Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 2. Крито-мікенська цивілізація.

ПЛАН

1. Панування докласових родових відносин за ранньомінойської доби (XXX-ХХІІІ ст. до н.е.).

2. Розклад родових відносин й соціальна стратифікація критського суспільства та поява перших державних утворень в середньомінойський період (XXII-XVIII ст. до н.е.).

3. Пізньомінойська доба (середина ХVIII-ХII ст. до н.е.): об'єднання Криту, розквіт критської державності і культури, створення критської морської держави, завоювання Криту ахейцями та занепад Криту.

4. Ранньоелладський період (ХХХ-ХХІ ст. до н.е.): панування первісних відносин, поява перших крупних поселень, догрецьке населення.

5. Середньоелладська доба (ХХ-ХVII ст. до н.е.): розселення греко-ахейців в південній частині Балканського півострова, розклад родоплемінних відносин, формування елементів соціальної стратифікації ахейського суспільства.

6. Пізньоелладський період (ХVІ-ХII ст. до н.е.): ранньокласові суспільства і перші державні утворення ахейських греків, поява писемності, розквіт мікенської цивілізації та її занепад.

 

Питання й завдання:

1. Визначте головні риси мінойської цивілізації.

2. Порівняйте періоди історичного розвитку мінойської цивілізації.

3. Визначте головні риси елладської цивілізації.

4. Порівняйте періоди історичного розвитку елладської цивілізації.

5. Визначте основні причини занепаду мікенської цивілізації.

 

Тема 3: Формування та розквіт грецьких полісів.

ПЛАН

1. Племінні переміщення в південній частині Балканського півострову, дорійське завоювання та зруйнування держав мікенської цивілізації.

2. Реанімація родоплемінних відносин в передполісний період XI-IX ст. до н.е.3. Формування перших елементів полісного устрою в гомерівську добу.

Питання й завдання:

1. Розкрийте причина та наслідки племінних міграцій в південній частині Балканського півострову.

2. Якій вплив мала навала дорійців на подальший розвиток грецької цивілізації.

3. Розкрийте характерні риси передполісного періоду в історії Греції.

4. Охарактеризуйте розвиток сільського господарства в гомерівську добу.

5. Охарактеризуйте розвиток ремесла в гомерівську добу.

6. Охарактеризуйте розвиток суспільного ладу та системи влади в гомерівську добу.

7. Визначте головні передумови виникнення полісного устрою в Греції.

 

Тема 4. Велика грецька колонізація.

ПЛАН

1. Велика грецька колонізація.

2. Старша тиранія. Реформи Солона й Клісфена.

3. Формування суспільства та держави у формі полісів.

4. Спарта як тип грецького полісу.

Питання й завдання:

1. Охарактеризуйте соціально – економічний розвиток Греції в архаїчну добу.

2. Визначте головні причини та наслідки доби грецької тиранії.

3. Визначте історичне значення реформ Солона й Клісфена.

4. Назвіть основні причини грецької колонізації.

5.Якій вплив на розвиток Греції мала колонізація.

6. Охарактеризуйте соціально-економічний розвиток Пелопоннесу в архаїчну добу.

7. Проаналізуйте процес становлення Спартанської держави.

8. Назвіть причини Мессенських війн та проаналізуйте їх наслідки.

 

Тема 5. Греко-перські війни

ПЛАН.

1. Грецьке суспільство класичної доби.

2. Греко-перські війни.

3. Пелопоннеська війна.

4. Криза грецького полісу.

Питання й завдання:

1. Охарактеризуйте соціально-економічний устрій Греції в V - IV ст. до н.е.

2. Порівняйте соціально-економічний й політичний устрій Греції та Персії.

3. Які наслідки мали Греко-перські війни для Греції та Персії.

4. Проаналізуйте реформи Ефіальта, яке вони мали значення.

5. Проаналізуйте державну діяльність Перикла, визначте її історичне значення.

6. Проаналізуйте основні риси афінської демократії.

7. Визначте основні причини та наслідки Пелопоннеської війни.

8. Дайте характеристику етапам Пелопоннеської війни.

Тема 6-7. Доба еллінізму.

1. Встановлення македонської гегемонії в Греції. Філіп ІІ-життя та діяльність.

2. Александр Македонський. Життєвий шлях.

3. Східні походи Александра Македонського та утворення системи елліністичних держав (30-ті рр. IV ст. до н.е. - 80-ті рр. III ст. до н.е.).

4. Функціонування елліністичних суспільств та держав (80-ті рр. ПІ ст. до н.е. - середина П ст. до н.е.).

5. Криза елліністичної системи та завоювання елліністичних держав Римом на заході та Парфією на сході.

Питання й завдання:

1. Охарактеризуйте становище Македонії в V - першій половині IV ст. до н.е.

2. Визначте який вплив на розвиток Македонії мали реформи Філіпа ІІ.

3. Проаналізуйте наслідки встановлення македонської гегемонії в Греції.

4. Визначте основні причини та наслідки східних походів Александра Македонського та утворення системи елліністичних держав

Тема 8.Культура Стародавньої Греції.

1. Давньогрецька культура архаїчного періоду.

