Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Нормативні акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30 (23.07.96), ст. 141

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 44 (31.10.2003), ст. 356

3. Постанова Пленуму Верховного Суду України від 24 червня 1983 р. №4 «Про практику розгляду судами України справ про спадкування» // Постанови Пленуму Верховного Суду України в цивільних справах. -1993. № 2.

4. Державний нотаріат. Зб. офіційних матеріалів. К., 1982.

5. Борщевский М.Ю. Если открылось наследство. М., 1989.

6. Старостина А. Судебные споры о праве наследников на имущество // Сов. юстиция. 1982. №22. С. 15-17.

7. Эйдинова Э.Б. Наследование по закону и завещанию. М., 1967.

8. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права//Право України.-2003.-№7.-С.137-140.

9. Васильченко В. Юридична сутність інституту спадкового договору та його місце в системі цивільного права/ В. Васльченко//Право України.-2003.-№6.-С. 118-121.

10. Фурса Є. Основні терміни спадкового права//Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№3.-с.40-43.

11. Васильченко В.В. Рецепція римського спадкового права в сучасному спадковому праві України: Автореф. ...канд.юрид.наук: (12.00.03)/ Київ.ун-т ім.Т.Шевченка.-К.,1997.-26 с.

12. Заіка Ю.О. Право власності. Спадкове право: Навч. посібник/ Заіка Ю.О., Співак В.М.-К.: Наук. думка,2000.-152 с.

13. Фурса С.Я. Спадкове право. Теорія та практика: Навч. посібник/ С.Я.Фурса, Є.І.Фурса.-К.: Атіка,2002.-496 с.

14. Заіка Ю. Спадкові права "добросовісного" подружжя в недійсному шлюбі/ Заіка Ю.//Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№11.-с.28-30.

15. Коваленко Г. Вимоги спадкоємця мають бути задоволені.//Закон і бізнес Закон і бізнес. 2002.-№17.-с. 30.16. Нелін О. До питання спадкового права України за "Зібранням малоросіських прав" 1807 р. // Вісник Одеського інституту ВС Вісн. Одеського ун-ту внутр. справ.-2001.-№3.-с.33-38.

17. Присягина Г.Н. Гражданское и налоговое законодательство о наследовании и дарении/ Присягина Г.Н.//Бухгалтерский учет.-2002.-№21.-с.38-47.

18. Рубанов А.А. Конституционная гарантия права наследования: свобода наследования и Гражданский кодекс России // Государство и право.-2002.-№9.-с.57-63.

19. Кабатов В.А. Новое в наследственном праве России // Государство и право.-2002.-№7.-с.92-100.

20. Ананьева Е.В. Наследование авторского права и часть третья ГК РФ // Современное право.-2002.-№9.-с.23-25.

21. Жигалкин И. Наследственные очереди в новом Гражданском кодексе Украины // Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№9.-с.59-61.

22. Хаскельберг Б. Наследование по закону нетруспособными иждивенцами//Российская юстиция.-2003.-№7.-С.22-25.

23. Потапенко В. Станьте в очередь... наследственную: Парламент принял еще одну книгу Гражданского кодекса - "Наследственное право"//Юридическая практика.-2001.-3.-С.1,3.

 

Питання для самоконтролю

1. Що слід розуміти під спадкуванням?

2. Яка особа визнається спадкодавцем?

3. Які особи є спадкоємцями?

4. Які права та обов’язки громадян можуть переходити у спадок?

5. Що розуміється під часом відкриття спадщини та яке він має значення?

6. Яке місце визнається місцем відкриття спадщини?

7. Назвіть громадян, які відносяться до спадкоємців за законом.

8. Як оформляється заповіт та як він здійснюється або виконується?

9. Що розуміється під правом на обов’язкову долю в спадку та яке коло осіб має це право?

10. Чи можна відміняти та змінювати заповіт, порядок цих дій.

11. Який порядок спадкування предметів домашньої обстановки та вжитку?

12. Порядок відмови від спадщини за заповітом і за законом.

13. Підстави переходу майна до держави.

14. Яка відповідальність за борги спадкодавця?

15. Порядок спадкування грошових внесків та цінних паперів.

16. Порядок спадкування немайнових прав учасників у господарських товариствах.

Завдання 13

Внаслідок автомобільної аварії загинуло подружжя Нікифорових. Чоловік помер на місці аварії, а дружина через чотири години. У подружжя Нікифорових залишилось двоє дітей: син та дочка, а також, мати Нікифорова, віком 72 роки, батько Нікифорової, віком 65 років, та її дорослий брат.

