Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Боротьба плебеїв з патриціями за свої права.

варіант № 2

Елладська культура.

Встановлення римської гегемонії в Італії.

варіант № 3

Розквіт та занепад мікенської цивілізації.

Піднесення Карфагену та перша Пунічна війна.

варіант № 4

Троянська війна.

Політичний та суспільно-економічний устрій Римської республіки в ІІ–І ст. до н.е.

варіант № 5

Греція в архаїчний період.

Друга Пунічна війна та її наслідки.

варіант № 6

Велика грецька колонізація.

Експансія Риму у Східному Середземномор’ї.

варіант № 7

1. Виникнення та розвиток Спартанської держави.

Третя Пунічна війна.

варіант № 8

Політичний розвиток афінської держави.

2. Діяльність братів Гракхів.

варіант № 9

Греко-перські війни.

Соціально-політична боротьба в Римі наприкінці ІІ – поч. І ст. до н.е. Оптимати та популяри.

варіант № 10

Афінська демократія в V–IV ст. до н.е.

Зовнішня політика Римської республіки в ІІ–І ст. до н.е.

варіант № 11

Пелопоннеська війна.

Диктатура Корнелія Сулли.

варіант № 12

Криза грецького полісу в IV ст. до н.е.

Диктатура Юлія Цезаря.

варіант № 13

Північне Причорномор’я в античну добу.

2. Криза республіканського ладу в Римі в 70–50-х роках І ст. до н.е. Соціально-політична боротьба.

варіант № 14

Виникнення та піднесення македонської держави.

Правління Октавіана Августа.

варіант № 15

1. Встановлення македонської гегемонії в Греції.

Правління принципсів династії Юліїв – Клавдіїв.

варіант № 16

Східний похід Олександра Македонського.

Правління принципсів династії Флавіїв.

варіант № 17Держава Олександра Македонського.

Принципат Траяна.

варіант № 18

Елліністичні держави наприкінці IV – в І ст. до н.е.

Золота доба” Римської імперії. Принципат Антоніна Пія.

варіант № 19

Держава Птоломеїв.

2. Принципат Марка Аврелія.

варіант № 20

Держава Селевкідів.

Соціально-економічне та політичне становище Римської імперії наприкінці ІІ ст.

варіант № 21

Балканська та Велика Греція в добу еллінізму.

Римська культура за часів домінату.

варіант № 22

Грецька міфологія та релігія.

Правління Діоклетіана. Встановлення системи домінату.

варіант № 23

Грецька філософія.

Реформи Костянтина.

варіант № 24

Грецька література та театр.

Соціально-економічне становище імперії в IV–V ст.

варіант № 25

Мистецтво стародавньої Греції.

Соціально-економічне та політичне становище Римської імперії в ІІІ ст.

варіант № 26

Елліністична культура.

Рання римська республіка.

варіант № 27

Найдавніше населення Апеннінського півострову.

Релігійна реформа в імперії – перемога християнства.

варіант № 28

Царський Рим.

Римська культура за часів принципату.

варіант № 29

Етруська проблема. Етруська культура.

Основні етапи розвитку римської релігії.

варіант № 30

Римська культура за часів республіки.

Падіння Західної імперії.

Підсумковий контроль

Питання до іспиту

1.Періодизація історії Стародавньої Греції.

2.Загальна характеристика джерел з історії Стародавньої Греції.

3.Еллада і Кіклади у 3-2 тис. до н.е.

4.Егейська цивілізація.

5.Мікенська культура та її значення в історії Греції.

6.Характеристика мінойської культури, проблема талассократии

7.Іліада” та “Одіссея” як історичне джерело.

8.Греція в XI-IX ст. до н.е.: економічний розвиток, соціальна структура, політичний лад, культура.

9.“Труди і дні” Гесіода як історичне джерело.

10.“Темні віки” - перехід від доби бронзи до залізного віку. Еллінські племена на порубіжжі 2-1 тис. до н.е.

11.Видатні археологічні відкриття на території Греції

12.Архаїчна Греція: загальна характеристика.

13.Виникнення полісної системи.

14.Утворення Афінського аристократичного полісу.

15.Велика колонізація архаїчної доби.

16.Рання і пізня тиранія.

17.Особливості розвитку архаїчної Іонії. Взаємовідносини з лідійцями та персами.

18.Культура Греції архаїчної доби.

