Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Нормативні акти і література

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України, 1996, N 30 (23.07.96), ст. 141

2. Цивільний кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 44 (31.10.2003), ст. 356

3. Господарський кодекс України // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 21-22 (30.05.2003), ст. 144

4. Закон України “Про особисте селянське господарство” // Відомості Верховної Ради України, 2003, N 29 (18.07.2003), ст. 232

5. Закон України «Про приватизацію державного житлового фонду» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 36 (08.09.92), ст. 524

6. Закон України «Про цінні папери і фондову біржу» // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 38 (17.09.91), ст. 508

7. Закон України "Про приватизацію державного майна" // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 24 (16.06.92), ст. 348

8. Закон України «Про господарські товариства» // Відомості Верховної Ради України, 1991, N 49 (03.12.91), ст. 682

9. Закон України «Про колективне сільськогосподарське підприємство» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 20 (19.05.92), ст. 272

10. Закон України «Про споживчу кооперацію» // Відомості Верховної Ради України, 1992, N 30 (28.07.92), ст. 414

11. Вовк О. «О гарантиях прав собственников земельных участков и землепользователей». Бизнес Информ. – 1997.

12. Гражданское право Украины / Под ред. проф. А.А.Пушкина, доц. В.М.Самойленко. Часть 1. Х. 1996.

13. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні. К., 1996.

14. Дозорцев В. Принципиальные черты права собственности в Гражданском кодексе // Юридический мир. 1997. № 8, 9, 10.

15. Еремеев С.П. Основания возникновения и прекращения права общей собственности // Дело и право. 1996. № 12. С.19-28.

16. Кириленко І. Конституційне регулювання власності: порівняльний аналіз // Право України. 1997. № 9.17. Кириленко І. Конституційне регулювання власності: порівняльний аналіз // Право України. № 9. 1997. С.47-50.

18. Мандивура В. Правові форми державної власності в умовах ринкової економіки // Віче. 1995. № 12. С.13-24.

19. Морозова Л. А. Государство и собственность // Государство и право. 1996. №12. С.19-32.

20. Мочерний С.В. Державна власність на службі приватного капіталу. К., 1994.

21. Право собственности в Украине / Под ред. Я.Н.Шевченко. К., 1997.

22. Суханов Е.А. Лекции о праве собственности. - М.: Юрид. лит., 1991.

23. Царьова Л., Біла Л., Право власності в Україні в умовах ринкових відносин // Право України. 1995. №12.

24. Степанчук О. Цивільний кодекс України: Розділ ІІ. Речові права на чуже майно. Глава 31. Право володіння чужим майном // Закон і бізнес.-2003.-№42.-С.5.

25. Саксонова Ж. Цивільний Кодекс України: Книга ІІІ. "Право власності та інщі речові права"//Закон і бізнес.-2003.-№40.-С.12.

26. Голуб І. Цивільний кодекс: Книга третя "Право власності та інщі речові права". Розділ I "Право власності"//Закон і бізнес.-2003.-№34.-С.10.

27. Омельченко А. Цивільний кодекс України.: Розділ ІІ. Речові права на чуже майно. Глава 33. Право користування чужою земельною ділянкою//Закон і бізнес.-2003.-№43.-С.16.

28. Сліпченко С.О. Деякі питання речових прав в Україні // Вісник Національного університету внутрішніх справ.- 2000.- №10.-С.223-226.

29. Рубаник В. Право власності у пізньофеодальній системі речових прав в українських землях за польським правом// Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№12.-с.94-97.

30. Севрюкова Інна Феліксівна. Види обмежених речевих прав і володіння в системі українського цивільного законодавства: Автореф. ... канд. юрид. наук: (12.00.03)/ НАН України, Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького.-К.,1998.-20 с.

31. Гончаренко М.Б. Речеві права на нарухомість: Дис. ...канд.юрид.наук: (12.00.03)/ Ун-т внутр. справ.-Х.,1999.-199 с.

32. Музика Л. Чи існують реальні суб'єкти комунальної власності?/ Музика Л.//Право України Про практику розгляду судами справ про застосування примусових заходів виховного характеру:Постанова №6 від 31 трав. 2002 р.-2002.-№11.-с.116-119.

33. Майданик Р. Номінальне право власності (цивільно-правові аспекти)/ Майданик Р.//Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№11.-с.16-18.

34. Чепурнов В. Щодо питання права власності благодійних організацій/ Чепурнов В.//Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№11.-с.44-45.

35. Музика Л. Деякі питання правового режиму об'єктів права комунальної власності/ Музика Л.//Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№12.-с.38-40.

36. Безсмертна Н. Межі здійснення права приватної власності в Україні/ Безсмертна Н.//Право України.-2002.-№6.-с.53-57.

37. Кравченко О. Історично-правовий аналіз промислової власності/ Кравченко О.//Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№9.-с.41-42.

38. Саксонова Ж. Цивільний Кодекс України: Книга ІІІ. "Право власності та інщі речові права"//Закон і бізнес.-2003.-№40.-С.12.

39. Овдієнко Л. Цивільний кодекс України: Глава 26. "Право спільної власності"//Закон і бізнес.-2003.-№39.-С.12.

