Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Географо-економічна характеристика

Навчально-методичний комплекс

До написання курсового проекту

з предмета «Нафтопромислова геологія»

 

 

Для студентів спеціальності 5.04010304

«Розвідування нафтових та газових родовищ»

 

Полтава

 

Методичні вказівки до оформлення курсових проектів (для студентів спеціальності 5.04010304 «Розвідування нафтових і газових родовищ»)/Укл.: Г.А. Продайко

 

 

Укладач: Г.А. Продайко, викладач

 

 

Розглянуто і схвалено на засіданні циклової

комісії геологічних дисциплін

протокол № __ від «__»________20__ р.

Голова комісії _______________/О.О. Тацій

 

 Зміст

1. Визначення
2. Мета курсового проекту
3. Організація курсового проекту
4. Тематика курсового проекту
5. Структура проекту
6. Пояснювальна записка (ПЗ)
6.1. Зміст і обсяг ПЗ
6.1.1. Титульний аркуш
6.1.2. Завдання до проектування
6.1.3. Зміст
6.1.4. Вступ
6.1.5. Геологічна частина
6.1.6. Спеціальна частина
6.1.7. Розрахунок вартості підготовки видобувних запасів
6.1.8. Охорона надр і навколишнього середовища
6.1.9. Висновок
6.1.10. Список використаної літератури
6.2. Вимоги до оформлення пояснювальної записки
6.2.1. Загальні вимоги
6.2.2. Поділ тексту
6.2.3. Заголовки
6.2.4. Нумерація аркушів
6.2.5. Таблиці
6.2.6. Формули та рівняння
6.2.7. Основні підписи до тексту
7. Графічна частина
7.1. Загальні вимоги
7.2. Перелік графічних частин проекту
7.2.1. Структурна карта по покрівлі продуктивного горизонту з підрахунковим планом
7.2.2. Сейсмо-геологічний профіль
7.2.3. Карта ефективних товщин
7.3. Основні надписи для графічних додатків
8. Вказівки до захисту курсового диплому та критерії оцінювання
9. Додатки:
9.1. Додаток I – Форма титульного аркуша пояснювальної записки
9.2. Додаток II – Завдання до курсового проекту
9.3. Додаток III – Основні надписи для змісту пояснювальної записки
9.4. Додаток IV – Зразок штампа при оформленні графічних додатків
9.5. Додаток V – Геохронологічна таблиця
9.6. Додаток VI – Умовні позначення для сейсмо-геологічних профілів
9.7. Додаток VII – Рекомендовані теми до курсового проектування
Список використаної літератури

 
Визначення

Курсовий проект – самостійна творча робота студента, спрямована на закріплення та поглиблення теоретичних та спеціальних знань. Курсова робота є комплексним документом, який завершує етап навчання студента з курсу «Нафтопромислова геологія»

 

Мета курсового проектування

Кінцевою метою пошуково-розвідувальних робіт на нафту і газ є відкриття родовищ нафти і газу. Для введення родовищ у розробку потрібно підготувати родовище до розробки і підрахувати запаси нафти і газу та супутніх компонентів.

Студенти спеціальності «Розвідування нафтових та газових родовищ» виконують з предмета «Нафтопромислова геологія» курсовий проект з тематики «Підрахунок запасів нафти і газу».

В останні роки в Україні прийнята нова класифікація запасів і ресурсів корисних копалин та ряд нормативних документів з цієї проблеми. І тому виникла необхідність розробки методичних вказівок з цієї тематики.

При складанні даного посібника за основу взято рекомендації програми з предмета «Нафтопромислова геологія», Д.: 1998 р. (автор Л.Яцишин), методичні вказівки для курсового проектування з предмета «Нафтопромислова геологія з основами розробки родовищ», Д.: 1991 р. (автор Мельничук О.І.).

