Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Підрахунок запасів конденсату

Конденсат, що знаходиться в газоконденсатних покладах, переходить в рідку фазу при зниженні тиску нижче точки роси. Він являється цінною сировиною для хімічної і нафтопереробної промисловості, використовується як паливо і т.п. При визначенні запасів конденсату враховується стабільний конденсат, до складу якого входять рідкі при стандартних умовах вуглеводні С5 і вищі.

Балансові запаси конденсату визначаються, виходячи із загальних балансових запасів газу в покладі і вагового змісту конденсату в одиниці об’єму пластового газу.

, (16) де

Qк.б. - балансові запаси конденсату, т;

Vг.б. - балансові запаси газу, м3;

К - кількість конденсату в одиниці об’єму газу, м3;

106 - коефіцієнт для переведення кількості конденсату із грамів

на 1 м3 в тони.

Видобувні запаси конденсату можна одержати виходячи із балансових з врахуванням пластових затрат.

 

Розрахунок вартості підготовки

Видобувних запасів

Основні економічні показники, які необхідно визначити при промисловій оцінці покладу нафти і газу наступні:

1. Собівартість підготовки однієї умовної одиниці видобувних
запасів палива:

, (17) де

Gзаг - загальні затрати на підготовку запасів, грн.;

Qвид- видобувні запаси (нафти і попутного газу або газу і конден­сату), т; м3.

2. Кількість одиниць умовного палива, що припадає на одну
свердловину.

, (18) де

Q – видобувні запаси, тис. м3;

n – кількість свердловин

3. Кількість одиниць умовного палива, що припадає на їх буріння:

(т, м3/м), (19) де

n - кількість пробурених свердловин;

m - загальний метраж пробурених свердловин, п.м.

Охорона надр і навколишнього середовищаПриродоохоронні заходи при розробці родовища. Охорона надр при експлуатації родовища.

Висновок

Дається короткий аналіз одержаних результатів: поклад нафтовий, газовий, газонафтовий; по величині запасів родовище відноситься до невеликих, середніх або великих; по складності будови – простої геологічної будови (I група) або складної (II група) і т.д.

Даються рекомендації по підвищенні вивченості покладу з метою переведення запасів у вищу категорію.

Список використаної літератури

Перелік джерел, на які є посилання в ПЗ, наводять в кінці тексту записки, починаючи з нової сторінки. У відповідних місцях ПЗ мають бути посилання.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті. Порядкові номери описів у переліку є посиланням в тексті (номери посилань). Допускається проводити бібліографічні описи у переліку посилань в алфавітному порядку прізвищ авторів.

Вимоги до оформлення пояснювальної записки

Загальні вимоги

6.2.1.1 Пояснювальну записку курсового проекту оформляють відповідно до вимог ГОСТ 2.105.

6.2.1.2 Кожний лист ПЗ, окрім додатків, повинен мати основний надпис (див. додаток V, рисунок 1, 2).

6.2.1.3 ПЗ повинна бути написана від руки на білому папері формату А4 (210 мм х 297мм) чітко та розбірливо чорним кольором.

6.2.1.4 Відстань від рамки до меж тексту повинна бути: початок рядка – не менше ніж 5 мм, кінець рядка – не менше ніж 3 мм.

Абзаци в тексті треба починати з відступом, рівним 15 мм.

Відстань від верхнього або нижнього рядка тексту відповідно до верхньої або нижньої рамки повинна бути не менше ніж 10 мм.

6.2.1.5 Помилки в написанні тексту і графічні неточності, виявлені при оформленні ПЗ, допускається виправляти шляхом підчищення або зафарбування білою фарбою та нанесенням на цьому ж місці виправленого тексту (або графіки).

6.2.1.6 Пошкодження аркушів ПЗ, помарки й сліди неповністю виведеного попереднього тексту (графіки) не допускаються.

