Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження

Розділ ІІ. Дослідження внутрішнього та зовнішнього середовища ПрАТ «Родина»

Організаційно-економічна характеристика об’єкта дослідження

Приватне акціонерне товариство «Родина» було створено у таких етапах:

1.У 1947 році був створений Костопільський райхарчкомбінат;

2.У 1977 році Райхарчкомбінат був перейменований Костопільський завод продтоварів.

3.24.04.1994 Костопільський завод продтоварів реорганізовано у Відкрите акціонерне товариство «Костопільський завод продовольчих товарів».

4. У 2002 році продукція ВАТ Костопільський завод продовольчих товарів» позиціонується під торговою марка «Родина».

5. ВАТ « Костопільський завод продовольчих товарів» перейменовано у Приватне акціонерне товариство «Родина».

ПрАТ «Родина» є комплексним, багатогалузевим підприємством, в якому поряд з роботами по лісовому господарству, лісовідновленню проводять значні роботи по заготівлі і переробці деревини, побічному користуванні лісом.

На сьогоднішній день росту підприємство вирішує проблеми колективу і розвиток зацікавлених працівників, впроваджує інформаційні технології, та збалансовує існуючу та інноваційну діяльність, намагається стабілізувати розмір витрат, асортимент продукції , зростання виробництва , закріплення існуючих позицій на ринку збуту харчової промисловості, планує підвищити заробітну плату, прибуток, рівень організації праці та мотивації працівників.

Товариство - самостійно господарюючий суб’єкт який володіє правами юридичної особи та здійснює виробничу і комерційну діяльність з метою отримання прибутку (доходу).

ПрАТ «Родина» має самостійний баланс, розрахункові, валютні та інші рахунки в установах банків, печатку зі своїм найменуванням, круглу печатку зі своїм найменуванням.Товариство має право без обмежень приймати рішення про здійснення будь-яких видів діяльності, якщо вони не заборонені законодавством України та відповідають цілям, передбаченим даним Статутом.

Товариство, як самостійний господарський суб’єкт може входити до складу інших об'єднань як на Україні, так і на території інших держав.

Приватне акціонерне товариство «Родина» розташоване за адресою:

Рівненська область, м. Костопіль, вул. Крип’якевича 48а, тел..(03657)2-26-04. Голова наглядової ради акціонерного товариства «Родина» М.Г. Кучерук.

Товариство здійснює свою діяльність на основі таких принципів:

- вільний вибір видів діяльності;

- залучення на добровільних засадах до здійснення підприємницької діяльності майна та засобів юридичних осіб та громадян.

- самостійне формування програми діяльності та виробів постачальників і споживачів виробничої продукції та послуг, встановлення цін у відповідності з законодавством;

- вільний найм та звільнення робітників;

- залучення та використання фінансових, трудових, матеріально – технічних природних, та інших видів ресурсів, використання яких не заборонене чи не обмежене законодавством;

- вільне розпорядження прибутком (доходами), які залишаються після внесення платежів, встановлених законодавством;

- самостійне здійснення зовнішньоекономічної діяльності використання валютної виручки за своїм розсудом у відповідності з діючим законодавством;

Основними видами діяльності ПрАТ «Родина» є:

· виробництво продукції харчової промисловості;

· виробництво консервів, кондитерських виробів, та інших продовольчих товарів;

· виробництво хліба і хлібобулочних виробів;

· бакалія (соки, повидло, мед та інше);

· борошняні кондитерські вироби (печиво здобне, печиво вівсяне, пряники з начинкою, бісквіт);

· організація та проведення виставок, ярмарок, аукціонів та інші види діяльності.

Підприемство одержує дозволи(ліцензії) на окремі види діяльності якщо не передбачені чинним законодавством.

Організаційна структура підприємства являє собою логічні взаємовідносини рівнів управління і функціональних областей, які побудовані в такій формі, яка дозволяє найбільш ефективно досягти цілей підприємства.

Мета – це бажання досягти чогось, тобто здійснити намір, або умова угоди, за якою її учасники несуть відповідальність за прибутки та збитки організації розподіляють ресурси підприємства, та приймають участь у доходах, тобто, яка характеризує діяльність підприємства. Мета поділяється:

1) за терміном виконання: короткотермінову, середньо термінову, довготермінову;

2) за призначенням мети поділяється: економічна, фінансова, управлінська, виробнича, технологічна, комерційна, соціальна.

Мета створення підприємства ПрАТ «Родина» полягає розвитку підприємницької ініціативи на основі здорової конкуренції та впроваджування передових методів господарювання для задоволення потреб населення на ринку в товарах та одержання прибутку від виробничо-комерційної діяльності на принципах самоокупності, самофінансування та повного госпрозрахунку.