Визначте коло спадкоємців після смерті подружжя Нікифорових.

Завдання 14

Після смерті Худякова залишилось майно, що складалось із автомашини, одягу, предметів домашнього вжитку та грошового внеску в сумі 2000 доларів, який знаходився в банку. Дружина, віком 50 років, та повнолітня дочка проживали сім’єю з Худяковим, а його дорослий син зі своєю сім’єю окремо. Дружина та дочка померлого вважали, що синові, який проживає окремо, нічого із спадкового майна не належить.

Чи обгрунтований такий погляд? Як повинно розподілятися спадкове майно?

Завдання 15

В сім’ю Трушина входили: дружина, віком 60 років; чоловік дочки, яка померла за рік до смерті Трушина; двоє онуків. Трушин помер, не залишивши заповіту.

Як повинно бути розподілене спадкове майно? Як його належало розподілити, якщо б дочка Трушина померла через місяць після смерті свого батька, не встигнувши прийняти майно?

Завдання 16

Громадянин Фетисов, що проживав зі своєю непрацездатною дружиною та працездатним братом, залишив заповіт на свою половину будинку на користь сина від першого шлюбу, який проживав окремо. Решту майна, в тому числі предмети домашньої обстановки та грошовий внесок в ощадбанку в сумі 5 тис. гривень, він заповів своїй дружині. Після смерті Фетисова до суду звернулась дружина покійного з позовом про визнання недійсною частки заповіту, складеного на користь сина, яким Фетисов заповідав йому (сину) половину будинку. Свій позов Фетисова мотивувала тим, що вона непрацездатна і користується правом обов’язкової долі. До суду звернувся також брат Фетисова з позовом про визнання за ним права спадкування предметів домашньої обстановки та вжитку, вказуючи, що він проживав однією сім’єю з спадкодавцем протягом останніх 5 років до смерті останнього.

Вирішіть спір.

 


Завдання та методичні рекомендації до написання контрольних робіт.

У відповідності з навчальними планами студенти, що навчаються за слідчо-криміналістичною спеціалізацією, виконують контрольну роботу лише з частини першої курсу “Цивільне право України”, тобто така робота виконується ними тільки один раз. До навчальної роботи студентів господарчо-правової спеціалізації ставляться більш високі вимоги, а тому контрольна робота виконується цими студентами двічі: з частини першої та частини другої даного курсу. Отже, перш ніж визначити варіант написання контрольної роботи, слід розібрати, яку саме роботу належить виконувати за навчальним планом (див. частина 2 цього посібника “Навчальні плани”).

До частини першої курсу “Цивільне право України” відносяться номери варіантів контрольних робіт з 1 по 8, а до другої – з 9 по 16.

 

Студенти, прізвища яких починаються на букви:

“А”, “Б”, “В”, “Г” –– виконують контрольну роботу

по першій частині курсу “Цивільне право України” за варіантом №1,

апо другійза варіантом№9;

 

на букви “Д”, “Е”, “Є”, “Ж” –– виконують контрольну роботу

по першій частині курсу “Цивільне право України” за варіантом №2,

апо другійза варіантом№10;

 

на букви “З”, “И”, “І”, “Ї” –– виконують контрольну роботу

по першій частині курсу “Цивільне право України” заваріантом №3,

апо другійза варіантом№11;

 

на букви “Й”, “К”, “Л”, “М” –– виконують контрольну роботу

по першій частині курсу “Цивільне право України” заваріантом №4,

апо другійза варіантом№12;

на букви “Н”, “О”, П”, “Р” “––виконують контрольну роботу

попершій частинікурсу“Цивільне право України” за варіантом№5,

апо другій– за варіантом №13;

 

на букви “С”, “Т”, “У”, “Ф” –– виконують контрольну роботу

попершій частинікурсу“Цивільне право України” за варіантом№6,

апо другій– за варіантом №14;

на букви “Х”, “Ц”, “Ч”, “Ш” –– виконують контрольну роботу

попершій частинікурсу “Цивільне право України” за варіантом №7,

апо другійза варіантом№15;

на букви “Щ”, “Ю”, “Я” –– виконують контрольну роботу

попершій частинікурсу “Цивільне право України” за варіантом №8,

апо другійза варіантом№16;

 

Роботи, виконані з недотриманням зазначеного вище порядку, на рецензію прийматися не будуть.

