Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №16

Завдання 1

Теоретичні питання:

1. Оцінка витрат на персонал організації.

2. Мотивація праці.

Завдання 2

Тестові питання

 

1. Характеризує оцінку виду діяльності у відповідності з прийнятою в суспільстві шкалою цінностей:

а) імідж;

б) привабливість;

в) престиж.

2. Які існують види навчання персоналу?

а) спрямоване на отримання досвіду, виробничий інструктаж;

б) на робочому місці та з відривом від робочого місця;

в) проведення лекцій, ділові ігри.

3. Сукупність психофізіологічних, санітарно-гігієнічних, естетичних та соціально-психологічних факторів виробничого середовища, що впливають на здоров'я та працездатність людини.

а) умови праці;

б) соціальний захист;

в) соціальна інфраструктура.

4. Який тип навчання персоналу вимагає найменших витрат?

а) на робочому місці;

б) з відривом від робочого місця;

в) змішаний (на робочому місці та з відривом від нього).

5. Поведінка людини – це ...

а) внутрішній процес вибору людиною типу поведінки, що визначається комплексним впливом зовнішніх та внутрішніх факторів;

б) сукупність усвідомлених, соціально значимих дій, обумовлених особистою позицією, тобто розумінням власних функцій;

в) процес організації та інтерпретації уявлень про навколишній світ, активна напівусвідомлена діяльність по прийому та переробці інформації;

г) характеристики особистості, які визначають вибір прийняття рішень з приводу поведінки.

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


 

Завдання

До виконання контрольної роботи №2

з дисципліни «Управління персоналом» для студентів заочної форми навчаннянапряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №16

 

Завдання 3

Практичне завдання

  Скласти плановий баланс робочого часу 1 працівника на основі даних фактичного балансу на попередній період
  Показники Факт План
Календарний фонд часу, дні
Кількість неробочих днів, в тому числі:  
  вихідних
  святкових
Номінальний фонд робочого часу, дні  
Неявки на роботу, днів - всього  
  в тому числі:    
  чергові та додаткові відпустки  
  навчальні відпустки  
  відпустки по вагітності та пологах  
  неявки через хвороби  
  інші неявки, дозволені законом неявки з дозволу адміністрації  
  цілозмінні простої за звітом  
  прогули за звітом  
Корисний фонд робочого часу, днів  
Номінальна тривалість робочого дня, годин  
Втрати часу у зв'язку з скороченням тривалості робочого дня, годин - всього 0,22  
  в тому числі:    
  перерви для годуючих матерів 0,1  
  скорочений робочий день для підлітків 0,1  
  внутрішньозмінні простої за звітом 0,02  
Середня тривалість робочого дня, годин 7,78  
Корисний фонд робочого часу 1 працюючого, годин 1618,24  

 

Завдання 4

Управлінська ситуація

Вихідні дані. У трудовий колектив, де існує конфлікт між двома групами із приводу впровадження нового стилю керівництва, прийшов новий керівник, запрошений з іншої організації.

Постановка завдання. Яким чином, на вашу думку, йому краще діяти, щоб нормалізувати психологічний клімат у колективі?

а) установити тісний контакт із прихильниками нововведень і, не приймаючи всерйоз доводи прихильників старого стилю роботи, вести роботу із впровадження нововведень, впливаючи на незгодних силою свого прикладу й прикладу інших;

б) спробувати переконати та залучити на свою сторону прихильників колишнього стилю роботи, супротивників новацій, вплинути на них аргументами в процесі дискусії;

в) вибрати найбільш авторитетних членів трудового колективу, доручити їм розібратися в ситуації й запропонувати заходи для її нормалізації, опираючись на підтримку адміністрації, профспілки тощо;

г) вивчити перспективи розвитку колективу, поставити перед колективом нові завдання спільної трудової діяльності, опираючись на кращі досягнення й трудові традиції колективу, не протиставляти нове старому.

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


Завдання

До виконання контрольної роботи №1

З дисципліни «Управління персоналом»

для студентів заочної форми навчання

Напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №17

Завдання 1

Теоретичні питання:

1. Маркетинг персоналу.

