Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Перелік податкових соціальних пільг.

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги:

- у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

- у розмірі, що дорівнює 100 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для платника податку, який утримує двох чи більше дітей віком до 18 років, - у розрахунку на кожну таку дитину;

- у розмірі, що дорівнює 150 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який:

а) є одинокою матір’ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

б) утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

в) є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв’язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

г) є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад’юнктом;

ґ) є інвалідом І або ІІ групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;

д) є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

е) є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на якого поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", крім осіб, визначених у підпункті "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;- у розмірі, що дорівнює 200 відсоткам суми пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 цього пункту, - для такого платника податку, який є:

а) Героєм України, Героєм Радянського Союзу, Героєм Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

б) учасником бойових дій під час Другої світової війни або особою, яка у той час працювала в тилу, та інвалідом І і ІІ групи, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту";

в) колишнім в’язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

г) особою, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

ґ) особою, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року по 27 січня 1944 року.

 

Примітка: до 2014 року податкова соціальна пільга розраховується за умовами Закону «Про доходи фізичних осіб» від 2003 року:

1. звичайна – 50% мінімальної заробітної плати на 1 січня поточного року;

2. 1 підвищена – 150% від звичайної;

3. 2 підвищена – 200% від звичайної.

 

Податкова соціальна пільга застосовується до доходу, нарахованого на користь платника податку протягом звітного податкового місяця як заробітна плата (інші прирівняні до неї відповідно до законодавства виплати, компенсації та винагороди), якщо його розмір не перевищує суми, що дорівнює розміру місячного прожиткового мінімуму, діючого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженого на 1,4 та округленого до найближчих 10 гривень.

При цьому граничний розмір доходу, який дає право на отримання податкової соціальної пільги одному з батьків у випадку та у розмірі, передбачених підпунктом 169.1.2 пункту 169.1 цієї статті, визначається як добуток суми, визначеної в абзаці першому цього підпункту, та відповідної кількості дітей.

 

Відсоток нарахувань та відрахувань за ЄСВ із заробітної плати беремо мінімально можливий, тобто відрахування складуть 3,6 %, а нарахування – 36,76 %.

 

4. Для виконання 5 завдання треба звернутися до Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI., р.V, ст.144,145,146 . Суму амортизаційних відрахувань за розрахунковий період згідно з Податковим кодексом, визначають одним із 5-ти методів:

1) прямолінійним, за яким річна сума амортизації визначається діленням вартості, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобів;

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації. Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеня кількості років корисного використання об’єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об’єкта на його первісну вартість;

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації та річної норми амортизації, яка обчислюється відповідно до строку корисного використання об’єкта і подвоюється.

Метод прискореного зменшення залишкової вартості застосовується лише при нарахуванні амортизації до об’єктів основних засобів, що входять до груп 4 (машини та обладнання) та 5 (транспортні засоби);

4) кумулятивним, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, яка амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишаються до кінця строку корисного використання об’єкта основних засобів, на суму числа років його корисного використання;

5) виробничим, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки амортизації. Виробнича ставка амортизації обчислюється діленням вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об’єкта основних засобів.

Для розрахунку амортизації пропонується скористатися таблицею 2.4 (Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів) та таблицею 2.5 (строки та методи нарахування амортизації для нематеріальних активів).

 

Таблиця 2.4 - Класифікація груп основних засобів та інших необоротних активів і мінімально допустимих строків їх амортизації.

  Групи   Мінімально допустимі строки корисного використання, років
група 1 – земельні ділянки -
група 2 – капітальні витрати на поліпшення земель, не пов’язані з будівництвом  
група 3 – будівлі,
споруди,
передавальні пристрої
група 4 – машини та обладнання
з них:  
електронно-обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними засоби зчитування або друку інформації, пов’язані з ними комп’ютерні програми (крім програм, витрати на придбання яких визнаються роялті, та/або програм, які визнаються нематеріальним активом), інші інформаційні системи, комутатори, маршрутизатори, модулі, модеми, джерела безперебійного живлення та засоби їх підключення до телекомунікаційних мереж, телефони (в тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує 2500 гривень
група 5 – транспортні засоби
група 6 – інструменти, прилади, інвентар (меблі)
група 7 – тварини
група 8 – багаторічні насадження
група 9 – інші основні засоби
група 10 – бібліотечні фонди -
група 11 – малоцінні необоротні матеріальні активи -
група 12 – тимчасові (нетитульні) споруди
група 13 – природні ресурси -
група 14 – інвентарна тара
група 15 – предмети прокату
група 16 – довгострокові біологічні активи

 

 

Таблиця 2.5 – Методи та строки нарахування амортизації нематеріальних активів.

