Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 3. . Органи і установи виконання покарань. Правове положення засуджених.

Тема 1. Кримінально-виконавча політика України. Поняття і система кримінально-виконавчого права України 12

Тема 2. Органи і установи виконання покарань. Правове положення засуджених. 15

2.3 Тема 3. Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у діяльності органів і установ виконання покарань 16

2.4 Тема 4. Порядок і умови виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства......................................................................................................................... 18

2.5 Тема 5 Здійснення контролю за особами, звільнених від відбування покарання з випробуванням................................................................................................................. 21

Тема 6. Слідчі ізолятори в системі органів і установ держави, які ведуть боротьбу зі злочинністю 23

2.7 Тема 7.Порядок і умови виконання покарання у виді арешту 24

Тема 8. Порядок і умови виконання кримінального покарання у виді обмеження волі. 27

Тема 9. Порядок і умови виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі на певний строк 29

ДОДАТКИ................................................................................................................................... 32

Додаток А – Орієнтовний перелік питань на залік............................................................. 32

 


ПЕРЕДМОВА

 

Вивчення курсу «Кримінально-виконавчого права» є складовою частиною юридичної освіти при підготовці юристів. Разом з кримінальним, кримінально-процесуальним правом і кримінологією кримінально-виконавче право входить в так званий кримінально-правовий комплекс, основною метою якого є формування у студентів знань політики держави в галузі боротьби зі злочинністю.

Завдання навчальної дисципліни - ознайомлення слухачів з поняттям та предметом курсу “Кримінально-виконавчого права”, системою кримінально-виконавчих установ, органів держави, які виконують покарання, вивчення правового регулювання виконання покарань та застосування заходів карно-виховного впливу, ознайомлення з правовим положенням засуджених, які відбувають покарання, режимом встановленим в місцях позбавлення волі, правовим регулюванням праці, виховної роботи та загально-освітнього і професійного навчання осіб, що позбавлені волі; ознайомлення з порядком та умовами виконання інших видів кримінальних покарань, що не пов’язані з позбавленням волі засудженого, а також порядком та підставами звільнення з місць позбавлення волі.Оволодіння загальними положеннями та принципами виконання і відбуття кримінальних покарань, порядку виконання окремих з них (особливо не пов’язаних з позбавленням волі), організації виховної роботи з засудженими є необхідним елементом професійної підготовки працівника правоохоронних органів.

Рішення таких питань як трудовий та побутовий устрій звільнених від покарання, закріплення результатів виправлення цих осіб, організація обліку та контролю за їх поведінкою покладаються на відповідні служби територіальних органів внутрішніх справ і передбачають обов’язкове знання основних положень кримінально-виконавчого права.

Самостійна робота студентів є невід’ємною частиною навчального процесу і розцінюється як серйозне осмислення набутих знань. Основна мета цієї роботи – засвоєння навчального матеріалу, розвиток у студентів юридичного мислення та формування правосвідомості, навичок цілеспрямованої роботи з нормативними актами та літературними джерелами, вміння на їх основі аналізувати та вирішувати проблемні питання і робити власні висновки та обґрунтування як теоретичного, так і практичного характеру.

Самостійна робота за індивідуальними планами має сприяти поглибленню професійних знань, викликати бажання до більш ґрунтовного вивчення конкретної проблематики за програмою курсу.

Вивчення курсу закінчується складанням підсумкового іспиту.

 

 

1 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПРОГРАМИ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧЕ ПРАВО»

1.1 Тематичний план навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право»

Змістовний модуль 1. Система кримінально виконавчого права України

Тема 1. Кримінально-виконавча політика України. Поняття і система кримінально-виконавчого права України.

Політика держави у сфері виконання кримінальних покарань.

Поняття і суть кримінально-виконавчої політики в Україні.

Кримінально-виконавче право як самостійна галузь права; поняття кримінально-виконавчого права, його предмет, функції та основні завдання у світі положень Конституції України. Реформа кримінально-виконавчої системи. Напрямки сучасного розвитку галузі права. Взаємодія з іншими юридичними науками.

