Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Зразок тексту листа-прохання

Шановний Олегу Ярославовичу!

Ви, мабуть, уже знаєте, що наша компанія розпочала будівництво гальванічного цеху нового зразка. Однак, на жаль, у процесі роботи виявилося, що ми не маємо достатньої кількості фахівців для його випробування та експлуатації. Ось чому ми звертаємось до Вас із проханням допомогти нам із підготовкою відповідних кваліфікованих кадрів.

У зв'язку з цим просимо відрядити до нас кількох досвідчених спеціалістів, які б могли провести курс навчання на місці й, можливо, дали нам деякі практичні рекомендації.

Сподіваємось, що Ви не відмовите допомогти нам.

Наперед вдячні (підпис).

Зразок тексту листа-відповіді на лист-прохання

Шановний Ілле Івановичу!

Висловлюємо щиру подяку за пропозицію працювати з Вами над будівництвом гальванічного цеху нового зразка.

Уважно вивчивши запропонований Вами проект контракту, ми вирішили погодитися на Ваші умови. Ще раз дякуємо і сподіваємося, що наша співпраця буде плідною.

З найкращими побажаннями (підпис).

Зразок тексту листа-повідомлення

Шановна професоре Ковалик Маріє Дмитрівно!

Запрошуємо Вас взяти участь у роботі науково-практичної конференції «Україна та формування глобального світоустрою». Науково-практична конференція відбудеться в приміщені театру ім. Марії Заньковецької (вулиця Театральна, 57) 12 січня 2011 р.

Початок о 12.00.

Підпис

Зразок тексту рекомендаційного листа

Вельмишановний пане !

Знаю, що Ви саме комплектуєте дослідну лабораторію з питань розробки… Хочу порекомендувати Вам звернути увагу на … Знаю його ще зі студентських років, коли він блискуче захистив дипломну (магістерську) роботу на
тему. Згодом він працював під моїм керівництвом при реалізації програми та проекту і зарекомендував себе старанним та наполегливим працівником.Як дослідник п. ____ характеризується нестандартністю мислення, прагненням до пошуків нових шляхів реалізації задуманого, гідною поваги сумлінністю. Останнім часом його професійні інтереси все більше схиляються до кола проблем, які вирішує Ваша організація. Саме тому спільна діяльність може дати дуже добрі результати для нас обох. Гадаю, що, прийнявши п. ___ на посаду, Ви зробите оптимальний вибір, найбільш корисний як для Вашої справи, так і для .

З щирою повагою до Вас (підпис)


ТЕМА 9. КУЛЬТУРА ОФОРМЛЕННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ГОСПОДАРСЬКО-ДОГОВІРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Господарська діяльність ґрунтується на договірних зобов’язаннях та передбачає в умовах цих договорів шляхи розв’язання певних суперечок, пов’язаних з термінами виконання робіт, з постачанням продукції, розрахунковими відносинами тощо.

Договір — це письмова угода двох або більше сторін, спрямована на встановлення або припинення господарських взаємовідносин. Договір може бути укладений між приватними особами й організацією та між організаціями. Цивільний кодекс передбачає різні типи договорів.

Договір постачання – цедоговір, за яким організація-постачальник зобов'язується в певні терміни передати організації-покупцеві у власність певну продукцію, а організація-покупець зобов'язується оплатити продукцію за встановленими цінами.

Договір підряду – це договір, за яким підприємець-підрядник зобов'язується виконати певний обсяг робіт підприємству-замовнику.

Договір про матеріальну відповідальність – це договір, за яким одна сторона бере на себе повну матеріальну відпові­дальність за прийняті матеріальні цінності й зобов'язується дотримуватися встановлених договором правил зберігання, обліку, відвантаження, а інша сторона зобов'язується створити нормальні умови праці матеріально відповідальним особам.

Договір про спільну діяльність – це договір, що укладається між двома й більше організаціями для проведення спільних досліджень, будівництва, експлуатації підпри­ємств. Укладаючи цей договір, сторони визначають розмір і характер внесків: грошові; майнові, трудова участь.

Договори щодо створення нових форм господарювання – це договори, які спрямовані на організацію асоціацій, малих підприємств, комерційних банків, орендних підприємств. Для створення асоціацій необхідно укласти установчий договір.

