Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Шляхи пошуку літературних джерел

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ДЕРЖАВНОЇ ПОДАТКОВОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

 

Кафедра кримінального процесу та криміналістики

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Завідувач кафедри кримінального процесу та криміналістики

_________ П.В. Цимбал

«______»_____________2015 р.

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

ДО НАПИСАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

З курсу «КримінАЛЬНИЙ ПРОЦЕС»

Для підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр»

Галузі знань 0304 «Право»

Напряму підготовки 6.030401 «Правознавство»

Та 6.030402 «Правоохоронна діяльність»

Денної та заочної форми навчання

ІРПІНЬ–2015


Методична розробка складена на основі робочої навчальної програми з курсу «Кримінальний процес», затвердженої у 2012 році.

Автори: Цимбал Петро Васильович

Д.ю.н., професор, професор кафедри

Омельчук Любов Василівна

К.ю.н., доцент кафедри

Сіренко Оксана Володимирівна

К.ю.н., доцент, професор кафедри

Рецензент

Розглянуто і схвалено на засіданні кафедри кримінального процесу криміналістики,протокол №____ від „____”_____________2015 р.

 

 

Зміст

1. Загальні положення………………………………………………… 4

2. ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ……………………….. 5

3. ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ…………………..12

4. ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ………………………………………..16

5. ПЕРЕЛІК ТЕМ КУРСОВИХ РОБІТ………………………………………26

6. Додатки

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Складовим елементом навчального процесу при вивченні дисципліни «Кримінальний процес» є виконання курсової роботи.

Метою курсової роботи є оцінка рівня теоретичної підготовки студента, закріплення, поглиблення і узагальнення знань, одержаних студентами під час навчання, а також набуття навичок здійснення наукового дослідження та тлучамення положень чинного законодавства.У процесі виконання курсової роботи студент повинен показати знання теоретичних основ з відповідної дисципліни, самостійно проаналізувати основні нормативні та літературні джерела і на цій основі обґрунтувати свої висновки.

Мета методичних вказівок – проілюструвати загальну схему і структуру курсової роботи, надати методичну допомогу студентам щодо раціональної та ефективної організації її написання і захисту.

Тематика курсових робіт та терміни їх виконання встановлюються і затверджуються на початку навчального року відповідною кафедрою, за якою закріплено керівництво курсовою роботою та повинна відповідати завданням навчальної дисципліни. Кількість тем курсових робіт з дисципліни повинна бути як мінімум вдвічі більшою від середньої кількості студентів у групі на відповідному курсі.

Курсова робота з курсу «Кримінальний процес» складається з двох частин. Перша частина містить теоретичне питання з кримінального процесу, друга – практичні завдання.

 

 

 

ПОРЯДОК ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ

2.1. Вибір та затвердження теми курсової роботи, складання та погодження плану.

Теми курсової роботи пропонуються студентам на початку вивчення курсу. Студенти обирають теми курсової роботи самостійно відповідно до тематики курсових робіт, із урахуванням номеру індивідуального плану студента, та погоджують її з науковим керівником протягом 10 днів з моменту ознайомлення з тематикою робіт.

За пропозицією студента тема курсової роботи може бути уточнена науковим керівником, за погодженням із завідувачем кафедри, з урахуванням тематики попередніх та подальших досліджень студента, його досвіду чи специфіки місця роботи. Підтвердженням обрання студентом конкретної теми курсової роботи є належним чином заповнене та підписане завдання на курсову роботу. Подальша зміна теми курсової роботи можлива лише як виняток за обґрунтованою письмовою заявою студента з дозволу наукового керівника та за погодженням із завідувачем кафедри.

Написання курсової роботи на одну і ту ж тему двома студентами в одній академічній групі заборонено.

Студент разом з науковим керівником у визначені графіком терміни, розробляє план курсової роботи, узгоджує строки її виконання та подання на перевірку науковому керівнику.

 

Написання тексту курсової роботи

Загальні рекомендації до змісту та структури курсової роботи.

