Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Основний зміст та оцінка робіт

ХерсонськА державнА морськА АКАДЕМІЯ

КАФЕДРА ЕКСПЛУАТАЦІЇ СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК ТА ЗАГАЛЬНОІНЖЕНЕРНОЇ ПІДГОТОВКИ

 

Шифр №__________________

Реєстр. №_________________

Методичні рекомендації

Для проведення практичних занять

З дисципліни Технічне використання суднових технічних засобів і безпечне несення вахти

Факультет суднової енергетики

Освітньо-кваліфікаційний

рівень бакалавр

Галузь знань 0701 «Транспорт і транспортна інфраструктура»

Напрям підготовки 6.070104 « Морський та річковий транспорт»

Професійне спрямування «Експлуатація суднових енергетичних установок»

Курс другий

Четвертий, п’ятий

Форма навчання денна

Заочна

Херсон – 2015


Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Технічне використання суднових технічних засобів і безпечне несення вахти» розробив у відповідності з навчальним планом та галузевим стандартом вищої освіти підготовки бакалавра напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт », за професійним спрямуванням «Експлуатація суднових енергетичних установок» старшій викладач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загально інженерної підготовки Матвєєв В.В.

 

Методичні рекомендації розглянуто та ухвалено на засіданні кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загальноінженерної підготовки

____ ____________________ 20__ р. протокол №______

 

 

Завідувач кафедри експлуатації суднових енергетичних установок та загально інженерної підготовки д.т.н.проф. ________ А.В.Букетов

 

 

Завідувач навчально - методичного відділу ________ В.В.Черненко

 
ЗМІСТ

 

Вступ……………………………………………………………………...
Зміст робіт………………………………………………………………….
Практична робота №1. Види суднових машинних журналів та правіла їх заповнення: engine log book(машинний журнал), oil record book(нафтових операції)…………………………………………………………..      
Практична робота №2. Види суднових машинних журналів та правіла їх заповнення bell book (маневровий журнал), night order book(розпорядження головного механіка)………………………………………    
Практична робота №3. Підготовка головного двигуна до запуску. Запуск, вихід на режим повного ходу……………………………………………  
Практична робота №4. Вихід з режиму ГД до маневрів і повної зупинки…………………………………………………………………………….  
Практична робота №5. Технічне використання суднових технічних засобів: підготовка і ввід до дії, обслуговування у часу роботи, вивід з дії, зупинка, вимоги до ДАУ, ВРШ, підготовка до запуску дизеля, мастильної системи, охолодження, паливної, повітряної, пуск, обслуговування двигунами у часу роботи і стоянці, контроль і регулювання параметрів……..    
Практична робота №6. Технічне використання суднових парових турбоагрегатів: підготовка до праці, пуск; обслуговування у часу праці та без дійства; обслуговування допоміжних парових турбін; обслуговування на режимах відмінних від нормальних;турбінне мастило…………………………  
Практична робота №7. Підготовка головного парового котла до запуску. Запуск. Вихід на режим повного ходу. Вихід з режиму до маневрів і повної зупинки…………………………………………………………………….    
Практична робота №8. Підготовка головної турбінної установки ГТУ до запуску. Запуск. Вихід на режим повного ходу. Вихід з режиму до маневрів і повної зупинки………………………………………………………..    
Практична робота №9. Підготовка палубних механізмів до швартовних операції в нормальних умовах та важких…………………………    
Практична робота №10.Підготовка систем та механізмів до бункеру. Заміри. Заходи безпеки. Записи у журналі………………………………………  
Практична робота №11. Підготовка систем та механізмів до баластних операції. Заміри. Заходи безпеки. Записи у журналі……………….  
Практична робота №12. Підготовка ВДГ допоміжного двигуна до запуску. Запуск. Вихід на режим повного ходу. Включення в суднову електричну мережу. Зупинка…………………………………………………….    
Практична робота №13. Підготовка холодильних машин до праці. Запуск. Входження в навантаження. Вихід з навантаження. Використання в нормальних та важких умовах. Зупинка…………………………………………    
Практична робота №14. Підготовка насосів машин до праці. Запуск. Входження в навантаження. Вихід з навантаження. Використання в нормальних та важких умовах……………………………………………………    
Практична робота №15. Підготовка аварійного двигуна до запуску. Запуск. Вихід на режим повного ходу. Включення в суднову електричну мережу. Зупинка…………………………………………………………………..    
Список використаних джерел…………………………………………...

