Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 10 Порядок і умови виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

Роздільне тримання засуджених до позбавлення волі у виправних і виховних колоніях. Права і обов'язки засуджених до позбавлення волі. Відбування засудженими всього строку покарання в одній виправній чи виховній колонії. Виправні колонії мінімального рівня безпеки. Категорії осіб, засуджених до позбавлення волі, що відбувають кримінальні покарання у колоніях даного виду. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях мінімального рівня безпеки.

Виправні колонії середнього рівня безпеки. Категорії осіб, засуджених до позбавлення волі, що відбувають кримінальні покарання у колоніях даного виду. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях середнього рівня безпеки. Виправні колонії максимального рівня безпеки. Категорії осіб, засуджених до позбавлення волі, що відбувають кримінальні покарання у колоніях даного виду. Правовий статус осіб, засуджених до позбавлення волі, які відбувають покарання у виправних колоніях максимального рівня безпеки. Структурні дільниці виправних і виховних колоній. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці карантину, діагностики і розподілу. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці ресоціалізації. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці посиленого контролю. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної адаптації. Правові підстави та порядок тримання засуджених до позбавлення волі в дільниці соціальної реабілітації. Особливості зміни умов тримання осіб, засуджених до позбавлення волі.Структура навчальної дисципліни

Таблиця 1.1 – Розподіл обсягу годин дисципліни за темами і формами вивчення.

 

№пп Найменування розділів і тем Лекції Семінар Самостійн.
Змістовий модуль 1. Система кримінально виконавчого права України
Кримінально-виконавча політика України. Поняття і система кримінально-виконавчого права України.
Історія виникнення, становлення та розвитку кримінально-виконавчого законодавства України.    
Органи і установи виконання покарань. Правове положення засуджених
  Разом за змістовим модулем 1
Змістовий модуль 2. Порядок виконання покарань не пов’язаних з позбавленням волі. Контроль.
Нагляд та контроль за виконанням кримінальних покарань. Участь громадськості у діяльності органів і установ виконання покарань.
Порядок і умови виконання кримінальних покарань, не пов’язаних з ізоляцією від суспільства
Здійснення контролю за особами, звільненими від відбування покарання з випробуванням
Слідчі ізолятори в системі органів і установ держави, які ведуть боротьбу зі злочинністю
  Разом за змістовим модулем 2
Змістовий модуль 3. Порядок виконання покарань пов’язаних з позбавленням волі.
Порядок і умови виконання кримінального покарання у виді арешту
Порядок і умови виконання кримінального покарання у виді обмеження волі.
Порядок і умови виконання кримінального покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
  Разом за змістовим модудем 3
  Усього годин за дисципліну:

 

Методи поточного та підсумкового атестаційного контролю з навчальної дисципліни «Кримінально-виконавче право»

 

Для визначення рівня засвоєння студентами навчального матеріалу використовуються такі методи оцінювання знань:

- поточне тестування після вивчення кожної теми;

- поточне тестування після вивчення кожного змістового модуля;

- оцінка за самостійну роботу;

- іспит.

Поточний контроль проводиться шляхом спілкування із студентами під час лекцій, практичних занять та консультацій.

Бали, які набрані студентом під час поточного контролю, дораховуються до модульних оцінок.

Підсумковий контроль включає модульний та семестровий контроль. Модульний контроль проводиться у вигляді усної відповіді на теоретичне питання.

Семестровий контроль за результатами вивчення дисципліни проводиться в останній атестаційний тиждень семестру (сесію) шляхом зваженого додавання результатів модульного контролю та постановки підсумкової оцінки до екзаменаційної відомості.

Екзаменаційні білети знаходяться в пакеті документів на дисципліну.

 

Робота на семінарському занятті

Усне опитування - включає в себе опитування за будь-яким питанням, винесеним на семінарське заняття (за вибором викладача), відповідь на питання інших студентів, запитання студентів до інших студентів, відповідей інших студентів, відповідь на питання для повторення (з тем, що було вивчено раніше), відповіді на контрольні питання з теми семінарського заняття.

Оцінюючи відповідь, викладач керується такими критеріями, як: правильність відповідей на питання,повнота і конкретність відповіді, ступінь використання наукових і нормативних джерел, уміння пов’язати теорію з практикою, логіка і аргументованість викладу думок, культура мови.

 

Вирішення практичних ситуаційних завдань проводиться письмово на кожному занятті з тієї чи іншої теми. Викладач викликає декілька студентів та пропонує їм для вирішення задачі, які студент повинен вирішити самостійно в письмовому вигляді з необхідною аргументацією та посиланням на законодавство Для цього необхідно всебічно вивчити викладену в задачі ситуацію, дати їй правову оцінку і на підставі відповідних нормативних актів, грамотного тлумачення правових норм, що підлягають застосуванню, сформулювати правильне і обґрунтоване рішення.

Оцінюючи вирішення задачі, викладач керується такими критеріями: повнота та послідовність відповіді, правильність нормативного та наукового обґрунтування.

Індивідуальна робота студента

Індивідуальна робота полягає у написанні реферату та здійсненні реферування літератури. Реферат готується з обов’язковим розглядом дискусійного питання з викладенням власної точки зору на дану проблему. Теми робіт, запропоновані у методичних вказівках для самостійної роботи, студенти обирають самостійно.

