Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Перелік графічної частини курсового проекту

1. Структурна карта по покрівлі продуктивного горизонту з підрахунковим планом

2. Сейсмо-геологічний профіль

3. Карта ефективних газонасичених товщин

 

Основні надписи для графічних додатків

Основний надпис для креслення і схем повинен відповідати формі 1 ГОСТ 2.104 (див. додаток III, рисунок 1,2).

 

 

Вказівки до захисту курсового проекту та критерії оцінювання

Захист курсового проекту включає в себе доповідь та відповіді на запитання керівника проекту та члена комісії.

На доповідь студенту надається до 10 хвилин, тому потрібно вміло використати цей час, щоб викласти основне, не витрачаючи час на другорядне.

Рекомендується завчасно при допомозі керівника проекту підготувати текст або тези доповіді. У ході захисту читати текст не потрібно, найкраще розповідати про зміст виконаної роботи своїми словами. Виступ без плану роботи не бажаний, тому що можуть бути пропущені важливі частини проекту.

У ході доповіді потрібно використовувати всі підготовлені і подані на захист демонстраційні матеріали.

При викладенні змісту проекту особливу увагу потрібно акцентувати на спеціальній його частині.

Після доповіді студенту ставлять запитання члени комісії. Відповіді на запитання потрібно давати коротко, по суті. Якщо запитання не зрозуміле, то його можна уточнити перед відповіддю.

Комісія виставляє загальну оцінку у відповідності до якості виконання проекту та відповідей на поставлені запитання.

Результати оцінювання за 4-бальною системою:

- при оцінці «2» студент володіє навчальним матеріалом на елементарному рівні засвоєння або на рівні окремих фрагментів, що становлять незначну частину навчального матеріалу. Викладає матеріал уривчастими реченнями або окремими словами;- при оцінці «3» студент володіє матеріалом на початковому або вищому за початковий рівні. Здатний логічно викладати матеріал при доповіді, виявляє знання і розуміння основних положень нафтопромислової геології;

- при оцінці «4» студент здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій, аргументувати хід виконання роботи, здатний самостійно виправити допущені помилки;

- при оцінці «5» студент виявляє творчі здібності, самостійно знаходить джерела інформації і використовує отримані відомості при роботі над курсовим проектом. Показує відмінні знання предмета.

Додатки

Додаток I – Форма титульного аркуша пояснювальної записки

Додаток II – Завдання до курсового проекту

Додаток III – Основні надписи для змісту пояснювальної записки

Додаток IV – Зразок штампа при оформленні графічних додатків

Додаток V – Геохронологічна таблиця

Додаток VI – Умовні позначення для сейсмо-геологічних профілів

Додаток VII – Рекомендовані теми до курсового проектування


Додаток I (1)

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум

 

 

 

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ДО КУРСОВОГО ПРОЕКТУ

з предмета «Нафтогазопромислова геологія»:

 

на тему:

 

 

Студента третього курсу групи ГР-ІV-А

напряму підготовки

040103 «Геологія»

спеціальності

5.04010304 "Розвідування нафтових та газових родовищ"

(прізвище та ініціали)

 

Керівник: Продайко Г.А.

 

Полтава – 20__


Додаток I (2)

Міністерство освіти і науки України

Полтавський національний технічний університет

імені Юрія Кондратюка

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум

 

КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

з предмета «Нафтогазопромислова геологія»

 

на тему:_______________________________________

_______________________________________

_______________________________________

 

 

Студента третього курсу групи ГР-ІV-А

напряму підготовки

040103 «Геологія»

спеціальності

5.04010304 "Розвідування нафтових та газових родовищ"

(прізвище та ініціали)

 

Керівник: Продайко Г.А.