40. Цивільний кодекс України: Глава 29. "Захист права власності"//Закон і бізнес.-2003.-№41.-С.9.

41. Галянтич М. Виникнення та зміст права приватної власності на житло відповідно до новітнього цивільного законодавства України//Юридична Україна.-2003.-№7.-С.12-23.

42. Овдієнко Л. Цивільний кодекс: Глава 24 "Набуття права власності"//Закон і бізнес.-2003.-№35.-С.7.

43. Голуб І. Цивільний кодекс: Книга третя "Право власності та інщі речові права". Розділ I "Право власності"//Закон і бізнес.-2003.-№34.-С.10.

44. Ільченко Я. Поняття та зміст права комунальної власності//Вип.2/2002:Збірник наукових праць Української Академії державного управління при Президентові України,Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України; За заг. ред. В.І.Лугового, В.М.Князєва.-Х.,2002.-С.421-429.

45. Киселев С.В. О соотношении права собственности и морального вреда/ Киселев С.В.//Юрист.-2002.-№9.-с.13-15.

46. Мостов Г.С. Особенности приобретения и прекащения права собственности на недвижимое имущество/ Мостов Г.С.//Юрист.-2002.-№10.-с.21-24.

47. Майданник Р. Номинальное право собственности: гражданско-правовые аспекты/ Майданник Р.//Юридическая практика.-2003.-№14.-с.10.

48. Черноморец А.Е. Некоторые теоретические проблемы права собственности в свете Гражданского кодекса РФ/ Черноморец А.Е.//Государство и право.-1996.-№1.-с.95-104.

49. Степанюк Л.Н. Право собственности и другие вещевые права/ Степанюк Л.Н.//Бухгалтерский учет.-1997.-№2.-с.60-63.

50. Масевич М. Основания приобретения права собственности/ Масевич М.//Законность.-1995.-№4.-с.7-15.

51. Гайдук А.С. Неприкосновенность собственности: "гражданско-правовой принцип" или "основное начало гражданского законодательства” // Юрист.-2002.-№8.-с.4-7.

52. Жигалкин И. Право доверительной собственности (к вопросу об ограничении и переходе права собственности)/ Жигалкин И.//Підпрємництво, господарство і право .-2002.-№7.-с.46-48.

53. Белоконев Г. Право собственности // Власть.-2002. №7.-с.52-58.

54. Гарин И. Оформление прав собственности супругов//Российская юстиция.-2003.-№7.-С.29-31.

55. Насыров Ф.З. Переход права собственности на недвижимое имущество при внесении его в уставной капитал нового предприятия // Юрист.-2003.-№3.-с.29-30.

56. Насыров Ф.З. Переход права собственности на недвижимое имущество при внесении его в уставной капитал нового предприяти//Юрист.-2003.-№3.-с.29-30.

57. Подцерковный О. Право собственности в новом ГК: Положения нового Гражданского Кодекса Украины требуют уточнения в разрезе правового режима вещных прав // Юридическая практика.-2003.-№15.-с.4.

58. Фогель В.А. Осуществление права общей долевой собственности на жилое помещение // Юрист.-2003.-№1.-с.33-39.

59. Орлов Н. Проблемы регистрации прав на недвижимость: Единый реестр прав собственности на недвижимость не решает все проблемы // Юридическая практика.-2002.-№16.-с.а4.

60. Фоков А.П. Правовой статус собственности в России и Англии (сравнительно-правовое исследование) // Юрист.-2003.-№5.-С. 13-18.

61. Саенко Б.Е. Методика раскрытия проблемы государственной собственности в курсе хозяйственного права//Проблеми вищої юридичної освіти:Тези доп. та наук. повідомлень наук.-метод. конф. (м. Харків, 18-19 груд. 2001 р.,Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого; За ред. В.В.Комарова.-Х.,2002.-С.145-147.

62. Соловьев А. Наиболее общие понятия права собственности//Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№9.-С.52-55.

63. Андреева Е.М. Становление права муниципальной собственности в Российской Федерации //Государство и право.-2001.-№3.-С.31-37.

64. Иванов Н.Р. Защита права собственности и арбитражном суде: Комментарий арбитражной практики.-М.: ИНФРА-М: Юрид.фирма КОНТРАКТ,1999.-296 с.

65. Аккуратов И.Ю. К вопросу об ограничениях и обременениях права собственности//Государство и право.-2000.-№10.-С.68-72.

66. Первомайский О. Перспективы развития коммунальной собственности в Украине //Підпрємництво, господарство і право .-2001.-№2.-С.30-33.

67. Серегин В. Конституция и собственность // Бизнес - информ.-1997.-№4.-с.15-21.

68. Савельев В.А. Действующее право собственности и некоторые сложноструктурные модели собственности//Государство и право.-2001.-№9.-С.19-23.

69. Собственность граждан: Юрид. справ./ Шемшученко Ю.С.(отв.ред.), Миллер А.И.(науч.ред.); Ин-т государства и права им. В.М.Корецкого НАН Украины.-К.: Генеза,1997.-552 с.

Питання для самоконтролю

1. Поняття власності і права власності.