Принципи та зміст кримінально-виконавчого права. Загально-правові принципи кримінально-виконавчого права: законності, демократизму, гуманізму.

Міжгалузеві принципи кримінально-виконавчого права: соціологічної справедливості; невідворотності виконання покарання.

Галузеві принципи кримінально-виконавчого права: рівність засуджених перед законом; підпорядкування правового регулювання завданню виправлення засуджених; диференціації та індивідуалізації виконання покарання; поєднання покарання з заходами виправного впливу; участь громадськості у виконанні покарання, виправлення засуджених.

Поняття науки кримінально-виконавчого права: її предмет, методи, функції. Види покарання, виконання покарання, особистість засуджених, які відбувають покарання, як об’єкти дослідження науки кримінально-виконавчого права.

Система курсу кримінально-виконавчого права.

Поняття і зміст норм кримінально-виконавчого права. Функції та особливості цих норм. Джерела кримінально-виконавчого права.

Кримінально-виконавчі правовідносини та їх структура. Основні елементи кримінально-виконавчих правовідносин: суб’єкти, учасники, об’єкти, зміст. Юридичний факт, що обумовлює виникнення кримінально-виконавчих правовідносин.

 

Тема 2. Історія виникнення, становлення та розвитку кримінально-виконавчого законодавства України.

Історія розвитку думки про мету покарання в роботах Ч. Беккаріа, Д.Говарда, І.Канта.

Історія розвитку пенітенціарної системи. Наказ імператриці Катерини ІІ даний комісії про складання проекту нового Уложення (1767 р.) (гл.VIII “Про покарання”). Трактат Бентама “Паноптика” (1786 р.) – про раціональне влаштування тюрем на засадах одиночного ув’язнення і центрального нагляду.

Виникнення і становлення виправно-трудового права (1917-1924 р.р.).

Виправно-трудове право в період дії виправно-трудових кодексів союзних республік (1925-1934 р.р.).

Виправно-трудове законодавство в період розвитку виправних таборів (1935-1953 р.р.).

Відновлення виправно-трудового права на підставі заходів по усуненню соціалістичної законності в діяльності ВТУ (1954-1960 р.р.).

Період підготовки кодифікації виправно-трудового законодавства (1961-1969 р.р.).

Кодифікація і подальше удосконалення виправно-трудового законодавства після 1969 р. до розпаду СРСР та заснування суверенної Української держави.

Подальший розвиток кримінально-виконавчого законодавства України.

Тема 3. . Органи і установи виконання покарань. Правове положення засуджених.

Види органів і установ виконання покарань. Державна виконавча служба Міністерства юстиції України, органи управління кримінально-виконавчої системи, кримінально-виконавчі інспекції.

Державний департамент України з питань виконання покарань і територіальні органи - управління (відділи) Державного департаменту України з питань виконання покарань в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Київській області.

Арештні дома, гауптвахти, дисциплінарні батальйони, кримінально-виконавчі установи, спеціальні виховні установи (далі - виховні колонії). Військові частини, гауптвахти.

Кримінально-виконавчі установи відкритого типу (виправні центри) і кримінально-виконавчі установи закритого типу (виправні колонії). Виправні колонії мінімального рівня безпеки, середнього рівня безпеки, максимального рівня безпеки.

Поняття правового положення засуджених і його закріплення в діючому кримінально-виконавчому законодавстві України.

Загальна характеристика та зміст правового статусу засуджених.

Загальні та спеціальні права, законні інтереси та обов’язки засуджених до позбавлення волі та довічного ув’язнення. Дисциплінарна, матеріальна та кримінальна відповідальність цих осіб.

Правове положення осіб, що утримуються під вартою.

Правове положення засуджених до тримання в дисциплінарному батальйоні.

Правове положення засуджених до виправних робіт.

Правове положення засуджених до інших видів кримінальних покарань, не пов’язаних з позбавлення волі.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.