Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Особливості кримінальної відповідальності і покарання неповнолітніх. Вік кримінальної відповідальності та злочини, за які встановлено кримінальну відповідальність неповнолітніх

Неповнолітні за кримінальним законом отримують особливий правовий статус. По-перше, кримінальній відповідальності підлягають ті неповнолітні, яким до вчинення злочину виповнилося шістнадцять років. По-друге, у віці від чотирнадцяти до шістнадцяти років підлягають кримінальній відповідальності не всі особи, що вчинили злочини, а лише ті, які вчинили найнебезпечніші злочини:

· проти життя і здоров’я особи - умисне вбивство (статті 115- 117 КК), умисне тяжке тілесне ушкодження (ст. 121), умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 122);

· проти статевої свободи й статевої недоторканості особи – зґвалтування (ст. 152), насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом (ст. 153);

· проти основ національної безпеки, зокрема, посягання на державного чи громадського діяча (ст. 112), диверсію (ст. 113);

· проти волі, честі й гідності особи. Наприклад захоплення заручників (ст. 147);

· проти власності – крадіжку (ст. 185), пограбування (ст. 186), розбій (ст. 187), вимагання (ст. 189), умисне знищення або по­шкодження майна (ч. 2 ст. 194);

· проти громадської безпеки – бандитизм (ст. 257), терори­стичний акт (ст. 258);

· дії, передбачені частинами 1 і 3 ст. 262 з викрадення, при­власнення, вимагання вогнепальної зброї, бойових припасів, вибухових речовин чи радіоактивних матеріалів або заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживанням службовим становищем у складі організованої групи чи вимагання цих предметів поєднане з насильством, небезпечним для життя;

· проти безпеки руху та експлуатації транспорту – пошкод­ження шляхів сполучення і транспортних засобів (ст. 277), викрадення або захоплення залізничного рухомого складу, повітряного, морського чи річкового судна (ст. 278), незаконне заволодіння транспортним засобом (частини 2 і 3 ст. 289);· проти громадського порядку й моральності – хуліган­ство (ст. 296);

· злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів – викрадення, привласнен­ня, вимагання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів чи заволодіння ними шляхом шахрайства або зловживання службовим становищем;

· злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого самоврядування та об’єднань громадян – посягання на життя державного чи громадського діяча, працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348), погроза або насильство щодо працівни­ка правоохоронного органу, пов’язані із заподіянням йому або близьким родичам тяжкого тілесного ушкодження (ч. 3 ст. 345), погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча, що призвело до спричинення йому тяжких тілесних ушкоджень (ч. 3 ст. 346), небезпечні дії (підпал, вибух тощо), спрямовані на знищення або пошкодження майна працівника пра­воохоронного органу (ч. 2 ст. 347), захоплення представника вла­ди або працівника правоохоронного органу як заручника (ст. 349), умисне нанесення побоїв або заподіяння легкого чи середньої тяжкості тілесного ушкодження, тяжкого тілесного ушкоджен­ня службовій особі або громадянинові, який виконує громадський обов’язок, або їхнім близьким (частини 2 і 3 ст. 350), умисне знищення або пошкодження майна службової особи чи громадянина, який виконує громадський обов’язок шляхом підпалу, вибуху чи іншим загальнонебезпечним способом (ч. 2 ст. 252);

· злочини проти правосуддя, зокрема посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного через їх діяльність, по­в’язану із здійсненням правосуддя, захисника чи представника особи у зв’язку з діяльністю, пов’язаною з наданням правової допомоги (статті 379, 400), погроза або насильство щодо судді, народного засідателя чи присяжного, захисника чи представника особи (частини 2 і 3 ст. 377, частини 2 і 3 ст. 398), умисне знищення шляхом підпалу, вибуху або іншим загально-небезпечним способом майна судді, народного засідателя чи присяжного, захисника чи представника особи (ч. 2 ст. 378, частини 2 та 3 ст. 399);

· злочини проти миру, безпеки людства та міжнародного пра­вопорядку – посягання на життя представника іноземної держави (ст. 443).

Санкції за їх вчинення є досить диференційованими, зокрема серед злочинів, що належать до середньої тяжкості, санкції становлять від 2 до 5 років, серед тяжких злочинів вони є досить великими і коливаються у межах від 5 до 10 років, особливо тяжких злочинів – від 10 років позбавлення волі.

