Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

IV. Перелік питань для підготовки

До тематичного (підсумкового) контролю

1. Особливості використання граматичних форм іменників (рід, число, відмінок, відміна).

2. Особливості відмінювання іменників чоловічого роду другої відміни в родовому відмінку однини.

3. Правила творення ступенів порівняння прикметників.

4. Розряди займенників за значенням, особливості їх відмінювання.

5. Розряди числівників за значенням та за будовою.

6. Правила відмінювання числівників.

7. Зв'язок числівників з іменниками.

8. Правопис числівників як компонентів складних слів.

9. Уживання дієслівних форм у писемному діловому мовленні.

10. Прийменник в офіційно-діловому стилі.

11. Особливості використання сполучників у документах.

12. Синтаксичні особливості мови ділових паперів.

13. Порядок слів у реченні. Узгодження підмета з присудком у ділових паперах.

14. Складні випадки керування.

15. Правила укладання резюме, автобіографії, заяви.

16. Види наказів та їх характеристика.

17. Етикет ділового листування.

18. Класифікація службових листів та правила їх оформлення.

19. Вимоги до тексту ділового листа.

20. Види довідок та їх характеристика.

21. Правила укладання службових записок.

22. Правила укладання документів господарсько-договірної діяльності (договір, трудова угода, контракт).

23.Правила укладання обліково-фінансових документів (акт, накладна, відомість, розписка, доручення).

24. Правила укладання організаційних документів (положення, статут, правила, інструкція, звіт).

V. Критерії оцінки знань студентів

Складові оцінки за другий семестр

1. Підсумкова контрольна робота – до 100 балів.

2. Конспект лекцій– до10 балів (як додатковий заохочувальний бал).3. Виконання самостійної роботи – до 100 балів. (10 кожна самостійна робота)

4. Практичні завдання – до 90 балів.

Залікова оцінка складається з середньоарифметичної оцінки: конспект лекцій + самостійної роботи + практичні завдання = середньоарифметична + підсумкова контрольна робота = залікова.

Наявність кожної складової є обов’язковим

Конспект

Оцінюється за 10-бальною шкалою.

5-10 балів: згідно з тематичним планом; опрацьовує усі розділи, винесені на самостійне вивчення, конспектує лекційний матеріал і виконує аудиторні і домашні практичні завдання.

1-4 балів: студент конспектує за лектором і виконує аудиторні і домашні практичні завдання, але неуважно, з пропусками; відсутні питання, винесені на самостійне опрацювання тощо.

Самостійна робота

Самостійна робота виконується студентом системно. Вона є продовження та закріпленням тих теоретичних і практичних знань і навиків, які надаються під час аудиторної роботи.

Практична робота

Практична робота проводиться викладачем асистентом під час аудиторних занять.

VI. ЛІТЕРАТУРА

6.1. Методичне забезпечення

1. Завдання з української мови за професійним спрямуванням для самостійної роботи студентів технічних спеціальностей / Укладач: Г. П. Євсєєва к. філол. н., доцент / Д.: ПДАБА, 2013. – 48 с.

2. Методичні рекомендації до вивчення курсу «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів факультету ПЦБ, /Укладач: Євсєєва Г. П.,. – Д. : ПДАБА, 2011, - 45 с.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з української мови (за професійним спрямуванням) для студентів усіх спеціальностей /Укладачі: Євсєєва Г.П.. – Д. : ПДАБА, 2009, - 54 с.

4. Українська мова за професійним спрямуванням. Збірник вправ та завдань для практичних занять і контрольних робіт. / Галина Петрівна Євсєєва. – Д. : ПДАБА, 2014. – 64 с.

 

 

Рекомендована література

Базова

1. 1 Глущик С.В., Дияк О.В., Шевчук С.В. Сучасні ділові папери: Навчальний посібник. — К.:Арій, 2009.

2. Гриценко Т.Б. Українська мова та культура мовлення: навчальний посібник. – К. :ЦНЛ, 2005.– 536 с.

3. Жайворонок В. В. , Брицин В. М., Тараненко О. О. Українська мова в професійній діяльності. – К. : Вища школа, 2006. – 431 с.

4. Загнідко А. П. , Данилюк І. Г. Українське ділове мовлення:професійне і непрофесійне спілкування. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2006. – 480 с.

