Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ ТА ЗАХИСТУ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ. КРИТОРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

Контрольна робота виконується рукописним або комп'ютерним способом на сторінках аркушів білого паперу формату А4 (210х297 мм) через 1,5 міжрядкових інтервали (30 рядків на сторінці) або в учнівському зошиті. Контрольна робота повинна містити: титульний аркуш; два теоретичних завдання; список використаних джерел.

Першою сторінкою контрольної роботи є титульний аркуш, який включається до загальної нумерації сторінок. На титульному аркуші номер сторінки не ставиться, на наступних сторінках номер проставляється у правому верхньому куті без крапки в кінці. Закінчується нумерація на останній сторінці додатків. Таблиці (якщо вони є) нумеруються послідовно в межах завдань. Номер таблиці складається з номера завдання і порядкового номера таблиці, наприклад, 1.2 (друга таблиця завдання 1).

На останній сторінці списку використаних джерел вказується дата закінчення написання контрольної роботи й студент ставить особистий підпис.

Контрольна робота виконується на стандартних аркушах паперу подається для заліку в зброшурованому вигляді в строк, установлений навчальним планом.

Контрольна робота здається до деканату факультету заочного навчання до початку екзаменаційної сесії для перевірки.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності ОцінкаECTS Оцінка за національною шкалою
для екзамену, курсового проекту (роботи), практики для заліку
90 – 100 А відмінно     зараховано
82-89 В добре
74-81 С
64-73 D задовільно
60-63 Е
35-59 FX незадовільно з можливістю повторного складання не зараховано з можливістю повторного складання
0-34 F незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

 Задовільний захист контрольної роботи є дозволом для складання екзамену по дисципліні.

 

 

Рекомендована література

 

 

Методичне забезпечення

1. Курс лекцій із дисципліни «Фінанси, гроші та кредит», укладач к.е.н., доц. Матросова В.О., НТУ «ХПІ», 2013

2. Методичні вказівки до практичних занять із дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» укладач к.е.н.,доц. Матросова В.О., НТУ «ХПІ», 2013

3. Методичні вказівки до самостійної роботи із дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» укладач к.е.н.,доц. Матросова В.О., НТУ «ХПІ», 2013

4. Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи із дисципліни «Фінанси, гроші та кредит» укладач к.е.н.,доц. Матросова В.О., НТУ «ХПІ», 2013

 

Базова

1. Гальчинський А. Теорія грошей. - К.: Основи, 1998.

2. Гроші, банки та кредит: У схемах і коментарях.: Навч. посібник / За ред. Б.Л.Луціва. - Тернопіль: Карт-бланш, 2004. - 219 с.

3. Гроші та кредит / За ред. М.І.Савлука. - К.: Лібра, 1996.

4. Гроші та кредит: Підручник / Під ред. Б.С.Івасіва. - Тернопіль: Карт-бланш. - 2000. - 510 с.

5. Гроші та кредит. Підр. / М.Л.Савлук,А.М.Мороз, М.Ф.Пуховкіна. - К.: КНЕУ, 2001. – 602 с.

6. Гроші та кредит. Підр. / А.І.Щетинін. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 432с.

7. Гроші та кредит у схемах і таблицях. Навчальний посібник / Т.В.Семко, М.В.Руденко. - Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 158с.

8. Денисенко М.П. Гроші та кредит у банківській справі. Навчальний
посібник.- К.: Алерта, 2004. – 478с.

9. Деньги, кредит, банки: Учебник / Под ред. О.И.Лаврушина 2-е изд,
перераб. и доп. - М.: Финансы и статистика, 2000. - 464 с.

10. Загородній А.Т., ВознюкГ.А. Гроші. Валюта. Валютні цінності.
Термінологічний словник. - Львів: БаК, 2000. - 184 с.

11. Загородій А.Т., Вознюк Г.А. Дизайн і захист грошових знаків України. - Київ, 2000. - 112с.

12. 3олотов А.Ф. Международные валютно-кредитные отношения: Курс
лекций. - К.: МАУП, 2001., - 112 с, Библиогр.: с. 105-106.

13. Іванов В.М., Софіщенко І.Я, Грошово - кредитні системи зарубіжних країн. - Київ. 2001.-272 с.

