань та вмінь з дисципліни “Основи менеджменту”, здобутих студентом-заочником.

Мета контрольної роботи полягає у можливості поглибленого вивчення студентами окремих тем дисципліни, дослідження загальних закономірностей організації праці менеджерів, умов та факторів підвищення її ефективності.

Кожен студент виконує окремий варіант контрольної роботи. Виконання контрольної роботи надає можливість студенту підтвердити своє вміння самостійно працювати з різними джерелами інформації, аналізувати стан справ з організацією праці управлінських працівників в конкретній організації й на основі цього робити самостійні теоретичні та практичні висновки і вносити свої пропозиції щодо удосконалення організації їхньої праці.

Виконання контрольної роботи студентами-заочниками є одним із важливих засобів опанування навчального матеріалу у час, вільний від обов’язкових навчальних занять.

Контрольна робота складається з таких обов’язкових частин:

- титульна сторінка (назва університету, назва кафедри, вид роботи (“Контрольна робота з дисципліни “управління персоналом ”), відомості про виконавця (Інститут, Факультет, курс, № п/п групи, форма навчання, П.І.Б.), викладач, місцезнаходження закладу освіти (м. Вінниця), рік),

- номер варіанту контрольної роботи,

- теоретичний розділ (теоретичні питання та тестові питання),

- практичний розділ задачі та управлінські ситуації),

- перелік використаних джерел інформації.

Контрольна робота містить два окремі розділи: теоретичний та практичний.

Теоретичний розділ передбачає висвітлення студентом окремих теоретичних положень навчальної дисципліни (за відповідними варіантами контрольної роботи) та вирішення тестових завдань, а практичний – поєднання теоретичних знань та практичних умінь та навичок вирішення управлінських ситуацій в сфері управління персоналом, а також розв’язання розрахункових задач за відповідними варіантами контрольної роботи.

Контрольна робота має бути літературно та технічно грамотно виконана і відповідати вимогам до її оформлення.

Контрольна робота виконується на окремих аркушах білого паперу формату А4 (297 – 210 мм). Текст пишеться на одній сторінці аркуша. Рукопис виконують машинописним текстом або чорнилом одного кольору з дотриманням таких розмірів берегів сторінок: ліве – 3 см, верхнє та нижнє – по 2 см, праве – 1 см.

Сторінки в контрольній роботі повинні бути пронумеровані (включаючи таблиці, рисунки, перелік використаних джерел інформації). Номер сторінки проставляється арабськими цифрами в правому верхньому кутку. Першою сторінкою вважається титульна сторінка, на якій номер не ставиться. При виконанні контрольної роботи слід дотримуватись відповідних індексацій, формул та категорій.

Оформлену належним чином контрольну роботу студент здає на перевірку викладачу. Студент має бути готовим відповісти на питання, які можуть виникнути у викладача стосовно змісту роботи. У разі одержання незадовільної оцінки студент повинен виконати роботу за іншим варіантом, запропонованим викладачем.

Термін подання контрольної роботи на перевірку встановлюється деканатом факультету.


 

4. ЗАКРІПЛЕННЯ ВАРІАНТІВ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Кожен студент - заочник виконує лише один варіант контрольної роботи, номер якого визначає за номером своєї залікової книжки або за номером по списку в групі, про що зазначається на настановній сесії.

Варіант контрольної роботи з навчальної дисципліни “Управління персоналом” містить окремий випадок пошуку або способу вирішення, ставить перед студентами вимогу виявити певний ступінь інтелектуальної активності й самостійності.

Знання та пізнавальний досвід, здобуті в ході виконання контрольної роботи, набувають дієвого характеру, що є запорукою зростання пізнавальної активності студента.

Кожен окремий варіант контрольної роботи включає:

- теоретичні завдання;

- тестові завдання;

- практичні завдання (задачі та управлінські ситуації).

- Завдання підписується викладачем, що його видає та розташовується одразу за титульним аркушем контрольної роботи.


 

Додаток А

Завдання


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.