Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Розрахунок фінансових результатів від реалізації туру

 

Як і під час розрахунку першого туру, до поточних витрат із організації рекреаційного туру необхідно зарахувати частину річних умовно-постійних експлуатаційних витрат туристської фірми з метою їхнього покриття за рахунок організації цього туру. Експлуатаційні витрати туристської фірми-оператора «Х» за звітний рік склали 183370у.о. Частину цих витрат необхідно віднести на собівартість розробленого туру. Припустимо, що у структурі продажів рекреаційний тур складе 30%. Тоді 30 % поточних витрат туристської фірми повинні зараховуватися на собівартість. Результати розрахунків подамо в табл. 2.12.

Таблиця 2.12

Експлуатаційні витрати туристської фірми за звітний

Період, тис. у.о.

 

Статті витрат Сума, у.о.
Собівартість послуг
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Усього

 

На підставі проведених розрахунків можна визначити фінансові результати діяльності туристської фірми від організації туру. Подамо їх у вигляді табл. 2.13.

Таблиця 2.13

Фінансові результати від реалізації туру до Туреччини за

Двомісного розміщення

 

Показники Сума, у.о.
Чистий дохід від надання послуг
Собівартість послуг
Валовий прибуток
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Результат від операційної діяльності
Податок на прибуток (18%)
Чистий прибуток

 

Порядок розрахунку фінансових результатів діяльності від реалізації туру аналогічний першому туру.

 

Оцінка ефективності розробленого туру 

Оцінка ефективності проводиться за допомогою розрахунку таких показників як чиста рентабельність продажів і чиста рентабельність витрат туристського продукту.

Чиста рентабельність продажів визначається як відношення чистого прибутку від реалізації туристського продукту до чистого доходу:

ЧРп=ЧП/ЧД *100, %, (2.3)

 

де ЧРп – чиста рентабельність продажів;

ЧП – чистий прибуток;

ЧД – чистий дохід від реалізації послуг.

 

ЧРп =70844/141405 *100% = 51 %

 

Чиста рентабельність витрат визначається як відношення чистого прибутку до суми собівартості наданих послуг та інших витрат (витрат на збут, адміністративних витрат, інших операційних витрат):

 

ЧРв =ЧП/(С+Ів) * 100,% (2.4)

 

де ЧРв – чиста рентабельність витрат;

С – собівартість наданих послуг;

Ів – інші витрати (сума адміністративних витрат, витрат на збут та інших операційних витрат).

 

ЧРв =70844/(40605+4902+5505+3999) *100%=129%

 

Ґрунтуючись на отриманих результатах розрахунків, можна зробити висновок про те, що розроблений фірмою тур до Швейцарії достатньо ефективний. Його реалізація дозволить туристичному оператору додатково отримати чистий прибуток у розмірі 70844у.о.

Такий високий фінансовий результат і показники ефективності реалізації туру до Туреччини пояснюються значною квотою місць (100 місць) і тривалим періодом договірних відносин, протягом якого відбувається реалізація туру (із кінця квітня до кінця вересня).

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

1. Господарський кодекс України // http://zakon.rada.gov.ua/

2. Закон України «Про ціни та ціноутворення»/Верховна Рада України.

3. / від 21.06.2012 р. №5007-VI

4. Закон України "Про власність". //http://zakon.rada.gov.ua/

5. Закон України "Про оплату праці", http://zakon.rada.gov.ua/

6. Податковий кодекс України http://zakon.rada.gov.ua/

7. Закон України «Про внесення змін в Закон України «Про туризм» від 18.11 2003 №1282– IV // Урядовий кур’єр. – 2003. – № 244.

8. Державний комітет статистики України http://www.ukrstat.gov.ua/

9. Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу. Навчальний посібник. /Л. П. Дядечко – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 224 с.

10. Економіка підприємства : Навч. посіб. / За ред.А.В.Шегди – К.: Знання – Прес, 2006.- 614 с.

11. Замедлина Е.А., Козирева О.Н. Экономика отрасти:туризм: учебноепособие. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2011.-204с.

12. Здоров А. Б. Экономика туризма: Учебник. - М.: Финансьі и статистика, 2011. - 272 с.

13. Ковальчук І.В. Економіка підприємства: навч. посібник / І. В. Ковальчук. - К. : Знання, 2008. - 679 с. - (Вища освіта ХХІ століття).

