Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Нормативні акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30 (23.07.96), ст. 141

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 44 (31.10.2003), ст. 356

3. Цивільний процесуальний кодекс України // Офіційний вісник України, 2004, N 16 (07.05.2004), ст. 1088

4. Сімейний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2002, N 21-22 (31.05.2002), ст. 135

5. Закон України «Про банки та банківську діяльність» // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 5-6 (09.02.2001), ст. 30

6. Закон України «Про об’єднання громадян» // Відомості Верховної Ради України. 1992. №34. Ст.504.

7. Закон України «Про громадянство України» // Відомості Верховної Ради України, 2001, N 13 (30.03.2001), ст. 65

8. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 49 (03.12.91), ст. 682

9. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 20 (19.05.92), ст. 272

10. Закон України « Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» // Відомості Верховної Ради України, 1999 р., N 42 - 43, ст. 378; 2003 р., N 24, ст. 160

11. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 38 (17.09.91), ст. 508

12. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 4 (22.01.91), ст. 20

13. 3акон України «Про товарну біржу» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 10 (10.03.92), ст. 139

14. Закон України «Про особисте селянське господарство» // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 29 (18.07.2003), ст. 232

15. Закон України «Про свободу совісті та релігійні організації» // Відомості Верховної Ради УРСР, 1991, N 25 (18.06.91), ст. 283

16. Закон України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» // Відомості Верховної Ради України, 1993, N 1 (05.01.93), ст.117. Закон України «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 30 (28.07.92), ст. 414

18. Декрет Кабінету Міністрів України «Про довірчі товариства» від 17 березня 1993 р. // Відомості Верховної Ради України, 1993, N 19 (11.05.93), ст. 207

19. Про судову практику в справах про визнання громадянина обмежено дієздатним або недієздатним. Постанова пленуму Верховного Суду Української РСР від 28 березня 1972 р. із змінами від 29 листопада 1974 р. // Зб. Постанов Пленуму Верховного Суду Української РСР (1962-1984 р.р.). К., 1985. Ст.114.

20. Обмеження дієздатності громадян, які зловживають спиртними напоями (огляд судової практики) // Бюл. Верховного Суду СРСР. 1986. №4.

21. Александрова А. Филиалы и представительства субъектов хозяйственной деятельности // Бизнес. – 1993. – №49.

22. Гражданское право Украины / Под ред. Пушкина А.А. и Самойленко В.М. – Х., 1996.

23. Загальна теорія цивільного права / За ред. проф. О.А.Підопригори. – К., 1991.

24. Малеин Н.С. Гражданский закон и права личности в СССР. М., 1985.

25. Попова Ю.А. Признание граждан безвестно отсутствующими. М., 1985.

26. Скакун О.Ф. Частное гражданское право и правоспособность гражданина. К методологии вопроса // Проблемы развития гражданского законодательства и методология преподавания гражданско-правовых дисциплин: Материалы научно-практического семинара 29-30 января 1993 г. Х., 1993. С.39-44.

27. Советское гражданское право / Под ред. О.А.Красавчикова Т.1. – М., 1985.

28. Суханов Е.О. Система юридических лиц // Советское государство и право. – 1991. – №11. – С.42-50.

29. Бенебисюк І. Тема 4. Фізична особа як суб'єкт цивільних правовідносин: Нове цивільне законодавство України//Бухгалтерия.-2003.-№44.-С.55-58.

30. Гулик А. Тема 5. Фізична особа - підприємець: Нове цивільне законодавство України//Бухгалтерія.-2003.-№46.-С.58-60.

31. Бірюков І. До питання визначення змісту термінів "громадянин" і "фізична особа" // Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№7.-С. 42-44.

32. Борисова В. До проблеми створення юридичних осіб // Вісник Академії правових наук України.-2002.-№2.-с.79-88.

33. Примак В. Визначальна ознака юридичної особи // Юридичний вісник України.-2002.-№43.-с. 13.-(Інформаційно-правовий банк).

34. Борисова В.І. Філії та представництва юридичних осіб // Вісник Луганської Академії внутрішніх справ МВС України.- 2002.-№3.-с.27-33.

35. Примак В. Відповідальність підприємницьких товариств: (до питання про вибір організаційно-правової форми юридичної особи - суб'єкта підприємницької діяльності // Юридичний вісник України.-2002.-№21.-(Інформаційно-правовий банк).

36. Якібчук Н. Юридичні особи як суб'єкти права на захист від недобросовістної інформації//Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні", 13-14 лют. 2003 р.,Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Юрид. фак.-Львів,2003.-С.323-324.

37. Гулик А. Тема 7. Реорганізація та ліквідація юридичної особи//Бухгалтерія.-2003.-№50.-С.60-63.

38. Бенедисюк І. Тема 6. Юридична особа: Нове цивільне законодавство//Бухгалтерія.-2003.-№48-49.-С.90-93.

39. Спасибо-Фатеева І. Окремі аспекти поняття юридичних осіб // Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№8.-С. 21-24.

40. Бринцев О.В. Організаційно-правова форма юридичної особи: визначення поняття // Вісник Національного університету внутрішніх справ.-2000.- 12.-С.84-86.

41. Борисова В. Про залежність юридичних осіб // Вісник Академії правових наук Вісник Академії правових наук України.-2000.-№3.-С.102-109.