 


ВСТУП

Значення дисципліни

Дисципліна «Технічне використання суднових технічних засобів і безпечне несення вахти» у професійній підготовці спеціалістів для морського флоту визначається рівнем сучасних вимог, які пред’являються до дисциплін професійного циклу програми підготовки інженерів-судномеханіків. Ця дисципліна дає курсантам необхідні знання про раціональне використання технічних засобів і безпечне несення вахти, для підвищення ефективності експлуатації енергетичної установки судна.

 

Мета дисципліни

Дисципліна вивчається з метою надбання курсантами знань і умінь в сфері про раціональне використання технічних засобів і безпечне несення вахти, для підвищення ефективності експлуатації енергетичної установки судна.

Особливу увагу приділено експлуатації засобів згідно до правил та інструкцій.

Головним завданням даного курсу є підготовка фахівців для експлуатації СЕУ, здібних ставити та вирішувати задачі ефективного їх використання. Курсанти повинні бути знайомими з властивостями пуску, роботи та зупинки технічних засобів, і захисту навколишнього середовища.

 

Зміст знань, які повинен мати курсант в результаті вивчення даної дисципліни:

- основні типи суднових технічних засобів.

- основні вимоги до пуску, експлуатації та зберігання технічних засобів. Вивчення різних типів та призначення;

- основні принципи підбору технічних засобів

- загальні принципи проектування технічних засобів

- вимоги техніки безпеки при експлуатації суднових технічних засобів,

- роботі у машинному відділенні та особистої професійної безпеки;

- порядок несення вахти у машинному відділенні та розуміння команд і

- вміння бути зрозумілим;

- використання аварійного обладнання та дії в аварійній ситуації;

- вимоги до захисту навколишнього середовища.

 

Обсяг знань, які повинен мати курсант в результаті вивчення даної дисципліни:

- використовувати навички роботи з нормативними документами

- державного та міжнародного рівнів в сфері підготовки і дипломування моряків;

- вільно орієнтуватись та здійснювати самостійний інформаційний пошук в зростаючому потоці нових документів;

- самостійно виконувати вимоги технічного використання судових технічних засобів;

- забезпечувати безпечне несення машинної вахти;

- виконувати необхідні команди та дії в аварійних ситуаціях;

- забезпечувати охорону довкілля;

 

Основний зміст та оцінка робіт

Вимоги до оформлення

Практичні роботи виконуються лише після вивчення відповідних розділів дисципліни „ Технічне використання суднових технічних засобів і безпечне несення вахти ”.

Розкриття кожного завдання, яке поставлено у практичній роботі, повинне здійснюватися у лаконічній формі, але у повному обсязі, наведеному у розвинутій формі, відповідно до змісту навчальної програми дисципліни.

Оформлення практичної роботи здійснюється з додержанням вимог „Єдиної системи конструкторської документації на аркушах А4 формату (210х297 мм), з відповідним титульним аркушем, зразки яких додаються. Текст завдання подається українською мовою.

Варіанти та зразки оформлення тексту практичних робіт та висновків додаються з завданнями до кожної роботи.

Перевірка та оцінка роботи

1. Перевірка практичної роботи виконується призначеним для цього викладачем у встановлені учбовими планами строки.

2. До перевірки приймаються акуратно виконані і зброшуровані роботи з повністю оформленими титульними аркушами та всіма завданнями.

3. При перевірці роботи викладачем виставляються відповідні оцінки в національній 5-ти бальній шкалі, які підсумовуються до рейтингової оцінки.