Установчий договір – це договір, що закріплює взаємні права та обов'язки всіх учасників створення асоціації.

Звичайно ж, назвати всі договори з господарської діяль­ності неможливо, оскільки їх багато: це і договір про одер­жання позики, договори про посередницькі послуги, догово­ри оренди, договір на здійснення кредитно-розрахункового обслуговування тощо.

Відповідно до нормативних актів договори повинні мати такі реквізити:

1 .Назва документа.

2. Зазначення місця укладання й дати.

3. Вступна частина (точні й повні назви сторін, їх пред­ставників (прізвище, ім'я, по батькові), повноваження, на підставі яких вони діють).

4. Зміст договору.

5. Термін виконання договору.

6. Кількісні та якісні показники продукції.

7. Зазначення ціни робіт (продукції) і загальної суми.

8. Порядок виконання роботи.

9. Порядок розрахунків між сторонами.

10.Додаткові умови до договору.

11.Вказівки на майнову відповідальність за повне або часткове невиконання договору.

12.Порядок і місце розв'язання суперечок.

13.Загальний термін дії договору.

14.Юридичні адреси сторін, що укладають договір.

15.Власноручні підписи сторін.

16. Печатки установи або обох сторін, які укладають договір. Договір вважають укладеним тоді, коли сторони дійшли згоди з усіх пунктів і відповідно оформили його письмово.

ЗРАЗОК

 

 

ДОГОВІР ПІДРЯДУ №____

м. Дніпропетровськ «___» ________20__ р.

ТОВ ____________________, в особі директора ___________________, що діє на підставі Статуту, надалі «Замовник», та ТОВ _______________, що є платником податку на прибуток підприємств, надалі «Підрядник», в особі Генерального директора _____________

___________________, діючого на підставі Статуту, з іншого боку, уклали цей Договір підряду (далі – «Договір») про наступне:

1. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Терміни що застосовуються в цьому Договорі, означають наступне:

Сторони: Підрядник і Замовник.

Договір: Цей документ, підписаний Замовником і Підрядником, а також ті доповнення до нього, які підписані Сторонами в період дії цього Договору.

Об’єкт _____________________________________________________________ (приміщення, споруда, що ремонтується)

Роботи: Капітальний ремонт Об’єкту.

Проектно-кошторисна документація: Сукупність документальних матеріалів, необхідних для будівництва (капітального ремонту) Об’єкта, які містять креслення, макети, схеми, розрахунки, кошториси, обґрунтування прийнятих рішень.

Матеріали: будівельні матеріали, устаткування, вироби, конструкції, комплектуючі вироби, інвентар, інструменти, пристрої, обладнання тощо, які використовуються в процесі виконання Робіт.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Замовник доручає, а Підрядник, в межах Договірної ціни, виконує власними та залученими силами та засобами всі передбачені Договором Роботи на Об’єкті, забезпечує необхідну якість Робіт у відповідності до БНіП та інших нормативних документів, здає їх в обумовлені строки Замовнику з передачею всієї виконавчої документації, усуває зауваження приймальних комісій та дефекти, допущені з його вини, протягом гарантійного строку експлуатації Об’єкту, а Замовник зобов’язується передати Підряднику фронт робіт (будівельний майданчик), затверджену проектно-кошторисну документацію, прийняти та оплатити Об’єкт.

3. ВАРТІСТЬ ПРЕДМЕТУ ДОГОВОРУ

3.1. Вартість виконання Робіт за цим Договором складає: ___________________________________, в тому числі ПДВ 20 % - ______________________________________ гривень. Вона включає витрати Підрядника на необхідні матеріали та вартість власне виконання Робіт.

3.2. Вартість виконання Робіт за цим Договором визначена на підставі розрахунку Кошторису, узгодженого сторонами і який є невід’ємною частиною цього Договору (Додаток №1), складеного відповідно до проектної документації та згідно з “Правилами визначення вартості будівництва (ДБН- Д.1.1-1-2000)” та інших діючих нормативних документів.

