Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Завдання та права МНС України

 

1. Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи (МНС України) є центральним органом виконавчої влади, який забезпечує проведення у життя державної політики у сфері ЦО, захисту населення і територій від НС, запобігання цим ситуаціям та реагування на них, ліквідації їх наслідків та наслідків Чорнобильської катастрофи, здійснює керівництво дорученою йому сферою управлін-ня, несе відповідальність за її стан і розвиток.

2. МНС України у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, а також цим Положенням. МНС України у встановленому порядку в межах своєї компетенції вирішує питання, що випливають із загальновизнаних норм міжнародного права та укладених Україною міжнародних договорів.

3. Основними завданнями МНС України є:

1) розроблення і реалізація заходів щодо захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи;

2) керівництво діяльністю органів управління, штабів, військ ЦО і підпорядкованих спеціалізованих формувань;

3) координація діяльності міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій, підприємств, установ і організацій усіх форм власності з розв’язання проблем захисту населення і територій від НС та ліквідації їх наслідків;

4) визначення основних напрямів роботи у сфері захисту населення і територій від НС, соціального захисту населення, реабілітації забруднених унаслідок Чорнобильської катастрофи територій;5) державний нагляд і контроль за станом ЦО і техногенної безпеки, готовністю дій у надзвичайних ситуаціях та проведення заходів щодо запобігання їм;

6) організація та координація здійснення всіх заходів на території зони відчуження та зони безумовного (обов’язкового) відселення, вирішення питань їх фінансування, охорони громадського порядку і здоров’я персоналу, який працює на цій території, захисту наукових і економічних інтересів України;

7) координація робіт, пов’язаних з формуванням і реалізацією єдиної науково-технічної політики у сфері створення та впровадження сучасних інформаційних технологій, банків даних з проблем ЦО, захисту населення і територій від наслідків НС та Чорнобильської катастрофи;

8) підготовка і перепідготовка кадрів ЦО та з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій та Чорнобильської катастрофи, навчання населення дій у надзвичайних ситуаціях.

5. МНС України має право:

1) одержувати безоплатно від міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

2) заслуховувати інформацію керівників міністерств, інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій усіх форм власності про хід виконання завдань і заходів, передбачених рішеннями Верховної Ради України, Президента України і Кабінету Міністрів України щодо ліквідації наслідків НС і Чорнобильської катастрофи та захисту населення від їхнього впливу;

3) проводити перевірки стану ЦО і готовності до дій у надзвичайних ситуаціях міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ і організацій усіх форм власності;

4) залучати спеціалістів центральних та інших органів виконав-чої влади, підприємств, установ, організацій (за погодженням з керівниками) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

5) укладати в установленому порядку договори (контракти) з виконавцями робіт, у тому числі з іноземними, з питань створення сучасної аварійно-рятувальної техніки для проведення рятувальних та інших невідкладних робіт і реабілітації територій, що потерпіли внаслідок радіаційних та інших великих аварій і катастроф;

6) обмежувати, припиняти або забороняти проведення робіт на радіоактивно забруднених територіях і у разі потреби надсилати до відповідних органів матеріали про порушення законодавства;

7) організовувати для міністерств та інших центральних і місцевих органів виконавчої влади підготовку та підвищення кваліфікації фахівців з ЦО та тих, які залучаються для проведення робіт з ліквідації наслідків аварій та дезактивації територій, а також навчання справи забезпечення радіаційної безпеки працівників підприємств, установ і організацій;

8) приймати після погодження з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади, Радою міністрів Автоном-ної Республіки Крим, місцевими органами виконавчої влади рішення про залучення галузевих та територіальних сил і засобів ЦО до проведення робіт з ліквідації наслідків НС в інших регіонах;

9) представляти Кабінет Міністрів України за його дорученням у міжнародних організаціях та під час укладання міжнародних договорів України;

10) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

11) притягати до дисциплінарної відповідальності керівників підприємств, установ і організацій, що належать до сфери його управління;

12) скасовувати в межах своїх повноважень акти управлінь, штабів, що входять до складу місцевих державних адміністрацій, які суперечать Конституції України, законодавству України та рішенням Міністерства.

6. МНС України у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими центральними і місцевими органами виконавчої влади, органами Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, а також з відповідними органами інших держав.

7. МНС України в межах своїх повноважень на основі та на виконання законодавства України видає накази, організовує і контролює їх виконання.

У випадках, передбачених законодавством, рішення МНС України є обов'язковими для виконання центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності та громадянами.

Нормативно-правові акти МНС України підлягають державній реєстрації у Міністерстві юстиції України в порядку, встановленому законодавством.

МНС України у разі потреби видає разом з іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади спільні акти.

8. МНС України очолює Міністр, якого призначає Президент України.

Міністр несе персональну відповідальність перед Президентом України і Кабінетом Міністрів України за виконання Міністерством покладених на нього завдань і здійснення ним своїх функцій.

9. Міністр має заступників, які призначаються відповідно до законодавства. Міністр розподіляє обов'язки між заступниками та визначає ступінь відповідальності керівників підрозділів центрального апарату Міністерства.

Заступники Міністра виконують за дорученням Міністра окремі його функції та заміщують Міністра у разі його відсутності або неможливості здійснення ним своїх повноважень.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.