Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Геолого-геофізична вивченість

Відомості про геологічну вивченість родовища, історію відкриття та розвідки. Відомості про розробку родовища, рік вводу в експлуатацію.

Геологічна будова

Стратиграфія та літологія

Характеристика розподілу відкладів від стародавніх до сучасних, розкритих в даному районі буровими свердловинами, з вказівками неузгоджень, які є в розрізі. При описі кожного стратиграфічного підрозділу вказати його вік, номенклатуру та індекс.

Літологія, мінеральний склад, основні фізичні властивості і структурно-текстурні особливості порід. Товщина відкладів. Характеристика розрізу за матеріалами ГДС.

 

Тектоніка

Особливості тектонічної будови регіону, до якого приурочено родовище, зв’язок його з геоструктур ним елементом земної кори, в межах якого знаходиться район робіт. Розміри підняття, елементи залягання, ступінь і характер порушення тектонічними розривами.

 

Нафтогазоносність

Короткі відомості про нафтогазоносність всього розрізу: перелік продуктивних пластів (горизонтів) та покладів нафти і газу, які мають промислове значення, а також пластів з передбаченою продуктивністю; передбачення про їх продуктивність обґрунтовуються (дані дослідження одиничних свердловин, нафтогазопроявлення при бурінні, за матеріалами промислово-геофізичних досліджень і лабораторного вивчення керну).

Характеристика об’єкту підрахунку: тип покладу, його розміри, обґрунтування прийнятих контактів і контурів.

Методика і результати випробування свердловин: умови розкриття пласта і виклик припливу, продуктивність свердловин, пластові і вибійні тиски, депресії, газові фактори ,вміст конденсату тощо.Відомості про результати випробування і дослідження свердловин приводяться в таблиці:

 

Таблиця 1 – Результати випробування і дослідження свердловин

Пласт (горизонти) № свердловини Інтервал випробування (глибина, абсол. відмітка, м) Спосіб розкриття пласта Діаметр штуцера (мм), спосіб виклику припливу Тиск, приведений до середини інтервалу випробування, МПА Депресія, МПа Дебіт нафти, т/доб Вміст газу, м3 Дебіт газу, тис. м3/доб Дебіт конденсату, т/доб Дебіт води, м3/доб
пл. виб.
                         

 

Гідрогеологічна характеристика

Опис водоносних горизонтів, їх літологічний склад, гідростатичні напори вод. Фізико-хімічна характеристика пластових і проміжних вод на основі проведених аналізів. Режим продуктивних горизонтів і його обґрунтування.

Фізико-літологічна характеристика колекторів продуктивного горизонту

Проводиться детальна літологічна характеристика об’єкту підрахунку: речовинний і гранулометричний склад, поширення глинистого матеріалу в пласті, тип і склад цементу. Висвітлення керном продуктивних відкладів.

Колекторські властивості: пористість, тріщинуватість, проникність, виявлені закономірності зміни їх по площі і розрізу (методика обґрунтування нижньої межі (кондиційності) пористості і проникності порід).

Промислово-геофізичні дослідження, що застосовуються для вивчення фізичних параметрів порід-колекторів.

 

Фізико-хімічна характеристика нафти і газу

Приводяться повні аналізи нафти і газу. Дати якісну характеристику нафти, газу та конденсату в поверхневих і пластових умовах.

 

Спеціальна частина

Підрахунок запасів нафти (газу)

Обґрунтування методу підрахунку запасів нафти (газу)

Існуючі в даний час методи підрахунку запасів нафти (газу), коротка характеристика кожного методу. Умови, які дозволяють використовувати той чи інший метод підрахунку.

Геологічні умови і ступінь вивченості покладу, по якому
проводиться підрахунок запасів.

Найбільш раціональний метод підрахунку для умов покладу і його переваги над іншими.

Формула підрахунку, розшифрувати формулу.

 

Класифікація підрахованих запасів нафти (газу) за промисловим значенням та ступенем техніко-економічного і геологічного вивчення

Вказати до якої групи відносяться поклади за складністю геологічної будови.

За складністю геологічної будови, фазового стану вуглеводнів, умовами залягання і мінливістю властивостей продуктивних пластів виділяють об’єкти (поклади):

· простої геологічної будови;

· складної будови;

· дуже складної будови.

Вказати розподіл запасів та ресурсів за ступенем їх техніко-економічного вивчення.

Розподіл запасів і ресурсів на групи проводиться за показниками геологічної оцінки (ГЕО) результатів геологічного та техніко-економічного вивчення перспективних ділянок надр або родовищ. Родовища характеризуються за трьома рівнями геолого-економічних оцінок, які різняться за своєю детальністю:

· початкова геолого-економічна оцінка (ГЕО-3);

· попередня геолого-економічна оцінка (ГЕО-2);

· детальна геолого-економічна оцінка (ГЕО-1).

Таким чином, за ступенем техніко-економічного вивчення запаси та ресурси вуглеводнів поділяються на три групи:

· до першої групи належать запаси - проведена ГЕО-1

· до другої групи належать запаси - виконана ГЕО-2

· до третьої групи належать ресурси - проведена ГЕО-3

Вказати розподіл запасів та ресурсів нафти і газу за промисловим значенням.

За промисловим значення запаси нафти, газу і конденсату поділяються на групи:

· балансові (нормально-економічні) запаси;

· умовно балансові (обмежено економічні) запаси;

· позабалансові (потенційно економічні) запаси;

· з невизначеним промисловим значенням (можливо економічні) запаси.

Вказати розподіл запасів та ресурсів за ступенем геологічного вивчення.

За ступенем геологічної вивченості запаси поділяються
на дві групи:

· розвідані запаси, які включають категорії А; В; С1 (балансові достовірні 111 – А, В, балансові вірогідні 121 – С1);

· попередньо розвідані, які включають категорію С2 (попередньо розвідані вірогідні 122 – С2)

За ступенем геологічного вивчення ресурси нафти і газу
поділяються на дві групи:

· перспективні ресурси, які включають категорію Сз (перспективні невизначені 333 – С3);

· прогнозні ресурси, які включають категорію Д1 і Д2 (прогнозні невизначені 334 – Д)

Підсумовуючи цей підрозділ потрібно вказати, до якого класу відносяться запаси, що ідентифікуються за допомогою міжнародного трипорядкового цифрового коду:

· 111 (А, Б), 121 (С1) – ГЕО-1;

· 122 (С2) – ГЕО-2;

· 211, 221, 222;

· 331, 332, 333 (С3) , 334 (Д) – ГЕО-3.

Описуючи питання цього підрозділу потрібно звернути увагу на наступні моменти:

Геологічні умови і ступінь вивченості об’єкту підрахунку:

1. Чим підтверджена нафтоносність (газоносність):

а) свердловини, що знаходяться в експлуатації;

б) свердловини, що підтверджують продуктивність по даних промислово-геофізичних досліджень і керну;

в) свердловини, що дали промислові припливи при ви­пробуванні пласта випробувачами.

2. Форма і розміри покладу. Обґрунтування положення контактів і контурів, ступінь їх вивченості.

3. Ступінь вивченості колекторських властивостей, нафтогазонасиченості і ефективної насиченої товщини. Вивченість зміни цих параметрів по площі.

4. Ступінь вивченості параметрів покладу, їх зміна по площі.

5. Відомості про умови розробки покладу: режим роботи покладу, продуктивність свердловин, проникність і т.д.

6. Категорії запасів, виходячи зі ступеню вивченості даного покладу, їх межі.

 

Обґрунтування підрахункових параметрів

А. Для нафти


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.