Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 1: Культура Стародавньої Греції

ПЛАН

1. Особливості формування давньогрецької культури.

2. Релігія, міфологія, громадські свята.

3. Освіта та виховання.

4. Театр та література.

5. Філософія. Розвиток наукових знань.

6. Архітектура та образотворче мистецтво.

Питання й завдання:

1. Розкрийте основні риси давньогрецької культури.

2. Визначте чому саме Греція стала батьківщиною філософії, історії, театру.

3. Охарактеризуйте грецьке мистецтво.

4. Охарактеризуйте грецьку систему освіти та виховання.

5. Проаналізуйте етапи розвитку грецької філософії.

6. Проаналізуйте етапи розвитку грецької релігії.

Тема 2: Греція та Близький Схід в добу Еллінізму.

ПЛАН

1. Східний похід О. Македонського.

2. Створення світової держави та її крах.

3. Елліністичні держави.

4. Еллінізм як культурний феномен.

 

Питання й завдання:

1. Проаналізуйте становище Персії напередодні похода О. Македонського.

2. Охарактеризуйте процес становлення елліністичних держав.

3. Визначте спільні й відмінні риси між державою Птоломеїв й Селевкідів.

4. Розкрийте головні риси еллінізму.

5. Охарактеризуйте соціально-економічне й політичне становище Греції в добу еллінізму.

Тема 3: Боротьба Риму з Карфагеном. Перетворення Римської республіки в наймогутнішу середземноморську державу.

 

ПЛАН

1. Розвиток Карфагенської держави до військового зіткнення з Римом.

2. Перша Пунічна війна.

3. Карфаген та Рим по закінченні першої Пунічної війни.

4. Друга Пунічна війна та її наслідки.

5. Експансія римлян у Східному Середземномор'ї:

а) елліністичні держави в кінці III ст. до н.е.;

б) друга Македонська війна;

в) Сірійська війна;г) третя Македонська війна;

д) завоювання Греції та Македонії.

Тема 4. Третя Пунічна війна. Війни в Іспанії.

Питання й завдання:

1. Охарактеризуйте соціально-економічний та політичний розвиток Карфагенської держави в І пол. ІІІ ст. до н.е.

2. Визначте та проаналізуйте причини Пунічних війн.

3. Порівняйте наслідки І й ІІ Пунічної війни.

4. Проаналізуйте причини та наслідки Третій Пунічної війни.

5. Визначте наслідки та історичне значення встановлення римської гегемонії в Середземномор’ї

Тема 5: Культура Стародавнього Риму.

ПЛАН

1. Культура Стародавнього Риму за часів республіки:

а) релігійні уявлення;

б) література й освіта, наукові знання;

в) архітектура, монументальне мистецтво.

2. Розвиток культури Римської імперії в період принципату:

а) матеріальна культура;

б) освіта й наукове життя, література;

в) театральні вистави та видовища.

3. Культура Римської імперії доби домінату.

Питання й завдання:

1. Проаналізуйте етапи розвитку римської релігії.

2. Охарактеризуйте основні риси римської літератури та освіти.

3. Визначте головні напрямки розвитку наукових знань римлян.

4. Проаналізуйте розвиток римського мистецтва.

5. Проаналізуйте основні риси римського театру.

6. Охарактеризуйте основні здобутки римської культури доби принципату.

7. Охарактеризуйте основні здобутки римської культури доби домінату.

8. Порівняйте розвиток та надбання грецької та римської культура та мистецтва.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

 

Стародавня Греція

Навчальна ЛІТЕРАТУРА

 

1. Авдиев В.И., Бокщанин А.Г., Пикус Н.Н. История древней Греции. - 2-е изд. – Москва, 1972.

2. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки по истории римской им­перии. Рим и раннее христианство. – Ростов-на-Дону, 1995.

3. Всеобщая история / С.В. Новикова, А.С. Маныкин, О.В. Дмитриева. – Москва, 2001.

4. История Древнего мира / Под ред. И.М.Дьяконова, В.Д.Нероновой, И.С.Свенцицкой.-3-е изд. – Москва, 1989. - Т.1-3.

5. История Древнего мира. Древняя Греция / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич и др. - Минск, 1998.

6. История Древней Греции: Учеб. / Ю.В.Андреев, Г.А.Кошеленко, В.И.Кузищин, Л.П.Маринович; / Под ред. В.И.Кузищина. - 2-е изд. – Москва, 1996.

7. История Древней Греции. – Москва, 2001.

8. История Древней Греции / Под ред. В.С.Сергеева - 3-е изд. – Москва, 1963.