5. Культура фахового мовлення: навчальн. посіб / за ред.. Н.Бабич. – Чернівці: Книги – ХХІ. – 496 с.

6. Мацько Л. І., Кравець Л. В. Культура української фахової мови : навч. посіб. – К. : ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.

7. Мацюк З., Станкевич Н. Українська мова професійного спрямування: Навчальний посібник. — К.: Каравела, 2008.

8. Михайлюк В. О. Українська мова професійного спілкування. – К. :Професіонал, 2005 – 496 с.

9. Мозговий В. І. Українська мова у професійному спілкуванні: навчальний посібник. – К., 2006. – 592 с.

10. Семеног О. М. Культура наукової української мови : навч. посіб. / О. М. Семиног. – К. : ВЦ «Академія», 2010. – 216 с.

11. Українська мова за професійним спрямуванням. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / За ред. доц. О. К. Степаненко. – Д. : Пороги, 2012. – 216 с.

12. Український правопис / НАН України, Інститут мовознавства ім. О.О.Потебні; Інститут української мови. — К., 1997.

13. Універсальний довідник з ділових паперів та ділової етики. К. : Довіра, 2010. – 630 с.

14. Шевчук С.В. Ділове мовлення: Модульний курс: Підручник. — К.Арій, 2009

Допоміжна

1. Бацевич Ф.С. Основи комунікативної лінгвістики: Підручник. — К.: Видавничий центр «Академія», 2004.

2. Культура фахового мовлення: Навчальний посібник/ За ред..Н.Д.Бабич. — Чернівці: Книги –ХХІ, 2005.

3. Мацько Л.І., Кравець Л.В. Культура фахової мови: Навч. посіб. — К.: ВЦ «Академія», 2007.

4. Мацько Л.І., Сидоренко О.М., Мацько О.М. Стилістика української мови: Підручник. — К.: Вища школа, 2003.

5. Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство: Підручник для студентів гуманітарних спеціальностей. — Львів: Світ, 1994.

6. Радевич-Винницький Я. Етикет і культура спілкування: Навчальний посібник. — К.: Знання, 2006.

7. Токарська А.С., Кочан І.М. Українська мова фахового спрямування для юристів. — Львів: Світ, 2008.

8. Українська мова: Енциклопедія. — К.: Видавництво «Українська енциклопедія» ім.. М.П.Бажана, 2004.

9. Універсальний довідник-практикум з ділових паперів / С.П. Бибик, І.Л. Михно, Л.О.Пустовіт, Г.М. Сюта. — К.: Довіра; УНВЦ «Рідна мова», 1999.

10. Хміль Ф.І. Ділове спілкування: навчальний посібник. — К.: «Академвидав», 2004.

11. Шевчук С.В., Кабиш О.О., Клименко І.В. Українська мова. Комплексна підготовка до тестування: Навчальний посібник. — К.: Арій, 2008.

Словники

1. Большой строительный терминологический словарь-справочник [Текст] : офиц. и неофиц. термины и определения в строительстве, архитектуре, градостроительстве и строительной технике / НПП РУП "Стротехнорм" ; сост. В. Д. Наумов [и др.] ; ред. Ю. В. Феофилова. - Минск : Минсктиппроект, 2008. - 812

2. Великий російсько-український політехнічний словник / за ред. О.С. Благовєщенського. – К. : ВД «»Чумацький Шлях», 2002. – 749 с.

3. Головащук І.С. Словник-довідник з правопису та слововживання. - К., 1989.

4. Головащук І.С. Російсько-український словник сталих словосполучень. - К., 2001.

5. Головащук І.С. Складні випадки наголошення. Словник-довідник. — К., 2001.

6. Головащук І.С. Словник наголосів. — К., 2000.

7. Головащук І.С. Українське літературне слововживання: Словник-довідник. — К., 1995.

8. Єрмоленко С.Я. Новий російсько-українській словник-довідник. — К., 1999.

9. Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. — К.: Видавництво «Українська книга», 2004.

10. Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. — Львів: БаК, 2006.

11. Олійник О., Сидоренко М.М. Російсько-український словник наукової термінології. — К., 1994.

12. Олійник О., Сидоренко М.М. Українсько-російський і російсько-український тлумачний словник. — К., 1991.

13. Орфографічний словник української мови / Уклад. Головащук І.С. — К., 1994.