- Оцінка 5 - “відмінно” ставиться за повністю виконані завдання, що поставлені в кожній роботі, з відповідними якісно оформленими відповідями, пояснюючими ескізами та схемами в потрібній кількості, та за вірно зроблені по ним загальні висновки.

- Оцінка 4 - “добре” ставиться при наявності непринципових помилок у відповідях на поставлені в роботі завдання.

- Оцінка 3 - “задовільно” ставиться при неповній відповіді без грубих помилок в роботі.

- Оцінка 2 - “незадовільно” ставиться при неповній відповіді та грубих помилках в роботі.

Курсант, що отримав незадовільну оцінку, після відповідної підготовки повинен повторно виконати невдалу роботу на консультації, або у інший відведений для цього розкладом занять час, у присутності викладача або іншої уповноваженої на це особи з обслуговуючого складу кафедри.

При необґрунтованому пропуску практичного заняття курсантом, робота що не була виконаною, прирівнюється до оціненої незадовільно,

При невиправленій незадовільній оцінці курсант до наступної роботи не допускається. Накопичення невиконаних робіт є підставою для відрахування курсанта з даного навчального закладу.

Всі пропущені курсантом практичні заняття, незалежно від їх причини, повинні бути ним відпрацьовані в установлені розкладом індивідуальних занять строки у присутності викладача, або іншої уповноваженої на це особи.


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Тема:Види суднових машинних журналів та правила їх заповнення: engine logbook(маш журнал), oil record book(нафтових операції)

 

Мета роботи:Ознайомлення з правилами заповнення суднової документації. Придбати навички та вміння застосувати на практиці.

 

Досконально перечислить які параметри суднових засобів записуються у машинний журнал

Записати зразки заповнення журналу нафтових операцій.

Наприклад:

 

Bunkering of Fuel oil

dd-MONTH-yyyy H 26,1 [Name of Port]
    26.2 Start: dd-MONTH-yyyy-hh:mm Stop: dd-MONTH-yyyy-hh:mm
    26.3 xxxx MT of ISO-xxxxx HFO x.x % S bunkered in tanks:
      aaaa MT added to [Tank Name & Designation] now containing bbbb MT
      cccc MT added to [Tank Name & Designation] now containing dddd MT
      signed: (Officer-in-charge, Name & Rank) dd-MONTH-yyyy

 

Bunkering of Bulk Lubricating oil

dd-MONTH-yyyy H 26.1 [Name of Port]
    26.2 Start: dd-MONTH-yyyy-hh:mm Stop: dd-MONTH-yyyy-hh:mm
    26.4 xx MT [Type of Oil] bunkered in tank(s):
      xx MT added to [Tank Name & Designation] now containing xx MT
      signed: (Officer-in-charge, Name & Rank) dd-MONTH-yyyy
Note: Separate entries required for each grade of fuel oils and lubricating oils respectively to ensure transparency. This entry is not required if lubricating oils are delivered onboard in packaged form (55 gallon drum, etc.).

Висновки згідно мети і задач роботи:


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 2

Тема:Види суднових машинних журналів та правіла їх заповнення: bell book(маневровий журнал), night order book(розпорядження головного механіка)

 

Мета роботи:Ознайомлення з правилами заповнення суднової документації. Придбати навички та вміння застосувати на практиці.

 

Досконально перечислить які параметри суднових засобів записуються у маневровий журнал і розпорядження головного механіка.

Записати зразки заповнення маневрового журналу.

 

Наприклад:

 

ASTERN STOP AHEAD
FULL HALF SLOW DSLOW   DSLOW SLOW HALF FULL
                 
                 
                 

 

Висновки згідно мети і задач роботи:


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 3

 

Тема:Підготовка головного двигуна до запуску. Запуск, вихід на режим повного ходу.»

 

Мета роботи:Ознайомлення з правилами запуску, розгону, виходу на режим повного ходу головного двигуна.