9. Карпюк С.Г. Лекции по истории Древней Греции. – Москва, 1997.

10. Лурье С.Я. История Греции; Курс лекций / Под ред. Э.Д.Фролова. - СПб., 1993.

11. Редер Д.Г., Черкасова Е.А. История Древнего мира. - 3-е изд. – Москва, 1985. - Ч.2.

12. Сергеев В.С. История Древней Греции / Под ред. В.В.Струве, Д.П.Каллистова. 3-е изд. – Москва, 1963.

Довідники

 

1. Словарь античности / Под ред. В.И.Кузищина. – Москва, 1992.

2. Харботл Т. Битвы мировой истории. Словарь. – Москва, 1993.

3. Брей У., Трамп Д. Археологический словарь. – Москва., 1990.

4. Лосев А.Ф. Словарь античной философии. – Москва, 1995.

5. Мифы народов мира. Энциклопедия / Под ред. С.А.Токарева - 2-е изд. – Москва, 1997. - Т.1-2.

6. Наследие Эллады. Энциклопедический словарь / Сост. Ю.И.Сердериди. - Краснодар, 1993.

7. Флора и Фавн. Мифы о растениях и животных. Краткий словарь / Сост. В.М.Федосеенко. – Москва, 1998.

8. Ярхо В.Н. Античная культура: литература, театр, искусство, философия, наука. Словарь. – Москва, 1995.

Джерела

 

1. Античная демократия в свидетельствах современников. – Москва, 1996.

2. Античная драма. – Москва, 1970 (сер. «Библиотека всемирной литературы»).

3. Античная лирика. – Москва, 1968 (сер. «Библиотека всемирной литературы»).

4. Античные гимны. – Москва, 1988 (сер. «Университетская библиотека»}.

5. Античные поэты об искусстве. – СПб., 1996.

6. Антология мировой философии. – Москва, 1969. - Т.1., Ч.1 (Серия «Философское

наследие»).

7. Аполлодор. Мифологическая библиотека. – Москва, 1993 (сер. «Литературные

памятники»).

8. Аполлоний Родосский. Аргонавтика. - Тбилиси, 1964.

9. Аристотель. Сочинения / Под ред. В.Ф.Асмуса и др. – Москва, 1975-1984. - Т.1-4 (Серия «Философское наследие»).

10. Аристофан. Комедии. – Москва, 1983. - Т.1-2.

11. Арриан. Поход Александра. - СПб., 1993 (Серия «Античная библиотека»).

12. Геродот. История. – Москва, 1993 (Серия «Памятники исторической мысли»).

13. Гигин. Астрономия. - СПб., 1997 (Серия. «Античная библиотека»).

14. Гигин. Мифы. - СПб., 1997 (Серия «Античная библиотека»).

15. Гомер. Илиада / Пер. Н.И.Гнедича. - Л., 1990 (Серия «Литературные Па­мятники»); Пер. В.В.Вересаева. - Ленинград, 1949.

16. Гомер. Одиссея / Пер. В.А.Жуковского. – Москва, 1982 (Серия «Однотомники классической литературы»).

17. Греческая эпиграмма / Изд. подг. Н.А.Чистякова. - СПб., 1993 (Серия «Литературные памятники»).

18. Демосфен. Речи. – Москва, 1994, 1996. - Т.1-3 (Серия «Памятники исторической мысли»).

19. Диоген Лаэртский. О жизни, учениях и изречениях знаменитых фило­софов. – Москва, 1996.

20. Еврипид. Трагедии. – Москва, 1980. - Т.1-2.

21. Ксенофонт. Анабасис. – Москва, 1994.

22. Ксенофонт. Греческая история. - СПб., 1993 (Серия «Античная би­блиотека»).

23. Лирика древней Эллады и Рима. – Москва, 1990.

24. Лукиан из Самосаты. Избранная проза. – Москва, 1997.

25. Непот Корнелий. О знаменитых иноземных полководцах. – Москва, 1992.

26. Павсаний. Описание Эллады. - СПб., 1996. - Т.1-2 (Серия «Античная би­блиотека»).

27. Платон. Собрание сочинений / Под ред. А.Ф.Лосева и др. – Москва, 1990-1994. - Т.1.

28. Плутарх. Избранные жизнеописания. – Москва, 1994. - Т.1-2. (Серия «Литературные памятники»).

29. Руф Квинт Курций. История Александра Македонского. – Москва, 1993.

30. Софокл. Драмы. – Москва, 1990 (Серия «Литературные памятники»).