14. Орфоепічний словник української мови. — К., 1995.

15. Російсько-український словник: Сфера ділового спілкування / За ред. Тараненко А.А. — К., 1996.

16. Російсько-український фразеологічний словник: Фразеологія ділової мови / Уклад. Підмогильний В., Плужник Є. — К., 1993.

17. Словник будівельних термінів. / За ред. О.Мельничука. — К., 2005.

18. Словник іншомовний слів. / За ред. О.Мельничука. — К., 2005.

19. Словник скорочень української мови. — К., 1982.

20. Словник труднощів української мови / За ред. Єрмоленко С.Я. — К., 1989.

21. Словник української мови: У 11 т. — К., 1971 — 1981.

22. Словник-довідник з культури української мови / Д.Гринчишин, А. Капелюшний, О.Сербенська, З.Терлак. — К.: Знання, 2006.

23. Словник-довідник труднощів української мови. — К., 1992.

24. Тараненко А.А., Брицын В.М. Русско-украинский словарь для деловых людей. — К., 1992.

25. Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.)/ Уклад. і голов. ред. В.Т.Бусел. — К., Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007.

26. Український орфографічний словник: Близько 165 тис.слів / За ред. В.М.Русанівського — К.: Довіра, 2006.

27. Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення = Русско-украинский словарь деловой речи. — К.: Вища школа, 2008.

Інформаційні ресурси

1. www.litopys.org.ua

2. www.mova.info

3. www.novamova.com.ua

4. www.pereklad.kiev.ua

5. www.pravopys.net

6. www.r2u.org.ua

7. www.rozum.org.ua

 


СЛОВНИК СТАЛИХ СЛОВОСПОЛУЧЕНЬ

(використовуйте укладаючи документи)

 

 