Контрольна робота складається з одного теоретичного питання і двох практичних завдань, взятих із практики рішень судів та пристосованих до потреб навчального процесу.

Теоретичне питання дається у вільному викладі і підтверджується положеннями законодавства, думками юристів-вчених і практиків. Освітлення цього питання особливо виграє, якщо студент висловить і свою власну обгрунтовану думку по даному питанню. Освітлення теоретичного питання повинно зайняти до п’яти сторінок і чітко випливати із змісту заданого питання. Орієнтований обсяг усієї роботи – приблизно 12 сторінок.

Переписувати умови завдань у зошит не треба, як не варто ускладнювати їх додатковими умовами. Достатньо зазначити номер варіанту і номер завдань. Також необхідно обов’язково пронумерувати самі сторінки і залишити поля для зауважень рецензента. Наприкінці роботи слід зазначити використані при виконанні роботи нормативні матеріали і літературу, із посиланням на конкретні джерела запозичення, а також вказати дату завершення роботи і підписати її.

Перед тим, як вирішувати завдання, необхідно уважно ознайомитися з його умовою, оцінити загальну орієнтацію, засвоїти теоретичний матеріал, виявити весь нормативний масив і вивчити його, і тільки після цього приступити до виконання завдань. При цьому слід мати на увазі, що умови практичного завдання не можуть бути складені тільки за розділами знань, які відносяться виключно до першої частини учбового курсу. Це принципово неможливо. А тому доведеться знайомитись наперед з інститутами, що входять вже до другої частини курсу цивільного права. У випадку виникнення труднощів або сумнівів слід звернутися за консультацією, а також ознайомитися з практикою вирішення даної категорії справ судовими органами.

Роботу практичного завдання необхідно виконувати за такою логічною схемою:

1. Визначити теми курсу та питання, що мають бути розглянуті. Рішення завдання можна почати такою фазою: “Дане завдання розраховане на знання тем курсу “…” і питань про “…””.

2. Провести юридичний аналіз викладених у завданні юридичних фактів.

3. Вказати, якими нормами права урегульовані дані правовідносини з розкриттям їх змісту. При цьому варто звернути увагу на співвідношення загального і спеціального законодавства.

4. Навести легальне доктринальне тлумачення цих норм.

5. На підставі викладеного зробити висновки за даними обставинами.

Оскільки Конституція України є актом прямої дії, то при виконанні завдання варто виходити з загальних положень її норм. Рішення повинно бути розгорнутим, містити достатньо аргументований і глибокий аналіз обставин, зазначених в умовах. Роботу необхідно оформляти достатньо чітким і розбірливим почерком, письмовою літературною мовою, уникати скорочень, неявних позначень. Приклад рішення практичного завдання наводиться нижче.

Виконана і належним чином оформлена робота повинна бути подана на рецензію у встановлені навчальним планом терміни. При масовому наданні робіт напередодні, тим більше під час сесії, кафедра не гарантує своєчасного (до дати складання іспитів або заліків) їх рецензування.

В цілому контрольна робота не може бути зарахована за таких обставин:

1. Відсутність ознак самостійності її виконання (наприклад, теоретичний матеріал дослівно переписано з підручника або інших джерел).

2. Виявлення ідентичних за змістом робіт. При цьому не зараховуються всі тотожні контрольні роботи.

3. Виконання роботи не за своїм варіантом.

4. Неправильне рішення практичного завдання.

5. Застосування застарілих норм права або тільки загальних норм права без підтвердження їх спеціальними.

6. При відсутності посилань на норми права, а також рекомендованих вказівок вищих судових органів.

7. Суперечливості та логічні неузгодженості аргументації і висновків.

При наявності недоліків, викладених у п.п. 4, 5, 6, 7, робота повертається на доробку, яку з урахуванням зроблених у рецензії зауважень, необхідно провести в тому ж зошиті і після її завершення разом із рецензією повернути на кафедру. На рецензування робота пред’являється тільки через деканат.

Приклад рішення практичного завдання:

Умова: Никитенко в березні 2004 року продав Кошелеву за нотаріально-посвідченим договором житловий будинок, власником якого він був. Ще в січні місяці Микитенко письмово повідомив про намір продати будинок свою дочку, яка була власницею 1/4 частини будинку. Дочка (Киктєєва) у червні 2004 року подала в суд позов про визнання договору купівлі-продажу недійсним і визнання за нею права власності на 1/4 частину житлового будинку, успадкованого нею в 2000 р. після смерті матері шляхом фактичного вступу в володіння спадщиною. Крім того, позивачка також стверджувала, що при укладенні договору купівлі-продажу було порушено її переважне право купівлі частки в спільній власності.