31. Страбон. География. – Москва, 1994 (Серия «Памятники исторической мысли»).

32. Суд над Сократом. Сборник исторических свидетельств. - СПб., 1997 (Серия «Античная библиотекам).

33. Фукидид. История / Пер. Ф.М.Мищенка. - СПб., 1994. - Т.1-2.

34. Хрестоматия по истории Древней Греции. – Москва, 1964.

35. Эзоп. Басни. – Москва, 1993.

36. Эсхил. Трагедии. – Москва, 1989.

ЛІТЕРАТУРА

1. Аверинцев С.С. Плутарх и античная биография. – Москва, 1973.

2. Агбунов М.В. Античная география Северного Причерноморья. – Москва, 1992.

3. Андреев Ю.В. Островные поселения Эгейского мира в эпоху бронзы. – Ленинград, 1989.

4. Андреев Ю.В. Раннегреческий полис (гомеровский период). – Ленинград, 1976.

5. Андреев Ю.В. Поэзия мифа и проза истории. – Ленинград, 1990.

6. Андреев Ю.В. Цена свободы и гармонии. Несколько штрихов к портрету греческой цивилизации. – СПб., 1998.

7. Античная Греция / Под ред. Е.С.Голубцовой, Л.П.Маринович, А.И.Павловской, Э.Д.Фролова. – Москва, 1983. - Т. І-ІІ.

8. Античная цивилизация / Под ред. В.Д.Блаватского. – Москва, 1973.

9. Античные государства Северного Причерноморья / Под ред. Г.А.Кошеленко, И.Т.Кругликовой, В.С.Долгорукова. – Москва, 1984.

10. Античная Греция. – Москва, 1983. - Т.1-2.

11. Античные города Северного Причерноморья. – Москва, 1984 (Серия «Археология СССР»).

12. Бартонек А. Златообильные Микены. – Москва, 1991.

13. Белов Г.Д. Херсонес Таврический. – Ленинград, 1948.

14. Бергер А.К. Политическая мысль древнегреческой демократии. – Москва, 1966.

1. Бикерман 3. Государство Селевкидов. – Москва, 1985.

2. Блаватская Т.В. Ахейская Греция во втором тысячелетии до н.э. – Москва, 1966.

3. Блаватская Т.В. Греческое общество второго тысячелетия до новой эры и его культура. – Москва, 1976.

4. Блаватская Т.В., Голубцова Е.С., Павловская А.И. Рабство в эллинистических государствах в ІІІ - І вв. до н.э. – Москва, 1969.

5. Бенгстон Г. Правители эпохи эллинизма. – Москва, 1982.

6. Берве Г. Тираны Греции. - Ростов-на-Дону, 1997.

7. Боннар А. Греческая цивилизация. – Москва, 1993. - Т.1-3; - М., 1995.

8. Бузескул В. История афинской демократии. - СПб., 1909.

9. Винкельман И.И. Избранные произведения и письма. – Москва, 1996.

10. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – Москва, 1988.

11. Виноградов Ю.Г. Политическая история ольвийского полиса (VІІ-I вв. до н.э.). – Москва, 1989.

12. Виппер Б.Р. Искусство Древней Греции. – Москва, 1972.

13. Гаспаров М.Л. Занимательная Греция. Рассказы о древнегреческой культуре. – Москва, 1995.

14. Герцман Е.В. Музыка Древней Греции и Рима. - СПб., 1995 (Серия «Античная библиотека»).

15. Гиббон Э. Закат и падение Римской империи. В 7 т. – Москва, 1997.

16. Гиндин Л.А., Цымбурский В.Л. Гомер и история Восточного Средизем­номорья. – Москва, 1996.

17. Гиро П. Частная и общественная жизнь греков. - СПб., 1995.

18. Головня В.В. История античного театра. – Москва, 1972.

19. Грейвс Р. Мифы Древней Греции. – Москва, 1992.

20. Доватур А.И. Рабство в Аттике в V в. до н.э. – Москва, 1979.

21. Доватур А.И. Рабство в Аттике VI-IV вв. до н.э. – Ленинград, 1980.

22. Джокадзе Д.В. Основные этапы развития античной философии. – Москва, 1977.

23. Древние цивилизации. Греция. Эллинизм. Причерноморье. Избранные статьи из журнала «Вестник древней истории». – Москва, 1997.

24. Древняя Греция. История, быт, культура. Из книг современных ученых / Сост. Л.С.Ильинская. – Москва, 1997.