 

Національна шкала ___________________

 

Члени комісії:

О.О. Тацій

Г.А. Продайко

 

 

Полтава – 20__


Додаток ІІ (1)

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

 

Циклова комісія геологічних дисциплін

Спеціальність «Розвідування нафтових та газових родовищ»

Дисципліна «Нафтогазопромислова геологія»

Курс ІІІ Група ГР-ІV-А Семестр VI

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

Студенту

1. Тема проекту

__________________________________________________________________

2. Термін подання студентом закінченого проекту «___»20__ року

3. Вихідні дані до проекту

Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

ВСТУП

ГЕОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1. Географо-економічні умови

2. Геолого-геофізична вивченість

3. Геологічна будова

3.1 Стратиграфія та літологія

3.2 Тектоніка

3.3 Нафтогазоносність

3.4 Гідрогеологічна характеристика

3.5 Фізико-літологічна характеристика колекторів продуктивного горизонту

3.6 Фізико-хімічна характеристика нафт

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

4. Підрахунок запасів

4.1. Обґрунтування методу підрахунку запасів нафти

4.2. Класифікація підрахункових запасів газу за промисловим значенням та ступенем техніко-економічного і геологічного вивчення

4.3. Обґрунтування підрахункових параметрів

4.3.1. Обґрунтування площі нафтоносності

4.3.2. Обґрунтування нафтонасиченої товщини

4.3.3. Обґрунтування коефіцієнту пористості

4.3.4. Обґрунтування коефіцієнту нафтонасичення

4.3.5. Обґрунтування густини нафти

4.3.6. Обґрунтування перерахункового коефіцієнта

4.3.7. Обґрунтування коефіцієнту нафтовіддачі

4.4. Підрахунок запасів нафти

4.5. Підрахунок запасів розчиненого газу

5. Розрахунок вартості підготовки видобувних запасів

6. Охорона надр і навколишнього середовища

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Графічна частина проекту (з точним зазначенням обов’язкових креслень)

Аркуш 1 Структурна карта по покрівлі продуктивного горизонту з

підрахунковим планом

Аркуш 2 Сейсмо-геологічний профіль

Аркуш 3 Карта ефективних нафтонасичених товщин

 

Дата видачі завдання «»______20__ року

Завдання одержав ________________ / /

Керівник проекту _________________ / /

Відгук про виконання курсового проекту:

Курсовий проект допущений до захисту з оцінкою

 

Керівник / /

(особистий підпис) (розшифровка підпису)


Додаток ІІ (2)

Полтавський нафтовий геологорозвідувальний технікум

Полтавського національного технічного університету

імені Юрія Кондратюка

 

Циклова комісія геологічних дисциплін

Спеціальність «Розвідування нафтових та газових родовищ»

Дисципліна «Нафтогазопромислова геологія»

Курс ІІІ Група ГР-ІV-А Семестр VI

ЗАВДАННЯ

НА КУРСОВИЙ ПРОЕКТ

 

Студенту

1. Тема проекту

__________________________________________________________________

2. Термін подання студентом закінченого проекту «___»20__ року

3. Вихідні дані до проекту

Зміст пояснювальної записки (перелік питань, що їх належить розробити)

ВСТУП

ГЕОЛОГІЧНА ЧАСТИНА

1. Географо-економічні умови

2. Геолого-геофізична вивченість

3. Геологічна будова

3.1. Стратиграфія та літологія

3.2. Тектоніка

3.3. Нафтогазоносність

3.4. Гідрогеологічна характеристика

3.5. Фізико-літологічна характеристика колекторів продуктивного горизонту

3.6. Фізико-хімічна характеристика газу і конденсату

СПЕЦІАЛЬНА ЧАСТИНА

4. Підрахунок запасів

4.1. Обґрунтування методу підрахунку запасів газу

4.2. Класифікація підрахункових запасів газу за промисловим значенням та ступенем техніко-економічного і геологічного вивчення

4.3. Обґрунтування підрахункових параметрів

4.3.1. Обґрунтування площі газоносності

4.3.2. Обґрунтування газонасиченої товщини

4.3.3. Обґрунтування коефіцієнту пористості

4.3.4. Обґрунтування коефіцієнту газонасиченості

4.3.5. Обґрунтування температурної поправки

4.3.6. Обґрунтування початкового і кінцевого пластових тисків

4.3.7. Обґрунтування поправок на відхилення вуглеводневих газів від закону Бойля-Маріотта

4.3.8. Обґрунтування коефіцієнту газовіддачі

4.4. Підрахунок запасів газу

4.5. Підрахунок запасів конденсату

5. Розрахунок вартості підготовки видобувних запасів

6. Охорона надр і навколишнього середовища

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.