Районний суд визнав за Киктєєвою право власності на 1/4 частину житлового будинку, а договір купівлі-продажу визнав недійсним в цілому. Суд також зазначив, що позивачка має право переважної купівлі частки у праві спільної часткової власності на житловий будинок, але може його здійснити тільки після реєстрації за нею 1/4 частини будинку.

Чи правильне рішення виніс суд?

Рішення: Аналіз умов завдання дає підстави визнати, що для його вирішення необхідно вивчити теми "Правочини", "Право спільної власності", "Спадкове право" і, насамперед, розглянути питання про право привілейованої купівлі частки в спільній власності (ст. 362 ЦК України).

Як витікає з умов завдання, спірний житловий будинок був спільною власністю подружжя Никитенко. Після смерті матері в 2000 році Киктєєва набула права власності на 1/4 частину житлового будинку, тому її батько міг продати тільки 3/4 частини дому, що належала йому.

Оскільки батько продав весь будинок, то договір купівлі-продажу щодо 1/4 його частини, яка належить позивачці, є недійсним, тому що порушує її право власності. Висновок суду відносно того, що Киктєєва не вправі здійснити своє переважне право купівлі частки у праві спільної власності тому, що не зареєструвала право власності на 1/4 частину дому, безпідставний. Відповідно до ч.5 ст.1268 ЦК прийнята спадщина признається належною спадкоємцю з часу відкриття спадщини. Отже, Киктєєва, прийнявши спадщину, стала власницею 1/4 будинку 2000 році, тому на момент укладення договору купівлі-продажу перед відповідачами вона, як співвласниця, мала переважне право купівлі частки у праві спільної власності.

Проте, знаючи про продаж будинку ще в січні 2004 року, Киктєєва протягом більш як півроку, поки справа розглядалася судом, позову про перехід на неї прав і обов'язків покупця не пред'явила і не внесла на депозитний рахунок обумовлену суму. З огляду на вищевикладені обставини і керуючись ст.215, 216, 217, 362, 1268 ЦК України, варто визнати, що угода купівлі-продажу підлягає визнанню недійсної тільки на 1/4 частину житлового будинку, що належить на праві власності Киктєєвій, оскільки 3/4 частини будинку Никитенко міг продати Кошелеву, який і став власником цієї частини.

Варіанти завдань контрольних робіт, що виконуються з першої частини курсу “Цивільне право України”

 

Варіант №1

Теоретичне питання: Що є предметом регулювання цивільного права України?

Практичне завдання 1. Після звільнення з місць позбавлення волі, де він відбував покарання за вчинення шахрайства, Шагаров звернувся з заявою до адміністрації району про реєстрацію приватного підприємства і в органи міліції про видачу дозволу на придбання мисливської нарізної зброї. Приватне підприємство було зареєстровано, але за заявою прокурора реєстрація в наступному була скасована. В ході перевірки матеріалів на видачу дозволу на придбання зброї було вияснено також, що за рік до свого засудження Шагаров був обмежений у дієздатності, незабаром після чого перемінив місце проживання і місце роботи, де і вчинив злочин. На цій підставі йому було відмовлено у видачі дозволу на придбання мисливської зброї. Вважаючи ці дії незаконними, Шагаров звернувся в суд з позовом про оскарження неправомірних відмов державних органів. У своїй заяві він зазначив, що протягом останніх трьох років спиртні напої взагалі не споживає, і тому рішення суду утратило свою силу, а Конституція України надає йому право за своїм розсудом обирати рід і вид трудової діяльності.

Яке рішення і чому повинен винести суд?

Практичне завдання 2. Під час перебування хворої матері в лікарні, душевнохворий Танін, визнаний таким, що не потребує ізоляції в психіатричному закладі, забрався в сарай до сусіда, де улаштував пожежу, від якої згорів сам сарай та інше майно. Сусіди звернулися з позовом до матері Таніна про відшкодування заподіяного підпалом збитку. Заперечуючи проти позову, Таніна зазначила, що в момент події вона знаходилася в лікарні, куди потрапила цілком раптово і перебувала там після отриманої травми в безпомічному стані. Крім цього, вона, як інвалід, потребує лікування, а якого-небудь майна, за винятком будинку і домашнього посуду, у неї немає.