25. Дройзен И. История эллинизма. - СПб., 1997. - Т.1-3 (Серия «Историческая библиотека»).

26. Жмудь Л.Я. Наука, философия и религия в раннем пифагореизме. - СПб., 1994.

27. Зайцев А.И. Культурный переворот в древней Греции VIII-V вв. до н. э. – Ленинград, 1985.

28. Зелинский Ф.Ф. Древнегреческая религия. – К., 1993.

29. Зелинский Ф.Ф. Религия эллинизма. - Томск, 1996.

30. Ильинская Л.С. Этнические и культурные контакты Западного и Восточ­ного Средиземноморья в микенскую эпоху. Сицилия и Эгеида. – Москва, 1983.

31. Колпинский Ю.Д. Великое наследие античной Эллады и его значение для современности. – Москва, 1977.

32. Колобова К.М., Глускина Л.М. Очерки истории Древней Греции. – Ленинград, 1958.

33. Колобова К.М. Древний город Афины и его памятники. – Ленинград, 1961.

34. Колобова К.М. Из истории раннегреческого общества (о. Родос IX - VII вв. до н.э.). – Ленинград, 1951.

35. Корзун М.С. Социально-политическая борьба в Афинах в 444 - 425 гг. до н.э. - Минск, 1975.

36. Кошеленко Г.А. Греческий полис на эллинистическом Востоке. – Москва, 1979.

37. Кругликова И.Т. Сельское хозяйство Боспора. – Москва, 1975.

38. Крыжицкий С.Д. Ольвия. Историографическое исследование архитектурно-строительных комплексов. - К., 1985.

39. Криш Э.Г. Сокровища Трои и их история. – Москва, 1996.

40. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – Москва, 1990.

41. Кутергин В.Ф. Беотийский союз в 379-335 гг. до н. э. - Саранск, 1991.

42. Куманецкий К. История культуры Древней Греции и Рима. – Москва, 1990.

43. Кун Н.А. Боги Древней Греции. – Москва, 1992.

44. Кун Н.А. Двенадцать подвигов Геракла. – Москва, 1992.

45. Кун Н.А. Легенды и мифы Древней Греции. – Москва, 1992.

46. Лапин В.В. Греческая колонизация Северного Причерноморья. - К., 1966.

47. Левек П. Эллинистический мир. – Москва, 1989.

48. Легенды и мифы Древней Греции и Древнего Рима. – Москва, 1987.

49. Ленцман Я.А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. – Москва, 1963.

50. Латышев В.В. Очерк греческих древностей. - СПб., 1997 (Серия «Античная библиотека»).

51. Лауэнштайн Д. Элевсинские мистерии. – Москва, 1996.

52. Левек П. Эллинистический мир. – Москва, 1989.

53. Ленцман Я.А. Рабство в микенской и гомеровской Греции. – Москва, 1963.

54. Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Довідник з історії та культури Стародавньої Греції і Риму. - Львів, 1988.

55. Лосев А.Ф. Гомер. – Москва, 1996 (сер. «Жизнь замечательных людей»).

56. Лосев А.Ф. Античная литература. – Москва, 1997.

57. Лосев А.Ф. История античной философии в конспективном изложе­нии. - 2-е изд. – Москва, 1998.

58. Лосев А.Ф. Мифология греков и римлян. – Москва, 1996.

59. Лурье С.Я. Язык и культура микенской Греции. – Москва, 1957.

60. Лурье С.Я. История Греции / Под ред. З.Д.Фролова. - СПб, 1993.

61. Маринович Л.П. Греки и Александр Македонский. К проблеме кризиса полиса. – Москва, 1993.

62. Маринович Л.П. Греческое наемничество IV в. до н. э. и кризис полиса. – Москва, 1975.

63. Мифология древнего мира. – Москва, 1977.

64. Мыслители Греции. От мифа к логике: Сочинения. – Харьков, 1998.

65. Нильссон М. Греческая народная религия. - СПб., 1998 (Серия «Античная библиотека»).

66. Откупщиков Ю.В. Догреческий субстрат. – Ленинград, 1988.

67. Пендлбери Дж. Археология Крита. - М., 1950.

68. Полякова Г.Ф. Социально-политическая структура пилосского общества (по данным линейного письма В). – Москва, 1978.

69. Проблемы греческой колонизации Северного и Восточного Причерномо­рья. - Тбилиси, 1979.

70. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. – Москва, 1977.

71. Ранович А.Б. Эллинизм и его историческая роль. – Москва – Ленинград, 1950.