14. Ковальчук А.Т. Фінансовий словник – К.: Знання, 2005. – 287 с.

15. Комаринська З.М. Історія грошей: Навч. пос. для вузів. - Львів: Львівський банківський коледж, 1998, - 112 с.

16. Лагутін В.Д. Гроші та грошовий обіг. -К: Знання.1998.

17. Мельник О.М. Інфляція: теорії і практика регулювання. - К.: Знання. КОО, 1999.-291 с.

18. Ван Хорн Дж. Основы управления финансами / пер.с англ. – М.: Финансы и статистика, 1996.

19. Ковалева А.М. Финансы фирмы: ученик / А.М. Ковалева, М.Г. Лапуста, Л.Г. Скамай. – 4-е узд., испр. И доп. – М.: ИНФРА-М, 2005.

20. Лапуста М.Г. Финансы организаций (предприятий): ученик / М.Г. Лапуста, Т.Ю. Мазурина, Л.Г. Скамай. – М.: ИНФРА-М, 2007.

21. Лупей Н.А. Финансы: учеб. пособие. – М.: Деловая литература, 2004. – 432 с.

22. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: ученик / под. ред. Л.Н. Красавиной. 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Финансы и статистика, 2005.

23. Румянцева Е.Е. Новая экономическая энциклопедия. – М.: ИНФРА-М, 2005.

24. Страхование: ученик / под ред. Т.А. Федоровой. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2004.

25. Фельдман А.А. Государственные ценные бумаги. - М.: ИНФРА-М, 1995.

26. Финансовая система и экономика / под. ред. В.В. Несиерова, Н.С. Желтова. – М.: Финансы и статистика, 2004.

27. Финансово-кредитный энцеклопедический словарь / под общ. ред. А.Г. Грязновой. – М.: Финансы и статистика, 2002. – 1168 с.

28. Финансы: ученик / под ред. В.В. Ковалева. – М.: ТК Велби, 2003.

29. Финансы: ученик / под ред. С.И. Лагушина, В.А. Слепова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономистъ, 2003. – 682 с.

30. Финансы: ученик / под ред. М.В. Романовского, О.В. Врубелевской, Б.М. Сабанти. – М.: ЮРАЙТ, 2003. – 520 с.

31. Финансы: ученик для вузов / под ред. Л.А. Дробозиной. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003.

32. Финансы предприятий: учебное пособие / под. общ. ред. Н.Е. Заяц, Т.И. Василевской. – Мн.: Высшая школа, 2005.

 

Допоміжна

1.Закон України "Про цінні папери та фондову біржу" від 18.06.1992р.зі змінамивід 09.07.1996.

2. Закон України "Про приватизаційні папери" від 18.06. 1992р.

3. Закон України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" від 30.10.1996р.

4. Закон Україну "Про банки ібанківську діяльність." від 07.12.2000 р.
№2121-ІІІ.

5. Закон Україну "Про організацію формування та обігу кредитних історій”
від 23.06.05 р. № 2704 –ІV.

6. Закон Україну "Про заставу” від 02.10.92 р. № 2654 – ХІІ.

7. Закон України „Про відповідальність за несвоєчасне виконання грошових
зобов’язань” від 22.11.96 р. №543/96-ВР.

8. Закон України "Про Національний банк України" від 20.05.1999 р.

9. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про лізинг" від 14.01.1999. Ж364/ХІУ.

10. Закон України "Про внесення змін до Закону України "Про систему оподаткування" від 09.04.1999р, №588-ХІУ.

11. Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунківв
національній та іноземних валютах", затверджена постановою Правління НБУ від 12.11.03 р. № 492.

12. Інструкція "Про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті” Постанова НБУ від 21.04.2004 р.,№ 22.

13. Інструкція з бухгалтерського обліку операцій комерційних банків з векселями, затверджена Постановою Правління НБУ від 8.06.2000р., № 234.

14. Інструкція про переміщення валюти України, іноземної валюти, банківських металів, платіжних документів, інших банківських документів і платіжних карток через митний кордон України, від 12.02.2000 р. №283.

15. Положення про Державну комісію з цінних паперів та фондового ринку
від 14.02.97р.