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.05.1997 р. за № 342 затверджено нову класифікацію запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр. На підставі даної класифікації розроблено ряд нормативних документів, а саме: «Інструкція із застосування класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр…», К.: 1998 р.; «Інструкція про зміст, оформлення і порядок подання в ДКЗ України матеріалів геолого-економічної оцінки родовищ нафти і газу», К.: 1999 р.; «Галузевий стандарт України», «Порядок обліку запасів нафти, природного газу та наявних у них компонентів», К.: 1999 р. Ці документи чинні з 01.01.2000 р.

Всі ці документи враховано при написанні даного методичного посібника.

Організація курсового проектування

3.1. Тему курсового проекту студент вибирає із тематики, запропонованої цикловою комісією геологічних дисциплін технікуму.

3.2. Вихідним документом для курсового проекту є завдання до проектування. Завдання до курсового проектування, як правило, видається студентові перед початком періоду курсового проектування.

3.3. Завдання до курсового проектування видається керівником проекту.

3.4. Керівник проекту узгоджує зі студентом календарний графік роботи на період курсового проектування, в якому вказуються терміни виконання окремих розділів і частин проекту.

3.5. Кожен розділ курсового проекту керівник (консультант) перевіряє і фіксує його виконання. Контроль за ходом проектування керівник здійснює не рідше одного разу на тиждень.

3.6. Курсові проекти виконуються в кабінетах курсового проектування або в спеціально відведених аудиторіях.

Захищений курсовий проект здається в архів технікуму і зберігається згідно з діючими інструкціями.

 

Тематика курсового проектування

Основні напрями тематики курсового проектування з підрахунку запасів:

- «Геологічна будова, нафтогазоносність ­­­­­­­­­­­­­­_______________ родовища і підрахунок запасів газу і конденсату _______________ відкладів»;

- «Геологічна будова, нафтогазоносність ­­­­­­­­­­­­­­_______________ родовища і підрахунок запасів нафти і розчиненого газу _______________ відкладів».

Рекомендовані теми до курсового проектування наведені у додатку VII.

 

Структура проекту

Курсовий проект у загальному вигляді включає:

- пояснювальну записку;

- графічні додатки.

Пояснювальна записка

Пояснювальна записка (надалі ПЗ) до курсового проекту – це документ, в якому наводиться обґрунтування прийнятих у проекті геологічних, технічних, економічних та інших рішень.

Зміст і обсяг ПЗ

Зміст ПЗ наводиться і конкретизується в завданні до проектування. Обсяг ПЗ не повинен перевищувати 50 аркушів рукописного тексту.

У загальному випадку ПЗ повинна включати:

1. Титульний аркуш

2. Завдання до проектування

3. Зміст

4. Вступ

5. Геологічна частина

6. Спеціальна частина

7. Розрахунок вартості підготовки видобувних запасів

8. Охорона надр і навколишнього середовища

9. Висновок

10. Список використаної літератури

Титульний аркуш

Титульна сторінка повинна оформлятися на аркуші щільного паперу формату А4 ГОСТ 2.301 і виконана друкарським способом відповідно з додатком I.

 

Завдання до проектування

Завдання до проектування оформляють на бланку, виконаному друкарським способом відповідно до додатка II.

 

Зміст

Зміст проекту записують на окремих аркушах і розташовують після завдання.

Слово «Зміст» розміщують посередині сторінки і пишуть з великої літери.

У змісті мають бути наведені порядкові номери і назви розділів (при потребі – підрозділів), додатків із поданням їх позначення та заголовки із зазначенням номерів аркушів, на яких вони наведені.

Зміст включають у загальну кількість аркушів ПЗ.

Вступ

У вступі висвітлюються основні тенденції розвитку в галузі, завдання, які мають бути розв’язані колективами цієї галузі, а також наводиться оцінка сучасного стану вирішуваного в проекті конкретного завдання, обґрунтування необхідності рішення цього завдання. Вступ виконують на 1-2 ст.

Геологічна частина

Географо-економічна характеристика

Адміністративне положення району робіт, найбільші населені пункти і промислові центри, дорожня сітка і засоби зв’язку. Кліматичні умови, геоморфологія і орогідрографія.

Господарсько-економічна характеристика району, провідні галузі промисловості і сільського господарства. Енергетична база. Корисні копалини.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.