3.3. На виконання всіх Робіт, що є предметом цього Договору, складається Кошторис, у якому визначається їх вартість. Кошторис є невід’ємною частиною Договору (Додаток № 2).

3.4. Вартість Робіт підлягає обов’язковому перегляду протягом дії цього Договору шляхом укладення додаткового договору до цього Договору за наявності наступних обставин:

3.4.1. зміни обсягів та складу Робіт та/або матеріалів;

3.4.2. зупинення Робіт за рішенням Замовника;

3.4.3. зміни за рішенням або з вини Замовника строків будівництва;

 

3.4.4. якщо ціни на будівельні матеріали, які необхідні для виконання робіт згідно даного договору, зростають на п'ятнадцять і більше відсотків;

3.4.5. суттєвих розбіжностей фактичних та проектних умов будівництва, передбачити які Сторони на момент узгодження вартості Робіт не мали змоги.

3.5. У разі, якщо Замовник відмовиться від виконання умов п. 3.4. цього Договору, Підрядник має право відмовитись від Договору із обов’язковим відшкодування з боку Замовника вартості фактично виконаних Робіт.

3.6. У разі, якщо виникне необхідність проведення Додаткових робіт і у зв’язку із цим істотного перевищення договірної ціни за цим Договором, Підрядник зобов’язаний своєчасно попередити про це Замовника. В випадку, якщо Замовник не погодиться на такі зміни, він має право відмовитися від Договору, відшкодувавши Підряднику вартість виконаної частини Робіт.

3.7. Джерело фінансування будівництва – кошти Замовника.

4. ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ТА ПЛАТЕЖІВ

4.1. Замовник зобов’язаний забезпечити своєчасне фінансування будівництва Об’єкта, розрахунки із Підрядником за виконані Роботи та витрачені та/або залучені матеріали.

4.2. Замовник перераховує Підряднику аванс в розмірі 30 % від договірної ціни на виконання Робіт в строк протягом трьох банківських днів з моменту підписання цього Договору.

4.3. Подальшу оплату за виконані Підрядником Роботи Замовник виконує щомісячно в строк протягом 5-ти банківських днів з моменту підписання Сторонами Акту приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в) (далі – «Акт») та довідки про вартість виконаних підрядних робіт (форма КБ-3) (далі – «Довідка») та виконавчої документації.

4.4. Довідка та Акт за звітний місяць готуються Підрядником та передаються на розгляд та підписання Замовнику не пізніше 3-го числа місяця, наступного за звітним. Замовник повинен розглянути та підписати Довідку та Акт протягом двох робочих днів з моменту надання цих документів Підрядником.

4.5. Замовник виконує остаточну оплату Підряднику за виконані Роботи протягом 10-ти банківських днів з моменту підписання Акту та Довідки та здачі закінченого Об’єкту.

4.5. Для оплати виконаних Робіт Підрядник передає Замовнику:

Ÿ акт приймання виконаних робіт за формою КБ-2в, підписаний уповноваженими представниками Сторін;

Ÿ довідку про вартість виконаних підрядних робіт за формою КБ-3, підписану уповноваженими представниками Сторін;

Ÿ податкову накладну;

Ÿ виконавчу документацію.

4.7. Порушення Замовником строків фінансування дає Підряднику право на перегляд строків виконання Робіт та компенсацію йому додаткових витрат. Затримка у фінансуванні строком більше двох місяців може бути підставою для розірвання Підрядником цього Договору та компенсації йому вартості всіх фактично виконаних Робіт, а також відшкодування збитків.

4.8. Усі розрахунки здійснюються в національній валюті України у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Сторони-отримувача платежу.

5. ПОЧАТОК ТА СТРОКИ ВИКОНАННЯ РОБІТ

5.1. Підрядник зобов’язується розпочати виконання Робіт «___» _______________ ____ р., але не раніше фактичної передачі Замовником будівельного майданчика, а також дозвільної та затвердженої проектно-кошторисної документації. Про початок виконання Робіт складається двосторонній Акт, який засвідчує дату початку виконання Робіт Підрядником.

5.2. Орієнтовний термін виконання Робіт та здачі закінченого Об’єкта: «__» _____________ 20__р. Зазначена дата може змінюватися, що затверджується Сторонами у додатковій угоді до цього Договору.