Вчинення злочину в неповнолітньому віці є обставиною, що пом’якшує покарання. Ця норма кримінального права свідчить про намір законо­давця пом’якшити відповідальність неповнолітніх порівняно з дорослими правопорушниками. До неповнолітніх, які вчинили злочин поряд із загальними підставами кримінальної відпові­дальності, передбачено певні особливості кримінальної відпові­дальності та покарання. Усі ці особливості вміщені в окремому розділі Кримінального кодексу України і стосуються:

· звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідаль­ності (ст. 97, ч. 2 ст. 106);

· видів і призначення покарання (статті 98—103);

· звільнення від покарання та його відбування (статті 104—107);

· погашення і зняття судимості (ст. 108).

У КК України передбачено два види звільнення непов­нолітніх від кримінальної відповідальності:

• звільнення від кримінальної відповідальності із застосу­ванням примусових заходів виховного характеру (ст. 97);

• звільнення від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строків давності (ст. 106).

До примусових заходів виховного характеру належать:

· застереження;

· обмеження дозвілля і встановлення особливих вимог до поведінки неповнолітнього;

· передача неповнолітнього під нагляд батьків чи осіб, які їх замінюють, або під нагляд педагогічного чи трудового колективу за його згодою, а також окремих громадян на їхнє прохання;

· покладення на неповнолітнього, який досяг 15-річного віку і має майно, кошти або заробіток, обов’язку відшкодування заподіяних майнових збитків;

· направлення неповнолітнього до спеціальної навчально-виховної установи для дітей і підлітків до його виправлення, але на строк, що не перевищує трьох років.

Звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідаль­ності у зв ‘язку із закінченням строку давності. Стаття 106 КК України передбачає особливості звільнення неповнолітніх від кримінальної відповідальності у зв’язку із закінченням строку давності притягнення до такої відповідальності. Загальні підстави застосування інституту давності притягнення до кримінальної відповідальності передбачені в ст. 49 (закінчення передбачених законом строків після вчинення злочинів і до набуття вироком законної сили, невчинення під час цих строків нового злочину, відсутність ухилення від слідства або суду).

Застосовуючи давність, суд повинен врахувати всі особливості щодо неповнолітніх. У КК України (ч. 2 ст. 106) передбачено такі строки давності:

· два роки – у разі вчинення злочину невеликої тяжкості;

· п’ять років – у разі вчинення злочину середньої тяжкості;

· сім років – у разі вчинення особливо тяжкого злочину.

У Кримінальному кодексі України наведено вичерпний перелік тих покарань, що можуть бути застосовані до неповнолітнього, а саме:

· штраф (ст. 99) – встановлюється в межах до 500 неопо­датковуваних мінімумів доходів громадян і застосовується тільки до неповнолітніх, що мають самостійний дохід, власні кошти або майно, на яке може бути звернене стягнення;

· громадські роботи (ч. 1 ст. 100) – на строк від 11 до 20 годин, полягають у виконанні робіт у вільний від навчання чи основної роботи час тривалістю не більше двох годин на день;

· виправні роботи (ч. 2 ст. 100) – на строк від двох місяців до одного року з відрахуванням у дохід держави в межах від п’яти до десяти відсотків заробітку;

· арешт (ст. 101) – тримання в умовах ізоляції на строк від 15 до 45 діб;

· позбавлення волі на певний строк (ст. 102) – призначаєть­ся на строк не більше 10 років, а за особливо тяжкий злочин – на строк до 15 років. При цьому позбавлення волі не може бути призначене неповнолітньому, який вперше вчинив злочин не­великої тяжкості.

Залежно від тяжкості злочину, за який засуджено неповно­літнього, позбавлення волі може бути призначене (ч. 3 ст. 102):

1. за вчинений повторно злочин невеликої тяжкості – на строк не більше двох років;

2. за злочин середньої тяжкості – на строк не більше чотирьох років;

3. за тяжкий злочин – на строк не більше семи років;

4. за особливо тяжкий злочин – на строк не більше десяти років;

5. за особливо тяжкий злочин, поєднаний з умисним позбавленням життя людини, – на строк до 15 років.

Неповнолітні, засуджені до позбавлення волі, відбувають його у спеціальних виховних установах, максимально для них пристосованих.

Особливим є порядок призначення покарання неповнолітнім. Суд, призначаючи покарання неповнолітньому, повинен врахо­вувати умови його життя і виховання, вплив дорослих, рівень розвитку та інші особливості особи неповнолітнього.