72. Сапрыкин С.Ю. Гераклея Понтийская и Херсонес Таврический. – Москва, 1986.

73. Сизов С.К. Ахейский союз. История древнегреческого федеративного государства (281-221 гг. до н.э.). – Москва, 1989.

74. Скржинская М.В. Древнегреческий фольклор и литература о Северном Причерноморье. - К., 1991.

75. Словарь античности / Под ред. В.И.Кузищина. – Москва, 1994.

76. Соколов Г.И. Искусство Древней Греции. – Москва, 1980.

77. Стржелецкий С.Ф. Клеры Херсонеса Таврического. К истории древнего земледелия в Крыму. - Симферополь, 1961.

78. Скржинская М.В. Скифия глазами эллинов. - СПб., 1998.

79. Соколов Г.И. Акрополь в Афинах. – Москва, 1968.

80. Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции. - Нижний Новгород, 1991.

81. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – Москва, 1989.

82. Тарн В. Эллинистическая цивилизация. – Москва, 1949.

83. Тройский И.М. История античной литературы. – Москва, 1983.

84. Трубецкой С.Н. Курс истории древней философии. – Москва, 1997.

85. Федотов В.В. Историческая география античного мира. – Москва, 1996,

86. Фролов Э.Д. Греческие тираны (IV в. до н. э.). – Ленинград, 1972.

87. Фролов Э.Д. Рождение греческого полиса. – Ленинград, 1988.

88. Целлер Э. Очерк истории греческой философии. – Москва, 1996.

89. Черненко Е.В. Скифо-персидская война. - К., 1984.

90. Шанин Ю.В. Олимпийские игры и поэзия эллинов: Гомер и классическая лирика VII1-V вв. до н. э. – К., 1980.

91. Шахермайр Ф. Александр Македонский. – Москва, 1984.

92. Шелов Д.Б. Античный мир в Северном Причерноморье. – Москва, 1956.

93. Шишова И.А. Раннее законодательство и становление рабства в античной Греции. – Ленинград, 1991.

94. Шифман И.Ш. Александр Македонский. – Ленинград, 1988.

95. Шофман А.С. Восточная политика Александра Македонского. - Казань, 1976.

96. Шофман А.С. Древний мир в лицах и образах: Книга для чтения. - Казань., 1990.

97. Шофман А.С. Распад империи Александра Македонского. - Казань, 1984.

98. Штоль Г. Мифы классической древности. – Москва, 1993.

99. Щеглов А.Н. Северо-западный Крым в античную эпоху. – Ленинград, 1978.

100. Эллинизм: Восток и Запад / Под ред. Е.С.Голубцовой. – Москва, 1992.

101. Эллинизм: экономика, политика , культура / Под ред. Е.С.Голубцовой. – Москва, 1990.

102. Яйленко В.П. Архаическая Греция и Ближний Восток. – Москва, 1990.

103. Яйленко В.П. Греческая колонизация VII-ІІІ вв. до н.э. – Москва, 1982.

Стародавній Рим

Навчальна ЛІТЕРАТУРА

 

1. Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки по истории Римской им­перии. Рим и раннее христианство. – Ростов-на-Дону, 1995.

2. Ковалев С.И. История Рима. – Ленинград, 1948.

3. История древнего мира. Ч.II. Греция и Рим / Под ред. А.Г.Бокщанина. – Москва, 1982.

4. История древнего мира / Под ред И.М.Дьяконова, В.Д.Нероновой, И.С.Свенцицкой. – Москва, 1989. - Т.І -ІІІ.

5. История Древнего мира. Древний Рим / А.Н.Бадак, И.Е.Войнич и др. – Минск, 1998.

6. История Древнего Рима. – Москва, 1994.

7. История Древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина – Москва, 1993.

8. Машкин Н.А. История Древнего Рима. – Москва, 1949.

9. Сергеев В.С. Очерки по истории Древнего Рима. – Москва, 1938. - Ч.1-2.

 

Джерела

 

1. Августин Аврелий. О граде Божием. - М., 1994. - Т.1-4; Творения. СПб.– К., 1998. - Т.3-4.

2. Аврелий Марк. Размышления. - СПб., 1993 (Серия «Литературные памят­ники»).

3. Аммиан Марцеллин. Римская история. - СПб., 1996 (Серия «Античная библиотека»).

4. Античные поэты об искусстве. - СПб., 1996.

5. Аппиан. Римские войны. - СПб., 1934 (Серия «Античная библиотека»).

6. Вергилий Марон. Буколики. Георгики. Энеида. – Москва, 1971 (Серия «Библиотека всемирной литературы»).