16. Про норматив обігу платіжних документів в Україні. Постанова ВРУ
від 23.01.1997р. №25/97-ВР.

17.Положення про порядок здійснення банками України вкладних
(депозитних) операцій з юридичними і фізичними особами, затверджене постановою Правління НБУ від 03.12.2003 р., № 516.

18. Постанова КМУ від 27.02.08р. №126.

19. Постанова КМУ від 21.02.07р. №259.

20. Словник фондового ринку. За ред. Ю.М.Тараторіна. - Київ-Кіровоград,
1997.

21. Указ Президента України "Про грошову реформу в Україні" від 25.08.1996р., №762/96.

22. Указ Президента України "Про заходи щодо зміцнення банківської
системи України та підвищення її ролі в процесах економічних перетворень" від 14.07.2000 р. №891/2000.

23. Швиданенко Г.О., Мішта С.П., Колеснікова І.А, Рудь М.С. Діяльність
банку в умовах ринкової економіки - К,: 1996.

24. Ющенко В., Лисицький В. Гроші і розвиток попиту та пропозиції в Україні.- К:Скарби,1998.

25. Балабанов И.Т. Основы финансового менеджмента: Как управлять капиталом. – М.: Финансы и статистика, 1996, - 400 с.

26. Бланк И.А. основы финансового менеджмента: В 2 т. – К.: Ника-центр, 1999. - 512 с.

27. Брігхем Евхен. Основи фінансового менеджменту: Пер. з англ. - Київ: Молодь, 1997. – 1000 с.

28. Ваг Хорн Дж. К. Основы управления финансами: Пер. с англ. – М.: финансы и статистика, 1997. – 800 с.

29. Финансовый анализ: методы и процедуры / В.В. Ковалев. М.: Финансы и статистика, 2005.

30. Принципы корпоративных финансов: учебник / Р. Брейли, С. Майерс, пер с англ.; науч. ред. Н.Н. Барышниковой. 2-е изд. М.: Олимп-Бизнес, 2004.

31. Техника финансового анализа. Путь к созданию стоимости бизнеса / пер. с англ. Э. Хелферт. 10-е изд. СПб.: Питер бук, 2003.

32. Управленческий и производственный учет: Вводный курс: учебник / К. Друри; пер. с англ. В.Н. Егорова. 5-е изд. Пепераб. И доп. М.: ЮНИТИ, 2005.

33. Управленческий учет: учебник / А.Д. Шеремет и др.; под ред. А.Д. Шеремета. 3-е изд., перераб. и доп. М.: ФБК-Пресс, 2005.

34. Финансовый менеджмент / Ю.Ф. Бригхем, М.С. Эрхардт; пер. с англ.; под ред. Е.А. Дорофеева. 10-е изд. М.: Питер, 2005.

35. Финансовый менеджмент: Полный курс: учеб. пособие 2 т. / Ю. Бригхем, Л. Гапенски; пер с англ. В.В. Ковалева. СПб: Экономическая школа, 2005. Т. 1,2.

36. Фінансовий менеджмент : підручник / кер. кол. авт. і наук. ред. проф. А. М. Поддєрьогін. – К. : КНЕУ, 2005. – 535 с.

37. Финансовый менеджмент / под ред. Г. Б. Поляк. – М. : Волтер Клувер, 2009. – 608 с.

38. Финансовый менеджмент: Теория и практика : учебник / под ред. Е. Стояновой. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с.

39. Шелудько В. М. Фінансовий менеджмент : підручник / В. М. Ше-лудько. – К. : Знання, 2006. – 439 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

40. Буряк П.Ю., Беркита К.Ф., Ярема Б.П. Система оподаткування: Навчальний посібник. – К.: ВД «Професіонал», 2004. – 224с.

41. Довгалюк В.І., Ярмоленко Ю.Ю. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 360с.

42. Сердюк О.М., Заревчацька Т.В. Податкова система (практикум): Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007 – 328с.

43. Демиденко Л.М., Субботович Ю.Л. Податкова система: Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 184с.

44. Крисоватий А.І., Десятюк О.М. Податкова система: Навчальний посібник. – Тернопіль, 2004р., 331с.

45. Литвиненко Я.В. Податкова політика: Навчальний посібник. – К.: МАУП, 2003. – 224с.

