Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 6. Слідчі ізолятори в системі органів і установ держави, які ведуть боротьбу зі злочинністю

 

План заняття

1. Місце та роль слідчих ізоляторів в Кримінально – виконавчій системі України.

2. Завдання та функції слідчих ізоляторів.

3. Категорії осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах.

4. Правове положення осіб, засуджених до позбавлення волі, які залишені в слідчому ізоляторі для роботи з господарського обслуговування.

Завдання для самостійної роботи

1. Слідчі ізолятори в системі установ і органів виконання покарань.

2. Режим у слідчих ізоляторах.

3. Правовий статус осіб, які тримаються у слідчих ізоляторах.

 

Завдання для індивідуальної роботи

Теми реферату:

1. Історія виникнення та розвитку слідчих ізоляторів.

2. Структура слідчого ізолятору.

3. Особливий режим у слідчих ізоляторах.

4. Взаємодія СІЗО з органами внутрішніх справ.

 

Практичні питання

Вирішить задачі

1. Гуміленко, умовно-достроково звільнений від відбування покарання, звернувся до органів внутрішніх справ з проханням виготовити йому закордонний паспорт для виїзду у Грецію, з тим, щоб побачитися з тяжко хворим сином напередодні складної операції. Начальник відділу паспортної і міграційної служби відмовив Гуміленку у виготовленні закордонного паспорту, пояснивши, що на час умовно-дострокового звільнення відносно нього встановлюється іспитовий строк, і тому він не може залишити межі України. Чи правомірні дії начальника паспортної та міграційної служби?

2. Засуджений Пархоменко, який відбував покарання у колонії максимального рівня безпеки, звернувся до начальника колонії з проханням перевести його в безпечне місце, тому що він неодноразово отримував анонімні письмові записки з погрозою вбивства за те, що ним не повернуто картярського боргу. Яке рішення по забезпеченню права засудженого на особисту безпеку повинен прийняти начальник колонії?3. На будівельному комбінаті, де працювали окремі категорії засуджених, виникла пожежа, збитки від якої склали 133,5 тис. грн. З’ясувалося, що пожежа сталася тому, що засуджені Коваленко і Волосний, які виконували окремі види робіт на комбінаті, палили в цеху, а недопалки викинули у сміття, де знаходилися дерев’яні стружки. У зв’язку з цим начальник колонії видав наказ про перерахування з особових рахунків засуджених Коваленка і Волосного грошових коштів будівельному комбінату для відшкодування збитків. Чи правомірні дії начальника колонії?

Література до теми:

1. Закон України Про попереднє ув’язнення // Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 35, ст.360

2. Наказ Державного департаменту України з питань виконання покарань та Міністерства Охорони здоров`я України №3/6 “Про затвердження нормативно-правових актів з питань медико-санітарного забезпечення осіб, які утримуються в слідчих ізоляторах та виправно-трудових установах Державного департаменту України з питань виконання покарань” від 18 січня 2000 року.

3. Права людини і професійні стандарти для працівників міліції та пенітенціарних установ в документах міжнародних організацій. Українсько – Американське бюро захисту прав людини, Амстердам – Київ – 1996.

4. Кримінально-виконавче право України: Навчально-методичний посібник / За заг.ред. С.О.Стефанова – Одеса: «Юридична література», 2004.

5. Кримінально-виконавче право України: Підручник / За ред. проф. А.Х. Степанюка – Харків: «Право», 2005.

6. Кримінально-виконавчий кодекс України: Науково – практичний коментар/ За заг.ред. д.ю.н., проф.. А.Х. Степанюка – Харьків: «Одісей», 2005.

7. Нормативно – правове забезпечення запобігання окремим видам злочинів та профілактики негативних соціальних явищ, пов’язаних зі злочинністю. Збірник законодавчих та нормативних актів / Уклад.: Джужа О.М., Василевич В.В., Ковальченко Т.Л., Куц І.Г. – К.:Атака, 2005 – 336.

Тема 7. Порядок і умови виконання кримінальних покарань у виді арешту

 

План заняття

1. Загальна характеристика виконання покарання у виді арешту.

2. Порядок і умови виконання покарання у виді арешту.

3. Правовий статус осіб, засуджених до кримінального покарання у виді арешту.

Завдання для самостійної роботи

1. Характеристика кримінального покарання у виді арешту;

2. Особливості застосування даного виду покарання;

3. Правові підстави виконання арешту;

4. Арештні доми та їх обладнання;

5. Порядок виконання та відбування арешту;

Завдання для індивідуальної роботи

Теми реферату:

1. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту.

2. Особливості відбування арешту в сучасних умовах .

3. Залучення осіб, засуджених до арешту, до праці.

4. Заходи заохочення та стягнення, що застосовуються до осіб, засуджених до арешту.