Групи   Строк дії права користування
група 1 – права користування природними ресурсами (право користування надрами, іншими ресурсами природного середовища, геологічною та іншою інформацією про природне середовище); відповідно до правовстановлюючого документа  
група 2 – права користування майном (право користування земельною ділянкою, крім права постійного користування земельною ділянкою, відповідно до закону, право користування будівлею, право на оренду приміщень тощо); відповідно до правовстановлюючого документа  
група 3 – права на комерційні позначення (права на торговельні марки (знаки для товарів і послуг), комерційні (фірмові) найменування тощо), крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа  
група 4 – права на об’єкти промислової власності (право на винаходи, корисні моделі, промислові зразки, сорти рослин, породи тварин, компонування (топографії) інтегральних мікросхем, комерційні таємниці, в тому числі ноу-хау, захист від недобросовісної конкуренції тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 5 років  
група 5 – авторське право та суміжні з ним права (право на літературні, художні, музичні твори, комп’ютерні програми, програми для електронно-обчислювальних машин, компіляції даних (бази даних), фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення тощо) крім тих, витрати на придбання яких визнаються роялті; відповідно до правовстановлюючого документа, але не менш як 2 роки  
група 6 – інші нематеріальні активи (право на ведення діяльності, використання економічних та інших привілеїв тощо) відповідно до правовстановлюючого документа

 

5. Для виконання наступного 6 завдання необхідно звернутися до Податкового Кодексу України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI, р.V, ст.138,139,140,141,142,143 .

 

6. Завдання № 7 також необхідно виконувати згідно із Податковим Кодексом України від 2 грудня 2010 р. № 2755-VI, р.V, ст. 135,136,137.

Сукупний дохід – це дохід від усіх видів діяльності, отриманий платником податку протягом звітного періоду.

Коригують сукупний дохід, зменшуючи його на суму доходів, які за змістом підлягають виключенню зі складу доходів для оподаткування, тобто визначають скоригований дохід.

Зменшують скоригований дохід на суму витрат та на суму амортизаційних відрахувань. Загальну суму оподатковуваного прибутку визначають за формулою:

 

ОП = СД – (ЗВ – В) – (АВ – А), (2.6)

 

де ОП – оподатковуваний прибуток

СД – скоригований дохід

ЗВ – загальна сума витрат

В – витрати, що підлягають виключенню зсуми витрат для оподаткування

АВ – амортизаційні відрахування

А – сума амортизаційних відрахувань, що підлягають виключенню для оподаткування

 

7. Завдання № 8 виконується на підставі розрахунків завдання № 6, тобто

Ппр = ОП х Спр(%), (2.7)

 

де Ппр – сума податку на прибуток

ОП – оподатковуваний прибуток

Спр(%) – ставка податку на прибуток.

Практичне завдання

 

Таблиця 2.6 - Зміст операцій господарської діяльності підприємства

№ з/п Зміст операцій господарської діяльності підприємства
1. Прийнято до сплати рахунок за спожиту електроенергію (до рахунку додають податкову накладну).
2. Одержано аванс від ВАТ “Метал”
3. Відвантажено продукцію згідно із сумою авану ВАТ “Метал” (до рахунку додано податкову накладну)
4. Прийнято до сплати рахунок за виконані роботи пов`язані з виробничою діяльністю підприємства
5. Прийнято до сплати рахунок за матеріали (до рахунку додається податкова накладна)  
6. Нараховано заробітну плату робітникам
7. Відображено ЄВС суму нарахувань на заробітну плату:
8. Відображено загальну суму відрахувань ЄВС із заробітної плати робітників:
9. Відображена сума ПДФО
10. Сплачено з рахунку: а) нарахування з ЄСВ; б) відрахування з ЄСВ; в) ПДФО.
11. Перераховано з банківського рахунку у касу на виплату заробітної плати
12. Виплачена заробітна плата робітникам
13. Відвантажена готова продукція ТОВ “Світло” (до рахунку додано податкову накладну)
14. Отримані кошти від ТОВ “Світло” за відвантажену продукцію
15. Отримана компенсація за понесені збитки
16. Зі складу у виробництво відпущені матеріали
17. Отримані матеріали від постачальника (до рахунку додається податкова накладна)
18. З поточного рахунку сплачено за відвантажені матеріали згідно з рахунком
19. Відвантажено готову продукцію ТОВ “Фенікс” (до рахунку додається податкова накладна)
20. Нарахована амортизація за основними засобами окремо за об’єктами: а) адміністративної будівлі; б) виробничого обладнання.
21. Передано матеріали зі складу у виробництво  
22. Списані витрати на відрядження, пов`язані із виробництвом
23. Виплачено за послуги, пов`язані із виробничою діяльністю підприємства (до рахунку додається податкова накладна)

 

*суми за операціями дані з урахуванням ПДВ

 

 