А
Акт приемки акт про приймання
Анализ издержек аналіз витрат, видатки
Анализ размеров спроса аналіз розмірів
Аренда машин и оборудования оренда машин та обладнання
  Б
Баланс движения капиталов и кредитов баланс руху капіталів і кредитів
Баланс оборотних средств баланс оборотних засобів
Балансовая прибыль балансовий прибуток
Без видимой причины не знати, з якої причини
Без задержки негайно, без затримки
Без зазрения совести без докорів сумління
Безналичный расчет безготівковий розрахунок
Без отказа безвідмовно
Без снисхождения без поблажливості
Бесполезный труд марна праця
Без стеснения не соромлячись
Без удержу без упину
Без ущерба без шкоди
Благотворительная цель благодійна мета
Брать в аренду орендувати, брати на оренду
Брать взятки брати хабарі, забарювати
Брать в счет работы брати на відробіток
Брать на учет брати на облік
Бросать на произвол судьбы кидати напризволяще
Бывший ранее попередній
Быть в родстве бути родичем
Быть на хорошем счету мати добру репутацію
Быть не вправе не мати права
Бумаги к исполнению папери до виконання
Бюджетный заем бюджетна позика
В
Валютная сделка валютнаугода
Введение кого-либо в должность призначеннякогось на посаду
Ввести в действие ввести вдію
Ввиду вьішеизложенного зважаючи на викладене вище
В виде у вигляді
Вводить в заблуждение уводити в оману
Вводить в убьіток призводити до затрат
В двух словах двома словами
В довершение ко всему на додаток до всього
В дальнейшем у подальшому (надалі)
В другом случае в іншому випадку
Веское основание вагома підстава
В любое время у будь-який час
В доказательство на доказ
В должности директора на посаді директора
В затруднении у скрутному становищі
В знак согласия на знак згоди
В порядке исключения як виняток
В рассрочку, розницу на виплату, на роздріб
В случае на випадок
В защиту на захист
Видавший виды бувалий
Вкладчик средств вкладник коштів
Вменять в обязанность ставити в обов'язок
Вне всякого сомнения поза всяким сумнівом
Вовлечь в работу залучити до роботи
Во вред на шкоду
Во главе на чолі
Возложить на покласти на
Возмещение ущерба відшкодування збитків
Войти в сделку, вступить в сделку укласти угоду, вступити в умову
Восстановить в должности поновити на посаді
Воспользоваться предложением скористатися пропозицією
Во что бы то ни стало за всяку ціну
В соответствии (с чем) відповідно (до чого)
В строгом смысле слова у точному значенні слова
В течение всего года протягом року, упродовж року
В целях предотвращения з метою запобігання
В административном порядке адміністративно, адміністративним шляхом
Вести ссбя достойным образом поводитися гідно, шануватися
В пределах своих полномочий у межах своїх повноважень
В случае необходимости за необхідності
В
Ввести в состав ввести до складу
Ввести в состав ввести до складу
Временно отстраненный тимчасово усунений
Внедрение в производство впровадження у виробництво
В силу изложенного зважаючи на викладене
Взыскать с ответчика стягнути з відповідача
Взыскание в виде стягнення у вигляді
Возложить обязанность покласти обов'язки
Возмещать ущерб відшкодовувати збитки
В его пользу на його користь
В зависимости от оснований залежно від підстав
Вычислительный НДС обчислений ПДВ
  Г
Говорить по душам говорити щиро, відверто
Говорить без обиняков говорити прямо
Д
Данный контрак цей контракт
Действующее законодательство чинне законодавство
Дела идут к лучшему справи йдуть на краще
День ото дня з кожним днем
Держаться в стороне триматися осторонь
Для вида (видимости) для годиться; про людське око
Для приличия заради пристойності
Для своего удовольствия собі на втіху
Добрый по характеру добрий за вдачею; доброї вдачі
Довести до всеобщего сведения довести до загального відома
Долговое требование боргова вимога
Договор утрачивает силу договір втрачає силу
До потери сознания до нестями
До сих пор до цього часу; досі
Для возбуждения для порушення, з метою клопотання
З
Заказное письмо рекомендований лист
За наличные деньги готівкою
За неимением через брак (відсутність)
Занимаемая должность обіймана посада
За ним водитсятакая привычка у нього є така звичка
За отсутствием сведений через брак відомостей
За исключением вопросов за винятком питань
И
Идти на убыль спадати
Избавиться от опасности уникнути небезпеки
Из-за неосторожности через необережність
Изо дня в день щоденно (день у день)
Износ оборудования знос (зношення) обладнання (устаткування)
Израсходовано вложений витрачено вкладень
Из уважения к Вам з поваги до Вас
Изымать из обращения вилучати з обігу
Иметь в виду мати на увазі
Иметь преимущественное право мати переважне право
Из сказанного следует зі сказанного випливає
Исключительное право виняткове право
Использование оборудования використання устаткування
Исполнительная дисциплина виконавча дисципліна
Испытательный срок побічні результати
Итого разом
Источник средств джерело коштів
К
Каждьй в отдельности кожний зокрема
К Вашему сведению до Вашого відома
К десяти часам на десяту годину; до десятої години
Как указывалось выше як зазначалось вище
К началу года на початок року