2. Що означає право власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні?

3. Який зміст права власності?

4. Назвіть первісні і похідні підстави виникнення права власності?

5. Які види власності передбачаються чинним законодавством, хто є їх суб’єктом?

6. Поняття права приватної власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

7. Дайте поняття права колективної власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

8. Поняття права державної власності в об’єктивному і суб’єктивному розумінні.

9. З якого моменту виникає право власності у набувача майна за договором?

10. Що треба розуміти під передачею майна?

11. Коли на набувача переходить ризик випадкового знищення та випадкового пошкодження майна?

12. Що розуміється під правом спільної власності?

13. Чим відрізняється право спільної часткової власності від права спільної сумісної власності?

14. Які підстави виникнення права спільної часткової власності, умови виділення частки із спільного майна?

15. Що таке переважне право купівлі частки в спільній власності?

16. Які види спільної сумісної власності?

17. Чи можливо виділити частку з сумісної власності?

18. Захист права власності. Особливості кожного із способів.

19. Поняття віндикаційного позову.

20. Що таке негаторний позов?

21. Право власності на житлове приміщення.

22. Житловий будинок та квартира як об’єкти права власності.

23. Права власника житлового будинку та квартири.

24. Право житлово-будівельного і житлового кооперативу, а також членів цих кооперативів на невикуплену квартиру в будинку кооперативу.

25. Товариство власників квартир.

26. Набуття права власності на землю.

27. Суб’єкти права власності на землю.

28. Право власника на забудову земельної ділянки.

29. Викуп земельної ділянки для потреб держави, Автономної Республіки Крим, адміністративно-територіальних утворень.

30. Права власника земельної ділянки, яка підлягає викупу.

31. Припинення права власності на земельну ділянку, яка використовується з порушенням законодавства.

 

Завдання 9

За договором купівлі-продажу мале підприємство «Агва» придбало у ТОВ «Вікторія» партію товару. При укладенні договору було домовлено, що покупець повинен забрати товар 1 липня, але він прибув за ним тільки 3-го липня і з’ясував, що під час грози 2-го липня в склад попала блискавка і товар згорів. Покупець висунув позов до продавця про надання йому тієї ж кількості і якості товару та відшкодування збитків.

Як повинна бути вирішена справа? Які наслідки наступлять у тому випадку, якщо товар було відібрано та розміщено у окремому складі?

Завдання 10

Під час обшуку підозрюваного в хабарництві Бондарчука слідчий наклав арешт на знайдене майно, в тому числі на телевізор чорно-білий «Берізка-215», набір кухонної утварі, мотоцикл «Ява-350» з коляскою, шубу з цінного хутра коричневого кольору, каблучки із металу жовтого кольору (3 шт.), одна з них із каменем зеленого кольору, вази кришталеві 8 шт., піаніно «Україна», годинник «Ракета» з металу жовтого кольору та інші речі. Дружина Бондарчука заявила начальнику РВВС, що каблучки належали їй ще до її виходу заміж, шубу їй подарував чоловік до дня народження, набір кухонної утварі їй подарували співробітники, інше майно було придбано з чоловіком за період подружнього життя. Начальник РВВС дав відповідь, що ніяких вказівок слідчому він давати не має права, порадив звернутися в суд. Бондарчук прийшла в юридичну консультацію і попросила скласти для неї позов у суд.

Складіть проект позову в суд. Проаналізуйте уважно зроблений слідчим опис майна сім’ї Бондарчук.

Завдання 11

Брат та сестра Бузикіни звернулися до суду з позовом до свого вітчима Семедова про право на спадщину 1/2 житлового будинку, що належала їхній померлій матері. Попереднє звернення до нотаріусу з цим питанням результатів не дало. Нотаріус пояснив, що будинок зареєстрований на Семедова, і без його згоди отримати спадщину Бузикіним неможна. Семедов такої згоди не дав. Більш того, Семедов вчинив позов, де просив суд визнати будинок його приватною власністю, тому що під час придбання будинку його жінка (мати Бузикіних) не працювала вже кілька років, а займалась вихованням своїх неповнолітніх дітей і самостійних доходів не мала. До того ж, під час смерті мати Бузикіних юридично вже не була жінкою Семедова, тому що вони розірвали шлюб за три місяці до того, а дітей Бузикіних він не всиновлював.

Яким має бути рішення суду?

Завдання 12

За рішенням обласної державної адміністрації земельна ділянка, яка належала на праві власності Овчаренко, підлягає вилученню для державних потреб. Овчаренко та його сім’ї у якості компенсації була запропонована квартира з оплатою вартості будинку та плодово-ягідних насаджень. Овчаренко з цим рішенням не погодився, наполягав на зведенні житлового будинку на рівноцінній земельній ділянці. Адміністрація стверджувала, що не має можливості побудувати новий дім, оскільки у неї нема будматеріалів та коштів, а також тому, що у цій місцевості вільних земельних ділянок нема. Якщо ж Овчаренко не погодиться на пропозицію, то його будинок буде відключений від мережі енерго- та водопостачання. Овчаренко звернувся в суд.

Яке рішення повинен винести суд?


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.