Таблиця 2.7 - Суми за операціями господарської діяльності за варіантами

№ з/п Варіанти  
 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7. Розрахувати самостійно  
8. Розрахувати самостійно  
9. Розрахувати самостійно  
10. Розрахувати самостійно  
11. Розрахувати самостійно  
12. Розрахувати самостійно  
13. Суму відвантаження розрахувати самостійно згідно з кількістю одиниць відвантаженої продукції. Кількість одиниць:  
 
11. Заповнити самостійно згідно з попередніми розрахунками  
12.  
13.  
14.  
15.  
16. Суму відвантаження розрахувати самостійно згідно з кількістю одиниць відвантаженої продукції. Кількість одиниць:  
 
17: Суми амортизації розрахувати самостійно прямолінійним методом (ліквідаційна вартість - 0): а) строк корисної експлуатації - 10 років; б) строк корисної експлуатації – 5 років. Суми первісної вартості:  
а)  
б)  
18.  
19.  
20.
                                       

 

*Всі самостійні розрахунки дати окремо із поясненнями (це стосується нарахувань на заробітну плату та відрахувань з неї, а також загальних сум відвантаження готової продукції).

 

1. Визначити суми податкового зобов`язання, податкового кредиту та суми, яка підлягає сплаті до бюджету.

 

2. Розрахувати вартість товару з урахуванням ПДВ за такими даними:

 

Собівартість = МЗ + ЗПл + А ,

 

де МЗ – матеріальні затрати;

ЗПл – заробітна плата робочих;

А – амортизація основних засобів виробничого призначення.

Норма прибутку – 50 %.

Самостійно розрахувати вартість відвантаженої продукції за операціями 10, 16.

 

4. Розрахувати суму ПДФО та ЄСВ (нарахування та відрахування), використовуючи податкову соціальну пільгу, де це потрібно. Розрахувати суму заробітної плати до сплати.

У контрольній роботі за № 2.7 таблиці «Суми операцій господарськаї діяльності за варіантами» надана загальна сума ФОП, на основі якої необхідно самостійно створити штатний розклад (наприклад, 10-15 працівників), визначити категорію працівників та розподілити фонд оплати праці між працівниками у вигляді заробітних плат (заробітна плата не може бути менше мінімальної).

Основна умова – це визначення потенційних соціальних пільговиків. У штаті мають бути мінімум 4 пільговики (всі написали заяву про надання податкової соціальної пільги та надали документи, які підтверджують наявність пільгових умов нарахування ПДФО):

- мати (батько 3-х дітей до 18 років);

- постраждалий від ЧАЕС 1 або 2 категорії;

- учасник бойових дій;

- не має документів, але заробітна плата не перевищує суттєвий поріг (прожитковий мінімум, помножений на 1,4 та округлений до десяти гривень).

Решті робітників студент може самостійно визначати наявність або відсутність пільг та суму заробітної плати.

Наприклад, якщо ФОП складає 5200 гривень, то штатний розклад та відомість із заробітної плати станом на 2011 рік може виглядати так:

Нарахована заробітна плата робітникам:

1) 2000 – інвалід ІІ групи;

2) 1300 – двоє дітей до 18 років;

3) 1000 – постраждалий від ЧАЕС 1 категорії;

4) 900

 

№ за п/п Нарахована заробітна плата ПСП ЄСВ 3,6% ПДФО 15% До сплати
1. - 289,2 1638,8
2. 46,8 46,83 1217,17
3. 705,75 38,74 925,26
4. 32,4 - 867,6
Разом Х 187,2 374,77 4648,83

 

Нарахування за ЄСВ = 5200 * 36,76 % = 1911,52 (грн)

 

ЄСВ (нарахування) = ФОП * 36, 76 %

ПДФО = (Нараховано – ПСП – ЄСВ) * 15 %

До сплати = Нараховано – ЄСВ - ПДФО

 

Відобразимо результати розрахунків у журналі реєстрації господарчих операцій:

 

№ п/п Зміст операції господарської діяльності Сума Доходи Витрати
Нарахована заробітна плата -
Відображені нарахування за ЄСВ 1911,52 - 1911,52
Відображена загальна сума відрахувань за ЄСВ 187,2 - -
Відображена сума ПДФО 374,77 - -
Сплачено з рахунку: а) нарахування з ЄСВ; б) відрахування з ЄСВ; в) ПДФО.   1911,52 187,2 374,77   -   -
Перераховано з банківського рахунку у касу на виплату заробітної плати 4648,83 - -
Із каси виплачена заробітна плата 4648,83 - -

 

5. Визначити суму амортизації об’єктів.

 

6. Визначити суму, допустиму у податковому обліку для віднесення на витрати, пов`язані з ремонтом, реконструкцією, модернізацією та поліпшенням основних засобів.

 

7. Визначити суму сукупного доходу, скоригованого доходу та оподатковуваного прибутку за звітний період.

 

8. Визначити суму податку на прибуток за звітний період та фінансового результату діяльності підприємства.

 

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.