Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ЗАВДАННЯ ДО КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ із другого змістовного модуля «Гроші та кредит»

Контрольна робота складається з трьох теоретичних питань, кожне з яких відповідає індивідуальному варіанту, номер якого визначається останніми цифрами номеру залікової книжки згідно табл. 2.2 та 2.3.


Таблиця 2.2 - Вибір варіанту для виконання завдання № 1 і № 2

 

Передостання цифра залікової книжки Остання цифра залікової книжки
 
Номера питань

Таблиця 2.3 - Вибір варіанту для виконання завдання № 3

 

Передостання цифра залікової книжки Остання цифра залікової книжки
 
Номера питань

 

Варіанти завдань

Завдання 1

Дати обґрунтовані відповіді на питання:

1. Походження грошей. Роль держави у творенні грошей.

2. Сутність грошей. Гроші як гроші і гроші як капітал.

3. Форми грошей та їх еволюція.

4. Вартість грошей.

5. Функції грошей.

6. Якісні властивості грошей.

7. Роль грошей у розвитку економіки.

8. Сутність та економічна основа грошового обороту.9. Модель грошового обороту. Грошові потоки та їх балансування.

10. Структура грошового обороту за економічним змістом та формою платіжних засобів.

11. Маса грошей в обороті. Грошові агрегати та грошова база.

12. Швидкість обігу грошей.

13. Закон грошового обігу.

14. Механізм зміни маси грошей в обороті. Грошово-кредитний мультиплікатор.

15. Сутність та особливості функціонування грошового ринку.

16. Інституційна модель грошового ринку.

17. Структура грошового ринку.

18. Попит на гроші.

19. Пропозиція грошей.

20. Графічна модель грошового ринку. Рівновага на грошовому ринку та процент.

21. Заощадження та інвестиції в механізмі грошового ринку.

22. Сутність, призначення та структура грошової системи.

23. Види грошових систем та їх еволюція.

24. Створення і розвиток грошової системи України.

25. Державне регулювання грошового обороту і місце в ньому фіскально-бюджетної та грошово-кредитної політики

26. Грошово-кредитна політика, її цілі та інструменти.

27. Монетизація бюджетного дефіциту та валового внутрішнього продукту в Україні.

28. Сутність, види та закономірності розвитку інфляції.

29. Причини інфляції.

30. Економічні та соціальні наслідки інфляції.

31. Державне регулювання інфляції.

32. Особливості інфляції в Україні.

33. Сутність та види грошових реформ.

34. Особливості проведення грошової реформи в Україні.

35. Сутність валюти та валютних відносин. Конвертованість валюти.

36. Валютний ринок. Види операцій на валютному ринку.

37. Валютний курс.

38. Валютні системи та валютна політика. Особливості формування валютної системи в Україні.

39. Платіжний баланс та золотовалютні резерви в механізмі валютного регулювання.

40. Світова та міжнародна валютні системи.

41. Міжнародні ринки грошей та капіталів.

Завдання 2

Дати обґрунтовані відповіді на питання:

1. Класична кількісна теорія грошей.

2. Неокласичний варіант кількісної теорії грошей.

3. Внесок Дж. М. Кейнса у розвиток кількісної теорії грошей.

4. Сучасний монетаризм як напрям розвитку кількісної теорії грошей.

5. Сучасний кейнсіансько-неокласичний синтез у теорії грошей.

6. Грошово-кредитна політика України в перехідний період у світлі монетаристської теорії.

7. Загальні передумови та економічні чинники, що обумовлюють необхідність кредиту.

8. Сутність та структура кредиту.

9. Теоретичні концепції кредиту.

10. Стадії та закономірності руху кредиту. Принципи кредитування.

11. Форми, види та функції кредиту.

12. Характеристика основних видів кредиту.

13. Економічні межі кредиту.

14. Позичковий процент.

15. Роль кредиту в розвитку економіки.

16. Розвиток кредитних відносин в Україні в перехідний період.

17. Сутність, призначення та види фінансового посередництва.

18. Банки як провідні суб’єкти фінансового посередництва. Функції банків.

19. Банківська система: сутність, принципи побудови та функції. Особливості побудови банківської системи в Україні.

20. Небанківські фінансово-кредитні установи.

21. Призначення, статус та основи організації центрального банку.

22. Основні напрями діяльності центрального банку.

23. Походження та розвиток центральних банків.

24. Становлення центрального банку в Україні.

25. Поняття, призначення та класифікація комерційних банків.

26. Походження та розвиток комерційних банків.

27. Основи організації та специфіка діяльності окремих видів комерційних банків.