Комиссия по составлению резолюции комісія для складання резолюції
Коллегия считает.. отмечает колегія вважає... відзначає
Коренной пересмотр докорінний перегляд
Косвенная причина посередня (непряма) причина
Косвенные результаты побічні результати
К сожалению на жаль
К тому идет до того йдеться
Как следует як слід
Как и следовало ожидать як і треба було сподіватися (чекати)
Л
Личный листок особовий листок
Лицом клицу віч-на-віч
М
Между прочим між іншим
Между тем тим часом
Мерьі по предупреждению запобіжні заходи
Местный бюджет місцевий бюджет
Мысли без всякой связи тем безладні думки
Н
На будущей неделе на тому тижні
Наверстать упущенное надолужити прогаяне
На всякий случай про всяк випадок, на будь-який випадок
Наводить справки довідуватися
На должном уровне на належному рівні
На должности на посаді
Назвать по фамилии назвати на прізвище
Наличные деньги готівка
На общественных началах на громадських засадах
На повестке дня на порядку денному
На протяжении дня протягом дня
На произвол судьбы напризволяще
На протяжении двух лет впродовж двох років
На прошлой неделе минулого тижня
На следующий день наступного дня
Наследственное имущество спадкове майно
На удивление на диво
На худой конец у найгіршому разі
Не возьму в толк не збагну
Негодность непридатність
Не ко времени не на часі
Не к спеху не спішно
Немедленно сообщить негайно повідомити
Необходимо учитывать треба враховувати
Неоплачиваемые поступлення безоплатні надходження
Не по плечу, не по назначению не під силу, не за призначенням
На основе контракта на підставі контракту
Направлять бумагу надсилати папери
Несмотря на незважаючи на
Не глядя на не дивлячись на
Налогообложение доходов оподаткування доходів
Наложение взыскания накладання сточень
О
Обнаружить ошибку виявити помилку
Оборот обіг
Обоюдное согласие обопільна згода
Обратить в шутку повернути на жарт
Обратиться по адресу звернутися на адресу
Обращение к избирателям звернення до виборців
Общественное мнение громадська думка
Общественные отношения суспільні відносини
Обучаться на родном языке навчатися рідною мовою
Объявить благодарность оголосити подяку
Обязать руководителей зобов'язати керівників
Оговоренные сроки обумовлені терміни
Одобрить проект схвалити проект
Оказывать сопротивление чинити опір
Оприходование оприбуткування
О приведенном ниже про наведене нижче
Ответчик по делу відповідач у справі
Относить за счет відносини за рахунок
Оставить в покое дати спокій
Отпуск по болезни відпустка через хворобу
Отраслевая программа галузева програма
Отстраниться от дел відійти від справ
Оценить по достоинству належно оцінити
Осуществлять намерения, выплаты здійснювати наміри, виплати
Оказать помощь надати допомогу
Основание для підстава для
От выплаты уклониться від оплачування ухилятися
П
Повод для отказа привід для відмови
Повредить механизм зіпсувати (пошкодити) механізм
Поддержать преддожение підтримувати пропозицію
Понести потери зазнати втрат
По понедельникам щопонеділка (кожного понеділка)
Поезд дальнего следования потяг далекого прямування
Потребляемые средства споживчі кошти
Первостепенное значение першорядне значення
По адресу на адресу
По вашему усмотрению на ваш розсуд
По вопросу строительства з питань будівництва
П
Подвергаться опасности наражатися на небезпеку
По делам службы у службових справах
По долгу службы зі службового обов'язку
Под председательством під головуванням
Под стать до пари
По закону за законом, згідно з законом
По взаємному согласию за взаємною згодою
По имеющимся сведениям за наявними даними
По истечении срока після закінчення терміну (строку)
По крайней мере (меньшей мере) принаймні
Положение дел стан справ
Полномочное собрание повноважні збори
По направленню к городу у напрямку до міста
По настоянию за вимогою; на вимогу
По небрежности через недбалість
По недомыслию через недоумство
По недоразумению через непорозуміння
По непригодности через непридатність
По непредвиденным обстоятельствам через непередбачені обставини
По нерадению через недбалість
По несостоятельности через неспроможність
По ньшешним временам як на теперішній час
По обоюдному согласию за обопільною згодою
По обыкновению як правило; звичайно
По определению суда за ухвалою суду
По поручению за дорученням
По постановлению за постановою
По праздничным дням у святкові дні
Попредложению за пропозицією
Поприглашению на запрошення
Поприказу за наказом
Попричине чего через що
По программе за програмою
По расценке за розцінкою
По собственной инициативе за власною ініціативою
По совместительству за сумісництвом
По специальности за фахом
По списку за списком
Поставить на вид зробити зауваження
По требованию на вимогу
По указанию за вказівкою
По усмотрению начальства на думку керівництва
Право залога заставне право
П
Право на разрыв контракта право з розірвання контракту
Предварительная договоренность попередня домовленість
Предварительное рассмотрение попередній розгляд
Предпринимательская деятельности підприємницька діяльність
Предоставить возможность надати можливість
Предоставить право наділити правами