Судова практика відбувається частіше шляхом застосування до непов­нолітніх пільгових інститутів кримінального права, наприклад призначення більш м’якого покарання, ніж передбачено зако­ном (ст. 69 КК).

Проблемні запитання для дискусії:

1. Як не стати жертвою злочину?

2. Що робити, якщо Вас затримала міліція?

3. Що робити, якщо проти Вас порушено кримінальну справу?

Термінологічне завдання:

Засвоїти визначення понять: «законність», «злочин», «кримінальна відповідальність», «необхідна оборона», «уявна оборона, «крайня необхідність», «покарання».

Методичне завдання:

Накресліть схему обставин, що виключають злочинність діяння.

Практичне завдання:

Складіть план відповіді на вказані теоретичні запитання семінарського заняття. Приготуйтеся до дискусії з проблемних запитань.

Реферати:

1. Злочин і кримінальна відповідальність.

2. Закінчений та незакінчений злочин: коли починається відповідальність.

3. Кримінальний кодекс України: структура та основні положення – значний крок до гуманізації кримінального законодавства.

4. Стан злочинності в нашому місті та шляхи її попередження.

5. Особливості кримінальної відповідальності неповнолітніх.

6. Профілактика правопорушень. Діяльність міської (районної) координаційної ради з профілактики правопорушень.

7. Відповідальність за окремі види особливо небезпечних злочинів.

Завдання для перевірки засвоєних знань:

1. Визначте злочин проти власності, який полягає в таємному викраденні чужого майна:

а) розбій;

б) грабіж;

в) крадіжка;

г) шахрайство.

2. Коли розпочинається судовий розгляд кримінальних справ?

а) подання позовної заяви особи при порушенні її прав;

б) складення прокурором обвинувального вироку;

в) завершення слідства у справі;

г) прийняття і оголошення рішення.

3. На який строк призначаються виправні роботи без позбавлення волі?

а) від одного до п’яти місяців;

б) від двох місяців до двох років;

в) до двох місяців;

г) від шести місяців до одного року.

4. Юридичний критерій неосудності:

а) хронічна душевна хвороба;

б) тимчасовий розлад психіки;

в) недоумство;

г) нездатність особи керувати своїми діями.

5. Основне кримінальне покарання, яке може застосовуватися до неповнолітніх:

а) довічне позбавлення волі;

б) штраф;

в) позбавлення права займатися певною діяльністю;

г) виправні роботи.

6. За що настає кримінальна відповідальність?

а) за вчинення злочину;

б) за порушення авторських прав;

в) за здійснення дисциплінарної провини;

г) за заподіяння матеріальної шкоди.

7. Визначте одну з форм злочинної діяльності:

а) осудність;

б) співучасть у злочині;

в) злочинне групування;

г) злочинна поведінка.

8. Хто не підлягає відповідальності згідно з Кримінальним кодексом України за злочини, скоєні на території України?

а) громадяни України;

б) іноземці;

в) юридичні особи;

г) біпатриди.

9. Визначте основне покарання:

а) позбавлення спеціального звання;

б) обмеження волі;

в) позбавлення рангу;

г) конфіскація майна.

10. Вид співучасників за наведеним визначенням. Особа, яка умовляннями, підкупом, погрозою, примушенням чи іншим чином схилила іншого співучасника до вчинення злочину:

а) виконавець (співвиконавець);

б) організатор;

в) змовник;

г) пособник.

11. Вид злочинного діяння, яке містить стадії здійснення злочину:

а) через необережність;

б) через недбалість;

в) умисний злочин;

г) із непрямим наміром.

12. Максимальне покарання, яке може бути застосоване до неповнолітніх:

а) позбавлення волі на строк не більше 10 років;

б) позбавлення волі на 15 років;

в) позбавлення волі на строк не більше 5 років;

г) довічне ув’язнення.

13. Визначте кваліфікацію подій, коли громадянин А., погрожуючи ножем, відібрав у жінки сумку, де були гроші. Скоєно:

а) шахрайство;

б) грабіж;

в) крадіжку;

г) розбій.

14. Визначте вид злочинних діянь, що містять стадію скоєння злочину:

а) через необережність;

б) через недбалість;

в) із прямим наміром;

г) із непрямим наміром.

15. Визначте вік, з якого настає кримінальна відповідальність за загальним правилом:

а) 14 років;

б) 15 років;

в) 16 років;

г) 17 років;

д) право захистити свої права і свободи від протиправних дій.