Як необхідно розв'язати справу?

Варіант №2

Теоретичне питання. Підстави виникнення цивільних прав та обов’язків.

Практичне завдання 1. Лиховіт звернулася до суду із заявою про оголошення її колишнього чоловіка померлим і зазначила, що при розірванні з ним шлюбу на утримання їхньої дитини були призначені аліменти, які відповідач не сплачує впродовж 5 років. По даній справі вона порушила кримінальну справу, але оскільки місце знаходження відповідача їй не відомо, то міліцією було оголошено його розшук. Суд на підставі заяви Лиховіт і довідки з житлової контори за останнім місцем проживання відповідача виніс рішення про визнання Лиховіта безвісно відсутнім. Роз'яснюючи рішення суду, суддя зазначив, що через 3 роки після вступу даного рішення в силу, позивачка зможе порушити справу про оголошення свого чоловіка померлим. Крім цього істотних розходжень між наслідками визнання фізичної особи безвісно відсутньою і оголошення її померлою немає.

Чи правильне рішення виніс суд? Чи правий суддя при роз'ясненні наслідків судового рішення?

Практичне завдання 2. Чубенко видала довіреності Шумко і Киричко на отримання грошових вкладів у відділеннях ощадного банку міста Харкова. Незабаром вона померла. Її сестри вчинили позов про визнання довіреностей недійсними і стягнення одержаних Шумко і Киричко сум, вказавши, що Чубенко в момент оформлення довіреностей внаслідок хворобливого стану не могла розуміти значення своїх дій і керувати ними. Суд позов не задовольнив, тому що, як встановила судово-психіатрична експертиза, Чубенко розуміла значення своїх дій і могла керувати ними.

Як буде вирішена справа в касаційній інстанції? Чи може суд визнати довіреності недійсними?

 

Варіант №3

Теоретичне питання. Поняття та ознаки юридичної особи.

Практичне завдання 1. Єжов був засуджений до 5 років позбавлення волі за систематичні побої своєї дружини. Дізнавшись, що кримінальна справа була порушена за клопотанням дружини, він написав із місць позбавлення волі лист, в якому обіцяв дружині "розрахуватися" з нею. Єжова продала у м. Харкові квартиру, що належала їй, та виїхала до м. Полтави. Через рік вона дізналася, що її чоловік помер у місцях позбавлення волі. Тоді вона звернулася в м. Харкові до суду із позовом про визнання угоди купівлі-продажу квартири недійсною, як таку, що укладена під впливом погрози.

Розберіть доводи позивачки. Яке рішення повинен винести суд?

Практичне завдання 2. Орсик позичив у Клишнікова значну суму грошей із зобов'язанням повернути борг через місяць, тобто не пізніше 15 вересня 2003 року. У зазначений термін гроші повернуті не були. Замість грошей Орсик видав Клишнікову нову розписку, за якою зобов'язався виплатити Клишнікову суму, збільшену на 25%, не пізніше 1 січня 2004 року. У грудні Орсик був призваний на дійсну військову службу. Після звільнення у грудні 2004 року Орсик додому не повернувся, оселившись у Дніпропетровську, де влаштувався на роботу. Дізнавшись від родичів Орсика його адресу, Клишніков звернувся в суд із позовом про стягнення з Орсика суми боргу. Орсик позову не визнав, пославшись на пропуск Клишніковим строку позовної давності. Клишніков у суді зазначив, що строк позовної давності не минув, тому що, на його думку, час служби Орсика в армії не повинен зараховуватися в строк позовної давності.

Хто правий у цьому спорі? Змінилося б рішення суду, якщо Орсик відповів на лист Клишнікова і пообіцяв би повернути борг до якогось нового терміну?

Варіант №4

Теоретичне питання. Поняття правочину. Умови дійсності правочинів.

Практичне завдання 1. В господарському суд Харківської області звернулися кредитори товариства з додатковою відповідальністю "Спектр" із позовом про ліквідацію товариства в зв'язку з його неспроможністю (банкрутством). До складу майна, що підлягає розподілу між кредиторами, позивачі просили включити й активи дочірнього підприємства ТДВ "Спектр", а також майно, закріплене за представництвами і філіями ТДВ в інших містах. Заперечуючи проти запропонованих вимог, представник відповідача заявив, що дочірнє підприємство є самостійною юридичною особою і по боргах підприємства-засновника не відповідає. Іногородні філії, згідно з положенням про філії, також є юридичними особами і не повинні ліквідуватися. Крім того, ліквідація товариства в зв'язку з його банкрутством можлива тільки після застосування санації, тому що не виключається можливість його фінансового оздоровлення.

