Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 1. Поняття й ознаки права як соціальної системи

ПРАВОЗНАВСТВО

 

 

Навчально-методичний посібник

 

для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей

 

Харків 2015

 


 

 


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

«ХАРКІВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

 

 

Г.М. Гаряева, О.Л. Муренко, Л.В. Перевалова

 

 

ПРАВОЗНАВСТВО

 

Навчально-методичний посібник

 

для студентів денної і заочної форм навчання усіх спеціальностей

 

 

Затверджено

редакційно-видавничою

радою університету,

протокол № від

 

Харків

НТУ «ХПІ»

 


ББК 34(072)

УДК 67я7

Г 21

 

Рецензент:

І.С. Ясковець, д. ю .н, Науково-дослідний інститут вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса НАПрН України;

Ю.І. Панфілов, к. психол. н., доц., Національний технічний університет «ХПІ»

 

 

Гаряєва Г.М.

Г 21 Правознавство. : навч.-метод. посібник / Г. М. Гаряєва, О. Л. Муренко, Л. В. Перевалова – Харків: НТУ «ХПІ», 2015 – с.

ISBN

Навчально-методичний посібник містить у собі теоретичний матеріал з курсу правознавства, питання для самостійної роботи, реферати, задачі, тестові завдання, термінологічні завдання, проблемні питання, методичні завдання, практичні завдання, завдання для перевірки засвоєних знань, варіанти модульних контрольних робіт, питання для заліку а так само информаційне забезпечення для вивчення даної дисципліни.

Призначено як для студентів неюридичних вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну «Правознавство», так і для викладачів ведучих дану дисципліну

 

Бібліогр.:назв.

ББК 34(072)

УДК 67я7

ISBN Гаряєва Г.М., Муренко О.Л., Первалова Л.В. 2015 р.
Вступ

Суттєві демократичні перетворення у суспільстві, повернення його до сучасної цивілізації, прагнення в ньому до громадянського миру, спокою та повної злагоди люди все більше пов’язують із правом, правовою державою, правосуддям, із правами людини.

Успішне вирішення завдань подальшого укріплення законнності, підвищення громадянської активності населення та викорінювання злочинності в Україні потребує організованого подолання факторів, які в цьому перешкоджають, до яких належать і дефекти правової свідомості.

Вивчення курсу «Правознавство» має важливе значення для підвищення правової культури фахівців. Вивчення, засвоєння і відповідно, розуміння понять і термінів підвищує світогляд студентів технічних спеціальностей, сприяє правильній орієнтації у формуванні правової культури, розвиває вміння захищати свої права та загальновизнані суспільні цінності, не забуваючи при цьому про свої власні обов’язки людини і громадянина.

Програма «Правознавство» виходить з основного завдання цього курсу забезпечити підготовку працівників високої кваліфікації, готових і здатних брати участь у розбудові суверенної, правової, демократичної держави.

Навчальна дисципліна «Правознавство» складається з таких розділів: «Теорія права», «Цивільні правовідносини», «Сімейні правовідносини», Трудові правовідносини», Адміністративні та кримінальні правовідносини».


Програма курсу «Правознавство»

Тема 1.Поняття й ознаки права як соціальної системи

Поняття права, його ознаки і функції. Структура правової норми. Види правових норм. Джерела права. Поняття законодавства. Нормативні та індивідуально-правові акти.

Поняття системи права. Поділ права на галузі, підгалузі та правові інститути. Загальна характеристика основних галузей права України.

Тема 2.Цивільне право як галузь права.

Предмет і метод цивільного права. Система цивільно-правових відносин. Цивільне законодавство. Цивільний кодекс України. Поняття фізичних та юридичних осіб. Цивільна правоздатність і цивільна дієздатність. Обсяг дієздатності малолітньої та неповнолітньої особи. Визнання особи недієздатною, обмежено дієздатною. Визнання громадянина безвісно відсутнім та оголошення громадянина померлим.

Особисті немайнові права громадян. Право власності.

Тема 3.Цивільно-правові правочини (угоди). Договір.

Поняття та ознаки правочину. Умови дії правочину. Недійсні правочини та їх наслідки. Поняття договору в цивільному праві. Поняття і зміст договору купівлі-продажу. Договір майнового найму (оренди). Договір позики. Договір дарування. Договір довічного утримання.

Тема 4.Сімейні правовідносини.

Сімейне законодавство. Сімейний кодекс України. Поняття шлюбу та сім’ї . Умови і порядок укладання шлюбу. Підстави та порядок припинення шлюбу. Визнання шлюбу недійсним. Особисті немайнові та майнові права і обов’язки подружжя.

Взаємні права і обов’язки батьків і дітей. Усиновлення (удочеріння). Порядок та підстави позбавлення батьківських прав. Патронат. Опіка і піклування.

Тема 5.Трудові правовідносини.

Кодекс законів про працю. Колективний договір. Поняття, сторони та зміст трудового договору. Умови і порядок прийняття на роботу.

