Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Визначення необхідної кількості засобів технологічного оснащення

Загальні відомості про курсову роботу

 

Виконання курсової роботи є завершальним етапом у вивченні предмету «Економіка, організація і планування виробництва». Курсова робота — це самостійна робота студента, майбутнього техніка-технолога, спрямована на розробку і розв’язування питань у галузі вдосконалення економіки, організації, планування і керування виробництвом з метою підвищення ефективності його роботи.

Мета курсової роботи — набуття і вдосконалення навичок самостійної роботи в галузі економіки, організації і планування виробництва на основі теоретичних знань, набутих під час навчання.

Задача курсової роботи — виконання комплексного розв’язування питань технології, організації, планування і економіки виробництва.

Курсова робота виконується по темі: «Техніко-економічні показники роботи дільниці».

Загальні вимоги до оформлення пояснювальної записки

Оформлення пояснювальної записки до курсової роботи має відповідати вимогам ГОСТ 2.105-79 “Общие требования к текстовым документам” і ГОСТ 3.1104-81 “Общие требования к формам, бланкам и документам”.

Текст пояснювальної записки виконується на листах письмового паперу формату А4 (297 × 210) по формах 5 і 5а ГОСТ 2.108-68 на одній стороні листа.

Текст розташовується таким чином: відстань від рамки до тексту складає на початку рядків на менше 5 мм, наприкінці рядків — не менше 3 мм. Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту до верхньої або нижньої лінії рамки повинно бути не менше 15 мм.

Абзаци в тексті починають на відстані 15 мм від рамки. Питання пояснювальної записки викладаються послідовно, а якщо до основного напису на листі залишається менше 60 мм, то таке питання починається з нового листа.Основні написи виконуються по ГОСТу 2.105-79 двох видів: перший лист з основним написом розміром 40 ´ 185 і наступні листи з основним написом розміром 15 ´ 185.

Зміст записки і заголовки повинні відповідати завданню.

Нумерація сторінок повинна бути наскрізною.

Наприкінці пояснювальної записки приводиться список літератури. У список літератури включають усі використані джерела.

Значення символів і числових коефіцієнтів, що входять у формулу, повинні бути приведені безпосередньо під формулою, у суворій послідовності і з нового рядка кожний.

Цифровий матеріал оформляється у вигляді таблиць. Кожна таблиця повинна мати заголовок.

Всі таблиці нумеруються в межах пояснювальної записки. Над правим верхнім кутом таблиці поміщаються напис «таблиця» із указівкою порядкового номера, написаного арабськими цифрами.

Зміст курсової роботи

 

Курсова робота включає:

–– розрахунок необхідної кількості засобів технологічного оснащення;

–– розрахунок чисельності основних, допоміжних робочих і спеціалістів;

–– розрахунок фонду заробітної плати;

–– розрахунок собівартості виробу та ціни;

–– розрахунок показників, які характеризують ефективність діяльності підприємства;

–– техніко-економічні показники роботи дільниці;

–– Висновок.

–– Список використаних джерел.

–– Додатки.

 

Курсова робота починається з титульної сторінки (Дв. додаток 1).

За титульною сторінкою розміщуються завдання (Дв. додаток 2).

Зміст пояснювальної записки (Дв. додаток 3).

Вихідні дані, основна частина, висновки та список використаннях джерел.

Основна частина

 

Основна частина є змістом курсової роботи. На початку розділу вказується, які питання треба розглянути, а в кінці викласти відповідні висновки.

 

Висновки

 

Закінчення курсової роботи повинно містити узагальнений вигляд результатів роботи, у вигляді обґрунтованих висновків і пропозицій. У висновках коротко дається оцінка ефективності виробництва. Пропозиції повинні містити рекомендації по подальшому покращенню ефективності виробництва.

 

Вихідні дані

Студенти вибирають вихідні дані із раніше виконаного курсового проекту з предмету «Технологія складання і випробування АЛА» на тему «Розробка технологічного процесу та вибір обладнання для складання вузла, панелі, агрегату ____________»:

1) Найменування об’єкту виробництва, тип літака.

2) Річний випуск продукції в натуральному вираженні ____ шт.

3) Цикловий графік складання вузла _______________ літака ________ (див. додаток 5).

 

Методичні вказівки до написання основної частини

Вступ

 

У вступі необхідно розкрити роль і значення вибраної теми в сучасних умовах господарювання в Україні, актуальність і важливість для конкретного підприємства літакобудування. Введення обов’язково має бути пов’язано з темою курсової роботи.

Визначення необхідної кількості засобів технологічного оснащення

 

На проектованій дільниці проводиться визначення необхідної кількості обладнання за формулою:

,

 

де Ср — розрахункова кількість обладнання;

А — річна програма, шт.(див. цикловий графік);

Тшт — трудомісткість операції, годин (табл. 1);

Фд — ефективний річний фонд роботи обладнання, годин (табл. 2);

n — кількість одночасно працюючих на даному обладнанні, чоловік. (табл.1)

Kвн — коефіцієнт виконання норм приймаємо Kвн = 1,2.

Спр — прийнята кількість обладнання отримана шляхом округлення Ср, до найбільшого цілого числа.

Kз.о — коефіцієнт завантаження обладнання розраховуємо за формулою:

 

;

 

.

 

Розрахунки виконуємо в табл. 4.


Таблиця 1

Технологічний процес складання_____ по виду ЗТО


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.