Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розрахунок ізоляції огороджень

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

Одеський технічний коледж

 

 

Комісія холодильних машин і установок

 

 

Методичні вказівки

Для виконання

Курсового і дипломного

Проекту з курсу

“Холодильно-компресорні машини та установки”

 

для студентів денної та заочної форми навчання

 

 

спеціальність:

«Монтаж і експлуатація холодильно-

Компресорних машин і установок»

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Заст. директора з НР

_________В.І. Уманська

«____»__________2003р.

Методичні вказівки до виконання курсового і дипломного

проекту, з курсу “Холодильно-компресорні машини та установки” для студентів спеціальності 5.090519 “Монтаж і обслуговування холодильно-компресорних машин і установок” денної та заочної форми навчання,- Одеса, Одеський технічний коледж, 2003 р., 25 с.

Доповнені 2006 р.,30 с.

Укладач – Беркань Ірина Володимирівна, викладач спец дисциплін Одеського технічного коледжу

Рецензенти - Мнацаканов Георгій Константинович , к.т.н.

професор кафедри Холодильних установок

інституту Низькотемпературної техніки ОДАХ.

Васько Володимир Борисович,викладач спец дисциплін

Одеського технічного коледжу

Розглянуто і затверджено

На засіданні циклової комісії

Холодильних машин і установок

протокол №___

від «___»______2003 р.

Беркань І.В.

 

В С Т У П

Метою курсового проекту передбачено закріплення, поглиблення й узагальнення студентами знань, отриманих під час навчання, і вироблення уміння самостійно застосовувати ці знання в їхньому комплексі для творчого рішення конкретної інженерної задачі.Виконання курсового проекту по холодильних установках є важливим етапом підготовки студента до дипломного проектування.

У процесі проектування студенти повинні використовувати придбані загальнонаукові знання, використовувати наукову і довідкову літературу, Держстандарти, типові проекти, довідники, кошторисні норми. Робота над проектом повинна сприяти оволодінню розрахунками з використанням сучасних методів прикладної математики й ЕОМ, а також складанню техніко-економічних обґрунтувань прийнятих рішень.

Приступаючи до виконання курсової і дипломної роботи, студент докладно знайомитися зі станом і досягненнями в області науки і техніки по даному питанню, використовуючи періодичні спеціальні вітчизняні і закордонні видання, реферативні збірники, патентну літературу.

При роботі над курсовим проектом варто використовувати методичні вказівки кафедри «Холодильно-компресорних машин і установок» ОТК із розрахунку і проектуванню охолодних систем і елементів схеми.

Обсяг і зміст розрахункової і графічної частини проекту установлюється викладачем-керівником проекту й оформляється у виді індивідуального завдання на курсове проектування. В індивідуальному завданні повинні бути зазначені також терміни виконання основних розділів і термінів захисту, література, яку варто використовувати при виконанні проекту. Теми курсових проектів затверджуються на засіданні кафедри. Курсовий проект виконується в плані VIІI семестру. У процесі виконання курсового проекту викладач здійснює керівництво проектуванням, консультує відповідно до плану-графіка навчального процесу, коректує представлений розрахунково-графічний матеріал, дає необхідні рекомендації, у студент регулярно відвідує консультації, представляє результати проектування і виконує розділи проекту відповідно до календарного плану. Курсове проектування завершується захистом студентом проекту перед комісією на кафедрі.

ЗМІСТ ЗАВДАННЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

Курсовий проект складається з розрахунково-пояснювальної записки обсягом 40-60 аркушів рукописного тексту на форматі А4 і графічної частини, що включає два листи формату А1.

Розрахунково-пояснювальна записка повинна містити:

- титульний лист (див. додаток 1);

- завдання на курсовий проект (див. додаток 2);

- специфікація на курсовий проект;

- зміст;

- загальна частина;

- технологічна частина;

- розрахунково-конструкторська частина;

- охорона праці та протипожежні заходи;

- список використаних джерел;

- специфікація на вибране устаткування.

Графічна частина:

Лист 1: План та розріз будівлі холодильника з розташуванням холодильного обладнання.

Лист 2: Розводка трубопроводів компресорного цеху або камер зберігання (в ізометрії).

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. Призначення та технічна характеристика об¢єкта завдання

Тип проектуємого холодильника, специфічні особливості холодильника даного типу, поверховість холодильника. Конструктивна схема будівлі холодильника. Прийнята сітка колон, коротка технічна характеристика фундаменту, підлоги, колон, стін, перегородок, покриття холодильника. Характеристика тепло- та пароізоляції. Двері холодильних камер. Тип холодильної установки. Характеристика вибраної системи охолодження. Засоби охолодження камер холодильника.

Вихідні дані

Місткість проектуємого холодильника (для розподільчого, торгово-заготівельного та фрукто-овочесховища).

Продуктивність т/добу чи т/зміну (для м¢ясокомбінатів, фабрики морозива, кондитерської фабрики, молокозавода, дріжджового заводу).

