Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Експертна оцінка ризику реальних проектів

 

Оцінка проектів реального інвестування зв’язана з індивідуальними особли-востями кожного з них. Оцінка ризику при цьому здійснюється звичайно шляхом використання думок експертів.

 

Сукупний ризик будь-якого проекту складається з окремих компонентів, ко-жний із яких розглядається як простий (поодинокий) ризик. При цьому експертна оцінка ризику проектів реального інвестування повинна передбачати попереднє рі-шення двох задач:

 

1) упорядкування переліку простих ризиків;

2) визначення питомої ваги простих ризиків у загальній їх сукупності. Визначення питомої ваги простого ризику базується на наступному підході:

 

усі прості ризики ранжують за ступенями важливості (розставляють за пріоритетами);

 

усі ризики з тим самим пріоритетом мають рівну вагу.

 

Ризик першого пріоритету має найбільшу питому вагу. Ризик проекту при цьому визначається як середньозважена простих ризиків. Якщо пріоритети не роз-ставлені, тоді ризик проекту визначається як середньоарифметична.

 

Експерти, незалежно один від одного, оцінюють імовірність виникнення про-стих ризиків відповідно до їх переліку. Оцінки експертів піддаються аналізу. При цьому дотримуються наступних правил:

 

максимально припустима різниця між оцінками двох експертів простого ризику не повинна перевищувати 50%;

 

максимально припустима різниця між оцінками двох експертів по сукуп-ному ризику не повинна перевищувати 25%.


Протиріччя, що виникли в оцінці імовірності ризику усуваються шляхом об-говорення на нарадах з експертами.

Оцінка імовірності настання ризику здійснюється за системою: 0 – ризик розглядається як неіснуючий; 25% – ризик, швидше за все, не реалізується; 

50% – про настання події нічого визначеного сказати не можна; 75% – ризик, швидше за все, проявиться; 100% – ризик напевно реалізується.

 

Види простих ризиків визначаються стадією реалізації реальних проектів. Виділяють три стадії при виконанні комплексу робіт реального інвестування:

 

підготовча; будівельна;

 

стадія функціонування.

 

Підготовча стадія характеризується виконанням робіт,необхідних для по-чатку реалізації проекту. Для підготовчої стадії характерні наступні види ризиків:

віддаленість об'єкта проектування від інженерних мереж і транспортних вузлів;

 

відношення місцевої влади; доступність підрядників;

 

доступність альтернативних джерел сировини й ін.

 

Будівельна стадія характеризується зведенням будівель і споруд,закупівлею

 

і монтажем устаткування. Вона зв’язана з ризиками, що виникають внаслідок: неплатоспроможності замовника; нестач проектно-розвідувальних робіт; недобросовісності підрядників;

 

непередбаченості інфляційного фактора тощо.

 

Стадія функціонування полягає у виводі проекту на повну потужність і оде-ржання прибутку. Стадії функціонування властиві всі джерела ризиків, зв'язані з фінансово-економічною, соціальною, технічною й екологічною діяльністю підпри-ємства (діловий, фінансовий, інфляційний, процентний, випадковий, ринковий, ри-зик ліквідності й ін.).

 

Контрольні питання до теми 1.3

 

1.3.1 Із яких компонентів складається сукупний ризик?

1.3.2 Які виділяють джерела виникнення ризиків?

 

1.3.3 Які статистичні показники використовуються при оцінці ступеня ризи-

 

ку?

1.3.4 Як вимірюється ризик цінних паперів за допомогою фактора «бета»?

 

1.3.5 Яка модель відображає взаємозв’язок ризику і доходності? Поясніть її

 

сутність.

1.3.6 У чому полягають особливості експертної оцінки ризику реальних прое-

 

ктів?


Тема 1.4 Фінансове забезпечення інвестування

 

План.

 

1.4.1 Сутність і зміст вартості капіталу.

1.4.2 Методи залучення капіталу.

1.4.3 Управління позиковими коштами.

1.4.4 Оптимізація структури джерел фінансування інвестицій.

 

Сутність і зміст вартості капіталу

 

Залучення різних джерел фінансування інвестиційних програм зв'язано з пе-вними витратами (дивіденди, відсотки, заробітна плата).

 

Загальна сума коштів, яку необхідно сплатити за використання певного обся-гу фінансових ресурсів, називається ціною(вартістю)капіталу. Вартість капіталу виражається , як правило, у відсотках до обсягу фінансових ресурсів.

 

Інвестор, вкладаючи капітал, розраховує забезпечити його повернення, включаючи плату за його використання за рахунок прибутків, отриманих від інвес-тиційного проекту. Якщо підприємство бере участь в інвестиційному проекті, до-хідність якого менше вартості капіталу, то ціна підприємства як суб'єкта на ринку капіталів знизиться.

 

По відношенню до балансу підприємства розрізняють власний і позиковий капітал.

 

Власний капітал складається з акціонерного капіталу і реінвестованогоприбутку, за рахунок якого створюються різні джерела власних коштів.