5.3. Сторони зобов’язані переглянути термін виконання Робіт, вказаний в п. 5.2. цього Договору, в наступних випадках:

· за наявності обставин непереборної сили;

· за наявності обставин, відповідальність за які несе Замовник (відсутність фінансування, затримка у виконанні зобов’язань, поява додаткових робіт тощо);

· зупинення виконання Робіт не з вини Підрядника.

6. БУДІВЕЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК ТА ПЕРСОНАЛ

6.1. Під «будівельним майданчиком» в цьому Договорі розуміється територія Об’єкту, на якій необхідно здійснити виконання Робіт.

6.2. Замовник оформляє і передає Підряднику всі необхідні для використання будівельного майданчику документи, у т.ч., дозвільні, а також конструкції, обладнання, згідно з вимогами БНіП та інших нормативних документів, необхідних для виконання робіт Підрядником.

6.3. Підрядник має право безперешкодно, в залежності від власних потреб, з метою виконання Договору, поставляти необхідні матеріали, устаткування, будівельну техніку, зводити в разі необхідності тимчасові споруди тощо.

6.4. Замовник зобов’язується забезпечити можливість вільного, безперервного та безперешкодного доступу працівників Підрядника на будівельний майданчик для виконання Робіт за цим Договором.

6.5. При виконанні робіт Підрядник несе повну відповідальність за дотримання його персоналом вимог законодавства України про охорону праці та правил пожежної безпеки.

7. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

7.1. Поставка на Об’єкт матеріалів в розумінні п. 1.1. цього Договору, необхідних для виконання Робіт, здійснюється Підрядником, якщо інше не буде передбачено письмовою домовленістю Сторін.

7.2. Підрядник несе повну відповідальність за неналежну якість наданих ним матеріалів.

8. ЗМІНИ В СКЛАДІ ТА ОБ’ЄМАХ РОБІТ

8.1. Рішення Замовника про зміни в складі та об’ємах Робіт приймаються Підрядником за умови внесення відповідних змін у Договірну ціну та терміни виконання робіт.

8.2. Якщо зміни в складі та об’ємах Робіт не спричинили змін у вартості або термінах виконання Робіт, вони приймаються Підрядником на основі письмового дозволу Замовника на кресленні або в журналі проведення робіт.

8.3. Зміни в складі та об’ємах Робіт, виконання додаткових робіт з ініціативи Підрядника дозволяється лише за умови письмового погодження таких змін із Замовником.

9. ВИКОНАННЯ РОБІТ

9.1. Підрядник забезпечує виконання Робіт у відповідності з затвердженою проектною документацією та будівельними нормами та правилами, діючими на території України.

9.2. Постійний контроль і технічний нагляд за якістю виконаних Робіт та відповідністю їх умовам Договору здійснюється Замовником. Якщо виконані Роботи не відповідають умовам Договору, діючим нормам і правилам, проектній документації, загальнообов’язковим положенням діючого законодавства, а також рішенням органів державної влади та місцевого самоврядування, вимогам і технічним умовам державних органів, комісією у складі уповноважених представників Замовника і Підрядника складається дефектний акт і роботи переробляються Підрядником в узгоджені Сторонами строки.

9.3. Підрядник зобов’язаний в розумний строк письмово інформувати Замовника про можливість припинення або сповільнення виконання Робіт з вини Замовника, або з інших причин, незалежних від Підрядника.

9.4. Обов’язком Підрядника є ведення всієї виконавчої документації, обов’язковість ведення якої передбачена чинними нормами та правилами. Замовник має право перевіряти правильність її ведення, вимагати якісного та своєчасного заповнення.

9.5. Основним документом, що відображає хід виконання Робіт Підрядником, є журнал виконання Робіт. Сторони визначають форму, зміст та порядок ведення журналу, контроль за його заповненням з боку Замовника. Підрядник зобов’язаний призначити особу, відповідальну за ведення та зберігання журналу виконання Робіт.

9.6. Підрядник має право залучати для виконання Робіт за цим Договором інші спеціалізовані будівельні організації (субпідрядників). Підрядник здійснює координацію діяльності субпідрядників і несе відповідальність за результат їхньої роботи.