7. Властелины Рима. Биографии римских императоров от Адриана до Диоклетиана. – Москва, 1992.

8. Геродиан. История императорской власти после Марка. – Москва, 1996.

9. Гораций Флакк. Собрание сочинений. - СПб., 1993.

10. Евсевий Памфил. Церковная история. – Москва, 1993.

11. Иисус Христос в документах истории. - СПб., 1998 (Серия «Античное хрис­тианство»).

12. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Getica.- СПб., 1997 (Серия «Византийская библиотека»).

13. Катулл в классических и детских переводах. - Кемерово, 1994.

14. Книги Сивилл. – Москва, 1996.

15. Крисп Гай Саллюстий. Сочинения. – Москва, 1981 (Серия «Памятники истори­ческой мысли»)

16. Ливии Тит. История Рима от основания города. – Москва, 1989, 1991, 1993. - Т.1-3.

17. Лукан Марк Анней. Фарсалия, или поэма о гражданской войне. – Москва, 1993 (Серия «Литературные памятники»).

18. Малые римские историки. Веллей Патеркул. Римская история. Анней Флор. Две книги римских войн. Луций Ампелий. Памятная книжица. – Москва, 1996.

19. Марциал Марк Валерий. Эпиграммы. - СПб., 1994 (Серия «Античная би­блиотека»).

20. Овидий Публий Назон. Собрание сочинений. - СПб., 1994. - Т.1-2.

21. Первоисточники по истории раннего христианства. Античные критики христианства / Сост. А.Б.Ранович. – Москва, 1990.

22. Плавт Тит Макций. Комедии. – Москва, 1997. - Т.1-3.

23. Плиний Младший. Письма. – Москва – Ленинград, 1950 (Серия «Литературные па­мятники»).

24. Плиний Старший. Естествознание. Об искусстве. – Москва, 1994.

25. Плутарх. Избранные жизнеописания. – Москва, 1994. - Т.1-2 (Серия «Литературные памятники»).

26. Полибий. Всеобщая история. - СПб., 1994-1996. - Т.1-3. (Серия «Историческая библиотека»).

27. Римские историки ІV века. – Москва, 1997.

28. Светоний Гай Транквилл. Жизнь двенадцати Цезарей. – Москва, 1993 (Серия «Литературные памятники»)

29. Сенека Луций Анной. Нравственные письма к Луцилию. – Москва, 1977 (Серия «Литературные памятники»).

30. Сократ Схоластик. Церковная история. – Москва, 1996.

31. Тацит Корнелий. Сочинения. - М., 1993. - Т.1-2 (Серия «Литературные па­мятники»).

32. Теренций. Комедии. – Москва, 1988.

33. Феодорит, еп. Кирский. Церковная история. – Москва, 1993.

34. Флавий Иосиф. Иудейская война. – Москва – Иерусалим, 1993 (Серия «Библиотека Флавиана»).

35. Фронтин Секст Юлий. Военные хитрости (стратегемы). - СПб., 1996 (Серия «Античная библиотека»).

36. Хрестоматия по истории древнего Рима / Под ред. В.И.Кузищина. – Москва, 1987.

37. Цезарь Юлий. Записки Юлия Цезаря и его продолжателей. – Москва, 1993 (Серия «Литературные памятники»).

38. Цицерон Марк Туллий. Письма в Аттику, близким, брату Квинту, М. Бруту. – Москва, 1994. Т.1-3.

39. Цицерон Марк Туллий. Речи. – Москва, 1993. - Т.1-2 (Серия «Литературные па­мятники»).

40. Цицерон Марк Туллий. Эстетика. Трактаты, речи, письма. – Москва, 1994.

41. Ювенал. Сатиры. - СПб., 1994 (Серия «Античная библиотека»).

ЛІТЕРАТУРА

 

1. Блаватская Т.В. Западнопонтийские города в VII - I вв. до н.э. – Москва, 1952.

2. Блаватский В.Д. Природа и античное общество. – Москва, 1976.

3. Бокщанин А.Г. Древняя Греция и древний Рим. – Москва, 1952.

4. Бокщанин А.Г. Социальный кризис в Римской империи в І в. н.э. – Москва, 1954.

5. Бокщанин А.Г. Парфия и Рим. - Ч.I. - М., 1960; - Ч.ІІ. – Москва, 1966.

6. Бокщанин А.Г. Источниковедение Древнего Рима. – Москва, 1981.

7. Вардиман Е. Женщина в древнем мире. – Москва, 1990.

