Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Моніторинг інвестиційного портфеля

 

Моніторинг портфеля – систематичний аналіз ефективності інвестиційнихінструментів, що входять у портфель, і їх оцінка. Моніторинг здійснюється для пе-ревірки відповідності інвестицій поставленим перед ними цілям. Результатом моні-торингу є зміна складу і структури портфеля.

 

Інвестиційний інструмент може бути вилучений із портфеля, якщо:

його ефективність виявилася нижче очікуваної і реальні зміни до кращого не прогнозуються;

 

він виконав поставлені перед ним задачі; в даний час є більш привабливі можливості вкладення коштів.

 

При аналізі інструментів інвестування ключовим є питання відповідності ре-алізованої дохідності рівню інвестиційного ризику. Раціональний інвестор буде вкладати в ризиковані інструменти (реальні активи і недержавні цінні папери) лише у випадках, коли очікувана норма дохідності по них значно перевищує ту, яка може бути отримана від низькоризикованих інвестицій (державних цінних паперів).

 

Основною задачею моніторингу є своєчасне ізолювання проблемних вкла-

 

день.

 

Проблемна інвестиція – вкладення,що не виправдало чекань інвестора.Усунення проблемних інвестицій зв'язано з визначенням часу укладання угод, зв'язаних з операціями купівлі-продажу. Суть проблеми визначення часу угод виража-

 

ється тезою: “купуй дешево,продавай дорого”.

Моніторинг портфеля передбачає виконання декількох етапів.

 

Iетап.Збір інформації про дохідність кожного з інструментів портфеля.Длямоніторингу дохідності використовується та ж інформація, що і для прийняття інве-стиційних рішень: курсовий прибуток, її динаміка, рівень відсотків або дивідендів і ін. 

IIетап.Збір інформації про ділову активність.Дозволяє визначити,наскіль-ки ефективно підприємство управляє своїми активами. З цією ціллю розраховуються коефіцієнти ділової активності. Вони показують, скільки оборотів зробили активи і їх окремі елементи для підтримки виробництва та реалізації продукції.

 

IIIетап.Збір інформації для виконання технічного аналізу,спрямованого навивчення ринкових індикаторів і індексів.

 

Технічний аналіз ринку

 

Технічний аналіз включає методи визначення часу для укладання угод при купівлі-продажу інвестиційних інструментів. Серед концепцій технічного аналізу найбільше відома теорія Доу. Названа на честь Чарльза Доу, засновника компанії “Доу Джонс”.

 

Теорія Доу базується на тезі про те, що динаміка ринку може бути визначена на основі тенденцій курсів сукупності цінних паперів. Момент переходу ринку від стадії “биків” до стадії “ведмедів” і навпаки є сигналом інвесторам для укладання купівлі-продажу.

 

Для відсіву щоденних коливань і вторинних процесів на ринках передбача-ється добір паперів. Слабким місцем теорії Доу є нездатність її передбачати зміни, вона лише фіксує факт зміни ринкової тенденції.

 

Аналіз загального руху курсів цінних паперів заснований на використанні системи фондових індикаторів і індексів.

 

Середні індикатори – показники,застосовувані для аналізу курсів ціннихпаперів шляхом визначення середніх арифметичної курсів найбільше представниць-кої (репрезентативної) групи цінних паперів на певну дату.

 

Середні індекси – показники,застосовувані для аналізу коливань курсів цін-них паперів шляхом виміру поточного курсу найбільш представницької групи по відношенню до базового значення, розрахованому на більш ранню дату.

 

Найбільше популярні середні Доу Джонса. Для визначення стана ринку ви-користовується середня Доу Джонса для промислових акцій і облігацій. Середня Доу Джонса для промислових акцій складається з курсів30-ти випусків акцій першокла-сних промислових компаній, відібраних за критеріями ринкової вартості і ступеня поширення серед широкого кола власників. Приймається, що динаміка цієї групи акцій відображає динаміку ринку цінних паперів. Значення середньої Доу Джонса для промислових акцій зіставляється зі значенням у попередній період.

 

Середня промислова Доу Джонса представляє собою індекс, що відображує сумарний курс акцій вибірки на даний день.

Середній індикатор курсів облігацій Доу Джонса розраховується як середняарифметична по курсам 10-ти випусків облігацій на кінець біржового дня. Середні курси облігацій визначаються у відсотках до номіналів цих облігацій. Наприклад, середній курс Доу Джонса для облігацій промислових компаній на певну дату 85,5 пунктів. Це означає, що облігації продавалися за курсом, що дорівнює 85,5% від ва-ртості їх погашення. Якщо вартість до погашення 1000 доларів, то середній курс – 855 доларів.

 

Контрольні питання до теми 2.5

 

2.5.1 Які цілі формування портфелю інвестицій?

2.5.2 У чому полягає сутність диверсифікації ризику?

