Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Змістовий модуль 2. Гроші та кредит.

Тема 13. Сутність і функції грошей.

Походження і необхідність грошей. Розвиток форм вартості від простої до грошової. Сутність грошей. Гроші як загальний еквівалент. Вартість грошей. Об`єктивний характер необхідності грошей у товарному господарстві. Функції грошей. Гроші як міра вартості. Гроші як засіб обігу. Гроші як засіб платежу. Гроші як засіб нагромадження вартості. Сучасна ліквідність грошей. Світові гроші, сутність, значення та сфера їх використання. Повноцінні та неповноцінні гроші. Товарні гроші. Металеві гроші. Кредитні гроші. Банківські гроші. Квазігроші.

 

Тема 14. Грошовий обіг і грошова маса.

Сутність та економічна основа грошового обігу. Модель грошового обороту. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів. Грошова маса і швидкість грошей. Поняття грошової маси. Показники обсягу і структури (грошові агрегати або компоненти) грошової маси. Поняття швидкості обігу грошей і показники їх вимірювання.

 

Тема 15. Грошовий ринок.

Поняття грошового ринку. Інституційна модель грошового ринку. Структура грошового ринку. Попит на гроші та пропозиція грошей. Поняття попиту на гроші. Попит на гроші і швидкість обігу грошей. Цілі та мотиви попиту на гроші. Чинники впливу на попит на гроші. Поняття пропозиції грошей. Формування пропозиції грошей і його чинники.

 

Тема 16. Грошові системи.

Поняття грошової системи. Грошова система як складова частина системи функціонування та регулювання економіки України. Вимоги до грошової системи. Елементи грошової системи та їх характеристика. Основні типи грошових систем та їх еволюція. Система обігу металевих, кредитних та паперових грошей. Проблеми становлення та розвитку грошової системи України. Методи державного регулювання грошового обігу. Пряме директивне регулювання грошового обігу в умоваї адміністративно-командної економіки. Методі непрямого регулювання грошового обігу в ринковій економіці. 

Тема 17. Інфляція та грошові реформи.

Сутність інфляції, причини та закономірності розвитку, види інфляції. Вимірювання інфляції. Соціально-економічні наслідки інфляції. Державне регулювання інфляції. Грошові реформи як шлях оздоровлення та впорядкування грошового обігу. Сутність і види грошових реформ. Грошова реформа в Україні, особливості проведення.

 

Тема 18. Валютний ринок і валютні системи.

Сутність валюти та валютних відносин. Класифікація валюти. Конвертованість валюти. Валютний ринок: поняття, об’єкти, суб’єкти, структура. Функції та операції валютного ринку. Чинники кон’юнктури валютного ринку. Котирування валют. Валютні ризики і методи валютного страхування. Сутність валютного курсу, його економічні основи та фактори впливу. Методи регулювання валютних курсів. Режим валютного курсу в Україні. Валютні системи: види, елементи. Валютна політика і валютне регулювання. Особливості формування валютної системи України. Платіжний баланс ат золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання. Світова та міжнародна валютні системи.

 

Тема 19. Кількісна теорія грошей і сучасний монетаризм.

Кількісна теорія грошей: загальні методологічні основи та її напрямки. Класична та некласична теорії грошей: сутність, представники. Особливості кейнсіанського напрямку у кількісній теорії грошей. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей. Методологічні основи, положення та представники сучасного монетаризму. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світі монетаристської теорії.

 

Тема 20. Кредит у ринковій економіці.

Сутність та необхідність кредиту. Загальні передумови та економічні чинники формування кредитних відносин. Сутність та структура кредиту. Теоретичні концепції кредиту. Принципи кредитування. Види, форми, функції та роль кредиту. Характеритсика основних видів кредиту. Позичковий кредит. Позичковий процент. Сутність позичкового проценту та його функції. Норма позичкового проценту та чинники впливу. Державне регулювання позичкового проценту. Роль кредиту в умовах економіки. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період.

 

Тема. 21. Фінансові посередники грошового ринку.