Підстави і порядок припинення трудового договору. Робочий час та час відпочинку. Види відпусток та порядок їх надання. Системи оплати праці. Поняття трудової дисципліни. Порядок накладання та зняття дисциплінарних стягнень. Правила внутрішнього трудового розпорядку. Особливості праці неповнолітніх. Порядок вирішення індивідуальних трудових спорів. Колективні трудові спори та порядок їх вирішення.

Тема 6.Основи адміністративного права України.

Правове регулювання державного управління в Україні. Відносини, які регулюються адміністративним правом. Кодекс України про адміністративні правопорушення.

Адміністративний примус та переконання. Поняття адміністративного проступку. Види адміністративних стягнень. Органи, що розглядають справи про адміністративні правопорушення.

Адміністративна відповідальність. Особливості адміністративної відповідальності неповнолітніх.

Тема 7.Основи кримінального права України.

Загальна характеристика Кримінального кодексу України. Поняття та ознаки злочину. Класифікація злочинів. Стадії вчинення злочину.

Мета і види кримінального покарання. Обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність.

Особливості відповідальності неповнолітніх. Види злочинів. Відповідальність за окремі злочини.


Плани семінарських занять з курсу «Правознавство»

Відповідно до навчального плану, крім лекційного курсу з «Правознавства», проводяться семінарські заняття. Їх мета – виробити у студентів уміння самостійно поглиблювати знання з основ правознавства, аналізувати законодавчі акти, застосовувати їх у подальшій діяльності та повсякденному житті. Формувати навички логічного юридичного мислення, робити обґрунтовані висновки та узагальнення. Семінарські заняття не повторюють, а доповнюють і поглиблюють теми лекційного курсу і навчальної літератури.

Для підготовки до семінару студенту пропонується тема, план семінару та шість видів завдань. Кожне з завдань передбачає свою конкретну особливу мету.

Проблемні питання пропонуються для дискусій, сприяють розвитку творчого мислення, вмінню аналізувати різноманітні правові явища, оволодінню мистецтвом вести обговорення і дискусію: вміти формувати, аргументувати і відстоювати свою позицію, ставити запитання опонентам, об’єктивно оцінювати точку зору інших студентів.

Термінологічне завдання спонукає до вивчення студентами термінології правознавства, основних понять і визначень, які використовуються в юриспруденції.

Методичне завдання сприяє переосмисленню, узагальненню і оцінюванню вивченого матеріалу і на цій основі проведенню порівняльного аналізу різних правових явищ, їх класифікації.

Практичне завдання стимулює студентів до накопичення емпіричного матеріалу, розвиває вміння логічно будувати свою відповідь.

Написання реферату полягає у підготовці декількома студентами рефератів на задану актуальну тему правознавства. Мета цього завдання – навчити студента працювати з літературними джерелами, оформляти і стисло викладати своє уявлення.

Завдання для перевірки засвоєних знань спрямоване на перевірку засвоєних знань саме студентами. Воно зводиться до опрацювання тестів та інших завдань, що надає можливість студенту самостійно об’єктивно оцінити свій рівень знань. Перелік тем рефератів не є вичерпним. Студенти самостійно можуть обрати тему з даного питання.

Під час підготовки до семінарських занять студент зобов’язаний виконати термінологічні, методичні завдання, скласти план відповіді на кожне запитання семінарського заняття та підготувати реферати.

Невиконання цих завдань спричиняє незадовільну оцінку!!!

У посібнику наведено список літератури, яку для зручності поділено на 4 групи: документи і нормативно-правові акти, першоджерела, основні підручники і посібники та джерела для поглибленого вивчення окремих питань із правознавства.

Поряд із рекомендованою літературою можна використати також інші доступні джерела.

У результаті вивчення рекомендованої, а також іншої літератури студент повинен підготувати вичерпні відповіді на всі запитання семінарського заняття.

Виступаючи на семінарі, студент має чітко характеризувати обговорюване питання теми, прагнучи стислості і логічності викладу. При цьому він може користуватися своїм конспектом, але не зачитувати його замість свого усного виступу, а використовувати лише як план підготовки до семінару.

Семінар закінчується висновком викладача.

На семінарських занятттях ведеться облік поточної успішності студентів. Пропущений з будь-якої причини семінар або невдалий виступ на занятті необхідно протягом тижня відпрацювати шляхом написання письмової роботи з відповідями на всі запитання теми пропущеного заняття та подальшого її захисту.

Заборгованості з семінарів, незважаючи на їх кількість, є причиною недопущення студента до складання підсумкового заліку.


Тема 1. Поняття й ознаки права як соціальної системи

1. Поняття права, його властивості, соціальна сутність і призначення. Об’єктивне та суб’єктивне право.

2. Функції та принципи права, їх поняття.

3. Норми права: поняття та ознаки, склад.

4. Правова система (поняття, структура).

5. Систематизація нормативно-правових актів, їх призначення, форми (способи) кодифікація, інкорпорація та консолідація.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.