Оцініть викладені доводи. У чому полягає особливість правового положення товариств із додатковою відповідальністю? Охарактеризуйте правове положення філій, представництв юридичної особи та дочірніх підприємств.

Практичне завдання 2. Остапчук, збираючись їхати в довгострокове службове відрядження до однієї з країн Центральної Африки, 20 вересня 2004 року за пів ціни продав всі свої зимові речі Сокольскому. Але через складні політичні умови в тій країні, куди мав поїхати Остапчук, відрядження було відмінено 4 листопада 2004 року.

Зважаючи на те, що поновити свій гардероб усіма необхідними зимовими речами до початку зими Остапчук матеріально неспроможний, він звернувся в суд з позовом про визнання правочину купівлі-продажу речей між ним і Сокольским недійсною, як укладеної внаслідок помилки.

Сокольский заперечував проти позову, пояснивши, що такі обставини не можуть впливати на дійсність правочину. А крім того, як пояснив Сокольский, частину речей він вже подарував своєму батькові.

Яке рішення має прийняти суд? Розберіть доводи сторін.

Варіант №5

Теоретичне питання.Індивідуалізація фізичної особи.

Практичне завдання 1.П. Дніпров, будучи власником приватного підприємства, значну частину свого прибутку використовував на представницькі затрати, організацію забезпечення розважальних заходів для своїх контрагентів і для себе (пікніки на свіжому повітрі, відвідування ресторанів, казино, інших подібних закладів). Переживаючи за справу і майбутнє фінансове та матеріальне становище компанії, компаньйони і дружина Дніпрова подали заяви про визнання Дніпрова обмежено дієздатним (марнотратником).

Проаналізуйте викладені обставини і визначте, чи є підстави для задоволення заяви. Яка різниця між підставами і наслідками визнання обмежено дієздатним

Практичне завдання 2.Між Перебійнісом та Статівкою, які працювали в одній державній установі, склалися неприязні стосунки. Перебійніс став розповідати службовцям, що начебто Статівка є хронічним алкоголіком та займає колегам кошти під великий процент, постійно раніше від інших йде з роботи, б'є дома дружину. Статівка подав позов у суд про захист честі та гідності.

Яке рішення повинен прийняти суд? У чому різниця між наклепом, образою та цивільно-правовим захистом честі та гідності?

Варіант №6

Теоретичне питання:Форми захисту цивільних прав та інтересів. Способи захисту цивільних прав та інтересів.

Практичне завдання 1. Житель міста Баку п. Павличко вирішив придбати п. Вовка житловий будинок, розташований в місті Харкові. Нотаріус відмовив у реєстрації договору купівлі-продажу, оскільки п. Павличко не є громадянином України і у нотаріуса відсутня можливість встановити дійсний об’єм дієздатності Павличко.

Чи правильно зробив нотаріус? Яка правоздатність і дієздатність іноземних громадян?

Практичне завдання 2.При виході із власного будинку на тренування, В., професійний футболіст, послизнувся на східцях та зламав ногу. Внаслідок цього він тривалий час перебував на лікуванні, пропустив футбольний сезон і за контрактом втратив свій гонорар.

Який характер носять відносини, що виникли? Що б Ви порадили В. якби:

а) східці спеціально були вимащені слизькою рідиною малолітніми “жартівниками”, що проживають у тому ж будинку;

б) східці не були очищені двірником від льоду;

в) східці ненароком були вимащені сметаною яка витекла із розірваного пакету О. коли вона пішла за ганчіркою щоб прибрати розлите і сталася пригода.

Варіант №7

Теоретичне питання:Поняття та зміст права власності за законодавством України.

Практиче завдання 1.П. Горик вирішив особисто створити Товариство з обмеженою відповідальністю, написав його статут, оплатив реєстраційний збір й звернувся до райвиконкому з проханням про реєстрацію.

Виконуючий обов’язки юриста виконкому відмовив йому у прийнятті документів через наступне:

1. Одна особа не може бути засновником ТОВ, має бути якнайменш дві особи, одна з яких є юридичною.