Підприємство відносить до собівартості своєї продукції частину загальнозаводських витрат «Підприємства» пропорційно основній зарплаті виробничих працівників. Лісгосп несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належного йому майна згідно з чинним законодавством.

Майно товариства становлять основні фонди та оборотні кошти, а також цінності, вартість яких відображається у самостійному балансі . Майно підприємства є приватною власністю і закріплюється за ним на праві повного господарського відання.

Джерела формування майна Товариства є:

· грошові та матеріальні вклади акціонерів;

· прибутки від діяльності, не забороненої чинним законодавством України;

· кредити (в т.ч. в іноземній валюті) банків та інших кредиторів;

· майно, придбане у інших суб’єктів господарювання;

· інші джерела незаборонені законодавством України.

Чистий прибуток товариства, який залишається після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України податків та інших платежів до бюджету, відрахувань у галузеві фонди, залишається у повному його розпорядженні.

ПрАТ «Родина» утворює цільові фонди, призначені для покриття витрат пов'язаних зі своєю діяльністю: фонд розвитку виробництва, фонд споживання. Фонд розвитку виробництва створюється за рахунок коштів відрахувань від чистого прибутку у порядку, передбаченому чинним законодавством в розмірі 30%. Кошти фонду використовуються для розвитку матеріально-технічної бази. Напрямки витрат фонду визначаються кошторисом.

Фонд споживання виробництва створюється у розмірах, які визначаються згідно з чинним законодавством. Джерелом коштів на оплату праці працівників лісгоспу є частина доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності. Використання фонду розвитку і фонду споживання здійснюється за кошторисом, складеним в цеху і затвердженим директором «Підприємства».

Джерелом формування фінансових ресурсів підприємства є прибуток, амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески трудового колективу, підприємств, організацій, громадян та інші надходження, включаючи централізовані капітальні вкладення.

Місія – це призначення організації, основні завдання та види діяльності, які повинна виконувати в умовах ринку. На формування місії впливають різні фактори:

1) ринок – диктує попит на продукцію, або послуги;

2) клієнти або споживачі – головне завдання організації задоволення їх потреб;

3) працівники – від їх кваліфікації залежить виконання завдання;

4) партнери, акціонери які інвестують капітал;

5) посередники, постачальники, що забезпечують необхідними ресурсами і надають певні види послуг;

6) керівники підприємств, підрозділів – від їх вміння орієнтуватися в умовах ринку.

Місія ПрАТ «Родина» полягає у задоволенні людських потреб, шляхом виробництва цілого спектра харчових продуктів, задля отримання максимального прибутку.

Життєвий цикл товару

Життєвий цикл товару визначає послідовність періодів існування товару фірми на ринку та характеризує зміну обсягів продажу та прибутку від його реалізації і визначає маркетингові стратегії від моменту виведення товару на ринок до його зняття з ринку відповідно до поведінки споживачів і конкурентів. Крива життєвого циклу товару показує зміну обсягів продажу та прибутку протягом життєвого циклу товару.

Таблиця 2.1

Доход (виручка) від реалізації продукції

Найменування показників Одиниця виміру Роки
Всього доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн. тис.грн
               

Рис.2.1. Схема життєвого циклу ПрАТ «Родина»

Таблиця 2.2

Чистий доход (виручка) від реалізації продукції

Найменування показників Одиниця виміру Роки
Всього чистий доход (виручка) від реалізації продукції, тис.грн. тис.грн
               

Рис.2.2 Схема життєвого циклу ПрАТ «Родина»

Отже, як видно з рисунка 1.1 та 1.2 ПрАТ «Родина» дохід і чистий дохід спочатку зростає, а потім падає. Головна мета на даному етапі: отримання прибутку, стабільність розмірів витрат та асортименту продукції, планування прибутку, закріплення позицій на ринку та вихід на нові сегменти ринку, забезпечення високої якості, стимулювання та підвищення заробітної плати.

Імідж (від англ. Image - образ. зображення) – це постійно сформований і підтримуваний стабільний "образ", враження людського середовища (клієнтів) від товару (послуг), торгової марки підприємства або ділової активності вцілому підприємства. Імідж може бути як позитивним, так і негативним. Формування іміджу фірми залежить від якості продукції, дизайн, упаковка, торгова марка, паблікрілейшн, манера спілкування з клієнтами, кваліфікація працівників.

ПрАТ «Родина» є досить широко відомим виробником і має хороший імідж серед своїх клієнтів.

Для підтримки свого іміджу і поширення інформації про свою продукцію підприємство намагається брати участь в різних виставках, проводить активну рекламну компанію серед населення області і країни вцілому та за її межами.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.