42. Кравчук В. Право на створення (заснування) юридичної особи//Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№7.-С.22-24.

43. Коренюк О. Ліквідація юридичної особи // Закон і бізнес.-1998.- №36.-С.7.

44. Кравчук В. Розвиток вчення про юридичну особу // Вісник Луганського інституту внутр. справ МВС України.-2001.-№2.-с.244-252.

45. Борисова В. Теорії сутності юридичної особи: історія і сучасність // Вісник Академії правових наук України.-2001.-№4.-с.117-130.

Питання для самоконтролю

1. Що розуміється під правоздатністю і який її зміст?

2. В яких випадках і в якому порядку допускається обмеження правоздатності?

3. Що таке дієздатність і від чого вона залежить?

4. Який обсяг дієздатності малолітніх і неповнолітніх?

5. Які підстави і порядок обмеження дієздатності?

6. Які підстави і порядок визнання особи недієздатною?

7. Як визначається місце проживання фізичної особи і яке це має правове значення?

8. Які підстави і порядок визнання фізичної особи безвісно відсутньою?

9. Які підстави і порядок оголошення фізичної особи померлою? Які наслідки появи фізичної особи, оголошеної померлою?

10. Що визнається юридичними особами і які їх ознаки?

11. Які види юридичних осіб вам відомі?

12. Які ви знаєте способи утворення юридичних осіб?

13. Який порядок реєстрації юридичних осіб?

14. Порядок та умови відкриття юридичним особам банківських рахунків.

15. Що означає спеціальна правосуб’єктність юридичних осіб?

16. Які умови та порядок припинення діяльності юридичної особи?

17. Способи та наслідки припинення діяльності юридичних осіб.

18. Які повноваження ліквідаційної комісії?

19. Які підстави для визнання юридичної особи банкрутом?

Завдання 1

Шістнадцятирічний Петренко на гроші, які він заробив від продажу газет та миття автомобілів, придбав: магнітофон, кросівки, 15-томник детективів. Окрім цього, він регулярно витрачав гроші на покупку сигарет, жувальної гумки та гру на розважальних автоматах. Через деякий час він продав магнітофон і купив цінні папери. Його батько, вважаючи, що ці правочини син не міг укладати без його згоди, подав позов у суд про визнання усіх правочинів недійсними.

Яке рішення повинен винести суд?

Завдання 2

Душевнохворий повнолітній Демідов зайшов на двір Коновалова і розпалив вогонь, від якого загорівся сарай і сіновал. Коновалов подав позов до батька Демідова, який був опікуном, про відшкодування заподіяної шкоди. Не заперечуючи даного факту, відповідач заявив, що в момент події він сам знаходився тривалий час на лікуванні і не міг належним чином виконувати свої опікунські обов’язки.

Як необхідно вирішити позов по суті? Яке значення мають вказані відповідачем обставини?

Завдання 3

До працівників юридичної фірми «Бізнес пайлет» (м.Харків) звернувся представник засновників акціонерного товариства, що створюється, з проханням дати письмове роз’яснення деяких питань, що виникли у зв’язку зі створенням товариства. Його, зокрема, цікавило:

1. Якими основними нормативними актами регламентується порядок створення і діяльності акціонерних товариств?

2. Чи можуть виступати як засновники товариства державне підприємство, товариство з обмеженою відповідальністю, особисте селянське господарство, громадська організація, зарубіжна фірма, а також громадяни Т. і С., перший з яких працює слідчим в райвідділі внутрішніх справ, а другий живе в м.Курську і є громадянином Росії?

3. Чи вправі товариство займатись такими видами діяльності, як:

а) виготовлення і реалізація військової зброї та боєприпасів до неї;

б) проведення ломбардних операцій;

в) будівництво житла та інших об’єктів;

г) страхування;

д) внутрішні та міжнародні перевезення пасажирів та вантажів автомобільним транспортом?

4. Хто приймає рішення про створення товариства та затверджує його статут?

5. Які види акцій та якої номінальної вартості може випускати товариство? Які реквізити повинна містити акція? Якими правами користуються власники акцій?

6. Які документи та в який орган необхідно представити для проведення державної реєстрації товариства?

7. Чи потрібен спеціальний дозвіл для виготовлення печатки і кутового штампу товариства? Куди треба звернутись для його одержання?

Підготуйте письмову відповідь на всі поставлені питання. Відповідь аргументуйте посиланням на діюче законодавство.

Завдання 4

Макіївське комерційне підприємство «Вимпел» протягом восьми місяців не могло оплатити своїм кредиторам рахунки за поставлену йому продукцію. Його керівництво посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фірмою, а керівництво її виїхало за межі України. Відповідна кримінальна справа знаходиться в процесі розслідування. Господарський суд Донецької області по заявах кредиторів «Вимпела» дав оголошення щодо порушення справи про відновлення його платоспроможності. Керівництво «Вимпела», оскаржуючи публікацію, вказало, що при скрутному фінансовому становищі підприємство працює і випускає продукцію, а публікація підірвала його репутацію. Окрім цього, всім кредиторам направлені гарантійні листи про розрахунок з ними в близькому майбутньому із врахуванням інфляції, а з двома із них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.

Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкротами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.