Практичні питання

Вирішить задачі

1.Засуджений до покарання у виді арешту Хоменко звернувся до адміністрації арештного дому за місцем засудження з проханням направити його для відбування покарання до іншого арештного дому, який знаходиться в районі проживання засудженого, оскільки в цьому регіоні для його здоров’я більш сприятливий клімат. Яке рішення в цьому випадку має прийняти начальник арештного дому?

2.Засуджений до покарання у виді арешту Стичкін звернувся до адміністрації арештного дому з клопотанням про надання йому можливості короткочасного виїзду за межі арештного дому у зв’язку з винятковою обставиною – смертю матері. Яке рішення в цьому випадку має прийняти начальник арештного дому?

3. Під час перевірки дотримання законності в арештному домі прокурором встановлено, що в одній із камер, де утримувалися неповнолітні засуджені, також були поміщені обвинувачені Киреєв та Сидорчук, яким виповнилося 20 та 23 роки. Крім цього, у результаті перевірки з’ясовано, що ще одному мешканцю цієї ж камери Потапенку тиждень тому виповнилося 18 років. Начальник арештного дому пояснив, що за законом, як виняток, допускається в камері з неповнолітніми утримувати дорослих засуджених. Яке рішення повинен прийняти прокурор у даному випадку ?

4.Засуджений до покарання у виді арешту Данилов відмовився виконувати роботи з ремонту будівлі арештного дому, мотивуючи це відсутністю у нього необхідної професійної підготовки та релігійними переконаннями. Унаслідок цього до засудженого застосовано стягнення у виді поміщення у карцер строком на десять діб. Чи правомірно в цьому випадку на засудженого накладено стягнення? Які посадові особи мають право накладати стягнення на засуджених до покарання у виді арешту

Література до теми:

1. Шинкарьов Ю.В. Обумовленість введення арешту до сучасної системи покарань України // Державне будівництво та місцеве самоврядування. Зб. на­ук. праць. – Х.: АПНУ вид-во «Право», 2004. – Вип. 7. – С. 203–208.

5. Шинкарьов Ю.В. Короткострокове позбавлення волі як історичний етап становлення арешту у системі покарань України // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди.Сер. Право. – Харків, 2004. – Вип. 4. – С. 131–137.

6. Шинкарьов Ю.В. Арешт як вид кримінального по­карання за часів царату // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г. С. Сковороди.Сер. Право. – Харків, 2005. – Вип. 5. – С. 125–132.

7. Шинкарьов Ю.В. Щодо класифікації покарань у кримінально-виконавчому кодексі України // Вісник національного ун-ту внутрішніх справ. – Харків, 2005. – Вип. 30. – С. 116–121.

8. Шинкарьов Ю.В. Відповідність введення кримінального покарання у виді арешту до національного законодавства тенденціям розвитку системи кримінальних покарань у світі // «Актуальні проблеми політики». Зб. наук. праць. – Одеса: Фенікс, 2006. – Вип. 28. – С. 460–462.

9. Шинкарьов Ю.В. Поняття арешту як виду кримінального покарання // Зб. наук. праць Харківського національного пед. ун-ту імені Г.С. Сковороди.Сер. Право. – Харків, 2005. – Вип. 6. – С. 113–120.

10. Шинкарьов Ю.В. Окремі особливості притягнення до праці засуджених до арешту // Вісник Харківського національного ун-ту імені В.Н. Каразіна. – «Громадянське суспільство». – 2006. – № 735. – С. 96–99.

11. Шинкарьов Ю.В. Щодо соціальної обумовленості становлення покарання у виді арешту // Методологія наукового дослідження у галузі права: проблеми та перспективи розвитку: Зб. наук. праць. – Х.: Вид-во національного ун-ту внутр. справ, 2004. – С. 67–69.

12. Шинкарьов Ю.В. Особливості призначення покарання у виді арешту // Другі юридичні читання. Зб. матеріалів Всеукр. наук. конф. Національний пед. ун-т імені М.П. Драгоманова. Ін-т держави і права імені В.М. Корецького. Київськ. ун-т права, громадська організація «Феміда». – Київ. – 18 травня 2005. – С. 288–290.

13. Шинкарьов Ю.В. Особливості призначення кримінального покарання у виді арешту неповнолітніх в Україні // Девіантна поведінка неповнолітніх: проблеми, пошуки, рішення: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Х.: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2006. – С. 224–228.

14. Шинкарьов Ю.В. Щодо поняття «суворість» кримінального покарання // Актуальні питання реформування правової системи України: Зб. наук. ст. за матеріалами ІІІ міжнар. наук.-практ. конф., м. Луцьк, 2–3 черв. 2006 р.: У 2-х т. / Уклад. Т.Д. Климчик, І.М. Якушев. – Луцьк: РВВ «Вежа» Волин. держ. ун-ту імені Лесі Українки, 2006. – Т. 2. – С. 255–257.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.