 

Позиковий капітал включає позики і кредити банківських і інших фінансо-вих організацій.

 

Ціна власного капіталу базується на концепції дисконтованого потоку май-бутніх дивідендів. Акціонери в обмін своїх коштів одержують дивіденди. Їх прибу-ток чисельно дорівнює витратам підприємства на забезпечення даного джерела ко-штів.

 

При незмінній величині дивіденду (привілейовані акції) вартість капіталу ви-значається за формулою:

 

Rпа d па , (1.4.1)  
S па  

 

де dпa – розмір дивіденду на привілейовану акцію, гр. од. ; Sпa – ринкова вартість привілейованої акції.

 

При заздалегідь не визначеній величині дивіденду (звичайні акції) вар-тість капіталу може бути визначена за допомогою моделі САРМ або, при постій-ному темпі приросту дивідендів, за формулою:

R з.a   dз.а q , (1.4.2)  
Sз.а  
       
             

де dз.a – значення дивіденду по звичайних акціях у майбутньому періоді з урахуван-ням його росту, гр. од.;

Sз.a – ринкова вартість звичайної акції, гр. од.; q – темп приросту дивідендів, частка од.

 

Основою формування ціни позикового капіталу є відсотки, які сплачують-ся за кредит. При оцінці позикового капіталу необхідно враховувати вплив податків. Оскільки відсотки за кредит включаються в собівартість продукції, ціна одиниці та-кого джерела нижче, ніж той відсоток, що сплачується банку.

 

Ціна одиниці позикового капіталу у виді банківських кредитів складає:

Rкр r (1 H), (1.4.3)

 

де r – ставка відсотка за кредит; Н – ставка податку на прибуток.

 

На практиці підприємство авансує свою діяльність з декількох джерел. Рівень загальних витрат по придбанню такого капіталу відображується показником серед-

 

Ньозваженої вартості капіталу,

m  
Rак Ri qi , (1.4.4)
i 1  

 

де Rак – середньозважена вартість авансованого капіталу; Ri – ціна i-го джерела коштів;

qi – питома вага i-го джерела коштів.

 

Економічний сенс даного показника: підприємство може приймати рішення інвестиційного характеру, рівень рентабельності котрих не нижче рівня середньо-зваженої вартості капіталу.

 

Методи залучення капіталу

 

 

Фінансування інвестиційних програм передбачає використання коштів одно-го або декількох джерел у поєднанні з різними методами залучення капіталу.

 

Виділяють наступні основні методи залучення капіталу для фінансування ін-вестиційних програм.

 

1) Повне самофінансування. Даний метод припускає використання власнихджерел коштів: чистого прибутку підприємства; амортизаційних відрахувань; при-бутків від реінвестування й ін. Використовується для фінансового інвестування, а також для реалізації невеликих проектів, які базуються на реальних інвестиціях.

 

2) Акціонування. Використовується для реалізації великомасштабних проек-тів реального інвестування. За допомогою акціонерного капіталу здійснюється по-криття первісної потреби в основному капіталі, а також в оборотному капіталі у ви-падках, коли вартість капіталу фінансових організацій дуже висока. Перевага акціо-нування як форми фінансування в наступному: відсутні зобов'язання з регулярної виплати дивідендів і неодмінного повернення вкладеного в акції капіталу; зменшу-ється ступінь фінансової залежності підприємства.


3) Кредитне фінансування. Застосовується при інвестуванні в реальні об'єк-ти, які швидко реалізуються, з високою нормою прибутковості. Для фінансових ін-вестицій даний метод може бути використаний у випадку, коли рівень прибутковос-ті по них істотно перевищує ставку кредитного відсотка. Необхідно розрізняти на-ступні види позичкового капіталу: короткострокові позики комерційних банків із метою створення оборотного капіталу; довгострокові позики під основний капітал у національних або міжнародних організаціях розвитку.

 

4) Лізинг. Є непрямою формою фінансування.Являє собою довгостроковуоренду рухомого і нерухомого майна. Виступає альтернативою варіанту закупівлі основного капіталу. Доцільний у випадках, якщо лізингові витрати (орендна плата) нижче за витрати на придбання і фінансування тих же активів. Кошти для фінансу-вання лізингу можуть бути отримані в банківських організаціях або незалежних лі-зингових компаніях.

 

5) Змішане фінансування. Являє собою комбінацію перерахованих методівфінансування. Використовується в усіх формах інвестування.

 

У кожній інвестиційній програмі варто ретельно оцінювати наслідки різних форм фінансування. Так, висока частка позикових коштів тягне значні виплати від-сотків по зобов'язаннях; висока частка акціонерного капіталу збільшує податковий прибуток; вибір між позиковим і лізинговим фінансуванням базується на розрахун-ку чистого прибутку з урахуванням ризику. Необхідно визначити таку схему фінан-сування, яка узгоджувалася як із наявністю ресурсів, так і з загальною економічною віддачею.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.