Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 1. Договір купівлі-продажу житла.

 

План.

Вступ.

1. Поняття договору купівлі-продажу житла.

2. Предмет та сторони в договорі купівлі-продажу житла.

3. Зміст, порядок укладання та форма договору купівлі-продажу житла.

4. Відповідальність сторін за договором купівлі-продажу житла.

Висновки.

 

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору купівлі-продажу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов’язань та його види. Автор повинен дати поняття договору купівлі-продажу взагалі, та договору купівлі-продажу житла зокрема. Треба розкрити правову ціль даного договору та основні його ознаки.

У другому пункті плану автор повинен дати поняття житла як предмета договору купівлі-продажу житла, розкрити його основні характеристики як об’єкта цивільного права. Далі слід зупинитись на класифікації житла за законодавством України (жило, що знаходиться в державній власності та житло, що знаходиться у приватній власності). Переходячи до характеристики правового положення сторін у договорі купівлі-продажу житла, треба виділити сторону продавця та сторону покупця. Потрібно чітко сформулювати поняття та особливості правового положення продавця та покупця житла. Слід проаналізувати випадки коли продавцем та покупцем є юридична або фізична особа. Розкрити в чому проявляється їх загальна та спеціальна правосуб’єктність.

При написанні третього пункту плану слід чітко визначить зміст, порядок укладання та форму договору купівлі-продажу житла. При чому під змістом слід розуміти юридичний зміст правовідносин, що виникають за договором купівлі-продажу житла (права та обов’язки сторін). Окремо слід запинитись на договорах купівлі-продажу житла з обов’язком його передачі в майбутньому. Важливе значення при укладанні договору купівлі-продажу житла мають засоби забезпечення виконання зобов’язань, тому студент повинен розробити та запропонувати найбільш ефективний засіб забезпечення виконання зобов’язань та обґрунтувати свій вибір. Щодо порядку укладення договорів купівлі-прадажу житла потрібно зупинитись на самому процесі укладання цивільно-правового договору купівлі-продажу житла, показати момент аферта та акцептування. Щодо форми договору купівлі-продажу житла слід пом’ятати, що закон встановлює обов’язковість нотаріального посвідчення цих угод.При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін за договором купівлі-продажу житла та її правові наслідки. Окремо слід зупинитися на формах договірної та позадоговірної відповідальності сторін. Автор повинен розкрити підстави цивільно-правової відповідальності за договором купівлі-продажу житла. Необхідно висвітлити умови недійсності договору купівлі-продажу житла.

 

Нормативні акти і література:

1. Цивільний кодекс України // Голос України, № 45 – 46 від 12.03.2003 р.; № 47 – 48 від 13.03.2003 р.

1. Дудорова Е. Нотариальная форма договора купли-продажи жилого дома (квартиры) и его государственная регистрация. // Підпрємництво, господарство і право. - 2003.-№2.-С.10-13.

2. Аврамова О. Жилье: товар с особым характером. // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№7.-С.29-30.

3. Толчеев Н. Преимущественное право покупки доли жилого дома (квартиры). // Российская юстиция.-2000.-№7.-С.19-21.

4. Галянтич М. Виникнення та зміст права приватної власності на житло відповідно до новітнього цивільного законодавтсва України. // Юридична Україна.-2003.-№7.-С.12-23.

5. Галянтич М. Конституційні засади забезпечення житлових прав громадян. // Юридичний вісник України.-2003.-№38.-С.12.

6. Левик А. Межі здійсненя приватної власності на житло: проблеми і перспективи. // Право України.-2001.-№9.-С.69-70.

7. Бандурка І. Правові наслідки приватизації житла в Україні. // Слобожанщина.-1998.-7.-С.201-204.

8. Бондар В. Правове регулювання договору найму житла у державному та комунальному фонді соціального використання. // Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№5.-С.45-48.

9. Бандурка І.В. Цивільно-правові основи приватизації житла в Україні: Автореф. ... канд.юрид.наук: (12.00.03)/ МВС України; Ун-т внутр. справ.-Х.,1998.-24 с.

10. Житлове законодавство України/ Упоряд.: Мельник М.І., Хавронюк М.І.-К.: "А.С.К.",1998.-496 с.

11. Новошицький О. Щодо відшкодування збитків, заподіяних порушенням договору купівлі-продажу //Правничий часопис Донецького університету. - 2001. - №1.-С.41-45.

12. Демченко Н. Особливі умови договору купівлі-продажу об`єктів приватизації. // Право України.-1999.-№11.-с.49-51.

13. Герасименко О.О. Забезпечення виконання договору купівлі-продажу на стадії його складання. // Пробл. правознавства та правоохоронної діяльності: Збірник наукових статей.-2001.-№1.-с.242-248.