19.Спарта у VII-V ст. до н.е. Склад джерел. Особливості соціально-економічного устрію. Політичні інституції та законодавство.

20.Аттіка в VIII-VI ст. до н.е.

21.Виникнення історії. “Історія” Геродота.

22.Іонійське повстання.

23.Греко-перські війни та їх історичне значення.

24.Реформи Солона та їх значення в утворенні демократичного полісу.

25.Значення тиранії Пісістрата в історії Афін.

26.Соціально-економічний розвиток Греції в V ст. до н.е.

27.Реформи Клісфена. Наслідки процесу демократизації.

28.Кульмінація процесу демократизації в Афінах. Перікл як історична особистість.

29.Соціально-політична характеристика Греції класичного періоду.

30.Рабство в класичної Греції.

31.“Афінська політія” як історичне джерело.

32.Пелопоннеська війна. “Історія” Фукідіда.

33.Македонська держава, загальна характеристика.

34.Встановлення македонської гегемонії в Греції.

35.Криза полісної системи.

36.Міжполісні відношення в класичний період. Пентоконтаетія.

37.Загальна характеристика доби еллінізму.

38.Держава Александра Македонського та її історична доля.

39.Мистецтво Греції класичного періоду.

40.Мистецтво елліністичного періоду.

41.Характер давньогрецької економіки.

42.Утворення Делоського союзу. Трансформація Делоського союзу в Афінську архе.

43.Загальна характеристика доби пізньої класики. Боротьба партій в Афінах. Панеллінізм.

44.Завоювання Александра Македонського. Боротьба діадохів та епігонів.

45.Історична доля еліністичних держав.

46.Джерела з історії Стародавнього Риму.

47.Найдавніший період історії Риму.

48.Рання Римська республіка.

49.Римська держава у III-II ст. до н.е.

50.Боротьба Риму за домінування у Середземномор’ї.

51.Культура етрусків.

52.Періодизація історії Стародавнього Риму.

53.Пунічні війни та їх значення в формуванні Римської держави.

54.Економічний розвиток Риму за доби республіки.

55.Римське суспільство в республіканський період.

56.Аграрний рух римського плебсу.

57.Римське суспільство в I ст. до н.е.

58.Падіння республіканського ладу в Римі.

59.Політичне протистояння в Римі у 80-60 рр. до н.е.

60.Історія громадянських війн у Римі за творами Аппіана.

61.Завоювання Римом Східного Середземномор’я.

62.Диктатура Сулли.

63.Перший тріумвірат.

64.Цицерон, Помпей, Юлій Цезар як політичні діячі доби кризи республіканського ладу.

65.Єдиновладдя Цезаря.

66.Другий тріумвірат.

67.Виникнення системи принципату та її зміст.

68.Внутрішня та зовнішня політика Августа.

69.Римська імперія у I ст. н.е.

70.Зовнішня політика Римської імперії за правління Траяна.

71.Культура Риму за доби принципату.

72.Стабілізація держави у II ст. н.е.

73.Особливості розвитку Римської імперії в III ст. н.е.

74.Соціально-економічна криза III ст. н.е.

75.Встановлення системи домінату.

76.Реформи Діоклетіана та Константина.

77.Римська імперія в IV ст. н.е.

78.Місце раннього християнства в історії Риму.

79.Занепад Західної Римської імперії в IV ст. н.е.

80.Культура імператорського Риму.

81.Історичні портрети Плутарха та Светонія.

82.Падіння Західної Римської імперії.

5. Самостійна робота

КАРТА САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

 

з дисципліни Історія стародавньої Греції та Риму

назва дисципліни

кількість годин СРС згідно з навчальним планом___104________

 

Види самостійної роботи Трудомісткість(годин)* Планові терміни виконання Форми контролю Максимальна кількість балів  
1. 2. 3. 4. 5.  
Денна форма навчання    
____2__ триместр номер триместру    
І. О б о в ’ я з к о в і  
Види робіт на семінарських заняттях  
Семінарські заняття     опитування  
Конспект сем. занять     наявність  
За виконання модульних (контрольних) завдань  
Контр. роботи        
За виконання завдань самостійного опрацювання та інших завдань    
           
Разом балів за обов’язкові види СРС    
ІІ. В и б і р к о в і  
За виконання творчих завдань для самостійного опрацювання    
Реферат     захист
Разом балів за вибіркові види СРС  
Всього балів за СРС у _2___ триместрі    
                   

теми для самостійного опрацювання

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.