Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ПІДГОТОВКА ТА ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ КУРСОВИХ РОБІТ

У визначений кафедрою термін повністю закінчена, належним чином оформлена та підшита курсова робота подається студентом на кафедру для перевірки науковим керівником. Керівник курсової роботи відмічає у рецензії позитивні сторони і недоліки роботи (якщо вони мають місце), дає рекомендації для їх усунення та захисту роботи, а також оцінює роботу. При необхідності доопрацювання, робота разом з рецензією повертається студенту на доопрацювання для усунення недоліків.

Курсова робота після допуску роботи до захисту керівником захищається студентом при комісії, до складу якої входять викладачі кафедри. Курсові роботи оцінюються за 100-бальною шкалою, при цьому керівник оцінює курсову роботу в діапазоні від 0 до 50 балів, а комісія по захисту курсових робіт – в діапазоні від 0 до 50 балів.

При оцінюванні курсової роботи науковий керівник розподіляє загальну кількість балів, за якою оцінюється робота, між відповідними критеріями:

Чіткість визначення мети і завдань роботи:

Ø мета і завдання сформульовані чітко, коректно, згідно з предметом дослідження – 5 балів;

Ø мета і завдання в роботі не визначені, або сформульовані не чітко, або не зовсім вірно, або не узгоджені з предметом дослідження – 0 балів.

Відповідність структури роботи предмету дослідження:

Ø матеріал викладений системно, структура роботи побудована логічно, розділи пов’язані між собою – 5 балів;

Ø матеріал викладений недостатньо структурована, розділи не деталізовані, погано пов’язані між собою – 0 балів.

Використання, аналіз та ступінь опрацювання наукової літератури щодо предмета дослідження:Ø в роботі використані досягнення класичної та сучасної юридичної думки, проведений якісний критичний огляд літературних джерел, наявна наукова полеміка, розглядаються різні підходи, теорії, концепції тощо, наводиться їх аналіз, порівняння з коректним посиланням на джерела – 5 балів;

Ø в роботі не використано наукових праць, або вони не стосуються предмета дослідження, теоретичний розділ має виражений компілятивний характер, відсутній критичний огляд сучасних літературних джерел, праці використані у змісті без посилань на авторів (джерела) – 0 балів.

Системність і глибина аналізу практики на матеріалах бази практики або судової практики:

Ø теорія вдало поєднана з фактичним матеріалом, наявні переконливі узагальнення і висновки, проведений аналіз усталеної практики правозастосування – 5 балів;

Ø інформаційні матеріали, судова практика використані недостатньо, добір інформаційних матеріалів не завжди обґрунтований – 0 балів.

Ступінь використання основних методів наукового пізнання під час виконання роботи, якість і глибина теоретико-методологічного аналізу проблеми:

Ø основні методи наукового пошуку (діалектичний, історичний системно-функціональний, логічний, порівняльний) використані під час підготовки курсової роботи, про що свідчить і структура, і зміст роботи, спостерігається уміння аналізувати матеріал, виділяти головне, логічно мислити, робити висновки і аргументувати їх – 10 балів;

Ø під час підготовки курсової роботи не використано основних методів наукового пізнання, або використано не повною мірою, або спроба їх використання не дала належних результатів щодо змісту роботи, в аналітичній частині надлишок елементів описовості – 0 балів.

Ступінь розкриття теми:

Ø у роботі висвітлено всі, а також безпосередньо пов’язані з ними спеціальні питання теми; при цьому зачіпаються проблемні питання законодавства, держави, її інститутів, юридичної науки і практики, проводиться їх аналіз та формулюються пропозиції щодо подолання проблем, дослідження не виходить за межі предмета теми – 10 балів;

Ø у роботі належно висвітлено тільки основні питання й не зачіпаються конкретні спеціальні проблеми щодо теми дослідження, або предмет дослідження істотно звужено, або за змістом робота виходить за межі предмета дослідження, або аналіз проблемних питань має дещо поверховий характер – 5 балів;

Ø у роботі не розкрито основних питань щодо теми дослідження, або вона ґрунтується на ненаукових положеннях, або за змістом робота не відповідає структурі (плану) – 0 балів.

Рівень одержаних результатів:

Ø результати дослідження і пропозиції чітко сформульовані, належно обґрунтовані, теоретично цінні і актуальні, мають науковий характер, є самостійним здобутком автора, робота містить елементи новизни, має практичне значення – 5 балів;

Ø в роботі відсутні висновки як результати дослідження, або вони є неконкретними, чи ненауковими, обґрунтовані непереконливо або не ґрунтуються на положеннях роботи (не випливають з її змісту), випадкові – 0 балів.

Якість оформлення роботи:

Ø оформлення всіх частин курсової роботи повністю відповідає встановленим вимогам (у т.ч., зокрема, оформлення посилань на джерела та списку літератури є коректними), текст викладено логічно та грамотно і стилістично правильно – 5 балів;

Ø оформлення курсової роботи дозволяє прийняти її до захисту, проте мають місце помилки у тексті, або допущено некоректності в оформленні посилань на джерела чи списку джерел, котрі мають більш системний характер – 0 балів.

У рецензії керівник проставляє не тільки загальну кількість балів, але і вказує їх розподіл між відповідними об’єктами контролю.

ЗАХИСТ КУРСОВОЇ РОБОТИ

Захист курсової роботи відбувається до початку заліково-екзаменаційної сесії в присутності академічної групи і проходить за певною процедурою:

- Виступ (до 3 хвилин). Автор роботи стисло доповідає сутність проведеного дослідження, дає оцінку отриманим результатам, ілюструючи доповідь наочними матеріалами.

- Відповіді на запитання. Під час захисту курсової роботи авторові ставляться запитання щодо змісту курсової роботи. Відповіді мають бути конкретними, аргументованими і короткими.

- Оцінку курсової роботи з урахуванням процедури її захисту.

Здобувачі вищої освіти, які не виконали або не захистили курсову роботу, не допускаються до семестрового контролю, як такі що не виконали навчальний план. Результати захисту курсових робіт щорічно заслуховуються на засіданні кафедри.

Курсові роботи зберігаються на кафедрі протягом року, а потім передаються до архіву в установленому порядку.

Роботи, що мають наукову і практичну цінність, рекомендуються кафедрою для написання здобувачем вищої освіти наукової або дипломної роботи з даної теми.

За незадовільними результатами захисту курсова робота виконується повторно за наявності заяви здобувача вищої освіти про допуск до повторного захисту, з дозволу Директора ННІП. Повторний захист курсової роботи проводиться в період складання академічної заборгованості.

Максимальна сума балів, що одержується при захисті, становить 50 балів. Доповідь оцінюється за кожним із наступних критеріїв:

- логічність і стислість доповіді - за шкалою 5-10-15-20 балів;

- свобода володіння матеріалом - за шкалою 5-10-15-20 балів;

- правильність і повнота відповідей на запитання членів комісії, участь у дискусії з метою відстоювання своєї точки зору - за шкалою 0-5-10 балів.

 

Додаток А


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.