46. Мельник В.М., Грицаєнко І.А., Іванишина О.С. Оподаткування підприємницької діяльності: Навчальний посібник. – К.: Кондор, 2003. – 160с.

47. Панасюк В.М., Ковальчук Є.К., Бобрівець С.В. Податковий облік. Організація, нормативне забезпечення, податкові розрахунки, звітність: Навчальний посібник. – Тернопіль, Астон, 2003.

48. Бечко П.К., Лиса Н.В. Податковий менеджмент: навч.посіб – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 288 с.

49. Сергеев И.В. Налоговое планирование: Учеб.-метод.пособие / И.В.Сергеев, А.Ф.Галкин, О.М.Воронцова. – М.: Финансы и статистика, 2007. – 168 с.

50. Иванов Ю.Б., Тищенко А.Н. Современные проблемы налоговой политики: Учебное почобие. – Х.: ИД «ИНЖЭК», 2006. – 328 с.

51. Кислов Д.В. Составление финансовых планов: методы и ошибки / Дмитрий Кислов, Борис Баширов. – М.: Вершина, 2006. 384 с.

52. Бланк И. А. Антикризисное финансовое управление предприя-тием / И. А. Бланк. – К. : Эльга, Ника-Центр, 2006. – 672 с. – (Серия "Библиотека финансового менеджера". Вып. 10).

53. Бланк И. А. Управление прибылью / И. А. Бланк. – К. : НИКА-Центр, 2007. – 768 с.

54. Колиснык М. Финансы. Стратегии, с которыми побеждают / М. Ко-лиснык. – К. : Издательский Дом "Максимум", 2006. – 332 с. 64

55. Коллас Б. Управление финансовой деятельностью предприя-тия. Проблемы, концепции и методы / Б. Коллас. – М. : Финансы ; ЮНИТИ, 1997. – 576 с.

56. Крайник О. П. Фінансовий менеджмент : навч. посібн. / О. П. Край-ник, З. В. Клепикова. – Львів; К. : Дакор, 2000. – 260 с.

57. Крамаренко Г. О. Фінансовий менеджмент : підручник / Г. О. Кра-маренко, О. Є. Чорна. – К. : Центр навчальної літератури, 2006. – 520 с.

58. Стоянова Е. Финансовый менеджмент в условиях инфляции / Е. Стоянова. – М. : Перспектива, 2009. – 656 с.

59. Терещенко О. О. Антикризове фінансове управління на підпри-ємстві : монографія / О. О. Терещенко. – 2-ге вид., без змін – К. : КНЕУ, 2006. – 268 с.

60. Финансовое управление компанией / под общ. ред. Е. В. Кузне-цовой. – М. : Фонд "Правовая культура", 1995. – 383 с.

61. Хелферт Е. Техника финансового анализа / Е. Хелферт ; пер с англ. под ред. – Л. П. Белых. – М. : Аудит ; НИТИ, 1996. – 663 с.

62. Хруцкой В. Е. Внутрифирменное бюджетирование / В. Е. Хруц-кой, Т. В. Сизова, В. В. Гамаюнов. – М. : Финансы и статистика, 2003 – 400 с.

63. Шеремет А. Финансовый анализ предприятия / А. Шеремет, Р. Сайфулин. – М. : Финансы и статистика, 1999. – 160 с.

64. Шморгун Н. П. Фінансовий аналіз : навч. посібн. / Н. П. Шморгун, І. В. Головко. – К. : ЦНЛ, 2006. – 528 с.

Інформаційні ресурси

 

1. Савчук В. П. Финансовый менеджмент предприятий: практи-ческие вопросы с анализом деловых ситуаций [электронный ресурс] / В. П. Савчук. – Режим доступа : www.financepro.ru.

2. Сайт Міністерства фінансів України [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : www.minfin.gov.ua.

3. Сайт Міністерства економіки України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.me.gov.ua.

4. Сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Ре-жим доступу : www.bank.gov.ua.

5. Сайт Державного комітету статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.ukrstat.gov.ua.

6. Система розкриття інформації на фондовому ринку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : www.smida.gov.ua.

7. zakon.rada.gov.ua – Податковий кодекс України, 2011


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.