Поділ тексту

6.2.2.1 Текст ПЗ потрібно поділити на розділи. Розділи можна поділити на пункти або підрозділи і пункти. Пункти, при потребі, можуть поділятися на підпункти.

6.2.2.2 Розділи, підрозділи, пункти і підпункти необхідно нумерувати арабськими цифрами й писати з абзацного відступу.

 

Заголовки

6.2.3.1 Розділи, підрозділи повинні мати заголовки. Пункти та підпункти, як правило, заголовків не мають.

6.2.3.2 Назва розділу повинна бути короткою і відповідати змісту. Її записують як заголовок і розташовують симетрично до тексту. Переноси слів у назві не допускаються. Якщо заголовок складається з двох речень, їх відокремлюють крапкою.

Не допускається підкреслення заголовка і розміщення його останнім рядком на аркуші ПЗ.

6.2.3.3 Заголовки підрозділів і пунктів пишуть з абзацного відступу з великої літери без крапки у кінці.

6.2.3.4 У пункті «Проектний літолого-стратиграфічний розріз» стратиграфічні підрозділи пишуться посередині до ярусу включно. Усі інші підрозділи (під’ярус, світа, горизонт) пишуться з абзацу.

 

Нумерація аркушів

6.2.4.1 Нумерація аркушів ПЗ та додатків, які входять до його складу, повинна бути наскрізною (без пропусків, повторень і додавання літер).

Таблиці й ілюстрації, розміщені на окремих аркушах, включаються в загальну нумерацію аркушів ПЗ.

6.2.4.2 Першим аркушем ПЗ є титульний лист, другим – завдання на проектування. Вони не нумеруються, але включаються до загальної нумерації сторінок.

Таблиці

6.2.5.1 Таблиці застосовують для наглядності і зручності порівняння показників. Цифровий матеріал оформляють у вигляді таблиць.

Таблиця може мати назву, яку пишуть малими буквами (крім першої великої) над таблицею після номера таблиці через дефіс.

У разі перенесення частини таблиці на ту саму або інші сторінки, назву розміщують тільки над першою частиною таблиці.

Слово „Таблиця” зазначають один раз зліва над першою частиною таблиці, над іншими частинами пишуть слова „Продовження таблиці” із зазначенням номера таблиці. Таблиці з невеликою кількістю граф (колонок) і великою кількістю рядків допускається поділяти на частини й розміщувати одну частину поряд з іншою на одному аркуші, при цьому головку таблиці повторюють.

6.2.5.2 Нумерація таблиць повинна бути зазначена арабськими цифрами у межах розділу. Номер таблиці складається з номера розділу і порядкового номера таблиці, відокремлених крапкою.

6.2.5.3 Таблиці розміщуються на відстані 5 мм від рамки справа і зліва, та 1 см зверху і знизу.

Формули та рівняння

6.2.6.1 Формули та рівняння розташовують безпосередньо після тексту, в якому вони згадуються, по середині сторінки.

6.2.6.2 Формули, за винятком тих, що є в додатках, повинні нумеруватися в межах розподілу арабськими цифрами, які записують на рівні формули праворуч у круглих дужках. Номер формули складається з номера розділу і порядкового номера формули, відокремлених крапкою.

Посилання у тексті на порядкові номери формул дають у дужках.

 

Основні надписи для тексту

6.2.7.1 ПЗ, починаючи зі змісту, виконується на аркушах з рамкою згідно з додатком III, перший аркуш змісту (рисунок 1). Основний надпис виконується згідно з рисунком 2.

Графічна частина

Загальні вимоги

7.1.1 Графічні додатки виконують на стандартних листах ватману відповідно до ГОСТ 2.301.

Формат аркуша потрібно вибирати, виходячи з можливості розміщення всіх необхідних видів графіки.

7.1.2 Графічну частину виконують гелевою ручкою.

7.1.3 Зображення мають бути в необхідній кількості та займати не менше 75% площі робочого поля формату.

7.1.4 У правому нижньому куті листа розміщується штамп (додаток IV).

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.