 

10. ЗДАЧА ТА ПРИЙМАННЯ ВИКОНАНИХ РОБІТ

10.1 Після виконання всього комплексу Робіт, обумовлених Договором, Підрядник повинен здати, а Замовник прийняти виконані Роботи в відповідності з нормами і правилами, діючими в Україні.

10.2 Здача та приймання виконаних Підрядником Робіт здійснюється за письмовим повідомленням Підрядника уповноваженою особою, або комісією Замовника. Повідомлення має бути передане надіслане Замовнику не пізніше двох робочих днів до моменту здачі Робіт з вказівкою часу та місця.

10.3 Витрати, пов’язані із прийняттям Робіт, несе Замовник.

10.4 В разі відмови від підписання Акту та Довідки, Замовник зобов’язаний надати письмову мотивовану відмову Підряднику протягом трьох робочих днів. В разі, якщо такий документ на адресу Підрядника не надійде, Акт та Довідка вважаються підписаними, а Об’єкт прийнятим без будь-яких зауважень та застережень.

10.5 У випадку необґрунтованого ухилення Замовника від прийняття виконаних Робіт і підписання відповідних документів (Акту та Довідки), Роботи вважаються виконаними та прийнятими Замовником без будь-яких зауважень та застережень у день закінчення строку здачі-прийняття Робіт, визначеного на підставі цього Договору.

11. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ

11.1. Замовник гарантує відповідність якості поставлених ним матеріалів специфікаціям, державним стандартам або технічним умовам, а також наявність необхідних сертифікатів, технічних паспортів або інших документів, що засвідчують їх якість.

11.2. Підрядник здійснює вхідний та постійний технологічний контроль якості Робіт, матеріалів та конструкцій.

11.3. Замовник зобов’язаний здійснювати контроль і технічний нагляд за належним виконанням Підрядником Робіт, не втручаючись при цьому в його діяльність, перевіряти якість матеріалів, що використовуються Підрядником.

11.4. Підрядник зобов’язаний у розумний строк письмово повідомити Замовника:

· про те, що додержання вказівок Замовника загрожує якості та придатності результату Робіт;

· про наявність будь-яких інших обставин, які не залежать від Підрядника і в той же час, загрожують якості або придатності результату Робіт.

11.5. Якщо Замовник, незважаючи на своєчасне письмове повідомлення з боку Підрядника про обставини, вказані в п. 11.4. цього Договору, у розумний строк не виправить дані обставини, Підрядник має право відмовитись від Договору та право на відшкодування вартості виконаних робіт.

11.6. При виявленні дефектів або недоліків у виконаних роботах в період виконання робіт, Замовник зобов’язаний викликати представника Підрядника для створення комісії, з метою встановлення причин дефектів або недоліків та строків їх усунення. Результати роботи комісії мають бути оформлені актом, в якому вказуються причини дефектів або недоліків та строки їх усунення.

12. ГАРАНТІЇ

12.1. Підрядник гарантує відсутність дефектів у виконаних ним Роботах по цьому Договору.

12.2. Підрядник гарантує нормальний стан виконаних Робіт та конструкцій протягом 12 місяців, строк починає свій перебіг з моменту підписання Сторонами Акту та Довідки.

12.3. Строк гарантії збільшується на період, протягом якого роботи із усунення недоліків заважали експлуатації Об’єкта.

12.4. Підрядник зобов’язаний протягом двох місяців (якщо для виконання відповідних робіт не потрібний більший строк) з дня отримання письмового повідомлення від Замовника про виявлення недоліків та дефектів, зобов’язаний усунути ці недоліки. Перелік недоліків визначається у дефектному акті, що укладається Сторонами.

12.5. Усуненню Підрядником підлягають виключно ті недоліки та дефекти, що виникли з вини Підрядника. Підрядник звільняється від обов’язку усувати недоліки, що зумовлені вказівками Замовника, неправильною експлуатацією Об’єкта тощо.

12.6. Підрядник не несе відповідальності за будь-які недоліки та/або дефекти, що були виявлені по закінченню гарантійного строку.