8. Винничук Л. Люди, нравы и обычаи Древней Греции и Рима. – Москва, 1988.

9. Виппер Р.Ю. История древнего мира. – Москва, 1994.

10. Гиббон Э. История упадка и разрушения Римской империи. - СПб., 1997-1998. - Т.1-4 (Серия «Историческая библиотека»).

11. Глушанин Е.П. Военные реформы Диоклетиана и Константина (III - нача­ло IV в.) // Вестник древней истории. – Москва, 1987. - №2. - С.51-73.

12. Головня В.В. История античного театра. – Москва, 1972.

13. Голосковер Я.З. Логика мифа. – Москва, 1987.

14. Голубцова Е.С. Сельская община Малой Азии ІІІ в. до н.э. - ІІІ в. н.э. – Москва, 1972.

15. Голубцова Е.С. Идеология и культура сельского населения Малой Азии в І-ІІІ вв. – Москва, 1977.

16. Дельбрюк Г. История военного искусства в рамках политической ис­тории. - СПб., 1994. - Т.1-2 (Серия «Историческая библиотека»).

17. Дементьева В.В. Магистратура диктатора в ранней римской республике (V-III вв. до н. э.). – Ярославль, 1996.

18. Джонс А.X. Гибель античного мира. – Ростов-на-Дону, 1997.

19. Дождев Д.В. Римское частное право. – Москва, 1997.

20. Древний мир в иллюстрациях: Пособие для учителей и студентов. – Москва, 1961.

21. Древние цивилизации. Древний Рим. Вестник древней истории. 1937-1997. – Москва, 1997.

22. Егоров А.Б. Рим на грани эпох: Проблемы рождения и формирования принципата. – Ленинград, 1985.

23. Ельницкий Л.А. Возникновение и развитие рабства в Риме в VIII-III вв. до н.э. – Москва, 1964.

24. Жебелев С.А. Северное Причерноморье. – Москва, 1953.

25. Женщина в античном мире. Сборник статей / Под ред. Л.П.Маринович, С.Ю.Сапрыкина. - СПб., 1995.

26. Заборовский Я.Ю. Очерки по истории аграрных отношений в Римской республике. – Львов, 1985.

27. Залесский Н.Н. К истории этрусской колонизации Италии в VII- ІV вв. до н.э. – Ленинград, 1965.

28. Знаменитые греки и римляне. - СПб., 1993.

29. Кащеев В.Й. Эллинистический мир и Рим. Война, мир и дипломатия в 220-146 годах до н.э. – Москва, 1993.

30. Ковалев С.И. История Рима. Курс лекций. / Под ред. З.Д.Фролова. – Ленинград, 1986.

31. Ковалев С.И., Штаерман Е.М. Очерки истории Древнего Рима. – Москва, 1959.

32. Колосовская Ю.К. Паннония в І-ПІ вв. – Москва, 1973.

33. Кораблев И.Ш. Ганнибал. – Москва, 1981.

34. Корсунский А.Р., Гюнтер Р. Упадок и гибель Западной Римской империи и возникновение германских королевств. – Москва, 1984.

35. Кузищин В.И. Античное классическое рабство как экономическая система. – Москва, 1990.

36. Кузищин В.И. Очерки по истории земледелия Италии II в. до н.э. - I в. н.э. – Москва, 1966.

37. Кузищин В.И. Римское рабовладельческое поместье. – Москва, 1973.

38. Кузищин В.И. Генезис рабовладельческих латифундий в Италии (II в. до н.э. - I в. н.э.). – Москва, 1976.

39. Культура древнего Рима. - Т.І-II. – Москва, 1985.

40. Лосев А.Ф. История античной эстетики. Последние века. – Москва, 1988. - Ч.1-2.

41. Лосева Н.М., Сидорова И.А. Искусство Этрурии и древней Италии. Очерки. – Москва, 1988.

42. Лордкипанидзе О.Д. Древняя Колхида (миф и археология). - Тбилиси, 1979.

43. Максаковский В.П. Историческая география мира: Учебное пособие для вузов. – Москва, 1997.

44. Максимова М.И. Античные города юго-восточного Причерноморья. (Синопа, Амис, Трапезунд). – Москва, 1956.

45. Маринович Л.П., Голубцова Е.С., Шифман И.Ш., Павловская А.И. Рабство в восточных провинциях Римской империи в І - ІІІ вв. – Москва, 1977.

46. Машкин Н.А. История древнего Рима. – Москва, 1956.

47. Маяк И.Л. Взаимоотношения Рима и италийцев в ІІІ-II вв. до н.э. – Москва, 1971.

