Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 8. Правочини. Представництво.

Ця тема має важливе значення як у повсякденному житті, господарській діяльності, так і в практиці роботи органів внутрішніх справ, оскільки значна кількість корисливих злочинів скоюється шляхом їх маскування під правочини.

Правочином може визнаватися лише правомірна дія, що спрямована на досягнення конкретної юридичної мети. Вона є найбільш уживаним видом юридичних фактів, вимоги щодо яких чітко визначені законом. Ці вимоги збіг волі і волевиявлення, наявність достатньої дієздатності сторін, дотримання установленої законом форми і відповідність правочину вимогам закону, інтересам держави і суспільства є імперативними і недодержання хоча б однієї з них веде до визнання самого правочину недійсним.

Слухачам треба мати на увазі, що, оподаткування прибутків фізичних і юридичних осіб вимагає від них суворої фіксації всіх укладених правочинів. Слід чітко визначитись щодо наслідків недодержання форми правочинів.

Практика ринкових відносин породжує нові види правочинів (попередні, форвардні тощо), які хоча і не передбачені діючим цивільним законодавством, але йому не суперечать. Тому в цих випадках при розгляді конкретних справ чи завдань слухачам потрібно виходити з загальних вимог щодо правочинів або основних принципів цивільного права.

Нормативні акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30 (23.07.96), ст. 141

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 44 (31.10.2003), ст. 356

3. Житловий кодекс України // Відомості Верховної Ради УРСР, 1983, додаток до N 28, ст. 573

4. Закон України «Про нотаріат» // Відомості Верховної Ради України, 1993, N 39 (28.09.93), ст. 3835. Про судову практику в справах про визнання угод недійсними. Постанова № 3 Пленуму Верховного Суду України від 28 квітня 1978р. №8. С.83-86 // Збірник постанов Пленуму Верховного Суду України. К., 1977.

6. Загальна теорія цивільного права / За ред. О.А.Підопригори. К., 1991.

7. Линникова Н. Регистрация сделок и последствия ее несоблюдения // Соц. законность. 1988. №5. С.54.

8. Шахматов В.П. Составы противоправних сделок и обусловленные ими последствия. Томск, 1967.

9. Эйдинова Э.Б. Сделки в нотариальной и судебной практике. М., 1981.

10. Безклубий І. Операції банку та класифікація цивільних правочинів у банківській діяльності // Право України.-2002.-№6.-с.57-61.

11. Кучер В. Поняття протиправності никчемних правочинів за проектом Цивільного кодексу України // Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№10.-с.45-48.

12. Кучер В. Співвідповідність понять "недійсний" та "неукладений" правочин у контексті нового цивільного законодавства // Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№9.-с.51-54.

13. Спасибо-Фатєєва І. Актуальні питання форми правочинів (теоретико-практичний аспект) // Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№8.-с.32-36.

14. Кучер В. Проблеми визнання правочину з порушенням визначеної законом форми дійсним//Матеріали ІХ регіональної науково-практичної конференції "Проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні", 13-14 лют. 2003 р.,Львів. нац. ун-т ім. І.Франка, Юрид. фак.-Львів,2003.-С.278-280.

15. Кобылянский В. Правочин: что это такое // Все о бухгалтерском учете.-2003.-№107.-С.6-10.

16. Голуб Ірина. Цивільний кодекс: Розділ ІІІ. "Правочини. Представництво" Глава 16 "Правочини"/ І.Голуб, Л.Овдіенко//Закон и право.-2003.-№28.-С.7.

17. Бірюков Володимир. Письмові правочини за законодавством Польщі (від традиційних до електронних)//Підприємництво, господарство і право.-2003.-№4.-С.79-81.

18. Нагорняк В.А. Цивільні правочини з приватизованим житлом: Дис. ...канд.юрид.наук: (12.00.03)/ Ун-т внутр.справ.-Х.,2000.-180 с.

19. Дихтяр А.И. Три российских закона о банкротстве и история вопроса о недействительных сделках // Арбитражный и гражданский процесс.-2003.-№6.-С. 13-17.

20. Беляневич Е. "Внеуставная" сделка // Юридическая практика.-1999.-№11.-С.12.

21. Харитонов Є.О. Категорія представництва та приватне і публічне право/ Харитонов Є.О., Харитонова О.І. // Вісник Національного Університету внутрішніх справ.- 2002.- 18.-С.110-117.

22. Крупко П. Договір доручення як форма надання повноважень при добровільному представництві // Право України.-2002.-№9.-с.104-109.

23. Крупко П. Наслідки неналежного здійснення добровільного представництва // Право України.-2002.-№10.-с.108-114.

24. Гелецька І.О. Інститут представництва за новим Цивільним кодексом України // Проблеми кодифікації законодавства України:Тези доп. і наук. повідомлень наук.-практ. конф. (Київ, 14 трав. 2003 р.).-К.,2003.-С.101-104.

25. Голуб І. Цивільний кодекс: Розділ ІІІ. "Правочини. Представництво" Глава 16 "Правочини"/ //Закон и право.-2003.-№28.-С.7.

Питання для самоконтролю

1. Поняття і значення правочинів.

2. Класифікація правочинів.

3. Ознаки правочину і його значення.

4. Чим відрізняється договір від одностороннього правочину?

5. Правова мета правочину.

6. Додержання яких вимог потрібне для визнання правочину дійсним?

7. Які способи укладання правочину ви можете назвати?

8. Які правочини укладаються в письмовій формі і чому?