13. ОБОВ’ЯЗКИ ПІДРЯДНИКА

13.1. Підрядник в своїй діяльності керується вимогами діючих нормативних документів і законодавчих актів України, прийнятих до керівництва при укладенні Договору.

13.2. Підрядник зобов’язується:

13.2.1. Суворо дотримуватись технології виконання робіт, яка забезпечує якість робіт, а також дотримуватись правил техніки безпеки та пожежної безпеки в ході виконання робіт.

13.2.2. У випадках, встановлених цим Договором, своєчасно усувати виявлені недоліки та дефекти.

13.2.3. Своєчасно виконати та здати Роботи, визначені цим Договором.

13.2.4. Виконувати власні зобов’язання, що встановлені цим Договором та чинними в Україні нормативними актами.

14. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

14.1. Замовник в своїй діяльності керується вимогами нормативних документів і законодавчих актів України, прийнятих до керівництва при укладенні Договору.

14.2. Замовник зобов’язується:

14.2.1. Своєчасно виконувати розрахунки за виконані Підрядником Роботи в порядку, обумовленому статтею 3 цього Договору.

14.2.2. Приймати під охорону закінчені види і комплекси Робіт, незалежно від загальної готовності Об’єкту.

14.2.3. Виконувати власні зобов’язання, що встановлені цим Договором та чинними в Україні нормативними актами.

15. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

15.1. За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором, винна Сторона сплачує штрафні санкції, а також відшкодовує другій Стороні завдані таким невиконанням або неналежним виконанням збитки відповідно до чинного законодавства України.

15.2. Підрядник несе повну матеріальну відповідальність за збереження результатів виконаних Робіт на Об'єкті до їх передачі Замовнику.

15.3. Підрядник несе відповідальність на Об'єкті за стан охорони праці, техніки безпеки, експлуатацію вантажопідіймальних кранів, механізмів, пожежну та електробезпеку в межах виконання Робіт, що виконуються за даним Договором.

15.4. В разі порушення Замовником передбачених Договором строків перерахування платежів за виконанні Роботи, він зобов’язаний сплатити на користь Підрядника пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми платежу за кожен день прострочення.

15.5. В разі порушення Підрядником передбачених Договором строків виконання Робіт з його вини, або терміну виправлення дефектів, він зобов’язаний сплатити на користь Замовника суму у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від вартості невиконаних або дефектних робіт за кожен день затримки. Підрядник не несе відповідальності за будь-які затримки виконання Робіт, а також виправлення дефектів, якщо такі затримки виникли не з вини Підрядника.

16. ФОРС-МАЖОР

16.1. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх обов’язків по цьому Договору, якщо це невиконання є наслідком обставин непереборної сили (стихійне лихо, військові конфлікти і т. п.) або спричинено діями третьої особи. Факт наявності таких обставин підтверджується відповідними компетентними органами. При цьому Сторона, яка не може виконати свої обов’язки через виникнення таких обставин, повинна письмово повідомити іншу Сторону протягом 3 календарних днів з моменту їх виникнення. Несвоєчасність повідомлення позбавляє права посилатися на ці обставини у подальшому.

16.2. Обставини непереборної сили автоматично подовжують строк виконання зобов’язань по Договору на строк дії таких обставин.

16.3. Якщо обставини непереборної сили тривають більше 3-х місяців, то зацікавлена Сторона має право розірвати Договір в односторонньому порядку, що автоматично тягне за собою проведення повного розрахунку між Сторонами за фактично виконані Роботи.

17. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

17.1. Усі викликані цим Договором і зв’язані з ним спори та розбіжності Сторони намагаються вирішувати шляхом переговорів.

17.2. В разі недосягнення згоди шляхом переговорів, спори та розбіжності передаються на вирішення до Господарського суду м. Києва.

18. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ І РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

18.1. Зміни та доповнення умов цього Договору здійснюється шляхом підписання уповноваженими особами Сторін додаткових угод про умови, узгоджені шляхом переговорів, після чого вони стають невід’ємною частиною Договору.

18.2. Підрядник може припинити дію цього Договору з причин:

18.2.1. несплати Замовником виконаних робіт;

18.2.2. банкрутства Замовника;

18.2.3. суттєвих змін в умовах виконання робіт;

18.2.4. в інших випадках, встановлених цим Договором та чинним законодавством.

