Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Порядок виконання основної частини

Порядок виконання розділу І «Розробка автобусного культурно-пізнавального туру» передбачає наступні дії за підрозділами.

У підрозділі 1.1 «Формування програми туру і прямих витрат на його організацію» студентам необхідно:

- скласти програму туру згідно з варіантом (додаток Б);

- визначити екскурсії, які входитимуть до вартості туру, і які пропонуватимуться факультативно;

- коротко описати об’єкти туристської привабливості за маршрутом подорожі;

- розрахувати вартість проживання в готелі за 1 добу і за весь тур (длярозміщення туристів слід задіяти не менше, ніж два міста країни перебування);

- визначити собівартість екскурсій.

У підрозділі 1.2 «Формування накладних витраті проміжної собівартості туру» студентам необхідно:

- розрахувати вартість проїзду на автобусі до зарубіжної країни за весьтур, виходячи з відповідної відстані між початковим і кінцевим пунктами і загального пробігу автобуса;

- визначити величину витрат на керівника групи;

- вказати, до якої категорії країн із точки зору оформлення візи належить такраїна, на території якої розробляється тур (візової, безвізової, умовно-візової);

- визначити вартість оформлення візи до досліджуваної країни.

У підрозділі 1.3 «Формування загальної собівартості й кінцевої ціни туру» студентам необхідно:

- скласти графік завантаження засобів розміщення (коефіцієнт наповнення туристської групи) за заїздами протягом встановленого за варіантом періоду;

- побудувати графік завантаження на рисунку та зробити відповідні висновки;

- визначити кількість обслугованих туристів за заїздами;

- визначити загальну собівартість витрат туру в розрахунку на одну особу;- розрахувати величину комісійної винагороди й норми прибутку;

- визначити кінцеву ціну туру.

У підрозділі 1.4 «Розрахунок доходу від реалізації туру» студентам необхідно:

- розрахувати дохід від реалізації туру за заїздами протягом сезону;

- побудувати графік отримання доходів і зробити відповідні висновки.

У підрозділі 1.5 «Розрахунок фінансових результатів від реалізації туру»

студентам необхідно:

- визначити величину поточних витрат, яка буде зарахована до собівартості розробленого туру;

- розрахувати валовий прибуток, результат від операційної діяльності та чистий прибуток;

- зробити відповідні висновки.

У підрозділі 1.6 «Оцінка ефективності розробленого туру» студентам необхідно:

- розрахувати показники ефективності реалізації туру, а саме чисту рентабельність продажів і чисту рентабельність витрат;

- за результатами розрахунків зробити висновки.

Порядок виконання розділу ІІ «Розробка пляжного туру» передбачає наступні дії за підрозділами.

У підрозділі 2.1 «Формування програми туру і прямих витрат на його організацію» студентам необхідно:

- скласти програму рекреаційного туру згідно варіанту (додаток Б);

- розрахувати вартість проживання в готелі за 1 добу і за весь тур;

- визначити вартість трансферу;

- розрахувати загальну величину перемінних витрат на організацію туру.

У підрозділі 2.2 «Формування накладних витрат і загальної собівартостітуру» студентам необхідно:

- розподілити коефіцієнт завантаження готелю за заїздами та визначитикількість обслугованих туристів;

- розробити графік авіаперевезень туристів за маршрутом;

- визначити загальну собівартість витрат туру в розрахунку на одну особу.

У підрозділі 2.3 «Формування кінцевої ціни туру» студентам необхідно:

- визначити норму прибутку у відсотковому й вартісному вираженні;

- побудувати графіки зміни коефіцієнту завантаження й норми прибутку увідсотковому виразі та зробити відповідні висновки;

- розрахувати величину комісійної винагороди для туристських агентів;

- визначити кінцеву ціну туру;

- побудувати графіки зміни сумарної величини собівартості, норми прибутку та кінцевої ціни туру. Зробити висновки.

У підрозділі 2.4 «Розрахунок доходу від реалізації туру» студентам необхідно:

- розрахувати проміжний дохід від реалізації туру за заїздами, виходячи зданих про кількість обслугованих туристів і кінцевої вартості туру;

- визначити сумарні зобов’язання туристського оператора;

- розрахувати баланс за заїздами (прямий дохід від реалізації туру).

У підрозділі 2.5 «Розрахунок фінансових результатів від реалізації туру» студентам необхідно:

- визначити величину поточних витрат, яка буде зарахована до собівартість розробленого туру;

- розрахувати валовий прибуток, результат від операційної діяльності та чистий прибуток;

- зробити відповідні висновки.

У підрозділі 1.6 «Оцінка ефективності розробленого туру» студентам необхідно:

- розрахувати показники ефективності реалізації туру, а саме чисту рентабельність продажів і чисту рентабельність витрат;

- за результатами розрахунків зробити висновки.

У висновках необхідно скласти загальний підсумок проведеним розрахункам з точки зору доцільності реалізації розроблених турів. Також їх слід порівняти за показниками ефективності. Для цього основні результати розрахунків необхідно подати у вигляді наступної таблиці.

Порівняння показників ефективності розроблених турів

 

Показники Культурно-пізнавальний тур Рекреаційний тур
Чистий прибуток    
Чиста рентабельність продажів    
Чиста рентабельність витрат    

Незалежно від обсягу розрахунків, кожна таблиця й рисунок повинні містити пояснення, висновки, рекомендації і т. і. Робота за відсутності текстового наповнення прийматися не буде. Копіювання тексту з методичних вказівок висновками й поясненнями не вважається. Для більшого розуміння технології ведення розрахунків із формування й

реалізації туристського продукту послідовність їхнього проведення розглянемо на прикладі автобусного культурно-пізнавального туру до Угорщини й рекреаційного туру до Тунісу. Ці розрахунки наведені нижче.

 

Порядок захисту та оцінювання курсової роботи

 

До захисту курсової роботи допускаються студенти, які повністю виконали всі вимоги навчального плану. Захист проходить у вигляді індивідуальної співбесіди керівника зі студентом. До захисту необхідно подати роботу керівнику на перевірку, потім студент повинен уважно ознайомитись із зауваженнями керівника й підготувати змістовні відповіді на них, виправити усі неточності та помилки, оформити роботу відповідно до вищеназваних вимог.

Доповідь студента під час захисту курсової роботи не може перевищувати 7-10 хвилин. Критеріями, які визначають оцінку виконаної студентом курсової роботи, є: самостійність, теоретичний рівень, новизна, практична значимість, уміння студента аргументовано захищати свої концепції, рекомендації та висновки. Максимальна кількість балів за курсову роботу – 100.

Курсова робота оцінюється із розрахунку:

Відмінно

Добре

Задовільно

Незадовільно

Оцінка за виконання та виклад роботи повідомляється зразу ж після захисту.

 

Приклад розробки культурно-пізнавального автобусного туру


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.