РЕКОМЕНДАЦІЇ

до написання й оформлення контрольних робіт

Контрольні роботи займають важливе місце в навчальному процесі на заочному та денному факультетах вищих навчальних закладів. Основна мета – з’ясування студентами теоретичних положень, надбання ними навичок самостійної роботи із законодавчими актами, навчальною і науковою літературою, уміння застосовувати отримані знання для рішення конкретних життєвих ситуацій.

Контрольна робота складається із двох частин: теоретичної і практичної.

Перша частина вимагає всебічної відповіді на поставлене питання, що досягається за допомогою ретельного вивчення рекомендованого законодавства та навчальної літератури.

Друга частина містить практичне завдання. Для успішного рішення цієї частини контрольної роботи студент мусить: уважно вивчити зміст завдання; усвідомити юридичне значення кожного факту, наведеного в завданні; проаналізувати взаємини сторін; продумати відповіді на поставлені питання.

Відповідь на поставлене питання необхідно викласти в письмовій формі, аналізуючи відносини, що становлять суть справи, визначаючи, у чому укладається порушення. Винесене рішення повинне базуватися на чинному законодавстві, опиратися на відповідні статті. Нормативні документи, навчально-методичні матеріали й інші джерела повинні бути зазначені відповідно до загальних вимог. Список джерел додається наприкінці роботи.

Контрольна робота має бути виконана в учнівському зошиті або надрукована. На кожній сторінці мають бути залишені поля для зауважень. Всі сторінки повинні бути пронумеровані. Наприкінці роботи студент мусить поставити свій підпис і дату виконання контрольної роботи.

На титульному аркуші роботи необхідно вказати найменування університету, факультету, групи, номер варіанта, своє прізвище, ім’я, по батькові.


Контрольні завдання за курсом «Правознавство»

(варіант за номером у списку групи)

Варіант №1

1. Поняття та ознаки права.

2. Особисті немайнові права та обов’язки подружжя.

3. Завдання.

Виступаючи по каналу місцевого телебачення, член регіонального відділення однієї із політичних партій АР Крим Кравцов відмітив досягнення Російської Федерації у вирішенні політичних, економічних та соціальних питань. При цьому він додав, що якби АР Крим відокремилася від України і увійшла до складу Російської Федерації, то це дозволило б значно підвищити рівень життя населення автономії. Також Кравцов засудив рішення від 1954 р. про переділ територій республік колишнього СРСР і передання Криму Українській РСР.

Чи є в діях Кравцова ознаки складу злочину?

4. Завдання.

Художник Мухін домовився з відомим сталеваром Железняковим про те, що Мухін протягом місяця напише картину з зображенням Железнякова під час роботи, якщо сталевар дозволить спостерігати за його роботою в умовах цеху і зробити деякі попередні малюнки. Спостерігати за роботою Железнякова художник прийшов разом зі своїм учнем - Рибаченко. Через декілька днів сталевар виїхав у відрядження. Повернувшись із відрядження через два місяці, він зателефонував художнику і довідався, що картину ще не написано. Тоді він попросив художника за ту ж саму суму, що й за картину, розробити ескіз декоративних воріт, які йому замовили відлити з чавуну. Художник дав згоду, але за браком часу доручив розробку цього ескізу своєму учню. Останній розробив ескіз і, використавши попередні малюнки, без доручення Мухіна вирішив спробувати свої можливості і намалював портрет сталевара Железнякова. Вважаючи портрет вдалим, художник Мухін запропонував портрет Железнякову, який і придбав його. Ескіз же декоративних воріт Железняков не прийняв, вказавши, що грошової суми, про яку вони домовлялись при визначенні ціни портрету, він не вартий. Згодом Железняков, не знайшовши особистого підпису Мухіна на картині, зажадав від нього пояснень. Мухін визнав, що портрет написано його учнем Рибаченко.

Вважаючи, що ціна за портрет була обумовлена перш за все членством Мухіна у спілці художників України і його статусом відомого художника, Железняков звернувся до суду з позовом про витребування грошей, які він сплатив за картину. У свою чергу Мухін подав зустрічний позов про оплату виконаної роботи по розробці ескізу декоративних воріт.

Вирішіть справу.

Варіант №2.

1. Функції та принципи права.

2. Правовий статус господарських товариств.

3. Завдання.

Кочегар Швидко через неприязні стосунки зіштовхнув свого троюрідного брата Кірова в колодязь глибиною 18 м, де той втопився. Коли через три дні дружина загиблого прийшла до котельної спитати про свого чоловіка, Швидко вбив її молотком і труп кинув у той самий колодязь. Потерпіла була на восьмому місяці вагітності близнятами.