18.3. В разі дострокового розірвання Договору Сторона-ініціатор такого розірвання компенсує іншій Стороні всі понесенні нею збитки. Обов’язок по відшкодуванню збитків не підлягає виконанню, якщо таке розірвання викликане винними діями іншої Сторони.

18.4. Всі документи і розрахунки для здійснення остаточних взаєморозрахунків при розірванні Договору повинні бути представлені зацікавленій Стороні протягом місяця з дня прийняття рішення. Протягом 15-ти календарних днів з моменту пред’явлення необхідних документів і розрахунків повинна бути проведена їх повна оплата або надана мотивована відмова.

18.5. В разі надходження мотивованої відмови, Сторони зобов’язані протягом 14 календарних днів узгодити суми, що підлягають сплаті та провести взаєморозрахунки.

19. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ ТА ПОРЯДОК ЙОГО ПОДОВЖЕННЯ

19.1. Договір вступає в силу після його підписання належним чином уповноваженими представниками Сторін та скріплення печатками Сторін і діє до _____________________. Положення цього Договору діють до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

20. ІНШІ УМОВИ

20.1. З моменту підписання цього Договору всі раніше укладені угоди, домовленості та листування Сторін з питань, обумовленим цим Договором, втрачають юридичну силу.

20.2. Умови цього Договору є комерційною таємницею. В разі розголошення умов цього Договору сторона, винна в такому розголошенні, несе відповідальність у відповідності з діючим законодавством України.

20.3. Цей Договір складено українською мовою, в двох оригінальних екземплярах, по одному для кожної з Сторін, тексти Договорів є ідентичними, мають однакову юридичну силу.

20.4. На момент укладення цього Договору, Сторони досягли згоди із усіх його істотних умов. Сторони домовились, що даний Договір не підлягає нотаріальному посвідченню.

 

21. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________ ______________________________   Підписи   За ЗАМОВНИКА Керівник ___________/__________/   м. п.   ПІДРЯДНИК _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________ _________________________________   сторін   За ПІДРЯДНИКА Керівник _____________/__________/   м. п.

ІІІ. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Організація самостійної роботи студентів

При вивченні дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» важливим видом опанування матеріалу з курсу є самостійна робота (54 години за навчальним планом). Вона включає удосконалення мовленнєвих навичок студентів під час вивчення теоретичних відомостей з орфографії й граматики сучасної української мови, особливостей вживання мовних одиниць у професійній комунікації, збагачення запасу загальновживаного й суто професійного рівнів лексики, вивчення елементів національного мовленнєвого етикету. Режим роботи над засвоєнням навчального матеріалу студенти обирають самостійно у межах графіка модульного контролю знань студентів.

Цілі самостійної позааудиторної роботи:

- засвоєння нового навчального матеріалу згідно з програмою курсу;

- підвищення рівня орфографічної та пунктуаційної грамотності студентів;

- розвиток комунікативних здібностей студента, пов’язаних із застосуванням набутих знань у професійній діяльності;

- формування загальномовної культури усного й писемного спілкування.

Підсумковим етапом самостійної роботи над вивченням навчального матеріалу є виконання вправ і завдань для самостійної роботи

Самостійна робота полягає у самостійному опрацюванні теоретичного матеріалу (конспектування питань, які не розглядалися на заняттях) та практичних завдань (виконання завдань та вправ), що охоплюють основні розділи курсу. Мета самостійної роботи полягає у повторенні й узагальненні знань студентів і є однією з форм контролю результатів самостійної навчальної діяльності студентів. Вправи та завдання, питання для самоконтролю викладені у збірнику вправ та завдань «Українська мова за професійним спрямуванням. Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт» [розділ 6.1., 4]. Номери завдань та вправ, питання теоретичного опрацювання для виконання самостійної роботи визначає викладач.

Тема 1. Ділові папери як засіб писемної професійної комунікації – 2 год.