 

Тема 2. Договір лізингу.

 

План.

Вступ.

1. Поняття та ознаки договору лізингу.

2. Істотні умови за договором лізингу.

3. Права та обов’язки сторін за договором лізингу.

4. Цивільно-правова відповідальність сторін за договором лізингу.

Висновки

 

У першому пункті автор повинен дати загальну характеристику договору лізингу у цивільному праві та його місце в системі договірних зобов’язань та його види. Слід пом’ятати, що договір лізингу є різновидом орендних правовідносин. Автор повинен проаналізувати схожість та відмінність договору лізингу від близьких договорів. Треба розкрити правову ціль даного договору, основні його ознаки. Крім цього в цьому пункті слід дати класифікацію видам договору лізингу за законодавством України. Слід мати на увазі, що поряд з нормами Цивільного кодексу діють норми спеціального Закону України “Про фінансовий лізинг”.

У другому пункті плану автор повинен охарактеризувати істотні умови за договором лізингу. Так під істотними умовами при написанні курсової роботи слід вважати предмет, строк та ціну (лізингові платежі). Окрему увагу автор повинен приділити характеристики такій істотній умові договору лізингу як предмет. Автор повинен пом’ятати, що предметом договору лізингу є не споживана річ віднесена до основних фондів. Щодо строків у договорі лізингу, то тут студент повинен визначити момент початку строку та його закінчення, виділити різновиди договору лізингу у зв’язку з строком дії договірних відносин. При висвітленні питання про лізингові платежі автор повинен проаналізувати види платежів за договором лізингу, порядок їх сплати та особливості.

У третьому пункті плану треба зупинитись на характеристиці прав та обов’язків сторін за договором лізингу як змісту правовідношення. Необхідно визначити права та обов’язки третіх осіб у лізингових зобов’язаннях. У цьому ж пункті слід розглянути правові гарантії реальності прав та обов’язків сторін.

При висвітленні останнього пункту плану слід детально проаналізувати цивільно-правову відповідальність сторін та третіх осіб за договором лізингу. Окремо слід зупинитися на формах договірної та позадоговірної відповідальності сторін. Автор повинен розкрити підстави цивільно-правової відповідальності за договором поставки. Необхідно висвітлити умови недійсності договору поставки та її правові наслідки.

 

Нормативні акти і література:

1. Барабаш А. Підстави виникнення та зміст лізингових зобов'язань//Право України 2002.-№12.-с.65-70.

2. Барабаш А. Про підстави виникнення та зміст лізингових зобов'язань. // Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№10.-с.34-37.

3. Трофімова О. Поняття, цілі та засоби державного регулювання лізингової діяльності//Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні", 13-14 лют. 2003 р.,Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Юрид. фак.-Львів,2003.-С.310-312.

4. Кузьмінський В. Формування інвестиційних ресурсів фінансово-промислових груп на засадах фінансового лізингу. // Банківська справа.-2003.-№3.-С.72-77.

5. Трофімова О.В. Основні підходи до визначення поняття лізингу та їх закриіплення в законодавстві України//Проблеми кодифікації законодавства України: Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 14 трав. 2003 р.).-К.,2003.-С.123-126.

6. Барабаш А. Особливості правового регулювання лізингових відносин у сфері господарювання//Право України.-2003.-№5.-С. 57-61.

7. Якубовський І. Співвідношення договору фінансового лізингу і кредитного договору//Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№8.-С. 41-42.

8. Барабаш А. Лізинг як об'єкт оподаткування, особливості правового регулювання//Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№7.-С. 18-20.

9. Рябко Л. Правова природа договору лізингу//Право України.-2000.-1.-С.70-72.

10. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов'язань//Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-4.-С.21-27.

11. Барабаш А. Правове регулювання лізингу в банківській діяльності (проблемні питання)//Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№5.-С.25-27.

12. Кисіль С. Типовий договір лізингу//Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№11.-С.21-30.

13. Барабаш А. Лізинг: поняття та особливості законодавчого визначення кола його суб'єктів//Право України.-2001.-№2.-С.76-79.

14. Косик С. Договір фінансового лізингу/ Косик С.//Вісник законодавства України.-2002.-№20.-с.39-41.

15. Кисіль С. Лізинг в Україні: проблемні аспекти становлення та розвитку/ Кисіль С.//Юридичний вісник України.-2001.-№28.-с.21-24.-(Інформаційно-правовий банк).-(інформ.-правов. банк).

16. Кисіль С. Лізинг як специфічний вид цивільно-правових зобов`язень. // Предпринимательство, хозяйство и право.-2000.-№6.-с.12-16.

17. Слав`янська Н. Впровадження лізингових відносин в Україні. // Банківська справа.-1999.-№4.-с.19-21.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.