Вирішіть питання про відповідальність Швидка.

4. Завдання.

Колишнє подружжя Коновалових, що вимушено було мешкати після розлучення в одній квартирі (м. Харків), знаходилося у неприязних відносинах. Після чергової сварки Коновалова розіслала близьким родичам колишнього чоловіка телеграми, у яких повідомляла про його смерть.

Коли родичі, які з’їхалися до Харкова з інших міст України та Росії, виявили, що Коновалов живий, вони звернулись до адвоката з запитанням, чи є в них юридичні підстави вимагати від Коновалової відшкодування понесених ними витрат на проїзд, проживання у готелі та харчування, а також заподіяної їм моральної шкоди.

На яке питання розраховане завдання? Яку відповідь повинен дати адвокат?

Варіант №3

1. Система права: поняття та структура.

2. Майнові права подружжя.

3. Завдання.

Коваленко перебував у незареєстрованому шлюбі з Лебедевою Ніною. Коли Лебедева повідомила йому, що вона вагітна і аборт робити вже пізно, Коваленко запропонував їй будь-яким способом позбавитися дитини. При цьому він попередив, що у разі відмови припинить зв’язок з нею. Тоді Лебедева умовила свою сестру Віру допомогти їй убити дитину, як тільки вона народиться на світ. Коли дитина народилася, сестри задушили її подушкою. Труп дитини їхня мати, Лебедева Євдокія, яка не приймала участь у вбивстві, винесла в садок і закопала.

Вирішіть питання про відповідальність Коваленка, Лебедевих Ніни, Віри та Євдокії.

4. Завдання.

АТ «Місто» та командитне товариство «Чумаченко та компанія» 15 березня 2004 року уклали договір про розробку заходів щодо реалізації проекту по створенню оздоровчого центру «Бадьорість». В договорі було закріплено, що сторони зобов’язуються сприяти втіленню в життя цього проекту, для чого кожна з них взяла на себе обов’язки по збиранню необхідної інформації, визначенню своїх фінансових можливостей, розробці проектів документів. В договорі також було закріплено, що повноважні представники сторін повинні зустрітися не пізніше 1 червня 2004 року для прийняття остаточного рішення про можливості сторін щодо реалізації вказаного проекту. В договорі містився пункт наступного змісту: «договір вважається попереднім та не накладає на його учасників ніяких юридичних обов’язків».

Чи відповідає цей договір вимогам, що пред’являються до попередніх договорів?

Варіант №4

1. Поняття закону, його ознаки та види. Порядок прийняття закону.

2. Поняття та види правочинів.

3. Завдання.

Водій вантажівки Самсонов побачив дівчину та парубка, що йшли по дорозі. Дівчину він упізнав. Це була Антонова, яка жила у сусідньому селищі, а парубок, що йшов із нею, був йому незнайомий. Не знав його й Петренко, що сидів поруч з Самсоновим у кабіні. «Приїхав до нашого району і відразу залицятися до дівчат!» - вигукнув Самсонов і, розвернувши машину, спрямував її на молодих людей. Від заподіяних травм незнайомий, яким виявився Павлов, помер, а Антоновій було заподіяне тяжке тілесне ушкодження.

Вирішіть питання про відповідальність Самсонова.

4. Завдання.

Тімаков протягом тривалого часу шукав можливість придбати чи орендувати гараж неподалік від свого будинку. Він дізнався, що у зв’язку з від’їздом на роботу за контрактом до Австрії Римаренко здає свій гараж в оренду на два роки, а в майбутньому, можливо, продасть його. Тімаков негайно зустрівся з Римаренко, який повідомив, що через три дні Тімаков може поставити до гаражу свій автомобіль. Стосовно орендної плати сторони вирішили дізнатися про середню орендну плату в цьому районі і наперед погодилися, що підуть один одному на уступки щодо цього питання. Через три дні Римаренко зателефонував Тімакову щоб повідомити, що обставини змінилися і він не може здавати свій гараж, оскільки він потрібен його товаришеві. Тімаков звернувся до суду. В своїй заяві він вказав, що Римаренко відмовився від виконання договору і просить суд зобов’язати Римаренко згідно зі ст. ст. 765 та 766 ЦК України передати йому гараж у користування строком на два роки.

Яке рішення повинен винести суд?

Варіант №5

1. Правоздатність фізичної особи.

2. Поняття та види трудового договору.

3. Завдання.