28. Пасивні операції банків.

29. Активні операції банків.

30. Розрахунково-касове обслуговування клієнтів.

31. Банківські послуги.

32. Стабільність банків і механізм її забезпечення.

33. Особливості становлення і розвитку комерційних банків в Україні.

34. Міжнародний валютний фонд і його діяльність в Україні.

35. Світовий банк.

36. Регіональні міжнародні кредитно-фінансові інституції.

37. Європейський банк реконструкції та розвитку.

38. Банк міжнародних розрахунків.

39. Міжнародна валютна ліквідність.

40. Теорія монетарного ринку: трансакційний залишок грошей.

41. Теорія монетарного ринку: спекулятивний залишок грошей.

 

Завдання 3

Дати обґрунтовані відповіді на питання:

1. Які існують концепції походження грошей та яка з них більш адекватна ринковій практиці використання грошей в економіці?

2. Назвіть причини, що зумовили демонетизацію золота. Чи існує ймовірність повернення золота на роль грошового товару?

3. Які функції виконують гроші? Які існують відмінності в іноземній та вітчизняній літературі щодо кількості функцій грошей і з чим вони пов'язані? У яких функціях гроші найбільше потерпають від інфляції?

4. Чим відрізняються неповноцінні гроші від повноцінних? Чому неповноцінні гроші називають ще кредитними?

5. Що таке вартість грошей як грошей, на чому вона базується і в чому вона проявляється? Що таке вартість грошей як капіталу і в чому вона проявляється?

6. Що таке «електронні гроші»? Що у них є спільного і відмінного від паперових грошей і депозитних грошей?

7. Як впливає на виробництво сама наявність грошей в економіці? Як впливає на економіку зміна кількості грошей в обороті?

8. Визначте сутність та основні риси грошового обороту. Які дискусії є в літературі з цього приводу? На які три сектори можна розділити грошовий оборот за економіч­ним змістом його потоків?

9. Назвіть основні потоки грошей, по яких вони рухаються в процесі обороту. Що таке потоки втрат і потоки ін'єкцій? Чи збігаються обсяги цих двох груп потоків?

10. Поясніть, чому у відкритій економіці наявність чистого імпорту спричиняє необхідність припливу капіталу, а чистого експорту — відпливу капіталу з країни?

11. Чому існують два підходи до виміру маси грошей — через грошову базу і через грошові агрегати? Чому в різних країнах застосовується свій набір грошових агрегатів і різне наповнення кожного з них?

12. Коли зростання швидкості грошей можна розцінювати як позитивне явище, а коли — як негативне?

13. Поясніть, чому при наданні банками позичок виникає грошово-кредитна мультиплікація?

14. Визначте, на яку суму зростуть за тиждень пасиви комерційного бан­ку А за таких умов: у понеділок торговельна організація внесла на свій рахунок 150,0 тис. грн.; за рахунок і в обсязі вільного резерву, що виник, банк у вівторок на­дав кредит приладобудівному заводу; у середу завод за рахунок одержаної позички розрахувався з метало-базою, що також є клієнтом банку А; у п'ятницю банк за рахунок нового вільного резерву і в повній його сумі надав кредит автотранспортному підприємству і переказав на його по­точний рахунок. До кінця робочого дня це підприємство не використало наданої позички; норма обов'язкового резервування на цьому тижні становила 20%.

15. Що таке грошовий ринок? Чому його називають умовним ринком? Чим відрізняються операції купівлі-продажу на грошовому і на то­варному ринках? Що таке боргові і не боргові інструменти грошового ринку?

16. Хто є суб'єктами грошового ринку? Між ким забезпечують зв'язки на грошовому ринку фінансові посередники? Назвіть основні групи фінансових посередників?

17. Що таке попит на гроші? Це явище залишку чи потоку і чому? Чим відрізняється попит на гроші від попиту на товари? Чим відрізняється попит на гроші від попиту на доходи?

18. Як пов'язаний попит на гроші зі швидкістю обігу грошей? Як залежить попит на гроші від середнього рівня цін, фізичного об­сягу валового продукту та норми процента?

19. У чому полягає сутність пропозиції грошей? Чому пропозиція гро­шей вважається екзогенним явищем? Як впливає грошова емісія банків на пропозицію грошей?

20. Які чинники можуть змінити рівень грошово-кредитного мульти­плікатора як фактора впливу на пропозицію грошей?

21. Що таке грошова система, чим вона відрізняється від таких понять, як грошовий оборот, грошові відносини? Чому грошова система визначається загальнодержавними законами?