2.5.3 Охарактеризуйте традиційний підхід до управління портфелем інвести-

 

цій.

2.5.4 Охарактеризуйте сучасну портфельну теорію управління портфелем ін-

 

вестицій.

2.5.5 З яких етапів складається моніторинг інвестиційного портфеля?

2.5.6 Які фондові індикатори та індекси використовуються для технічного аналізу ринку?


РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова

1. Про інвестиційну діяльність: Закон України від 18.09.91 №1560-ХІІ /ВВР. – 1991.- №47.- Ст. 646.

2. Про захист іноземних інвестицій на Україні: Закон України від 10.09.91 №1540а – ХІІ // ВВР. – 1991. - №46.- С.616.

1. Про інститути спільного інвестування (пайові та корпоративні інвестиційні фонди): Закон України від 15.03.2001 № 2299-ІІІ // Офіційний вісник України. – 2001.- №16.- Ст. 690.

2. Борщ Л.М., Герасимова С.В. Інвестування: теорія і практика. – К.: Знання, 2007. – 685 с.

3. Гончаров А.Б. Інвестування: Навч. посіб. – Х.: ІНЖЕК, 2004. – 240 с.

4. Гуткевич С. О. Інвестування: теорія і практика: навч. посіб. / С. О. Гуткевич. - Полтава : АСМІ, 2011. - 260 с.

5. Омелянович Л. О. Інвестування: підручник / за ред. д-ра екон. наук, проф. Л. О. Омелянович. - К. : Знання, 2012. - 278 с. :

6. Смоленюк П. С. Словник з інвестування / П. С. Смоленюк, П. І. Штабалюк ; Хмельниц. екон. ун-т. - Хмельницький : ХмЦНІІ, 2012. - 149 с.

7. Федоренко В. Г. Інвестування підприємств України: навч. посіб. ; за ред. В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка ; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : ДКС Центр, 2013. - 223 с.

Допоміжна

8. Джусов О. А. Інвестування на міжнародному ринку акцій: аспект управління: монографія / О. А. Джусов ; Дніпропетр. нац. ун-т ім. Олеся Гончара. - Д. : Вид-во ДНУ, 2013. - 323 с.

9. Дука А.П. Теорія та практика інвестиційної діяльності. Інвестування: Навч. посіб. – К.: Каравела, 2008. – 432 с.

10. Калінеску Т. В. Соціальне інвестування та відповідальність підприємств: монографія / Т. В. Калінеску, О. О. Зеленко, М. О. Наталенко ; Східноукр. нац. ун-т ім. Володимира Даля. - Луганськ, 2013. - 290 с. :.

11. Майорова Т. В. Інвестування: практикум / за наук. ред. Т. В. Майорової ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 578 с.

12. Майорова Т. В. Інвестування: практикум; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2012. - 578 с..

13. Майорова Т.В. Інвестиційна діяльність. – К.: ЦНЛ, 2004. – 376 с.

14. Федоренко В. Г. Інвестування економіки України: навч. посіб. / [та ін. ; за заг. ред.: В. Г. Федоренка, М. П. Денисенка; Ін-т підготов. кадрів держ. служби зайнятості України. - К. : ІПК ДСЗУ, 2011. - 323 с.

15. Череп А.В. Інвестознавство: Підручник. – К.: Кондор, 2006. – 398 с.

16. Черкасова С. В. Сучасний стан та перспективи розвитку інвестування в небанківському фінансовому секторі: монографія / Черкасова С. В., Сороківська М. В. - Л. : Растр-7, 2013. - 185 с.

17. Чуріканова О. Ю. Оптимальне інвестування вуглевидобувних підприємств : монографія / О. Ю. Чуріканова, І. М. Пістунов ; Держ. вищ. навч. закл. "Нац. гірн. ун-т". - Д. : НГУ, 2013. - 115 с.

18. Швець В. Я. Інвестування. навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / В. Я. Швець, Г. В. Баранець, Н. Ф. Єфремова ; Дніпродзерж. держ. техн. ун-т. - Дніпродзержинськ : ДДТУ, 2011. - 459с.

19. Шкура І. С. Інвестування: навч. посіб. / І. С. Шкура ; Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля. - Д. : Дніпропетр. ун-т ім. Альфреда Нобеля, 2011. - 120 с.

20. Юркевич О. М. Портфельне інвестування: зб. тренінг. завдань : навч.-метод. комплекс / О. М. Юркевич, О. Г. Шевченко ; Держ. вищ. навч. закл. "Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана". - К. : КНЕУ, 2011. - 80 с.

15. ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ

1. Офіційний сайт ДДТУ // Режим доступу:http://www.dstu.dp.ua/index.shtml

2. Офіційний сайт Державного комітету статистики України // Режим доступу: www.ukrstat.gov.ua.

3. Офіційний сайт Державного агентства України з інвестицій та інновацій // Режим доступу: http://in.gov.ua


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.