2. Крім статуту має бути подано засновницький договір.

3. Немає документу з банку про формування статутного фонду.

4. Немає заяви з проханням про держреєстрацію ТОВ.

Чи вірною є відмова у прийнятті документів за переліченими пунктами? Проаналізуйте ситуацію згідно із законом.

Практиче завдання 2.Макіївське комерційне підприємство «Вимпел» протягом восьми місяців не могло оплатити своїм кредиторам рахунки за поставлену продукцію. Його керівництво посилалося на те, що кошти не надійшли від його боржника, який виявився фіктивною фірмою, і керівництво якого виїхало за межі України. Відповідна кримінальна справа знаходиться в процесі розслідування. Донецький господарський суд за заявами кредиторів «Вимпела» дав оголошення щодо порушення справи про визнання його банкрутом. Керівництво «Вимпела», оскаржуючи публікацію, вказало, що при скрутному фінансовому становищі підприємство працює і випускає продукцію, а публікація підірвала його репутацію. Окрім цього, всім кредиторам направлені гарантійні листи про розрахунок з ними в близькому майбутньому із врахуванням інфляції, а з двома із них уже проведені розрахунки за рахунок коштів від застави основних фондів.

Які підстави і порядок визнання юридичних осіб банкрутами? Яке рішення повинен прийняти господарський суд?

 

Варіант №8

Теоретичне питання:Об’єкти цивільних прав за законодавством України.

Практиче завдання 1.Попов за домовленістю з родичем Єгоровим передав останньому в управління за довіреністю автомобіль «Skoda-Superb» строком на один рік. Через рік Попов оформив на ім’я Єгорова нову довіреність, а потім продовжив її ще на три роки. Таким чином, автомобіль знаходився в Єгорова протягом п'яти років. Через п'ять років Попов пред'явив у суді позов до Єгорова про повернення автомобіля, вказуючи, що повернути його в добровільному порядку відповідач відмовляється. Єгоров позову не визнав і пояснив, що автомобіль «Skoda-Superb» фактично належить йому, а не Попову. За словами відповідача, вони домовилися про його купівлю-продаж і так як коштів на переоформлення автомобіля у Єгорова не вистачало, вирішили, що Єгоров до накопичення необхідної суми буде користуватися автомобілем за довіреністю, а Попов не буде пред’являти ніяких претензій з цього приводу. Також Єгоров стверджував, що він передав Попову в якості оплати за авто 37300 грн. У підтвердження того, що він сплатив Попову 37300 грн. Єгоров представив у суд розписку, у якій стверджувалось, що Єгоров повернув Попову позичені 37300 грн. Єгоров просив визнати за ним право власності на автомобіль.

Чи можна визнати Єгорова власником автомобіля або автомобіль підлягає поверненню Попову? З якого моменту виникає право власності у набувача за договором? Яка із сторін несе ризик випадкової загибелі речі? Яке рішення повинен винести суд?

Практиче завдання 2.П. Щукіна звернулася в нотаріальну контору з проханням завірити від імені її 12-річної доньки договір купівлі-продажу будинку, одержаного нею в спадщину. Крім цього вона продала й інші речі успадковані донькою (телевізор, два килими, меблі). Щодо прохання неповнолітньої Щукіної дільничний інспектор попередив матір про недопустимість без згоди доньки продавати її речі. Остання відповіла, що це не входить в компетенцію органів внутрішніх справ, і вона, як мати, має право розпоряджатися майном своєї дитини, а виручені від продажу гроші вона витратила на покупку умеблювання квартири, де вони з донькою мешкають. За повідомленням інспектора, відділ освіти подав позов про визнання укладених правочинів недійсними.

Чи мала право неповнолітня Щукіна одержати у спадщину майно? Чи могла мати продавати майно своєї дочки? Як треба вирішити справу?

Варіанти завдань контрольних робіт, що виконуються з другої частини курсу “Цивільне право України”

Варіант №9

Теоретичне питання. Поняття зобов’язального права України та його система.

Практиче завдання 1. Уніговський помістив у телепрограмі оголошення про продаж автомобіля ЕАЗ-2109 за 9 тис. грв. Ввечері, в день виходу реклами, до нього зателефонував Кісельов і висловив бажання купити автомобіль. Уніговський погодився і вони домовилися, що через два дні укладуть договір купівлі-продажу та переоформлять автомобіль на Кісельова в підрозділі ДАІ. Коли Кісельов прийшов до Уніговського, то з'ясувалося, що той продав автомобіль Гриценко. Кісельов звернувся в суд із позовом про визнання за ним права власності на автомобіль і витребування його від Гриценко. У судовому засіданні Уніговський не заперечував факту домовленості з Кісельовим і пояснив, що оскільки Гриценко запропонував більшу ціну, то він і продав автомобіль йому, а усна домовленість не має ніякої юридичної сили.