Барибін та Гренкін виїхали у вихідний день з Юткіною і Спіциною до лісу. У лісі Гренкін, за проханням Барибіна, відвід Спіцину вбік, а Барибін, залишившись з Юткіною, запропонував їй вступити з ним в статевий зв’язок. Коли та відмовилася, Барибін, загрожуючи їй побиттям, накинувся на неї і, зломивши опір, почав ґвалтувати. На крики Юткіною Гренкін не відгукнувся і не відпустив від себе Спіцину. Коли ж Спіцина почала кликати на допомогу, Гренкін затулив їй рота рукою.

Вирішіть питання про відповідальність Барибіна і Гренкіна. Чи змінилася б кваліфікація їх дій, якби вони змовились і зґвалтувати потерпілих, вчинивши цей злочин кожний щодо своєї жертви?

4. Завдання.

Петренко домовився з Іванчуком про покупку телевізора. Петренко передав Іванчуку аванс і заявив, що наступного дня сам прийде за телевізором. Але протягом тижня Петренко так і не приїхав за телевізором. Іванчук зателефонував Петренку і запропонував, щоб телевізор Петренку доставив знайомий Іванчука Романов, якому Петренко і передасть решту покупної ціни. Петренко погодився.

Під час перевезення телевізора автомобіль Романова попав в аварію, і телевізор було розбито. Дізнавшись про це, Петренко став вимагати повернення авансу, але Іванчук відмовив, заявивши, що аварія, як було встановлено, відбулася з вини Романова, а Петренко сам дав згоду на перевезення телевізору. Крім того, Іванчук став вимагати від Петренка повної сплати покупної ціни, запропонувавши Петренку пред’явити позов про відшкодування збитків, спричинених загибеллю свого телевізора, до Романова.

Як повинна бути вирішена справа? Чи змінилось би рішення, якби не Іванчук, а Петренко за згодою Іванчука прислав за телевізором свого знайомого і телевізор був би розбитий за схожих обставин?

Варіант №6

1. Юридична особа як суб’єкт цивільного права.

2. Матеріальна відповідальність працівників та умови її встановлення.

3. Завдання.

О 22 годині Уткін та Кирєєв зустріли біля переїзду залізниці Волкову, яка була у стані сильного алкогольного сп’яніння. Скориставшись цим, вони відвели потерпілу до скирти сіна і там по черзі вступили з нею в статевий зв’язок. Після того залишили її на місці й прикрили сіном, а самі пішли. Близько 23 години Волкова опритомніла і зібралася додому, але заблукала, вийшла на болото і потонула.

Вирішіть питання про відповідальність Кирєєва та Уткіна.

4. Завдання.

Зимою Котов купив у Чашкіна дачу. Коли в травні він привіз на дачу свою родину, то виявив, що в двох кімнатах уже поселився Сидоров з сім’єю. Сидоров повідомив, що літом минулого року він уклав з Чашкіним договір оренди двох кімнат в дачному будинку терміном на 5 років і заплатив наперед всю орендну плату, хоча письмового договору з Котовим не має.

Котов звернувся з претензіями до Чашкіна, але останній заявив, що Котов знав про те, що Чашкін систематично здавав дачу в оренду і не задавав йому питань відносно наявності орендаторів. Крім того, як він зрозумів, Котова цікавило оформлення правоустановчих документів, а користуватися дачею він не збирався, так як постійно проживає з сім’єю за кордоном. Саме тому в їх договорі була відсутня вказівка на термін передачі дачі. Крім того, Чашкін повідомив, що Котова викликають до суду, так як за рішенням суду про розділ майна між Чашкіним і його колишньою дружиною, яке вступило в силу до реєстрації договору купівлі–продажу дачі, вона була передана дружині Чашкіна. Котов звернувся за допомогою до адвоката.

Вирішіть спір.

Варіант №7

1. Особисті немайнові права фізичної особи, її характеристика.

2. Поняття та склад злочину.

3. Завдання.

Керівник фірми Шубін установив на службові телефони апаратуру для прослуховування та запису розмов. Співробітники про це не знали, що вели з цих телефонів і приватні розмови. Шубін мотивував свої дії тим, що службові телефони не призначені для приватних розмов, тим більше міжміських.

Вирішіть питання про відповідальність Шубіна.

4. Завдання.

Рудін уклав 1.01.2004 р. зі своїм родичем Мартиненко письмовий договір дарування відеокамери, за яким надав право довічного користування нею Халявському.

