Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Рентабельність капіталу активів за чистим прибутком

Аналіз показників рентабельності ПрАТ «Родина» в 2009 - 2011рр. проведемо у таблиці 2.9.

 

Таблиця 2.9.

Аналіз показників рентабельності ПрАТ «Родина»

в 2009 - 2011рр.

Показник 2009 рік 2010 рік рік Абсолютне відхилення (2011-2009) Абсолютне відхилення (2011-2010) Нормативні значення
Рентабельність активів 0,033 -0,048 -0,005 -0,038 0,043 Збільшення
Рентабельність власного капіталу 0,052 -0,079 -0,009 -0,061 0,07 Збільшення
Рентабельність виробничих фондів 0,053 -0,078 -0,007 -0,06 0,71 Збільшення
Рентабельність реалізації за ЧП 0,018   -0,023   -0,003 -0,021 0,02 Збільшення
Період окупності власного капіталу 29,96 -20,69 -196,54 -226,5 -175,85 Зменшення
Період окупності капіталу 19,25 -12,73 -114,73 -133.98 -102 Зменшення

 

Рис. 2.10 Динаміка показників рентабельності ПрАТ «Родина»

Проаналізувавши показники оцінки фінансового стану ПрАТ «Родина» можемо зробити такі висновки:

1. по показникам ліквідності:

· значення показника поточної ліквідності в 2008, 2009 та 2010 роках становить відповідно 0,83, 0,87 та 0,84, що не відповідає рекомендованому значенню, а, отже, підприємство не має можливості покривати свої поточні зобов’язання за рахунок оборотних засобів. В в 2008, 2009 та 2010 роках на кожну гривню поточних зобов’язань припадало відповідно 0,83, 0,87 та 0,84 грн. оборотних активів.

· значення коефіцієнта швидкої ліквідності в 2008 р. становить 0,74, в 2009 р. – 0,83, і у 2010 р. – 0,78 тобто є значно меншим за рекомендоване значення, а це означає, що за рахунок грошових коштів та очікуваних фінансових надходжень можна буде погасити лише 74% в 2008 р. ,83% в 2009 р. та 78% в 2010 р. поточної заборгованості за рахунок поточних зобов’язань ТзОВ “ЯВІР».· коефіцієнт абсолютної ліквідності в 2008 р. становив 0,0026, в 2009р. – 0,0002, а в 2010 р. склав 0,0067, це означає, що підприємство спроможне погасити 0,26 % в 2008 р. , 0,02 % в 2009 і 0,67% в 2010 р. своїх поточних зобов’язань за рахунок наявних грошових коштів.

2. Дані розрахунків свідчать про те, що фінансовий стан підприємства є задовільним. Коефіцієнти автономії та коефіцієнта концентрації позичкового капіталу відповідають нормативним значенням. Коефіцієнт автономії в 2008 р. становив 0,02, а в 2009 р. – -0,003, а в 2010 р.- -0,02 це означає, що в 2008, 2009 та 2010 роках частка власного капіталу у вартості майна складала відповідно 2%, -0,3% та -2 %. Зменшення коефіцієнта концентрації позичкового капіталу в 2008, 2009 рр. з 1,029 до 1,003 та до 0,964 у 2010 р. свідчить про зменшення питомої ваги позикових коштів у фінансуванні підприємства.

3. А. Коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості становив у 2008 р. 2,06, а у 2009 р. – 0,96, а у 2010 р. 1,19. Високий коефіцієнт оборотності дебіторської заборгованості свідчить про те, що підприємство здійснює свою діяльність в умовах неплатежів, але порівняно з 2009 р. коефіцієнт значно зменшився в 2010 р., що є негативним.

Б. Коефіцієнт оборотності запасів становить в 2008 р. 22,58 , 2009 – 7,62 , а в 2010 р. – 0,52, що говорить про те, що запаси потягом 2008 р. обертаються 22,58 раза, 2009 р. – 7,62 раза а протягом 2010 р. – 0,52раза. Коефіцієнт оборотності запасів протягом 2008-2009 років характеризується зростаючою тенденцією, що сприятливо відображається на фінансово-господарському становищі підприємства, проте у 2010р. спостерігається уповільнення оборотності запасів,що є негативним.

В. Коефіцієнт фондовіддачі в 2008 р. становив 16,99, в 2009 році 7,42, а вже в 2010 р. він склав 5,77, що зумовлено задовільною структурою та невеликим обсягом необоротних активів.

4. Показники рентабельності в 2008 , 2009 та в 2010 рр. є низькими проте характеризуються зростаючою динамікою, що свідчить про зростання рівня ефективності виробничо-господарської діяльності підприємства. Негативним явищем є збільшення періоду окупності власного капіталу з 41,46 і 11,04 днів у 2008 та 2009 рр. до -11,04 днів у 2007 році відповідно .

Отже, фінансовій стабілізації ТзОВ “ЯВІР» будуть сприяти:

1. оптимізація обсягів реалізації, підвищення рентабельності господарювання;

2. припинення нераціонального використання власних і позикових оборотних активів шляхом відволікання їх у запаси товарно-матеріальних цінностей і витрати, які не прокредитовані банком; дебіторську заборгованість за товари, роботи, послуги, несплачені в строк замовниками та покупцями; іншу дебіторську заборгованість; різні витрати, що перевищують наявні джерела їх фінансування;

3. стежити за співвідношенням дебіторської та кредиторської заборгованості тому, що значне підвищення дебіторської заборгованості створює загрозу фінансовій стійкості підприємства та залучення додаткових джерел фінансування;

4. застосовувати метод системного дослідження взаємозв’язку витрат, обсягу діяльності та прибутку і визначення на його основі критичного обсягу реалізації товарів.

SWOT-аналіз ТзОВ «ЯВІР»

Для розробки заходів по удосконаленню функціонального управління у попередніх розділах був проведений аналіз організації як системи управління. Результати аналізу, який був проведений варто узагальнити у вигляді матриці SWOT-аналізу, щоб зосередити увагу на загрозах та можливостях, які стоять перед підприємством та сильних і слабких сторонах підприємства.

Таблиця 2.10.

Матриця SWOT-аналізу

Зовнішні фактори Можливості Загрози
1. Здатність обслуговувати додаткову групу клієнтів. 2. Збільшення ринкової частки. 3. Можливість залучення іноземних інвесторів. 4. Підвищення якості освіти. 5. Запровадження нових технологій управління.   1.Нестабільна економічний стан 2.Політична нестабільність в Україні. 3.Негативні тенденції у демографічній ситуації. 4. Недосконала законодавча база. 5.Нестабільна система оподаткування.    
Внутрішні фактори Сильні сторонни Слабкі сторони
1. Висококваліфіковані кадри. 2. Збільшення обсягів виробництва. 3. Великий досвід роботи на ринку. 4. Запровадження нових технологій. 5. Підвищення якості продукції.   1.Зношеність технологічного устаткування у виробництві. 2.Відставання у впровадженні інновацій. 3.Погіршення екологічного стану. 4.Нестійкий фінансовий стан. 5. Недостатньо нове обладнання;  

 

Побудувавши матрицю SWOT- аналізу можна сказати, що у підприємства є багато сильних сторін та існують певні можливості щодо покращення свого функціонування. Проте щоб воно розвивалось необхідно запропонувати наступні заходи для покращення функціонального управління на підприємстві: вдосконалення діяльності шляхом запровадження лінії переробки відходів, які приноситимуть доходи підприємству, і не шкодитимуть довкіллю.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2022 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.