Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Характеристика структури проектного циклу

 

Розробка інвестиційного проекту може бути подана у виді циклу, що склада-ється з трьох етапів:

передінвестиційного; інвестиційного; експлуатаційного.

 

Кожний з етапів підрозділяється на стадії (рисунок 2.1.1).

 

Рис. 2.1.1 – Етапи і стадії проектного циклу

 

Якість виконання робіт на передінвестиційному етапі забезпечує успіх всього інвестиційного проекту. Передінвестиційний етап спрямований на розробку ком-плексу маркетингових, технічних, фінансових і економічних рішень і включає на-ступні етапи:


1) дослідження інвестиційних можливостей базується на наступних пере-

 

думовах:

наявність природних ресурсів; оцінка можливих зрушень у структурі попиту; структура та об'єми імпорту;

досвід і тенденції розвитку структури виробництва в інших країнах; потреба продукції в галузях-споживачах; інформація про плани збільшення виробництва в галузях-споживачах; можливості диверсифікації виробництва; загальноекономічні умови.

 

2) попереднє техніко-економічне обґрунтування проекту. Задача цієї стадіїполягає в розробці бізнес-плану інвестиційного проекту. Основні цілі попереднього ТЕО полягають у відповідях на питання:

 

* чи усі альтернативи проекту розглянуті; * чи життєздатна ідея проекту;

 

* чи є в даній концепції аспекти, що мають вирішальне значення для май-бутнього успіху проекту.

 

При різній структурі бізнес-план реального інвестиційного проекту повинний охопити наступні альтернативи:

 

* стратегії і рамки проекту; * ринок і концепція маркетингу;

 

* сировина, основні і допоміжні матеріали; * місце розташування, ділянка і навколишнє середовище; * проектування і технологія; * організація і накладні витрати; 

* трудові ресурси (витрати на оплату праці і навчання персоналу); * графік здійснення проекту й упорядкування бюджету.

3) дослідження забезпечення, або функціональні дослідження,охоплюютьнаступні аспекти:

 

* дослідження ринку продукції і прогнозування попиту; * дослідження запасів сировини і матеріалів і прогнозування зміни цін на

 

них;

* оцінка впливу на навколишнє середовище; * дослідження оптимізації масштабів виробництва; * дослідження вибору устаткування.

 

4) техніко-економічне обґрунтування являє собою уточнений бізнес-планпідприємства, виконаний на попередньому етапі з урахуванням результатів дослі-дження забезпечення. Містить необхідну інформацію для ухвалення рішення про інвестування.

 

5) підготовка оцінного висновку, що представляє собою експертну оцінкупроекту, складену незалежними інвестиційними і фінансовими організаціями. Оцін-ка інвестиційного проекту залежить від якості упорядкування бізнес-плану.

 

При підготовці оцінного висновку виконується аналіз технічних, комерцій-них, ринкових, управлінських, організаційних і фінансових аспектів.

 

Оцінка інвестицій за критерієм чистої приведеної вартості

В основі визначення чистої приведеної вартості лежить концепція дисконту-вання чистого грошового потоку. Підприємець, приймаючи рішення інвестиційного характеру, повинний порівнювати суму інвестицій із тією чистою віддачею, яку во-ни принесуть за час експлуатації. Віддача інвестицій відбивається показником чис-тих грошових потоків (прибутків).

 

Чистий грошовий потік – чистий прибуток підприємства від інвестиційно-го проекту з урахуванням амортизаційних відрахувань як джерела фінансових кош-тів(чистий прибуток плюс амортизація).

 

Інвестиції, вкладені в теперішній момент часу, необхідно порівнювати з при-веденою вартістю чистих грошових надходжень, що визначається шляхом дискон-тування грошового потоку за ціною капіталу проекту.

 

Чиста приведена вартість ЧПВ (англ. Net Present Value, NPV)являє собоюрізницю між сумою дисконтованих чистих грошових потоків і сумою початкової інвестиції:

      n Дt        
      ЧПВ =     І (2.1.1)  
    (1 r) t  
      t 1        
n Дt              
де   –сума дисконтованого чистого грошового потоку за весь період екс-  
(1 r) t  
t 1              

 

плуатації проекту; І – сума початкової інвестиції.

 

Ця методика числення ЧПВ передбачає варіант «разові витрати – тривала віддача». На практиці інвестор стикається із ситуацією, коли інвестиції здійснюють-ся не одномоментно, а частинами, протягом декількох років. Для варіанта «тривалі витрати – тривала віддача» формула прийме вид:

      n Дt   n Іt        
               
      ЧПВ =         , (2.1.2)  
    (1 r) t (1 r) t  
      t 1   t 1        
n Іt                    
де   – сума дисконтованих інвестиційних витрат за весь період вкладення.  
(1 r) t  
t 1                    

 

Будь-яке підприємство в умовах ринку прагне до максимізації своєї вартості. Критерій ЧПВ є найбільш універсальним і кращим, оскільки він характеризує мож-ливий приріст добробуту підприємства. Абсолютне значення даного показника від-биває розмір ефекту віддачі інвестицій, тому його називають також чистий приве-

 

Дений ефект.

 

Схвалюються проекти з ЧПС > 0. У випадку прийняття такого проекту доб-робут власників підприємства зросте. Якщо ЧПВ = О, добробут власників підприєм-ства залишиться на колишньому рівні, але збільшаться масштаби підприємства (об'-єми виробництва). Якщо ЧПС < О, проект повинний бути відкинутий як збитковий.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2023 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.