14. Кривов'язюк, І. В. Підприємство в умовах ринку : навчальний посібник / І. В. Кривов'язюк. - К. : Кондор, 2009. - 840 с.

15. Любіцева О. О. Методика розробки турів: Навч. посібник. - К.: Альтерпрес, 2013. - 104 с.

16. Мальська М. П. Планування діяльності туристичних підприємств:Навч. посібник. / М. П. Мальська, О. Ю. Бордун – К.: Знання, 2005. – 241 с.

17. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Економіка та ціноутворення в галузі туризму»» / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур, Р. С. Ладиженська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. –64 с.

18. Пінішко В.С. Ціни і ціноутворення. Навчальний посібник. -Львів: "Інтелект-Захід", 2006. - 488 с.

19. Сокол Т. Г. Організація туристичної діяльності в Україні: Навч. посібник. - К.: Рокор, 2011. - 200 с.

20. Темный Ю.В., Темная Л.Р. Экономикатуризма: учебник – М.: Финансы и статистика; ИНФРА-М, 2010. – 448с.

21. Цены и ценообразование: Учебник для вузов. 5-е изд. / Под ред. Есипова В.Е. - СПб.: Питер. 2008. - 480 с.

22. Шкварчук Л.О. Ціноутворення: Підручник - К.: Кондор, 2006. - 460 с.


ДОДАТОК А

Форма титульного аркуша курсової роботи

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

 

Кафедра «Економіка»

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

(РОБОТА)

з ___________________________________________________________

(назва дисципліни)

на тему:_____________________________________________________

____________________________________________________________

 

Студента (ки) _____ курсу ______ групи

напряму підготовки__________________

спеціальності_______________________

__________________________________

(прізвище та ініціали)

Керівник ___________________________

____________________________________

(посада, вчене звання, науковий ступінь, прізвище та ініціали)

 

Національна шкала ________________

Кількість балів: __________Оцінка: ECTS _____

 

Члени комісії ________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали)

________________ ___________________________

(підпис) (прізвище та ініціали

 

 

м. _________ - 20 __рік

 

Додаток Б

 

ВАРІАНТИ ДЛЯ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Розробка автобусного культурно-пізнавального туру до Європи (В1-В10)

На підставі вихідних даних необхідно розрахувати собівартість туру до однієї з країн Європи за різних варіантів розміщення в готелі з наданням харчування (сніданок).

Вихідні дані для виконання розрахунків

Варіант
Країна Франція Чехія Словач чина Румунія Германія Австрія Угорщина Італія Латвія Литва
Трива лість туру 8д /8н 6д/6н 6д /6н 7д /7н 8д /8н 7д /7н 6д /6н 8д /8н 7д /7н 7д /6н
К-ть туристів у групі

 

Собівартість заправки автобуса в дорозі - 0,8 у.о. за 1 км.

Сумарна собівартість обов’язкових екскурсій, у.о. :

Варіант
Собівартість екскурсій

Витрати на поїздку керівника групи: страховий поліс 0,5 у.о., витрати на відрядження 30 у.о.

Варіанти розміщення в готелі (включаючи сніданок)

Варіант
(DBL)
(SNGL) 8/28 6/30 8/26 6/26 10/34 8/28 6/22 10/28 8/28
(TRPL або DBL + EXB) (знижка 30%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
(СHLD) (знижка 50%) ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

 

Коефіцієнт завантаження за заїздами студенти визначають самостійно,

виходячи з мінімального й максимального показників:

Варіант
Мін.,%
Макс.%

Період реалізації туру визначається за варіантами:

Варіант
Початок реалізації 1.04 1.05 1.04 1.03 1.10 1.04 1.05 1.12 1.02. 1.03
Кількість заїздів

 

Норма прибутку складає 30%

Розмір комісійної винагороди туристичним агентам визначається самостійно за даними таблиці 1.12

Поточні витрати туристичної фірми за звітний період, тис. у.о.

Статті витрат/варіант
Собівартість послуг
Адміністративні витрати
Витрати на збут
Інші операційні витрати
Усього
Питома вага поточних витрат, що відноситься до собівартості туру, %

 

 

Розробка автобусного культурно-пізнавального туру до Європи(В11-В20)

На підставі вихідних даних необхідно розрахувати собівартість туру до однієї з країн Європи за різних варіантів розміщення в готелі з наданням харчування (сніданок).


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.