Місце передбачуваного будівництва. Температурно - вологістну характеристика клімату в зоні передбачуваного будівництва. Перелік вантажів для зберігання в камерах холодильника. Рецептури харчових виробів основного виробництва, до складу якого відноситься проектуємий холодильник (кондитерська фабрика, фабрика морозива, мастиложиркоибінат та ін.)

Техніко-економічне обгрунтування проекту

Обгрунтування будівлі холодильника, типу холодильної установки, вибір холодильного агенту і схеми технологічного процесу.

ТЕХНОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

Характеристика швидкопсувних продуктів

Хімічний склад та харчова цінність продуктів. Теплофізичні властивості харчових продуктів ( питома тепломісткість, теплопровідність, питома ентальпія, кріоскопічна температура).

Обґрунтування вибору температурного режиму

Технологічні умови зберігання продуктів. Причини змінення властивостей продуктів при зберіганні. Засоби збільшення терміну зберігання харчових продуктів при зберіганні їх високої споживчої якості. (температура, відносна вологість повітря, швидкість руху повітря, санітарно-гігієнічне становище приміщень).

3.РОЗРАХУНКОВО-КОНСТРУКТОРСЬКА ЧАСТИНА складається з розрахунку ємкості й основних будівельних розмірів охолоджуваних приміщень, вибору і розрахунку теплоізоляційних конструкцій огороджень, теплового розрахунку охолоджуваних приміщень, визначення теплового навантаження приладів охолодження і компресорних машин, підбора основного(компресорів і теплообмінних апаратів) і допоміжного устаткування (мастиловідділювачів, проміжних судин, ресиверів, насосів). Наприклад,

Розрахункові дані

В даному розділі вказується:

- розрахункова температура зовнішнього повітря літня ,ºС;зимова,ºС;

- відносна вологість зовнішнього повітря літня, %; зимова , %;

- розрахункова температура грунта;

- розрахунок місткості камер зберігання для виробничих холодильників (дивись додаток 3,4,5,6)

Розрахунок будівельних площ

Будівельну площу камер схову визначаємо по формулі

=

де qv - норма навантаження на 1 м3 вантажного обсягу камери:

hгр - вантажна висота штабеля, м

B - коефіцієнт використання площі камер, що враховує площу камери , зайняту колонами.проходами,

Число будівельних прямокутників

де f – будівельна площа одного прямокутника, залежить від вибраної сітки колон

Дійсна місткість камери

Площа службових приміщень:

Fсл пр=(0,2¸0,4) Fох.

Площа машинного відділення:

Fм.в=(0,05¸0,35) Fох.

Всі розрахунки зводимо до табл.

 

Таблиця

Розрахунок будівельних площ

Найменування В qv ß Fбуд, f, n Вдк,
камери т т/м3 м м2 м2 т

 

3.3. Вимоги до планування

Під плануванням розуміють розміщення всіх камер схову і допоміжних помешкань холодильника з урахуванням їхнього призначення, кількості і розмірів. Для забезпечення найбільше раціонального планування варто притримуватися наступних правил

1. Планування повинно відповідати схемі технологічного процесу виробництва та сприяти послідовності операцій холодильної обробки (передбачати найбільш короткі шляхи перевозок в холодильнику, не допускати зустрічних потоків вантажу).

2. Планування повинно сприяти зменшенню початкових витрат на будівлю холодильника.

3. При плануванні слід вибирати такі розміри і форму холодильника и так розташувати в ньому камери, щоб тепло припливи зовні та між камерами були мінімальними.

4. Планування повинно відповідати прийнятій системі охолодження.

5. Планування холодильника повинно відповідати вимогам правил техніки безпеки та протипожежної безпеки.

6. При плануванні необхідно враховувати можливість розширення холодильника.

 

3.4. Планування холодильника.

Наприклад:

  Кам. 1 Кам. 2 Кам. 6       Кам. 5 Кам. 3 Кам. 4   7 8    
Пн

З С

               
   
   
 
 
 
   


Пд

       
   
 


Мал.. 3.1. Планування холодильника

1,2 – універсальні камери зберігання

3,4 – Камери зберігання мороженого вантажу

7 – Машинне відділення

8 – Допоміжне приміщення

6 – Автопід’їзд

5 – Експедиція

Розрахунок ізоляції огороджень

Товщину ізоляційного шару огородження визначаємо по формулі:

де - коефіцієнти теплопровідності ізоляційного пару і будівельних

матеріалів що складають конструкцію огородження,Вт/(м К)

Kо - оптимальний коефіцієнт теплопередачі огородження, прийнятий у залежності від характеру огородження і температур по обох боку від нього , Вт/(м2 К)

з- коефіцієнт тепловіддачі з зовнішньої або більш теплого боку огородження, Вт/(м 2 К )

в - коефіцієнт тепловіддачі з внутрішньої або більш холодного боку огородження, Вт/(м 2 К)

Після вибору дійсної товщини ізоляції визначаємо дійсний коефіцієнт теплопередачі за формулою:

Усі розрахунки товщини теплоізоляційного шару зводимо в табл.

Таблиця


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.