Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Структура, зміст та оформлення курсової роботи

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Мета та завдання курсової роботи

Метою виконання курсової роботи з дисципліни “Економіка ціноутворення в туризмі“ є систематизація, закріплення й розширення теоретичних знань і практичних навичок студентів із технології розрахунку собівартості турів, системи ціноутворення в туризмі, визначення фінансових результатів реалізації турів і відповідних показників ефективності.

Курсова робота як форма учбового процесу дозволяє вирішувати такі задачі:

· Розвиток навичок роботи у студентів із науково-методичною літературою;

· розвиток навичок до узагальнення матеріалу на основі вивчення різних джерел та, з іншого боку, здатність вибирати основні положення та показники, що належать до теми дослідження;

· вміння чітко висловлювати свої думки у письмовій формі;

· розвиток навичок проведення економічних розрахунків, побудови діаграм і графіків, досліджень показників у динаміці і на основі їх робити висновки та знаходити резерви до покращення показників діяльності туристичного підприємства;

· економічне обґрунтування запропонованих рішень;

· набуття певного досвіду для виконання у майбутньому більш складних видів учбової роботи, написання дипломних чи магістерських робіт.

 

Структура, зміст та оформлення курсової роботи

 

Курсова робота має відображати рівень теоретичної та практичної підготовки студентів і вміння творчого використання матеріалу дисципліни.

Курсова робота виконується під керівництвом наукового керівника у відповідності з узгодженою темою та індивідуальним завданням на основі вивчення необхідних матеріалів підручників, навчальних посібників, економічної довідкової та наукової літератури, законодавчих актів, а також аналітичних матеріалів з реально функціонуючих підприємств, які є об’єктом дослідження. Виконуючи роботу, студент повинен продемонструвати вміння використовувати спеціальну літературу, самостійно її аналізувати та робити узагальнення. Результати дослідження повинні бути оформлені у вигляді стислого висновку.У завданні зазначається орієнтовний перелік питань, які мають бути розглянуті в роботі. Графік виконання роботи затверджується керівником.

Курсова робота має наступний зміст: титульний аркуш; зміст; вступ; основна частина; висновки; список використаних джерел.

Зміст подають на початку роботи. Він повинен містити найменування та номери початкових сторінок усіх складових частин роботи, зокрема, вступу, розділів та підрозділів, загальних висновків, списку використаної літератури, додатків.

Вступскладається з 2-3 с. тексту, в якому розкриває сутність і стан досліджуваної проблеми. Визначаються цілі і завдання, вихідні дані для розробки теми. Здійснюється обґрунтування актуальності проблеми і необхідність виконання

розрахунків за темою курсової роботи, значущість набуття знань про технологію

складання виїзних турів культурно-пізнавальної й рекреаційної спрямованості.

Основна частинаскладається з двох розділів, зумовлених тематикою. В Розділі 1 «Розробка автобусного культурно-пізнавального туру» та в Розділі 2 «Розробка пляжного туру» необхідно сформувати програму туру, визначити прямі та накладні витрати, сформувати проміжну та загальну собівартість, встановити кінцеву ціну туру, розрахувати дохід від реалізації туру, фінансові результати та оцінити ефективність розробленого туру

Висновки та пропозиції(2-3 стор.). Необхідно сформулювати результати виконаної роботи, вони є стислим викладенням підсумків проведеної студентом роботи з розробки автобусного культурно-пізнавального й рекреаційного(пляжного) турів. Висновки та пропозиції повинні бути обґрунтованими, сформульованими чітко та стисло.

Додатки.Якщо при виконанні курсової роботи використовується великий інформаційний масив, необхідний для повноти сприйняття роботи(статистичні та звітні форми підприємства, ілюстрації чи таблиці допоміжного характеру), то його доцільно приводити в додатках, і відповідно пронумерувати.

Текст курсової роботи представляється у вигляді рукопису або у друкованій формі на одній сторінці з одного боку білого паперу формату А4 через півтора інтервали.

Заголовки структурних частин курсової роботи “ЗМІСТ”, “ВИСНОВКИ”, “СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ” пишуть (друкують) великими літерами симетрично до тексту. Заголовки підрозділів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу. Крапку в кінці заголовка не ставлять. Заголовки пунктів друкують маленькими літерами (крім першої великої) з абзацного відступу в розрядці в підбір до тексту. В кінці заголовка, надрукованого в підбір до тексту ставиться крапка.

Відстань між заголовком (за виключенням заголовка пункту) та текстом повинна дорівнювати 3-4 інтервалам.

Кожну структурну частину курсової роботи треба починати з нової сторінки.

Текст на аркуші паперу розміщують, дотримуючись таких розмірів від краю: ліворуч – 25 мм, праворуч – 10 мм, згори – 20 мм, знизу – 20 мм.

Першою сторінкою роботи є титульний аркуш, форма якого наведена у Додатку А. Останньою сторінкою роботи є список використаних джерел.

Нумерація сторінок повинна бути послідовною з першої до останньої сторінки. Першою сторінкою є титульний аркуш, другою – завдання, наступною – зміст. Номера сторінок проставляють арабськими цифрами в правому верхньому куту. Титульний лист не нумерується.

Таблиці. Цифровий матеріал, що міститься у курсової роботі рекомендується оформлювати у вигляді таблиць. Таблиці необхідно подавати безпосередньо після тексту, де вони згадані вперше, або на наступній сторінці.

Кожна таблиця повинна мати назву, яку розміщують над таблицею симетрично до тексту. В правому верхньому куті над відповідним заголовком таблиці розміщують напис “Таблиця” із зазначенням її номера. Назву і слово “Таблиця” починають з великої літери. Таблиці нумерують послідовно в межах розділу. Номер таблиці повинен складатися з номера розділу і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка наприклад: “Таблиця 1.2” (друга таблиця першого розділу).

Формули розташовують по середині строчки. Формули в курсовій роботі нумерують у межах розділу. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули в розділі, між якими ставлять крапку. Номери формул пишуть біля правого берега аркуша на рівні відповідної формули в круглих дужках, наприклад: (3.1) (перша формула третього розділу).

Пояснення значень символів та числових коефіцієнтів треба подавати безпосередньо під формулою в тій послідовності, в якій вони дані у формулі. Значення кожного символу і числового коефіцієнта треба подавати з нового рядка. Перший рядок пояснення починають зі слова “де” без двокрапки.

Список використаних інформаційних джерел охоплює перелік (книг, статей, брошур, і. т.п.), на які зроблені посилання у тексті, а також інших матеріалів, що використовуються при написанні курсової роботи. При переліку інформаційних джерел їх необхідно нумерувати арабськими цифрами і розмістити у такій послідовності:

1. Закони України;

2. Постанови Верховної Ради та Уряду України;

3. Міжнародні регламентуючі документи;

4. Нормативні документи (положення, правила, інструкції) з інформацією, коли і ким затверджені і де опубліковані;

5. Книги, статті та інші видання (прізвище та ініціали авторів, назву книги, місце видання, видавництво, рік видання і кількість сторінок).Даючи опис статті з періодичних видань (газети, журнали тощо) треба навести прізвище та ініціали авторів статті, її назву, номер періодичного видання і сторінку використаного матеріалу.

Додатки нумерують і розміщують у кінці курсової роботи, як продовження останньої. Нумерація додатків може бути наскрізною або аналогічною до нумерації рисунків. Додатки не входять до загального обсягу роботи.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.