22. Які ви знаєте форми металевих грошових систем? Як відрізняються різновиди біметалізму? Назвіть форми золотого монометалізму. Яка з грошових систем проіснувала довше — золотий монометалізм чи біметалізм і чому?

23. Що означає поняття «класична» форма золотого монометалізму? Чому після Першої світової війни жодна країна не повернулася до класичної форми золотого монометалізму?

24. Як підтримувалася рівновага на грошовому ринку за умов золотомо­нетного стандарту? Назвіть основні системи забезпечення банкнотної емісії за умов золо­томонетного стандарту. Дайте характеристику «новим» формам золотого стандарту.

25. Що означає та на яких засадах функціонує паперова грошова система? Дайте характеристику системи кредитних грошей. Чим вона відрізня­ється від системи паперових грошей?

26. Що таке грошово-кредитна політика? Яке її місце в економічній по­літиці держави? Як вона пов'язана з грошовою системою?

27. Що є спільного і відмінного між грошово-кредитною політикою і фі­скально-бюджетною політикою щодо їх впливу на розвиток економіки?

28. Що таке монетизація бюджетного дефіциту і як вона впливає на про­позицію грошей? Як визначається показник монетизації ВВП і яке його економічне значення?

29. Чому в 1992—1996 рр. в Україні відбулася обвальна демонетизація ВВП? Які наслідки цього явища Ви знаєте? Чи можлива ремонетизація економіки України шляхом прискореного зростання пропозиції грошей банками?

30. Дайте визначення поняття інфляції. Які відмінності існують у трактуванні поняття інфляції?

31. Що таке критична точка розвитку інфляційного процесу?

32. У чому полягають причини інфляції. Чому М. Фрідман вважає, що інфляція скрізь і завжди є монетарним феноменом?

33. Чи будь-яке зростання цін є інфляцією? Чи зводиться інфляція тільки до зростання цін?

34. Що таке повзуча, галопуюча і гіперінфляція?

35. Чи завжди інфляція негативно впливає на економіку?

36. Чому в Україні інфляція набула форми стагфляції? Назвіть особливості інфляції в Україні в 90-ті роки?

37. Яку роль відіграє бюджетний дефіцит у розвитку інфляції?

38. Дайте визначення поняття грошової реформи. Які види грошових реформ Ви знаєте? Назвіть основні особливості грошової реформи в Україні.

39. Чим поняття «валюта» відрізняється від поняття «гроші»? Чи правомірно валюту ототожнювати з грошима у функції світових грошей? Поясніть поняття «валютні відносини» і назвіть їх учасників (суб'єк­тів).

40. Що таке конвертованість валюти, які види конвертованості валюти Ви знаєте? Яке економічне значення має вільна конвертованість валюти? У чо­му вона проявляється?

41. Що таке валютний курс, які види валютних курсів Ви знаєте? Що таке паритет купівельних спроможностей валют і чи має він зв'язок з курсом? Які чинники впливають на величину валютного курсу та виклика­ють його коливання?

42. Що таке валютний ринок, які види валютних ринків Ви знаєте? У чому полягають переваги децентралізованого валютного ринку перед централізованим? Назвіть функції валютних ринків та види операцій, що виконую­ться на них.

43. Чи всі поточні операції є операціями спот? У чому полягає специфіка поточних і строкових операцій, у чому переваги і недоліки кожного з цих видів операцій? У чому полягає сутність операцій форвард, ф'ючерс, валютний своп, опціон?

44. Що таке валютна система, валютна політика, валютне регулювання? Що таке валютні обмеження і коли вони широко застосовуються?

45. Що таке платіжний баланс? Які статті платіжного балансу автома­тично не врівноважуються? За рахунок яких джерел здійснюється балансу­вання платіжного балансу?

46. Що таке золотовалютні резерви, яке їх економічне призначення та склад? У чому полягає специфіка золота як резервного активу? Які воно мі­стить у собі ризики? Як здійснюється використання золотовалютних резервів для під­тримання платоспроможності резидентів України на світовому ринку та для впливу на внутрішню вартість національних грошей?

47. Що таке СДР? На яких основах вона функціонує?

48. Для чого створений Європейський центральний банк?

49. Визначте поняття та основні елементи світової та міжнародної ва­лютних систем.

50. Чим відрізняються Бреттон-Вудська та Ямайська валютні системи?

51. Які перспективи Європейського валютного (монетарного) союзу?

52. Визначте поняття та економічну сутність валютного курсу. Як визначався валютний курс за умов золотого стандарту? Які ви знаєте сучасні типи режимів валютних курсів? Як визначається паритет купівельної спроможності валют? Якими методами здійснюється регулювання валютних курсів?