 

Досконально перечислить усі етапи запуску, розгону, виходу на режим повного ходу, згідно правил технічної експлуатації ДВЗ.

 

Підготовка дизеля до дії

Після нетривалої перерви в роботі (не більш 48 годин без виробництва ремонтних робіт) необхідно:

1) зробити зовнішній огляд дизеля;

2) підготувати до дії й перевірити справність механізмів і систем, що обслуговують дизель, відповідно до вимог (ПТЕ п. п. 2.3 - 2.8);

3) прокачати й прогріти дизель водою й маслом;

4) перевірити справність засобів автоматизації, у тому числі аварійно - попереджувальної сигналізації й захисту, зовнішнім оглядом, за показниками контрольно - вимірювальних приладів і інших засобів індикації, а також за допомогою пристроїв вбудованого контролю ( при наявності);

5) провернути колінчатий вал (валу поворотним пристроєм, вручну й ін.).

6) Пуск головного дизеля повинен здійснюватися відповідно до вимог заводської інструкції для експлуатації й справжніх Правил.

7) В установках з дизелями, що працюють на генератор, ВРШ, гвинт фіксованого кроку (ВФШ) через роз'єднувальну муфту, необхідно пускати дизель без навантаження.

8) Безпосередньо після пуску дизеля вахтовий механік повинен перевірити показання всіх контрольно - вимірювальних приладів. У першу чергу перевірити й, якщо буде потреба, відрегулювати тиск масла в системі змащення й охолодження, тиск палива після насоса, що підкачує. Переконатися у відсутності ненормальних шумів і стукотів.

При виявленні неполадок у роботі дизеля при пуску вахтовий механік зобов'язано докласти про них вахтовому помічникові капітана й головному (старшому) механікові, одночасно вжити заходів для найшвидшого усунення неполадок або, якщо це необхідно, зупинити дизель.

9) Після пуску дизеля, обладнаного засобами автоматизації, переконатися в правильності їх функціонування по сигнальних лампах виконавчої сигналізації й засобами контролю (місцевого й дистанційного).

Під час роботи дизеля необхідно контролювати наступні параметри:

1) частоту обертання дизеля, турбокомпресорів;

2) тиск у циркуляційній системі змащення дизеля й редуктора, охолодження поршнів, тиск масла до і після фільтрів;

3) температуру циркуляційного масла на вході й виході після масло охолоджувача, а також охолоджуючого масла на виході з поршнів;

4) рівень масла в стічних і напірних цистернах, у картері дизеля, масло- збірниках турбокомпресорів, лубрикаторах;

5) тиск води охолодження циліндрів, поршнів, турбокомпресорів, охолоджувачів масла, води й повітря;

6) температуру води на вході й виході із циліндрів, поршнів, турбокомпресорів, охолоджувачів масла, води й повітря;

7) тиск охолоджуючого середовища (води, палива, масла) на вході у форсунки й температуру на виході з них;

8) рівень води в розширювальній і стічної цистернах;

9) тиск палива після паливо-підкачувального насоса, температуру або в'язкість палива перед паливними насосами дизеля ( при роботі на паливі підвищеної в'язкості);

10) рівень палива у видаткових цистернах;

11) тиск пускового повітря перед головним пусковим клапаном і в повітряних балонах;

12) тиск наддувочного повітря до й послу повітроохолоджувачів і його температуру після повітроохолоджувачів;

13) параметри живлення (тиск масла або повітря, напруга електричного струму) у системі керування дизелем;

14) температуру випускних газів по циліндрах, у випускному колекторі, перед і після турбокомпресорів;

15) температуру вузлів тертя (підшипників дизеля, редуктора, упорного підшипника й ін.);

16) концентрацію масляного туману в картері дизеля;

17) параметри, що характеризують умови змащення підшипників турбокомпресорів ( залежно від конструктивного виконання системи змащення).

Періодичність контролю параметрів дизеля встановлюється інструкцією для експлуатації залежно від надійності його вузлів, рівня оснащення засобами автоматизації й умов експлуатації.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2021 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.