Сутність і призначення грошового посередництва. Економічні відмінності між банківськими та небанківськими фінансовими посередниками. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні. Небанківські фінансово-кредитні установи, їх види, операції. Договірні та інвестиційні фінансові посередники. Розвиток небанківських фінансових посередників в Україні.

 

 

Тема 22. Центральні банки.

Призначення. Статус та основи організації центрального банку. Центральні (емісійні) банки. Виникнення, призначення, форми організації і функції центральних банків. Основні напрямки діяльності центрального банку. Методи грошово-кредитної політики центрального банку. Становлення центрального банку. Становлення центрального банку в Україні. Створення і діяльність Національного банку України.

 

Тема 23. Комерційні банки.

Сутність, призначення, функції та класифікація комерційних банків. Походження та розвиток комерційних банків. Операції комерційних банків. Пасивні операції. Власні ресурси банків. Залучення коштів. Класифікація вкладів. Активні операції. Кредитні операції. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів. Банківські послуги. Стабільність банків та механізм її забезпечення. Банківський прибуток та його джерела. Ліквідність банків.

 

Тема 24. Міжнародні валютно-кредитні установи та форми їх співробітництва з Україною.

Характеристика, цілі, основи організації та основні напрямки міжнародних валютно-кредитних установ. Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні. Світовий банк. Співробітництво МБРР з Україною. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інститути: характеристика та їх діяльність. Європейський банк реконструкції та розвитку: особливості діяльності, співробітництва з Україною. Банк міжнародних розрахунків.

 

 

Зміст контрольної роботи

Контрольна робота складається із 3 основних частин:

1. Теоретичні питання першого змістовного модуля «Сутність та управління фінансами».

2. Теоретичні питання другого змістовного модуля «Гроші та кредит».

3. Практична частина - розрахункове завдання із визначення складу доходів, витрат, основних податків та фінансового результату діяльності підприємства.

 

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із ПЕРШого змістовного модуля «СУТНІСТЬ ТА УПРАВЛІННЯ ФІНАНСАМИ»

 

Контрольна робота передбачає виклад відповідей на два теоретичні запитання курсу на основі рекомендованої літератури і електронних носіїв інформації.

Вибір запитань, що розглядаються в контрольній роботі, здійснюється за поданою таблицею. Варіанти запитань знаходяться на перетині передостанньої і останньої цифри номеру залікової книжки студента.

 

Таблиця 2.1 - Варіанти запитань

Перед-остання Остання цифра номера залікової книжки
цифра
1,75 2,76 3,77 4,78 5,79 6,80 7,81 8,82 9,83 10,84
11,85 12,86 13,87 14,1 15,2 16,3 17,4 18,5 19.6 20,7
21,8 22,9 23,10 24,11 25,12 26,13 27,14 28,15 29,16 30,17
31,18 32,19 33,20 34,21 35,22 36,23 37,24 38,25 39,26 40,27
41,28 42,29 43,30 44,31 45,32 46,33 47,34 48,35 49,36 50,37
51,38 52,38 53,40 54,41 55,42 56,43 57,44 58,45 59,46 60,47
61,48 62,49 63,50 64,51 65,52 66,53 67,54 68,55 69,56 70,57
71,58 72,59 73,60 74,61 75,62 76,63 77,64 78,65 79,66 80,67
81,68 82,69 83,70 84,71 85,72 86,73 87,74 1,75 2,76 3,77
4,78 5,79 6,80 7,81 8,82 9,83 10,84 11,85 12,86 13,87

 

Запитання до контрольної роботи

1. Предмет і завдання курсу “Фінанси”.

2. Зміст дисципліни.

3. Використання фінансів в умовах ринкового господарства.

4. Фінансова політика держави на сучасному етапі.

5. Зміна змісту фінансового планування при переході до ринку.

6. Роль фінансів у роздержавленні власності.

7. Вплив організаційно-правових форм господарювання і галузевих особливостей на організацію фінансів.

8. Державні витрати, їх економічне і соціальне значення.

9. Роль фінансів у соціально-економічному розвитку товариства.

10. Вплив фінансів на суспільний прогрес.

11. Роль фінансів у рішенні соціальних проблем.

12. Роль фінансів у розвитку міжнародних економічних відносин.