Мартиненко звернувся до юридичної консультації з проханням пояснити йому наступні питання :

1. Чи вважається даний договір дарування дійсним, якщо його посвідчено нотаріально та вказано, що відеокамеру Рудін передасть йому лише через рік?

2. Чи має він право вимагати свій дарунок від Рудіна, якщо останній відмовиться від передання йому відеокамери?

3. Чи може Халявський вимагати надання камери у користування у разі смерті Рудіна?

4. Чи може він відмовитися від укладеного договору?

Дайте відповідь.

Варіант №8

1. Об’єкти цивільних прав.

2. Поняття та види адміністративних правопорушень.

3. Завдання.

Постолов згідно з рішенням суду був зобов’язаний сплачувати аліменти на утримання малолітньої доньки, але аліменти не сплачував, у зв’язку з чим його дружина звернулася до суду з проханням притягти Постолова до кримінальної відповідальності. По справі було встановлено, що заборгованість складає 6 місяців. На цій підставі він був засуджений за ч. 1 ст. 164 КК України до одного року виправних робіт. Адвокат Постолова звернувся з касаційною скаргою, у якій просив вирок суду скасувати, а підзахисного від відповідальності звільнити за відсутності складу злочину, тому що ухилення Постолова від сплати аліментів не містить ознак злісності.

Скарга була мотивована тим, що Постолов не попереджався про кримінальну відповідальність, місце роботи не приховував, а заборгованість утворилася протягом року за рахунок перерв у 1-2 місяці між звільненнями з роботи, до того ж не встановлено жодного випадку, коли б він не сплачував аліменти три місяці підряд.

Чи підлягає задоволенню скаргу адвоката?

4. Завдання.

За договором ренти, укладеним на 10 років Потебенько передав у власність Торіну жилий будинок вартістю 30 000 грн. безоплатно. Відповідно договору ренту було встановлено на користь Потебенько та його сестер – Лідії та Марії у розмірі мінімальної заробітної плати.

Через 8 років Марія вмерла і Торін став сплачувати ренту тільки на користь Потебенька та Лідії у визначених раніше сумах. Коли ж під час зливи у телевізійну антену, встановлену Торіним над будинком без громовідводу, вдарила блискавка і будинок згорів, Торін припинив виплати взагалі.

Потебенько звернувся до суду з вимогою розірвати договір ренти та зобов’язати Торіна відшкодувати вартість будинку, який загинув в зв’язку з винними діями останнього.

Вирішіть спір.

Варіант №9

1. Відшкодування шкоди у цивільному праві.

2. Поняття та види дисциплінарних стягнень за трудовим законодавством.

3. Завдання.

Барсукова, яка була близькою подругою Синіциної, знала, що її 10-річний син Саша не рідний, а усиновлений. Їй було також відомо, що Синіцини старанно приховували факт усиновлення. Однак у день народження хлопчика у присутності його самого та гостей Барсукова виголосила тост, у якому висловила схвалення з приводу того, що Синіцини, хоча й нерідні батьки для хлопчика, але піклуються про нього краще багатьох рідних. Після цих слів у хлопчика сталося нервове потрясіння.

Чи можна притягнути Барсукову до кримінальної відповідальності?

4. Завдання.

Ведмедчук та його сусід Янчук уклали договір, за яким Янчук передав Ведмедчуку строком на 4 роки в найм стару швацьку машину німецького виробництва в робочому стані за умови сплати 13 грн. щомісячно. Вказану машину Ведмедчук відновив, встановив декілька нових додаткових приладів та згодом почав використовувати для надання послуг населенню. Через деякий час Янчук безслідно зник, а через чотири роки його було оголошено померлим. Ющук, як єдиний спадкоємець Янчука, продав швацьку машину Таренку. Останній звернувся до Ведмедчука з вимогою передання йому швацької машини та виплати всіх доходів, які той отримав від користування машиною з дня її придбання Таренком. Ведмедчук задовільнити вимогу відмовився. Згодом до Ведмедчука звернувся ще й Тіньків з вимогою переданя йому швацької машини, надавши письмовий договір займу, за яким Янчук мав сплатити йому 97 грн. та договір застави швацької машини, яким було забезпечене виконання грошового зобов¢язання за договором займу. Справи були передані на розгляд до суду. Ведмедчук в свою чергу подав позов до Ющука, як правонаступника наймодавця Янчука, про визнання його співвласником речі, оскільки поліпшення були такими, що суттєво змінили річ, зробивши її фактично новою.

Вирішіть справу.