9. Які наслідки недодержання форми правочину?

10. В яких випадках закон вимагає нотаріального посвідчення правочину?

11. Які наслідки недодержання нотаріальної форми правочину?

12. Який правочин визнається недійсним і які є види недійсних правочинів?

13. В чому полягає різниця між абсолютно недійсним (нікчемним) і відносно недійсним (оспорюваним) правочинами?

14. Які недійсні правочини відносяться до оспорюваних, які до нікчемних?

15. Складіть схему класифікації недійсних правочинів.

16. Які наслідки визнання правочинів недійсними?

17. В чому полягає значення додаткових наслідків визнання правочинів недійсними?

18. В чому різниця між фіктивним та удаваним правочинами?

19. Яке значення і види правочинів, укладених з умовою?

Завдання 5

Шістнадцятирічний Кузьма на зароблені ним за літо гроші купив 10 пляшок горілки в сільській крамниці і привіз їх до Ужгорода, де був затриманий при спробі їх продати. Крім цього, він купив у Хомарука фотоапарат. Фотоапарат купував з їх спільним знайомим фотографом, у котрого він з рук впав і став непридатним для користування. А ще він купив контракт АО «Гермес» «Чорне золото». Дізнавшись про укладені його сином правочини, батько подав позов про визнання їх недійсними. Представник магазину заявив, що факту продажу горілки не пам’ятає і за діючими правилами торгівлі неповнолітнім спиртні напої не продаються. Хомарук вважає, що Кузьма міг за свої гроші самостійно купувати все, що він забажає, а те, що фотоапарат потребує дорогого ремонту, то це клопоти не його, а власника. Представник АО «Гермес» заявив, що обмежень щодо суб’єктів купівлі їх контрактів не встановлено.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання 6

Федотова, на утриманні якої після гибелі чоловіка знаходилось двоє малолітніх дітей, продала Хватченко трикімнатну приватизовану квартиру. Правочин укладався за ініціативою Хватченко, котрий знав про тяжкий матеріальний стан Федотової. На одержані від продажу гроші вона придбала двокімнатну квартиру. Через два роки Федотова дізналася, що на час продажу ціна на квартиру була у два рази вищою, ніж їй запропонував Хватченко. У судовому засіданні було виявлено, що Хватченко знав про дійсну вартість житла, оскільки працював на товарній біржі. Останній позов не визнав, посилаючись на пропуск строку позовної давності. Суд відмовив Федотовій у задоволенні позову.

Прокоментуйте рішення суду.

Завдання 7

Після смерті Назаренка на його майно претендували його дочки Світлана і Ганна. Остання вимагала від сестри, щоб та відмовилася від спадщини на її користь, погрожуючи у випадку відмови розповісти її чоловіку подробиці дозаміжнього життя. Під таким впливом Світлана від спадщини відмовилась, та коли Ганна одержала свідоцтво про спадщину і почала вимагати, щоб сім’я Світлани, що проживала в будинку померлого, виселилась з нього, остання своє рішення змінила і звернулася в суд з позовом про визнання відмови недійсною.

Як необхідно вирішити справу?

Завдання 8

Дорошенко страждав хронічною душевною хворобою, яку зі сторони важко було помітити. Тітка хворого була призначена його опікуном, але за характером роботи часто змушена була відлучатися з домівки. Повернувшись з відрядження, вона дізналася, що Дорошенко у її відсутність продав Адейкіну спальний гарнітур. Тому вона подала позов про повернення гарнітуру. Адейкін проти позову заперечував, вказуючи на те, що він не знав про знаходження Дорошенко під опікою, сплатив всю суму повністю, затратив кошти на перевезення меблів і не повинен зазнавати збитків від того, що тітка залишила племінника без нагляду.

Яке рішення повинен винести суд?

Тема 11-18. Речове право.

При вивченні теми «Власність» слухачам насамперед слід усвідомити відмінність між поняттям «власність» і «право власності». Власність це економічна категорія, яка містить у собі спроби та форми привласнення в залежності від певної форми організації суспільства. Право власності це юридичне поняття, яке виражає суспільне ставлення окремої особи до речей, тобто до об’єктів права власності як до своїх. Право власності, в свою чергу, поділяється на право власності в об’єктивному та суб’єктивному смислі, в чому слухачам треба розібратися.

Далі слухачам бажано засвоїти питання про зміст права власності. Треба чітко знати, що таке володіння, користування і розпорядження, чи може власник передавати іншим особам свої повноваження.

Практичне значення має правильне визначення моменту виникнення права власності і ризику випадкового знищення та випадкового пошкодження майна у набувача за договором.

Характеризуючи способи захисту права власності, слід спочатку звернути увагу на речеві позови віндикаційний і негаторний, але в той же час не залишати без уваги і зобов’язально-правові позови. Слухачі повинні пам’ятати, що конкуренція цих позовів не допускається і пред’явлення того чи іншого позову залежить від того, чи був позивач, право якого порушено, з відповідачем у договірних зобов’язальних відносинах, чи ні.

При опануванні даної теми необхідно вивчити право спільної власності. Слухачам слід засвоїти підстави виникнення спільної власності, визначити суб’єктів часткової і сумісної власності, знати відмінності у здійсненні права часткової і сумісної власності.

У розділі “Право власності” необхідно також звернути увагу на право власності на житлове приміщення та особливості правового регулювання такого виду власності.

Земля, як об’єкт права власності, у сучасних умовах набуває дуже великого значення. Слухачам слід засвоїти поняття права власності на землю.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.