13. Сфери і ланки фінансової системи, що сформувалася в умовах переходу країни до ринкової економіки.

14. Дискусійні питання щодо проблем сутності й функцій фінансів у сучасних умовах.

15. Перспективи розвитку бюджетних методів стимулювання вироб-ництва.

16. Зміст сучасної концепції фінансової політики.

17. Заходи щодо запобігання фінансової кризи.

18. Формування нових сфер керування фінансами в умовах переходу до ринкової економіки.

19. Шляхи підвищення дієвості фінансового контролю в умовах переходу до ринкових відносин.

20. Місце державних фінансів у загальній фінансовій системі країни.

21. Динаміка державних прибутків в Україні за останнє десятиліття.

22. Побудова податкової системи країни в умовах ринку.

23. Співвідношення між прямими і непрямими податками в Україні.

24. Зміни в системі бюджетного фінансування витрат на народне господарство в умовах переходу до ринку.

25. Роль бюджетних витрат у проведенні соціально-культурних заходів.

26. Соціально-економічні наслідки бюджетного дефіциту.

27. Програма заходів щодо керування бюджетним дефіцитом.

28. Економічна безпека держави і її оцінка.

29. Зміни в бюджетній системі країни в останні роки.

30. Особливості формування бюджетів у перехідний період.

31. Особливості бюджетного процесу в Україні.

32. Основні нормативні акти, що регламентують бюджетне право.

33. Заходи у сфері керування державним боргом в Україні.

34. Наслідки для бюджетів, грошового обігу й економіки в цілому при відмові від використання державного кредиту.

35. Основні напрямки розвитку фінансів України в перехідний період.

36. Причини помилок, допущених у сфері фінансів України в перехідний період.

37. Переваги суспільного розвитку по шляху реформ і прояв цих переваг в області фінансів.

38. Вплив на виробництво податку з прибутку.

39. Механізм державного фінансового регулювання внутрішньогосподарських пропорцій розподілу прибутку підприємств.

40. Фінанси як наука, зв'язок її з іншими дисциплінами.

41. Виникнення фінансів як категорії та їхні специфічні ознаки.

42. Фінанси як економічна категорія. Основні поняття фінансової науки.

43. Склад і коротка характеристика фінансової системи України.

44. Розподільна функція фінансів.

45. Контрольна функція фінансів.

46. Характеристика позабюджетних цільових фондів.

47. Бюджет як економічна категорія.

48. Бюджетна система України.

49. Бюджетне улаштування.

50. Бюджетна класифікація.

51. Бюджетне регулювання.

52. Упорядкування проекту бюджету.

53. Розгляд і затвердження бюджету.

54. Виконання бюджету як етап бюджетного процесу.

55. Розробка звіту про виконання бюджету.

56. Касове виконання доходної і видаткової частин бюджету.

57. Сутність і законодавча база бюджетного права.

58. Функції державних органів у зв'язку з бюджетним процесом.

59. Економічна сутність і класифікація прибутків бюджету.

60. Склад прибутків Державного бюджету України.

61. Характеристика структури прибутків бюджету.

62. Класифікація витрат бюджету.

63. Склад витрат Державного бюджету України.

64. Структура витрат бюджету.

65. Дефіцит бюджету: поняття, причини, шляхи подолання.

66. Кількісна характеристика дефіциту бюджету України.

67. Сутність державного кредиту.

68. Форми державного кредиту.

69. Державний борг: сутність, обслуговування, керування.

70. Сутність і функції податків.

71. Класифікація податків.

72. Податкова система: поняття і принципи побудови.

73. Принципи і методи оподатковування.

74. Податкова система України.

75. Сутність грошових накопичень підприємства.

76. Виторг підприємства і його види.

77. Витрати виробництва й обертання.

78. Склад балансового прибутку і порядок його використання.

79. Фінансування капітальних інвестицій і капітального ремонту основних фондів.

80. Фінансування оборотних коштів і приросту їхнього нормативу.

81. Фінансове планування.

82. Фінансова звітність.

83. Сутність і роль фінансового ринку.

84. Класифікація фінансових ринків.

85. Види цінних паперів.

86. Правове регулювання фінансового ринку.

87. Фондова біржа.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.