48. Маяк И.Л. Рим первых царей: Генезис римского полиса. – Москва, 1983.

49. Маяк И.Л. Римляне ранней республики. – Москва, 1994.

50. Мифологический словарь / Под ред. Е.М.Мелетинского. – Москва, 1991.

51. Мифология древнего мира. – Москва, 1977.

52. Моммзен Т. История Рима. - СПб., 1993.

53. Невская В.П. Византий в классическую и эллинистическую эпоху. – Москва, 1953.

54. Неировский А.И., Ильинская В.И., Уколова В.И. Античность: история и культура. – Москва, 1994.

55. Немировский А.И. История раннего Рима и Италии. - Воронеж, 1962.

56. Немировский А.И. Идеология и культура раннего Рима. - Воронеж, 1964.

57. Немировский А.И. Этруски. – Москва, 1983.

58. Новиков С.В. Юго-Западный Иран в античное время. – Москва, 1989.

59. Очерки археологии и истории Боспора / Под ред. Г.А. Кошеленко. – Москва, 1992.

60. Пикус Н.Н. Царские земледельцы (непосредственные производители) и ремесленники в Египте ІІІ в. до н.э. – Москва, 1972.

61. Сергеенко М.Е. Жизнь Древнего Рима. – Москва – Ленинград, 1964.

62. Сергеенко М.Е. Простые люди древней Италии. – Москва – Ленинград, 1964.

63. Строгецкий В.М. Полис и империя в классической Греции. – Нижний Новгород, 1991.

64. Тимофеева Н.К. Религиозно-мифологическая картина мира этрусков. – Новосибирск, 1980.

65. Томпсон Дж. Исследования по истории древнегреческого общества. Доисторический эгейский мир. – Москва, 1958.

66. Топоров В.Н. Эней - человек судьбы. К «средиземноморской» персонологии. – Москва, 1993. - Ч.1.

67. Трухина М.Н. История Древнего Рима. – Москва, 1994.

68. Трухина Н.Н. Политика и политики "золотого века" Римской республики (ІІ в. до н.э.). – Москва, 1986.

69. Уголоаа В.И. Поздний Рим: пять портретов. – Москва, 1992.

70. Уколова В. Эра Диоклетиана // Европейский альманах. История. Тради­ция. Культура. - 1993. – Москва, 1993. - С.154-169.

71. Утченко С.Л. Древний Рим. (События , люди, идеи). – Москва, 1969.

72. Утченко С.Л., Дьяконов И.М. Социальная стратификация древнего общества. – Москва, 1970.

73. Утченко С.Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики. – Москва, 1951.

74. Утченко С.Л. Кризис и падение Римской республики. – Москва, 1965.

75. Утченко С.Л. Политические учения древнего Рима. ІІІ–І вв. до н.э. – Москва, 1977.

76. Утченко С.Л. Цицерон и его время. – Москва, 1973.

77. Утченко С.Л. Юлий Цезарь. – Москва, 1976.

78. Федорова Е.В. Императорский Рим в липах. – Москва, 1979.

79. Ферреро Г. Величие и падение Рима. - СПб., 1997-1998. - Т.1-2 (Серия «Историческая библиотека»).

80. Ферреро Г. Юлий Цезарь. – Ростов-на-Дону, 1996.

81. Финлей Г. Греция под римским владычеством. – Москва, 1977.

82. Фрэзер Дж. Золотая ветвь. Исследование магий и религии. – Москва, 1980.

83. Хефлинг Г. Римляне, рабы, гладиаторы. – Москва, 1992.

84. Шифман И.Ш. Сирийское общество эпохи принципата (в І-II вв. н.э.). – Москва, 1977.

85. Шифман И.Ш. Цезарь Август. – Ленинград, 1990.

86. Штаерман Е.М. Древний Рим: Проблемы экономического развития. – Москва, 1978.

87. Штаерман Е.М. Кризис античной культуры. – Москва, 1975.

88. Штаерман Е.М. Расцвет рабовладельческих отношений в Римской республике. – Москва, 1964.

89. Штаерман Е.М., Трофимова М.К. Рабовладельческие отношения в ранней Римской империи (Италия). – Москва, 1971.

90. Штаерман Е.М., Смирин В.М., Белова Н.Н., Колосовская Ю.К. Рабство в западных провинциях Римской империи в І–ІІІ вв. – Москва, 1977.

91. Штаерман Е.М. Социальные основы религии Древнего Рима. – Москва, 1987.

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.