Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Дослідження зовнішнього середовища ПрАТ «Родина»

 

Зовнішнє організаційне середовище містить елементи, які знаходяться за межами організації, але мають на неї суттєвий вплив. Це конкуренти, ресурси, технології та економічні умови.

Загальне середовище або макросередовище — це елементи, які мають опосередкований вплив на діяльність організації. Вони вмішують в собі соціальні, демографічні та економічні фактори, які однаково впливають на всі організації (збільшення темпів інфляції, зростання числа сімей, в яких працюють чоловік і жінка). Зовнішні фактори - це в основному неконтрольовані сили, які мають вплив на рішення менеджерів та їх дії і, в кінцевому підсумку, на внутрішню структуру і процеси в організації.

У межах макросередовища діють такі фактори:

- Економічні- визначаються рівнем і особливостями ринкового механізму: рівнем суспільного економічного розвитку, бюджетом держави, доступністю ресурсів, рівнем доходів населення та без­робіття, податковою політикою, інфляцією, відсотковими ставка­ми, продуктивністю праці, величиною заробітної плати. На підприємство безпосередньо впливає бюджет держави, так як воно є державним, податкова політика. Продуктивність праці відіграє особливо велику роль, бо він ефективної роботи всіх ланок підприємства залежить його фінансовий стан та розмір заробітної плати персоналу.

- Правові - встановлюють права, відповідальність і зобов'язан­ня сторін в процесі ділових взаємовідносин (відносини підприємст­ва із суспільством, обмеження на окремі види діяльності, права споживачів, порядок реєстрації підприємств). Вивчення правової частини макросередовища передбачає вивчення змісту правових актів. Цей фактор є дуже впливовим на підприємство.- Політичні- представляються органами державної влади й конкуруючими партіями і групами. Держава й ринок перебувають у складних взаємовідносинах, які визначаються пануючою систе­мою поглядів на розвиток суспільства, особливостями етапів роз­витку держави, лідерами, які здійснюють політику.

- Соціально – демографічні- пов’язані із населенням регіону та рівнем його розвитку, тобто це комплекс соціальних явищ і процесів, які визнача­ються чисельністю й структурним складом населення, рівнем його освіти й життя, звичаями й традиціями, трудовою етикою, го­товністю терпіти нестатки, пов'язані з реформуванням економіки. Соціальні фактори впливають на ринок робочої сили, на споживачів при обранні послуг-конкурентів, попит на послуги, витрати по їх на­данню тощо. Наприклад, надання високоякісних послуг підприємством у певному регіоні країни може не здійснитись через відсутність відповідного за­гального й професійного рівня у місцевих працівників. Залучати ж професіоналів з інших регіонів є недоцільним.

- Науково-технічні- визначаються факторами розвитку науково-тех­нічного прогресу в сфері виробництва послуг. Вони визначають методи виготовлення і реалізації продукції чи надання послуг. Такі факто­ри виступають основою для створення у лісгоспі нових видів послуг.

- Екологічні- характеризують таку сторону підприємства чи організації, що є джерелом природніх ресурсів та рівень їх раціонального використання в міру можливостей. Підприємство раціонально використовує насадження, бо після рубок територія очищується і готується до посадки нових садженців.

- Міжнародні– включає сферу відносин між різними державами та міжнародними інституціями, що безпосередньо впливають на діяльність організації.

 

Таблиця 2.3.

Аналіз показників макросередовища організації

№ з/п Показники Одиниці виміру Роки Тенденції
1. Політико-правові: - кількість політичних партій - кількість громадських організацій             незмінюються зменшуються
  Економічні: - валовий регіональний продукт - валова додана вартість - бюджет: ü видатки ü доходи - експорт товарів і послуг - імпорт товарів і послуг - обсяг реалізації продукції промисловості - обсяг реалізованих послуг - рентабельність операційної діяльності - основні засоби - перевезення вантажами за видами транспорту ü автомобільний ü залізничний - доходи від надання послуг пошти та зв’язку - інвестиції в основний капітал   млн.грн   млн.грн   млн.грн млн.грн млн.дол млн.дол млн.грн   млн.грн %   млн.грн     млн.грн млн.грн млн.грн   млн.грн     1310,5 1307,9 266,7 306,5 5148,8   1091,7 6,8   25,7   7,3 18,4 281,8       1872,1 1703,3 341,5 471,2 6303,5   1392,0 8,6   27,4   8,5 18,9 324,6       2493,2 2534,9 440,1 435,9 8158,6   1675,0 8,4   29,3   9,7 19,6 456,9       Збільшується   Збільшується   Збільшується Збільшується Збільшується Коливається Збільшується   Збільшується Коливається   Збільшується Збільшується   Збільшується Збільшується Збільшується   Збільшується

 

Продовження таблиці 2.3

3. Соціально – демографічні: - - чисельність населення області ü чоловіків ü жінок - чисельність зайнятих - чисельність безробітних - рівень безробіття - чисельність пенсіонерів - доходи населення - середньомісячна зарплата - вивільнення працівників - дошкільні заклади - загальноосвітні заклади - професійно – технічні заклади - ВНЗ   тис.осіб тис.осіб тис.осіб тис.осіб тис.осіб % тис.осіб млн.грн грн осіб осіб осіб   осіб     1156,5 549,5 606,6 461,6 42,5 9,7 318,8   1154,4 545,1 608,2 465,4 48,0 9,3 316,9   1152,0 543,8 607,1 471,8 46,7 9,0 312,4   Зменшується Зменшується Коливається Збільшується Коливається Зменшується Зменшується Збільшується Збільшується Коливається Збільшується Коливається Незмінюється Незмінюється Незмінюється
4. Науково-технічні: - обсяги наукових та науково-технічних робіт виконаних власними силами за видами робіт: ü фундаментальні дослідження ü прикладні дослідження ü науково – технічні розробки   тис. грн.   9,4   1,1   3,0   12,0   1,3   3,5   12,5   1,7   4,5     Збільшується   Збільшується   Збільшується

 

 

Продовження таблиці 2.3.

 

ü науково - технічні послуги - обсяг реалізованої інноваційної продукції - подано заявок на видачу охоронних документів до ДдІВ ü винаходи корисні моделі - отримано заявок на видачу охоронних документів у ДдІВ ü винаходи ü корисні моделі       3,9   1,4           3,6   3,6           4,6   1,7           Коливається   Коливається   Коливається     Зменшується   Коливається   Коливається Збільшується
5. Екологічні фактори: - викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря від стаціонарних та пересувних джерел - скиди забруднюючих речовин у водні об’єкти - обсяг утворених відходів на підприємствах - обсяг використаних відходів як вторинної сировини     тис.т   тис.т   тис.т     тис.т         57,981   11,098   9,476     0,199         59,267   10,457   7,276     0,259         66,2   9,905   5,145     0,294         Збільшується   Зменшується   Зменшується     Збільшується    
             

Методика аналізу зовнішніх загроз та можливостей включає такі кроки:

o виявлення факторів зовнішнього середовища, що тим чи іншим чином впливають на діяльність підприємства;

o виділення із переліку чинників впливу тих факторів, що можуть надати підприємству нові можливості;

o виділення із переліку чинників впливу тих факторів, що можуть спричинити загрозу діяльності підприємства;

o позиціювання чинників першої і другої групи за силою їх впливу на підприємство.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.