Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Змістовий модуль 1. Сутність та управління фінансами

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

 

до виконання контрольної роботи

з дисципліни "Фінанси, гроші та кредит"

для студентів спеціальності 6.03060101 «Менеджмент організацій та адміністрування», 6.03060102 «Менеджмент інноваційної діяльності»

денної та заочної форми навчання

 

Харків 2013


 

ВСТУП

 

Контрольна робота з дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» є одним з видів самостійної роботи студентів очної і заочної форми навчання . Метою контрольної роботи є поглиблення і закріплення теоретичних знань отриманих у процесі вивчення курсу «Фінанси, гроші та кредит».

 

Контрольна робота містить наступні розділи:

1. Теоретичні питання першого змістовного модуля «Сутність та управління фінансами».

2. Теоретичні питання другого змістовного модуля «Гроші та кредит».

3. Практична частина - розрахункове завдання із визначення складу доходів, витрат, основних податків та фінансового результату діяльності підприємства.

Завдання контрольної роботи: 1. Засвоїти теоретичні основи функціонування фінансів на макро та мікрорівнях.

2. Засвоїти сутність фінансової системи, управління фінансами та фінансового контролю та фінансової політики.

3. Вивчити основи функціонування державних фінансів.

4. Вивчити основи функціонування фінансів суб’єкта господарювання.

5. Засвоїти податкову систему держави та функції податків.

6. Засвоїти загальну систему страхування та систему соціального страхування.

7. Визначити роль фінансів у системі міжнародних економічних відносин.

8. Вивчити сутність, походження та функції грошей.

9. Визначити сутність грошової системи та структури грошового обігу країни.10. Визначити причини та наслідки інфляції.

11. Вивчити види, форми, функції та роль кредиту.

12. Вивчити побудову кредитної та банківської системи країни.

13. Визначити роль міжнародних валютно-фінансових відносин.

 

У результаті виконання контрольної роботи студент повинен

знати: 1. Сутність фінансів, фінансової системи, фінансової політики.

2. Особливості управління фінансами та фінансового контролю

3. Сутність державних та місцевих фінансів.

4. Сутність фінансів суб’єктів господарювання.

5. Сутність, роль та функції бюджету.

6. Економічне значення державних цільових фондів та соціального страхування.

7. Сутність та функції податків, податкової системи.

8. Фінансовий механізм підприємства.

9. Склад та класифікація господарських активів підприємства.

10. Сутність та склад доходів, видатків та фінансового результату.

11. Сутність і функції грошей, грошового обігу, грошової маси, грошового ринку та грошової системи.

12. Сутність інфляції та види грошових реформ.

13. Сучасні теорії грошей.

14. Види, функції та роль кредиту.

15. Роль фінансових посередників на грошовому ринку. Центральний та комерційні банки.

16. Значення міжнародних валютно-кредитних установ в економічних відносинах між державами.

вміти: 1. Читати та аналізувати бюджети різних рівнів.

2. Розраховувати основні державні податки та збори.

3. Планувати збір податків на державному рівні та їх сплату на рівні підприємства.

4. Розраховувати єдиний соціальний внесок.

5. Калькулювати основні витрати та доходи підприємства, фінансовий результат діяльності.

6. Розраховувати необхідну масу грошей, швидкість їх оберту.

7. Проводити розрахунки темпів інфляції, індексу купівельної спроможності.

8. Розраховувати початкову та нарощувану суму при використанні простих та складних відсотків при кредитуванні.

9. Здійснювати операції дисконтування.

 

Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

 

Змістовий модуль 1. Сутність та управління фінансами

Тема 1. Фінанси як економічна категорія.

Сутність та ознаки фінансів як економічної категорії. Об`єктивні закономірності розвитку фінансів. Характерні ознаки фінансових відносин. Функції фінансів. Сфери та способи здійснення контрольної функції фінансів. Економічний зміст фінансів. Фінансові ресурси, їх склад та джерела формування. централізовані фінансові ресурси. Напрямки використання фінансових ресурсів..

 

Тема 2. Фінансова система.

Поняття фінансової системи, її функції. Види діяльності в рамках фінансової системи. Фінансові системи зарубіжних країн. Фінансові системи країн транзитивного типу. Фінансові системи розвинених країн. Фінансова глобалізація. Еволюція фінансової системи України. Структура сучасної фінансової системи України.

 

Тема 3. Управління фінансами.