Завдання:

Опрацюйте і законспектуйте основні положення нормативно-правових документів, що діють в Україні і визначають вимоги до оформлення офіційно-ділових документів та роботи з ними в управлінській діяльності:

- Національний стандарт України ДСТУ 4163-2003 “Державна уніфікована система документації. Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів”;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. N 1242 “Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади”;

- Державний стандарт України ДСТУ 2732:2004 “Діловодство й архівна справа. Терміни та визначення”;

 

Тема 2. Офіційно-ділові документи в будівельній галузі – 1 год.

Запишіть!

Завдання:

1) Виконайте вправи № 129, 130, 141 з посібника [5] (с.80, 91).

2) Створіть бланк приватного підприємства, що займається виробничою діяльністю у галузі будівництва.

3) Розкрийте зміст реквізиту «підпис». Дайте відповіді на питання:

- з яких елементів складається підпис?

- як слід розташовувати ініціали того, хто підписує документ?

- де і як розміщують підпис, якщо документ підписують кілька осіб однакових посад?

Свою відповідь проілюструйте прикладами.

 

Тема 3. Технічні вимоги до документів, що виготовляються за допомогою друкувальних засобів – 1 год.

Завдання:

1) Виконайте вправу № 155 з посібника [5] (с.102).

2) З'ясуйте вимоги до технічного оформлення документів при друці за допомогою комп'ютерної техніки і дайте відповіді на питання:

- який формат паперу використовують при створенні офіційно-ділового документу?;

- якими мають бути розмір шрифту, міжрядковий інтервал, довжина рядка та відступи від меж лівого поля в офіційно-діловому документі?;

- де розташовуються грифи затвердження і погодження?;

- які особливості оформлення документа при друці на декількох аркушах?


Тема 4.Електронний документообіг – 1 год.

Завдання:

Опрацюйте Закон України “Про електронні документи та електронний документообіг”, 2003 р. N 851-IV та законспектуйте його основні положення.

 

Тема 5.Основні види ділових документів і їх реквізити – 1 год.

Завдання:

1) Дайте визначення офіційно-ділового стилю та назвіть його головні ознаки.

2) Назвіть групи документів за функціональним призначенням, що використовуються в апараті управління.

3) Перерахуйте документи, що відносяться до розпорядчих і сформулюйте їх призначення.

Тема 6.Культура оформлення документації з особового складу та кадрово-контрактних питань – 1 год.

Завдання:

1) Виконайте вправи:

№ 30, 33, 41, 63 з посібника [6], розділ Ділові документи (с. 352-353, 354, 357);

№ 148, 149 з посібника [5] (с.98, 99).

2) Напишіть автобіографію.

3) Напишіть резюме для участі в конкурсі на заміщення вакантної посади.

4) Напишіть заяви:

- про прийняття на роботу

- про переведення на іншу посаду;

5) Складіть характеристику на свого одногрупника.

 

Тема 7. Культура оформлення довідково-інформаційної документації – 1 год.

Завдання:

1) Виконайте вправи:

№ 26, 29 з посібника [6], розділ Ділові документи (с. 350, 352);

№ 134, 136, 137 з посібника [5] (с.87-89).

2) Напишіть доповідну записку про виконання курсового проекту Вашому науковому курівнику.

3) Створіть протокол засідання групи про розподіл обов’язків для виконання виробничої практики.

4) Зробіть витяг зі створеного протоколу.

5) Напишіть пояснювальну записку про порушення трудової дисципліни на виробництві.

 

Тема 8. Етикет службового листування – 1 год.

Завдання:

1) доберіть та проаналізуйте три зразки оформлення службових листів та наявні у них характерні особливості офіційно-ділового стилю;

2) Виконайте вправи:

№ 38, 39 з посібника [6], розділ Ділові документи (с.354);

№ 53, розділ Орфографія (с. 372).

3) Напишіть:

- лист-прохання про надання спонсорської підтримки;

- лист-запит про надання інформації;

- лист-запрошення на певну подію.

 

Тема 9.Культура оформлення документації з господарсько-договірної діяльності – 1 год.

Завдання:

1) Виконайте вправи:

№ 24, 37 з посібника [6], розділ Ділові документи (с.350, 353);

2) Створіть доручення на продаж автомобіля.

3) Напишіть договір, у якому Ви укладаєте угоду з приватним підприємством про оренду приміщення.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.