Представить справку подати довідку
Представленные материалы надані матеріали
Предусмотреть в договоре передбачати в договорі
Прекратить переписку припинити листування
Прения по докладу дебати до доповіді
Прибегать к суровым мерам вдаватися до сурових заходів
Привести решение в соответствии с привести рішення відповідно до
Привлекать к материальной ответственности притягання до матеріальної відповідальності
Привлекать к ответственности притягати до відповідальності
Привлекать к работе залучати до роботи
Приглашать к столу просити до столу
Пригодный при жизни придатний за життя
Призывать к порядку закликати до порядку
Прийти в себя отямитися; опритомніти
Прийти в непригодность зробилися непридатними
Прийти к решению вирішити
Прийти к согласию дійти згоди; порозумітися
Прийти к убеждению переконатися
Приказ о приеме на работу наказ про прийняття на роботу
Приносить неприятности завдати прикростей
Принимать во внимание, участие брати до уваги, брати участь
Принимать в шутку сприймати як жарт
Принять решительные меры вжити рішучих заходів
Принимая во внимание беручи до уваги
Приравненный к ним прирівняний до них
Приступить к обсуждению розпочати обговорення
Приступить к исполнению обязанностей приступити до виконання обов'язків
Приходить к убеждению переконуватися
Причитается к уплате належить виплатити
Пришло на ум спало на думку
Пуститься на хитрость вдатися до хитрощів
Проект приказа согласован проект наказу погоджено
Просрочка платежей прострочення платежів
Просроченная сумма прострочена сума
Просьба об освобождении прохання про звільнення
Погашать в срок сплачувати в строк (термін)
Подлежать возвращению підлягати поверненню
П
Понести убытки зазнати збитків
Пользоваться полномочием керуючись повноваженнями
Продолжительность работы на тривалість роботи на
Протокол разногласий протокол розбіжностей
Преимущественное право быть переважне право бути
Признать недействительным визнати недійсним
При наличии средств за наявності коштів
Поставить в пример поставити за приклад
При уходе с должности при залишенні посади
Р
Работники прилавка | працівники торгівлі
Работа по силам робота під силу
Работа по совместительству робота за сумісництвом
Разрушить до основания зруйнувати дощенту
Речь особая мова окрема
Расчетный счет, баланс розрахунковий рахунок, баланс
Расписка в получении розписка про одержання
Распределение сумм розподіл сум
Расходная накладная видаткова накладна
Расходы по бюджету видатки по бюджету
Руководствуясь пунктом керуючись пунктом
С
Сводная ведомость зведена відомість
Серьезные недочеты серйозні недоліки
Следовать чьему-то примеру наслідувати чийсь приклад
Следовать подобной логике йти за такою логікою
Следовать советам врача виконувати поради (слухати порад) лікаря
Следовать обычаям додержуватися (дотримуватися) звичаїв
С Вашего согласия за Вашою згодою
Свести на нет звести нанівець
С виду на вигляд
С глаза на глаз віч-на-віч
С готовностью охоче, з охотою
С давних пор здавна
Семейное положение сімейний стан
С красной строки з нового рядка
С целью предотвратить з метою запобігти
С учетом поправок з урахуванням поправок
С участием за участю
С
Скрыться из виду зникнути з очей, щезнути
Следующим будет выступать далі виступатиме
Смета на объект кошторис на об'єкт
Сметная стоимость кошторисна вартість
Смещать с должности знімати з посади
Смотреть в оба бути пильним
Совершенствование существующих и поиск новых форм удосконалення існуючих і пошук нових форм
Согласие, соглашение сторон угода сторін
Сосредоточить усилия коллектива зосередити зусилля колективу
Состав исполнителей склад виконавців
Составить отчет скласти звіт
Споры по контракту суперечки за контрактом
Справиться в концелярии довідатися в канцелярії
Спрос и предложения попит і пропозиція
Списать в расход списати на видаток
Спустя некоторое время через якийсь час
Срочно направить к нам терміново направити до нас
Ставить в известность повідомляти
Стечение обстоятельств збіг обставин
С чувством собственного достоинства з почуттям власної гідності
Самый активный найактивніший
Соблюдать закон дотримуватися закону
Согласно приказу згідно з наказом
Свидетельство о рождении свідоцтво про народження

 

 

Додаток

 

П О С Т А Н О В А
ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ

Про Державний герб України


( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, N 40, ст.592 )


Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

 

1. Затвердити тризуб як малий герб України, вважаючи його
головним елементом великого герба України (кольорове та
схематичне зображення герба додаються) ( 2137а-12 ).

 

2. Зображення Державного герба України поміщується на
печатках органів державної влади і державного управління, грошових
знаках та знаках поштової оплати, службових посвідченнях, штампах,
бланках державних установ з обов'язковим додержанням пропорцій
зображення герба, затвердженого пунктом 1 цієї Постанови.


Голова Верховної Ради України І.ПЛЮЩ

 

м. Київ, 19 лютого 1992 року
N 2137-XII

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.