2. Зайнятість та безробіття.

Завдання 2

Тестові питання

1. Колектив – це ...

а) група людей, об’єднаних посадовими обов’язками, які працюють в одній організації;

б) група людей, об’єднаних спільними цілями, які психологічно визнають одне одного, мають визначену культуру та спільні цінності;

в) група людей, які психологічно визнають одне одного, мають визначену культуру та спільні цінності.

2. Основними функціями заробітної плати є:

а) відтворювальна, стимулююча, регулююча;

б) обліково-виробнича, соціальна;

в) все вище перераховане.

3. Опис робочого місця – це:

а) всебічна інформація про вимоги, навантаження та склад роботи;

б) опис існуючих правил, термінів, місце розташування об’єктів;

в) аналіз роботи, необхідний для встановлення цілей нових співробітників.

4. Оцінка результатів праці різних категорій працівників визначається:

а) задачами, показниками, характеристиками та складністю виконання результатів;

б) анкетуванням;

в) відгуком керівника.

5. Група показників оцінки результативності, які характеризують загальну економічну ефективність роботи організації, не включає:

а) продуктивність праці;

б) собівартість продукції;

в) прибуток;

г) витрати на управління.

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


 

Завдання

До виконання контрольної роботи №2

з дисципліни «Управління персоналом» для студентів заочної форми навчання

напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №17

Завдання 3

Практичне завдання

Визначити заробіток робітника по його трудовому рейтингу.
Вихідні дані:  
Рейтинг робітника склав
Плановий фонд оплати праці, грн.
Сумарний рейтинг робітників бригади
Робітник відпрацював, місяців

 

 

Завдання 4

Управлінська ситуація

Отримавши термінове завдання від замовника, що в разі успішного виконання обіцяло суттєві прибутки, керівництво страхової фірми вирішило посилити мотивацію підлеглих, задіяних в цьому проекті. У разі своєчасного та якісного виконання була обіцяна оплачувана за рахунок фірми відпустка на Гавайї разом із сім'ями на два тижні. Керівництво було вражене підсумками - навіть деякі кращі агенти знизили показники результативності своєї праці і не виконали плану. Виявилось, що перспектива поїхати на відпочинок у мальовничий куточок світу навіть за чужий кошт, але з сім'ями, далеко не всіма була сприйнята як винагорода.

Запитання:

1. Чому, на вашу думку, не спрацював цей метод мотивації?

2. Який мотивуючий фактор запропонували б ви?

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


Завдання

До виконання контрольної роботи №1

З дисципліни «Управління персоналом»

для студентів заочної форми навчання

Напряму підготовки 7.030601 – «менеджмент організацій і адміністрування»

 

ВАРІАНТ №18

 

Завдання 1

Теоретичні питання:

1. Оцінка діяльності підрозділів управління персоналом та організації в цілому.

2. Оплата праці персоналу.

 

Завдання 2

Тестові питання

1. Основні риси управління персоналом організації :

а) довгостроковий характер;

б) зв'язок стратегії організації в цілому та короткостроковий характер;

в) зв'язок стратегії організації в цілому та довгостроковий характер.

2. Пріоритетний план, спрямований на досягнення довгострокових цілей для створення згуртованого колективу це:

а) система управління персоналом;

б) стратегія управління персоналом;

в) методологія управління персоналом.

6. Тактичне планування здійснюють на термін …

а) 3-5 років;

б) 1-3 роки;

в) 1-5 років.

3. Виділяють такі рівні кадрового планування:

а) стратегічне та тактичне;

б) тактичне та оперативне;

в) стратегічне, тактичне, оперативне;

г) стратегічне та оперативне.

4. Для розробки оперативного плану необхідно зібрати інформацію про:

а) персонал організації;

б) технічне оснащення організації;

в) зовнішнє середовище.

5. Імідж організації – це:

а) зміна іі зовнішнього вигляду;

б) її образ на внутрішньому та зовнішньому ринку праці;

в) її переваги на зовнішньому ринку.

 

Завдання видав _______________ І.В.Романець

Дата здачі роботи на перевірку «_____»______________ 20___.


 

Завдання


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.