Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Аналіз і оцінка звичайних акцій

 

Аналіз цінних паперів це процес збору й опрацювання інформації для ви-значення вартості однієї звичайної акції.

 

Мірою схованої цінності акції є її внутрішня вартість, розрахована під час фундаментального аналізу. Внутрішня вартість забезпечує стандарт, що дозволяє інвестору зробити висновок про ступінь справедливості оцінки акції. Головним кри-терієм при цьому є дохідність інструмента, достатня для відшкодування ступеня ри-зику.

 

Фундаментальний аналіз припускає дослідження фінансового стану і ре-зультатів господарської діяльності підприємства з використанням коефіцієнтів і ін-ших методів, а також ретельної інтерпретації фінансових коефіцієнтів.

 

Фундаментальний аналіз базується на переконанні в тому, що на вартість ак-ції впливає ефективність функціонування підприємства, яке здійснило випуск цією акції. Особливий інтерес при аналізі представляють наступні питання:

 

конкурентоздатність підприємства; структура асортименту і тенденції збуту;

 

коефіцієнти рентабельності і прибутку; склад і ліквідність активів;

структура фінансових коштів підприємства.

Основними джерелами інформації є:

 

балансовий звіт; звіт про фінансові результати діяльності підприємства.

Корисну інформацію містять і інші форми звітності. Так, звіт про зміни в акціонерному капіталі містить дані: про прибуток, інвестований в бізнес; про суму виплачених дивідендів;

 

про рух акціонерного (власного) капіталу підприємства. Основними складовими акціонерного капіталу є:

 

1) рахунок звичайних акцій, який представляє номінальну вартість акцій, що 

знаходяться в обігу (тобто проданих інвесторам);

2) рахунок додатково сплаченого капіталу, який дорівнює різниці,отрима-

 

ній від продажу акцій за ринковим курсом, тобто вище номіналу;

 

3) рахунок нерозподіленого прибутку, який складається з накопиченої час-

 

тини прибутку за попередні роки, що залишився після виплати дивідендів.

При проведенні фінансового аналізу ключова роль належить дослідженню фінансових коефіцієнтів. Аналіз фінансових коефіцієнтів дозволяє інвестору оціни-ти фінансовий стан підприємства в минулому і сьогоденні. Інформацію про стан ри-нку акцій дають наступні коефіцієнти.

 

1) Коефіцієнт «кратне прибутку» або курс до доходу кр. пр):

Ккр.пр Sза , (2.2.3)  
Пза  

де Sзa – ринковий курс звичайної акції; Пза – прибуток на одну акцію.

 

Коефіцієнт «кратне прибутку» показує, у скільки разів курс акції перевищує чистий прибуток в аналізованому періоді. Динаміка росту коефіцієнта «кратне при-бутку» свідчить про підвищення ринкового курсу акцій. Зіставлення значення дано-го показника зі середньоринковим його значенням дозволяє скласти уявлення про те, наскільки агресивно ринок оцінює даний вид акцій. Чим вище значення коефіці-єнта у порівнянні із середньоринковим, тим менш сталий курс акцій.

 

2) коефіцієнт виплати дивідендів (Квд):

 

Кв Д за , (2.2.4)  
П за  

де Дза – дивіденди на одну звичайну акцію; Пза – прибуток на одну акцію.

 

Коефіцієнт показує частку чистого прибутку, виплаченого акціонерам у фор-мі дивідендів. Значення показника залежить від рівня фінансової стабільності і диві-дендної політики підприємства.

3) Коефіцієнт «кратне балансовій вартості» (ДО кр. б.с.):

К кр.б.в. S зар    
  б , (2.2.5)  
    Sза    
             

де Sрзa ринковий курс звичайної акції; S – балансова вартість акції.

Значення коефіцієнта, що перевищують одиницю, указує на те, що акція прода-ється на ринку дорожче балансової вартості. Значення коефіцієнта, менше одини-ці, свідчить про несталість фінансового стану підприємства.

 

Контрольні питання до теми 2.2

 

2.2.1 Охарактеризуйте звичайну акцію як інструмент вкладення коштів в акці-онерний капітал.

 

2.2.2 У чому полягають переваги і недоліки звичайних акцій?

2.2.3 Якими способами може здійснюватись емісія звичайних акцій?

2.2.4 Які методи оцінки вартості звичайних акцій використовуються?

 

2.2.5 Як визначається показник прибутку на акцію?

2.2.6 Які варіанти дивідендної політики підприємства розрізняють?

2.2.7 Яким чином класифікують звичайні акції?

2.2.8 З використанням яких методів дослідження проводиться аналіз і оцінка звичайних акцій?

 

Тема 2.3 Інвестиції у цінні папери з фіксованим доходом

 

План.

 

2.3.1 Загальна характеристика цінних паперів із фіксованим доходом.

2.3.2 Основні характеристики облігацій.

2.3.3 Особливості ринку облігацій.

 

2.3.4 Оцінка вартості облігацій і стратегії інвестування.

2.3.5 Основні характеристики привілейованих акцій.

2.3.6 Оцінка вартості привілейованих акцій і стратегії інвестування.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2018 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.