53. Які основні положення монетаристської теорії грошей, у чому її відмінність від абстрактної теорії грошей?

54. У чому полягає сутність кількісної теорії грошей та її внутрішня єдність з номіналістичною теорією? Які напрями в кількісній теорії грошей? Які соціально-економічні події в історії Європи послугували базою для формування ідеї кількісної теорії грошей?

55. У чому полягають основні постулати класичної кількісної теорії грошей? У чому полягає сутність «рівняння обміну» і хто його сформулював? Чому воно вважається найбільш виразним виявом кількісної теорії грошей?

56. До якого з напрямів кількісної теорії можна віднести американського економіста І. Фішера і чому?

57. Що нового вніс у кількісну теорію український економіст М. Туган-Барановський?

58. Який новий напрям у монетаристській теорії започаткував М. Туган-Барановський? Як назвав він свою теорію грошей?

59. Чим відрізнявся підхід «кембриджської школи» до аналізу кількісного фактора від класичної кількісної теорії І. Фішера?

60. У чому полягали принципові відмінності кейнсіанського підходу до вивчення монетарного механізму економічного регулювання від підходів представників класичної школи?

61. У чому полягає відмінність підходів до економічного регулювання представників сучасного монетаризму від підходів кейнсіанців?

62. У чому полягає «грошове правило» М. Фрідмана?

63. Що спричинило появу доктрини «сучасного монетаризму»?

64. У чому виявляється зближення позицій монетаристів і кейнсіанців та чи можливий їх синтез з позицій практики економічного регулювання?

65. На якому етапі перехідного періоду економічна та монетарна політики в Україні більше відповідали канонам кейнсіанської концепції і на якому — канонам монетаристської концепції? У чому ця відповідність проявлялась?

66. Що є загальноекономічною причиною необхідності кредиту? Які передумови виникнення кредитних відносин? Назвіть основні принципи організації кредитних відносин.

67. У чому сутність кредиту? Які існують дискусії щодо сутності кредиту? За якими ознаками відносини між економічними суб'єктами можна віднести до кредитних?

68. Що є спільного та відмінного між кредитом та грошима, кредитом та фіскально-бюджетними відносинами?

69. Які форми кредиту Ви можете виділити і чому?

70. Які види кредиту Ви можете назвати і за якими критеріями вони виділені?

71. Чим обмежується надання комерційного кредиту?

72. Як класифікується банківський кредит?

73. У чому полягає призначення меж кредиту і чим вони визначаються?

74. Чому процент є економічною категорією?

75. Яку роль відіграє кредит у розвитку економіки? Якими рисами характеризується розвиток кредиту в період переходу України до ринкових відносин?

76. Чим характерна діяльність фінансових посередників?

77. Що таке базові операції банку і чому банківське законодавство не дозволяє їх виконувати небанківським фінансовим посередникам і одноча­сно дозволяє банкам виконувати небазові операції.

78. Що таке банківська система? Чи відрізняються функції і призначен­ня банківської системи від функцій і призначення окремих банків? У чому проявляється незавершеність формування банківської сис­теми України?

79. На яких фінансових посередників поширюється вимога обов'язкового резервування і чому?

80. У чому полягає економічне призначення центрального банку?

81. Які чинники визначають співвідношення обов'язкових і надлишкових резервів комерційних банків? Які чинники визначають співвідношення готівкової грошової маси і безготівкової?

82. Охарактеризуйте основні способи рефінансування центральним банком комерційних банків.

83. Що таке комерційний банк? За якими ознаками класифікуються комерційні банки?

84. Функції комерційних банків.

85. Операції комерційних банків.

86. Спеціалізовані комерційні банки, специфіка їх діяльності.

87. Кредитування комерційних банків центральним банком.

88. Як оформляються міжбанківські кредити?

89. Що таке ліміт кредитування і кредитна лінія?

90. Що таке кредитний ризик? Які існують засоби запобігання кредитному ризику?

91. Які існують форми забезпечення повернення кредиту?

92. Процентна ставка за банківськими кредитами.

93. У чому полягає касове обслуговування банком своїх клієнтів?

94. Що таке міжнародні валютно-кредитні установи та яке їх призна­чення?

95. Що означає «принцип обумовленості»?

96. Як формується капітал МВФ?

97. Як формуються ресурси МБРР?

98. Дайте характеристику міжнародним регіональним валютно-кредит­ним організаціям.

99. Охарактеризуйте основні інструменти фінансування, що застосовує у своїй діяльності ЄБРР.

100. У чому полягає специфіка Банку Міжнародних розрахунків?

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.