Загальні поняття про управління фінансами. Типи управління фінансами. Об`єкти управління в рамках фінансової системи. Склад та структура фінансового апарату. Функціональні елементи управління фінансами. Задачі фінансового планування. Методи прогнозування та планування. Стратегічне та оперативне планування. Система державних органів управління фінансами, їх функції. Основні задачі та функції міністерства фінансів. Основні задачі та функції державного казначейства.

 

Тема 4. Фінансовий контроль.

Зміст, значення та принципи фінансового контролю. Об`єкти фінансового контролю. Задачі фінансового контролю. Види, форми та методи фінансового контролю. Підсистеми фінансового контролю в залежності від суб’єктів. Державний контроль фінансів. Ціль та значення аудиторської діяльності. Значення та види ревізії. Групи фінансового контролю за часом проведення. Органи фінансового контролю, їх основні задачі.

 

Тема 5. Фінансова політика.

Сутність, специфіка та сфера дії фінансової політики. Елементи фінансової політики. Зміст фінансової політики. Задачі фінансової політики. Фінансовий механізм. Вимоги до розробки фінансової політики. Типи фінансової політики. Фінансова політики України в сучасних умовах.

 

Тема 6. Основи функціонування державних фінансів.

Сутність державних та місцевих фінансів, принципи їх організації. Функції державних фінансів. Принципи існування державних та місцевих фінансів. Місцеві фінанси як елемент загальнодержавних фінансів. Джерела формування місцевих та державних фінансів. Органи місцевого самоуправління. Бюджетний процес.

 

Тема 7. Бюджет та бюджетна система.

Соціально-економічна сутність та роль бюджету. Функції бюджету. Бюджетне упорядкування. Бюджетна система та її елементи. Принципи бюджетної системи. Бюджетна класифікація. Бюджетний федералізм. Система міжбюджетних відносин. Методика виділення коштів регіонам. Основні задачі реформування міжбюджетних відносин.

 

Тема 8. Державні цільові фонди. Система соціального страхування.

Економічний склад та значення державних цільових фондів. Джерела формування коштів державних цільових фондів та напрямки їх використання. Основні ознаки фінансів державних цільових фондів. Класифікація позабюджетних фондів. Система соціального страхування. Пенсійний фонд. Фонд соціального страхування із непрацездатності. Фонд страхування від безробіття. Фонд страхування від нещасних випадків на виробництві. Реформа системи платежів у фонди соціального страхування в Україні. Єдиний соціальний внесок. Задачі та функції медичного страхування.

 

Тема 9. Страхування в системі фінансів.

Економічна сутність страхування, його функції у сучасній економіці. Задачі страхування. Страхування як фінансова послуга. Види страхового захисту. Економічні ознаки страхування як методу управління ризиками. Функції формування спеціалізованого страхового фонду грошових коштів. Класифікація страхування. Класифікація особистого страхування. Класифікація майнового страхування. Обов`язкове страхування. Фінансові основи страхової діяльності. Страхові доходи, видатки та резерви.

 

Тема 10. Податкова система.

Сутність та склад податкової системи. Податкова політика. Суб`єкти та об’єкти системи оподаткування. Сутність податків, їх функції та види. Сучасна система оподаткування України. Податок на прибуток. Податок на додану вартість. Податок із доходів фізичних осіб. Місцеві податки та збори. Спрощена система оподаткування для суб’єктів малого бізнесу. Вільні від податків зони, офф-шор.

 

Тема 11. Основи функціонування фінансів суб’єкта господарювання.

Економічний склад та функції фінансів господарюючих суб’єктів. Фінансовий механізм підприємства. Основні принципи організації фінансів організації. Фінансові відношення в рамках підприємства. Особливості організації фінансів підприємств із різною організаційно-правовою формою господарювання.

 

Тема 12. Фінанси підприємства.

Основний капітал підприємства, склад та джерела формування. Нематеріальні активи. Фінансові активи. Довгострокові та короткострокові фінансові вкладення. Господарські засоби підприємства, їх склад та джерела формування. Класифікація основних засобів підприємства. Типи вартості основних засобів. Показники ефективності використання основних засобів. Оборотний капітал, його структура та джерела формування. класифікація оборотних засобів. Показники ефективності використання оборотних засобів. Витрати підприємства на виробництво та реалізацію продукції. Постійні та змінні витрати, собівартість, ціна. Доходи та фінансові результати діяльності підприємства. Методи обліку виручки від реалізації продукції. Алгоритм формування фінансових результатів. Фінанси некомерційних організацій. Принципи формування кошторисів, основні показники. Структура фінансового плану некомерційної організації.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.