Варіант №10

1. Поняття і форми власності.

2. Предмет і метод адміністративного права.

3. Завдання.

Художник-оформлювач Горбулько, що працював на комбінаті монументально-декоративного мистецтва, після роботи займався вдома виготовленням з матеріалів замовників виробів із золота, срібла, із застосуванням топазів, олександритів, перлів, бурштину, а також їх ремонтом. Протягом року він одержав від своїх клієнтів прибуток у розмірі 2000 нмдг. Свою діяльність Горбулько не реєстрував і податки не сплачував.

Вирішіть питання про відповідальність Горбулько.

4. Завдання.

10 січня 2004 р. Ярославський передав Ахметову в найм строком на 2 роки гараж в м. Харкові за умови сплати 1000 грн. щомісячно. Договором було передбачено, що гараж передається Ахметову для зберігання автомобілю. 15 квітня Ярославському стало відомо, що 1 квітня Ахметов уклав з Дінчуком договір, за яким зобов¢язався до 1 липня надати Дінчуку той же гараж у користування строком на 1 рік для обладнання автомайстерні. Договір було посвідчено нотаріусом. Крім того, Ахметов не вносив взагалі плати за користування гаражем. 20 квітня Ярославський звернувся до суду з позовом про розірвання договору найму. Під час розгляду справи, 15 червня Ахметов повністю погасив борг за користування гаражем.

Яке рішення повинен винести суд? Яким буде рішення суду, якщо з¢ясується, що договір найму не був зареєстрований?

Варіант №11

1. Поняття та види зобов’язань.

2. Робочий час і його види.

3. Завдання.

Уночі Шкуренко облив бензином кіоск підприємця Сергієнка і підпалив його, внаслідок чого останньому були завдані збитки в сумі 18 тис. грн. Зранку наступного дня Шкуренко зателефонував Сергієнку і вимагав від нього припинення підприємницької діяльності в цьому місці, погрожуючи повторенням підпалів.

Вирішіть питання про відповідальність Шкуренка.

4. Завдання.

У березні 2004 р. Волинець одержала у спадщину однокімнатну квартиру. Як з’ясувалося, в цій квартирі з січня 2004 р. на умовах найму проживає Іщенко. У квітні 2004 р. Волинець подала позов до суду про розірвання договору найму і виселення Іщенка, оскільки з військової служби повернувся її син і ця квартира необхідна йому для проживання. Суд задовольнив її вимоги. Однак в серпні 2004 р. Іщенко стало відомо, що Волинець уклала договір найму цієї квартири з Петренком. Іщенко подав позов до суду про переведення на нього прав та обов’язків наймача.

Яке рішення повинен винести суд? Чи будуть правомірними вимоги Іщенка про переведення на нього прав та обовязків покупця, якщо буде встановлено, що Волинець не передала в найм, а продала Петренко цю квартиру?

Варіант №12

1. Договор купівлі-продажу.

2. Поняття та види часу відпочинку.

3. Завдання.

Поталін, працюючи головою правління одного з харківських акціонерних товариств, після прийняття рішення загальними зборами товариства про збільшення статутного фонду на суму 500 тис. грн. випустив 50 тис. акцій у формі відкритого розміщення серед юридичних та фізичних осіб. При цьому інформація про випуск акцій була заздалегідь опублікована в газеті «Харківський кур’єр». Поталіна було притягнуто до відповідальності за ст. 223 КК України. Адвокат Поталіна в касаційній скарзі заявив, що ніякої шкоди в результаті такого розміщення акцій завдано не було, інформація про випуск акцій опублікована, а зареєструвати сам випуск (емісію) акцій можна в будь-який час.

Вирішіть питання про відповідальність Поталіна.

4. Завдання.

Косов і Овчаров 10.03.2004 р. уклали договір зберігання, відповідно якому Кость передав Овчарову на період довгострокового відрядження відеокамеру, дозволивши нею користуватися. Сторони домовилися, що плата за зберігання буде платою за користування, в силу чого взаємних розрахунків між сторонами не передбачалося. Після повернення Косова із відрядження, Овчаров заявив, що в результаті травми він пошкодив руку і не міг користуватися відеокамерою на протязі всього періоду зберігання. Тому він вважає, що Косов зобов’язаний сплатити йому винагороду за зберігання відеокамери. Косов з такою вимогою не погодився.

Вирішіть спір.

Варіант №13

1. Поняття та умови цивільного договору.

2. Підстави припинення трудового договору.

3. Завдання.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.