Розпочинаючи підготовку до написання курсової роботи, студенту рекомендується вивчити нормативно-правові акти, які стосуються теми роботи, а також рішення Конституційного Суду України, постанови Пленуму Верховного Суду України, Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ, відомчі нормативно-правові акти, з урахуванням їх чинності.

Шляхи пошуку літературних джерел

1. Список рекомендованої літератури в підручниках та навчальних посібниках за відповідним розділом.

2. За рекомендацією наукового керівника.

3. Робота в бібліотеці: 1) перегляд реферативних оглядів та статей, журналів і тез конференцій з посиланням на першоджерела; 2) пошук за систематичним каталогом, що створений в бібліотеці в електронній формі.

4. Рекомендації компетентних у даній сфері викладачів чи вчених що займаються схожою проблематикою.

5. Пошук за ключовими словами в Інтернет. Рекомендовані ресурси для пошуку: http://www.science-community.org/ru/poshukvak?id=mail; http://nbu.gov.ua

6. Робота з нормативно-правовими актами та коментарями до них. Рекомендований ресурс для пошуку: rada.gov.ua

Увага! Обов’язково переконайтеся, що нормативно-правовий акт не втратив чинність на момент вашої роботи з ним.

Під час опрацювання відібраних літературних джерел студентам не варто покладатися виключно на свою пам’ять, рекомендується робити на окремих аркушах паперу анотації (короткий зміст опрацьованого матеріалу). Це дасть змогу пізніше компонувати матеріал відповідно до питань курсової роботи. Рекомендується особливу увагу звернути на ідеї та пропозиції авторів щодо вирішення тих чи інших проблем, які входять у предмет дослідження курсової роботи. Розглядаючи окреме питання не варто обмежуватись точкою зору лише одного автора, нехай навіть і дуже авторитетного, а необхідно ознайомитись із декількома найбільш поширеними позиціями щодо даної проблеми, вивчити чинне законодавство, що регулює це питання, ознайомитись із практичними сторонами проблеми, статистичними матеріалами, судовою практикою тощо. Також, вивчаючи літературу не потрібно намагатись лише запозичити матеріал, а необхідно осмислити отриману інформацію, зробити її критичний аналіз, власні висновки. Важливим при опрацюванні літературних джерел є знання та навички роботи з каталогами бібліотек, персональним комп’ютером, мережею Інтернет, комп’ютерними правовими системами (ЛІГА: Закон та ін.).

По мірі опрацювання літературних джерел студентом проводиться відбір, осмислення, критичний аналіз необхідних матеріалів, та включення їх до тексту певних структурних елементів курсової роботи. До тексту курсової роботи включаються лише старанно підібрані матеріали, які безпосередньо стосуються предмету дослідження і містять достовірні дані та наукові факти. Про достовірність інформації свідчить не тільки характер джерела, а й науковий, професійний авторитет його автора, належність до тієї чи іншої наукової школи. За достовірність та об’єктивність усіх даних курсової роботи відповідає студент – автор роботи.

Зміст курсової роботи повинен відображати послідовність та результати дослідження. Усі складові елементи роботи повинні бути пов’язані між собою, доповнювати та поглиблювати одна одну.

Текст курсової роботи викладається літературною мовою без перенасичення спеціальною термінологією, викладається від третьої особи, без вживання займенників „я”, „ми”. За необхідністю можна вживати вирази: „автор вважає”, „на наш погляд” тощо (приклади найбільш поширених мовних конструкцій, які використовуються у наукових працях для виконання функції засобів зв’язку між реченнями наведено у додатку Ж). Не допускається скорочення слів і назв.

Подані у курсовій роботі матеріали розміщуються у такому порядку який відповідає внутрішньому логічному зв’язку етапів дослідження. Рекомендується наступна традиційна структура основних елементів курсової роботи: зміст; вступ; розділи основної частини; висновки; список використаних джерел; додатки (за необхідності).


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.