Який порядок укладення договору? Яке рішення повинен винести суд?

Практичне завдання 2. ООО “Дормашсервіс” уклало з АО “Регіональні телефонні мережі” договір найму землерийної машини терміном на один рік. Через 5 місяців машина вийшла з ладу і виникла необхідність у капітальному ремонті.

АО зробило ремонт, а крім того обладнало машину новим пристроєм. Протягом останніх 4-х місяців АО не платило плати за користування машиною, вважаючи, що витрати на ремонт і вартість нового технологічного пристрою мають бути зараховані в таку плату.

ООО з цим не погодилось, пояснивши, що АО ремонт і поліпшення машини провело без його згоди.

Як вирішити спір?

Варіант №10

Теоретичне питання: Поняття зобов’язання. Принципи виконання зобов’язань.

Практичне завдання 1.Маресов звернувся до Київського районного суду міста Харкова про стягнення неустойки в сумі 373 грв. і збитків у розмірі 546 грв. з будівельно-ремонтної фірми "Спецремонтстрой". У позовній заяві він зазначив, що 14 січня 2004 року він уклав із відповідачем договір підряду на ремонт квартири, згідно з яким термін закінчення робіт був визначений 01 червня 2004 р. Але до зазначеного терміну ремонт не був закінчений, а частина робіт взагалі була зроблена не якісно. Суд задовольнив позов частково і стягнув з відповідача тільки неустойку. У стягненні збитків позивачу було відмовлено на тій підставі, що це не було передбачено умовами договору. Маресов не погодився з таким рішенням суду й оскаржив його в апеляйіному порядку. На його думку, суд повинен був стягнути з відповідача як неустойку, так і збитки.

Яке рішення повинен прийняти суд апеляційної інстанції? Які види неустойки передбачені чинним законодавством ?

Практичне завдання 2. Горський взяв напрокат піаніно строком на один рік, уклавши відповідну угоду з ательє прокату. У зв’язку з виїздом у 3-місячне відрядження Горський передав піаніно в тимчасове користування своєму сусідові Хмельову з умовою, що він платитиме вартість прокату за той час, поки піаніно буде знаходитися в його квартирі. Хмельов поставив піаніно біля батареї центрального опалення і незабаром в інструменті з’явились дві тріщини. Після закінчення строку угоди Горський повернув піаніно в ательє прокату. Проте після огляду інструмента ательє прийняти його відмовилось і запропонувало Горському відремонтувати інструмент за свій рахунок. Горський відмовився виконати цю вимогу, пославшись на те, що винуватцем псування піаніно є Хмельов.

Чи мав право Горський передати піаніно Хмельову? Чи можливо, щоб Хмельов платив вартість прокату піаніно замість Горського і яким чином? За чий рахунок треба відремонтувати піаніно? Чи має право Горський потім вимагати компенсації збитків від Хмельова?

 

Варіант №11

Теоретичне питання: Поняття договору. Способи та порядок укладення договорів.

Практичне завдання 1. Акціонерне товариство «Яна» орендувало у заводу «Нік» комп’ютери й автомобілі ГАЗ-53, ЗІЛ-130. За умовою договору орендар повинен був 27 січня 2004 року доставити передані йому комп’ютери і автомобілі орендодавцю. Орендар на відправлювані йому нагадування з 28.03.2004 р. цей обов’язок не виконав. Орендодавець направив у відрядження за місцем знаходження орендаря (за 100 км) з 10.04.2004 р. робітників і транспорт для прийому майна, яке знаходиться в орендаря, та доставки його орендодавцю. Зразу після отримання майна завод подав позов до АТ «Яна» про стягнення 20 тис. грв., включивши в суму позову вартість капітального ремонту автомобілів і ремонту комп’ютерів, вартість мастильних матеріалів і пального, вартість комп’ютерних програм, кошти, витрачені на відрядження і заробітну плату, виплачену шоферам заводу і вантажникам, орендну платню за весь час, коли майно знаходилось у АТ «Яна» після закінчення строку договору.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.