2. Культура Стародавньої Греції класичного періоду.

3.Елліністична культура.

Тема 9: Римська держава царської доби.

ПЛАН

1. Легендарна та реальна історія виникнення Риму.

2. Соціально-економічний та політичний устрій царського Риму.

3. Реформи Сервія Тулія.

4. Римська патриціанська республіка. Боротьба плебеїв з патриціями.

Питання й завдання:

1. Охарактеризуйте розвиток етруської цивілізації та її вплив на римську цивілізацію.

2. Порівняйте легендарну та реальну історію виникнення Риму.

3. Проаналізуйте соціально-економічний устрій царського Риму.

4. Проаналізуйте політичний устрій царського Риму.

5. Проаналізуйте реформи Сервія Туллія та визначте їх історичне значення.

 

Тема 10. Римська держава республіканського часу.

ПЛАН

1. Соціально-економічні відносини в Римської республіці в ІІ ст. до н.е.

2. Діяльність братів Гракхів.

3. Політичне становище в Римі в І ст. до н.е. (оптимати та популяри).

4. Гай Юлій Цезар та падіння республіки.

Питання й завдання:

1. Визначте головні риси соціально-економічного становища ранньої римської республіки.

2. Яке значення для римської історії мала боротьба плебеїв з патриціями.

3. Проаналізуйте етапи встановлення гегемонії Риму в Італії.

4. Проаналізуйте особливості суспільно-економічного устрою Італії в ІІ ст. до н.е.

5. Визначте головні причини та наслідки соціально-політичної боротьби в Римі ІІ ст. до н.е.

6. Визначте головні причини та наслідки соціально-політичної боротьби в Римі І ст. до н.е.

7. Проаналізуйте причини та наслідки громадянські війни в Римській республіці у 80-х рр. І ст. до н.е.

8. Проаналізуйте причини та наслідки соціально-політична боротьба в Римі в 60-х рр. І ст. до н.е.

9. Охарактеризуйте міжнародні відносини в 50-х рр. І ст. до н.е.

Тема 11. Криза республіки в І ст. до н.е. Гай Юлій Цезар та падіння республіки.

ПЛАН

1. Криза республіканського ладу в Римі 70-50-х рр. до н.е.

2. Виступ на політичну арену Юлія Цезаря.Перший тріумвірат.

3. Війни Цезаря в Галлії.

4. Боротьба між Цезарем і Помпеєм.

5. Диктатура Цезаря та його реформи.

6. Громадянські війни після смерті Цезаря і падіння римської республіки. Другий тріумвірат.

Питання й завдання:

1. Проаналізуйте початок політичної кар»єри Юлія Цезаря.

2. Дайте оцінку першому тріумвірату.

3. Визначте характер галльських війн Цезаря та їхні резцльтати.

4. Визначте причини громадянської війни між Цезарем і Помпеєм.

5. Проаналізуйте реформаторську діяльність Юлія Цезаря.

6. Встановить причини та наслідки встановлення диктатура Юлія Цезаря.

7. Охарактеризуйте політичну ситуацію в Римі після вбивства Цезаря.

8. Проаналізуйте умови укладення другого тріумвірату.

9. Встановить причини та наслідки громадянські війни в римської державі напр. І ст. до н.е

 

Тема 12. Доба принципату

ПЛАН

1. Сутність системи Принципату.

2. Соціально-економічне та політичне становище ранньої римської імперії.

3. Криза Римської імперії в ІІІ ст. н.е.

Питання й завдання:

1. Проаналізуйте основні риси внутрішньої політики Октавіана Августа.

2. Проаналізуйте основні риси зовнішньої політики Октавіана Августа.

3. Охарактеризуйте причини та наслідки кризи Римської імперії поч. І ст.

4. Порівняйте правління імператорів династії Юліїв-Клавдіїв.

5. Порівняйте правління імператорів династії Флавіїв.

6. Охарактеризуйте принципат Трояна (зовнішня та внутрішня політика).

7. Охарактеризуйте “Золоту добу” Римської імперії (зовнішня та внутрішня політика).

8. Охарактеризуйте принципат Марка Аврелія (зовнішня та внутрішня політика).

9. Визначте причини та наслідки Загострення соціально-економічної ситуації наприкінці ІІ ст. н.е.

10. Визначте причини та наслідки економічна криза ПІ ст.

11. Охарактеризуйте внутрішня політика римських імператорів у першій половині III ст.

Тема 13.

ПЛАН

1. Правління Діоклетиана та встановлення системи Домінату.

2. Правління Костянтина. Перемога християнства. Спроба язичницької реакції.

3. Криза Римської імперії в ІV-V ст. н.е. та її крах.

4. Вторгнення варварів. Варваризація пізньої Римської імперії та її розпад.

ПИТАННЯ Й ЗАВДАННЯ:

1. Проаналізуйте правління та діяльність Діоклетіана.

2. Визначте причини перемоги християнства в римської державі.

3. Проаналізуйте причини та наслідки політичної кризи Римської імперії в ІІ пол. IV ст.

4. Визначте історичне значення розпаду Римської імперії та становлення варварських королівств.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.