Реферування наукової літератури полягає у тому, що викладачем пропонується студентам наукова література (книга, її розділи, декілька книжок, наукові статті тощо) і студенти самостійно їх опрацьовують і представляють короткий звіт у вигляді невеликого реферату (2-3 стор.) про свої враження від прочитаного.

 

2. ТЕМАТИЧНІ ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема 1. Кримінально-виконавча політика України. Поняття і система кримінально-виконавчого права України.

 

План заняття

 

1. Кримінально-виконавча політика.

2. Предмет кримінально-виконавчого права.

3. Поняття, зміст, форми і задачі кримінально-виконавчого законодавства

4. Поняття і зміст норм кримінально-виконавчого права.

Завдання для самостійної роботи

1. Метод кримінально-виконавчого права.

2. Місце кримінально-виконавчого права в системі права.

3. Поняття кримінально-виконавчих правовідносин.

4. Структура норм кримінально – виконавчого права.

5. Джерела і система кримінально-виконавчого законодавства.

Завдання для індивідуальної роботи

Теми реферату:

1. Співвідношення кримінально – виконавчого права з іншими галузями права.

2. Джерела кримінально – виконавчого законодавства.

3. Чинники кримінально-виконавчої політики.

4. Задачі кримінально-виконавчого права.

5. Цілі і задачі кримінально-виконавчого законодавства.

6. Дія норм кримінально-виконавчого права в просторі і в часі.

 

Практичні завдання

1. Визначте комплексні інститути кримінального та кримінально-виконавчого права України.

2. Визначте завдання міжнародного співробітництва у галузі виконання покарань.

3. Вирішіть завдання: Нормами якої галузі права регулюються такі правовідносини:

- Направлення судом копії обвинувального вироку, що набрав законної сили, яким особу засуджено до покарання у виді громадських робіт, разом із розпорядженням про виконання вироку, до кримінально-виконавчої інспекції за місцем проживання засудженого.

- Порядок розгляду судом за місцем відбування засудженим покарання питання про умовно-дострокове звільнення засудженого від відбування покарання.

- Виконання Державною виконавчою службою покарання у виді конфіскації майна.

- Регулювання тривалості робочого часу, охорони праці засуджених до покарання у виді позбавлення волі.

- Проведення санітарно-протиепідемічної роботи у виправних колоніях.

- Організація і проведення соціально-виховної роботи з засудженими до покарання у виді позбавлення волі на певний строк.

- Порядок просування по службі осіб начальницького складу Державної кримінально-виконавчої служби України.

- Порядок примусового виконання покарання у виді конфіскації майна в процесі виконавчого провадження.

Література до теми:

1. Калюжний Р.А., Сергєєв І.С. Актуальні засади побудови пенітенціарної доктрини та пенітенціарної політики // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / Редкол.: Г.О. Радов (гол. ред.) та ін. – К.: КІВС, “Видавництво СФЕРА”, 1999. – №4. – С. 6–10.

2. Калюжний Р.А., Шкарупа В.К., Горобець Г.Т. Пенітенціарна політика (історико-правовий огляд виникнення і розвитку) // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ (Проблеми пенітенціарної теорії і практики). – К.: РВВ КІВС при УАВС, 1996. – С. 55.

3. Ковітіді О.Ф. Про вдосконалення кримінальної політики та законодавства кримінального профілю // Вісник Одеського інституту внутрішніх справ, 1999. – № 2. – С. 28.

4. Радов Г.О. Пенітенціарна ідея. Думки на тему. – К.: МП “Леся”, 1997. – 286 с.

5. Радов Г.О. Першочергові проблеми пенітенціарної політики України на сучасному етапі // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ (Проблеми пенітенціарної теорії і практики). – К.: РВВ КІВС при УАВС, 1996. – С. 12.

6. Радов Г.О. Роль та місце пенітенціарної системи в структурі державного управління України // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ (Проблеми пенітенціарної теорії і практики). – К.: РВВ КІВС при УАВС, 1997. – С. 5.

7. Романенко О.В. До питання участі громадянського суспільства в формуванні пенітенціарної політики в Україні // Проблеми пенітенціарної теорії і практики: Щорічний бюлетень Київського інституту внутрішніх справ / Редкол.: Г.О. Радов (гол. ред.) та ін. – К.: КІВС, “Видавництво СФЕРА”, 1999. – №4. – С. 11-14.

8. Романенко О.В. Сутність пенітенціарної функції демократичної правової держави // Бюлетень Київського інституту внутрішніх справ (Проблеми пенітенціарної теорії і практики). – К.: РВВ КІВС при УАВС, 1997. – С. 53.

9. Трубніков В.М. Кримінально-виконавче право в системі права України // Правова система України: теорія і практика. – К.: Ін-т держави і права, 1993. – С. 450-452.

10. Науково-практичний коментар до Кримінально-виконавчого кодексу України / І.Г.Богатирьов, О.М.Джужа, О.І.Богатирьова, Є.М.Бодюл та інші.; За заг. ред.. докт. Юрид. наук, проф.. І.Г.Богатирьова. – К.: Атіка, 2014. – 344 с.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.