Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Тема 14 Культура Стародавнього Риму.

ПЛАН

 

1. Культура Стародавнього Риму за часів республіки.

2. Розвиток культури Римської імперії в період принципату.

3. Культура Римської імперії доби домінату.

4. Загальна характеристика пізньоримської культури.

Питання й завдання:

1. Дайте загальну характеристику пізньоримської культури.

2. Назвіть основні тенденції в розвитку філософської думки.

3. З»ясуйте суть ідей християнської філософії.

4. Проаналізуйте основні напрямки пізньоримської літератури.

5. Охарактеризуйте історичні твори епохи Пізньої імперії

6. Особливості пізньоримського права.

7. Опишіть характерні риси архітектури і мистецтва епохи Пізньої імперії.

ЗМІСТОВІ МОДУЛІ УЧБОВОГО КУРСУ

Змістовий модуль

Тема: “Історія Стародавньої Греції”

Лекційні модулі:

1. Вступ до історії Стародавньої Греції. Характеристика джерел. Неолітизація Балканського півострова.

2. Егейська цивілізація. Мікенська культура та її значення в історії Греції.

3. “Темні віки” - перехід від доби бронзи до залізного віку. Епос як історичне джерело.

4. Архаїчна Греція: загальна характеристика. Складання полісної системи. Колонізація. Старша тиранія. Панеллінські святилища.

5. Спарта: Альтернатива тиранії. Особливості політичного устрою.

Афіни: Синойкізм. Тиранія. Початок реформ.

6. Іонія. Взаємовідносини з лідійцями та персами. “Історія” Геродота.

7. Загальна характеристика класичного періоду. Основні джерела.

Розквіт полісу. Соціально-економічна ситуація. Значення греко-перських війн в формуванні суспільства класичного періоду.

8. Міжполісні відношення в класичний період. Пентоконтаетія.9. Соціально-політична характеристика Греції класичного періоду.Політичний устрій Греції. Розквіт афінської демократії.

10. Проблема “кризи полісної системи”. Пелопонеська війна. "Історія" Фукідіда.

11. Загальна характеристика доби еллінізму.

12. Держава Александра Македонського. Характеристика джерел.

13. Судьба "імперії" Александра Македонського.

14. Історична доля елліністичних держав.

Семінарські модулі:

1. Кріто-мікенська цивілізація. Характеристика мінойської культури. Характеристика мікенської культури. Еллада і Кіклади у 3-2 тис. до н.е. Особливості розвитку.

2. Греція в XI-IX ст. до н.е. : розповсюдження і міграції племен, економічний розвиток, соціальна структура, політичний лад, культура. “Іліада” та “Одіссея” як історичне джерело. “Труди і дні” Гесіода.

3.Спарта у VII-V ст. до н.е. Склад джерел. Особливості соціально-економічного устрію. Політичні інституції та законодавство.

4-5. Аттіка в VIII-VI ст. до н.е. Склад джерел. Етапи утворення полісної системи.

6. Греко-перські війни.

7-8. Соціально-економічний та політичний розвиток Греції в класичний період.

9. Пелопоннеська війна.

10. Стародавня Греція в пер. пол. IV ст. до н.е.

11. Встановлення македонської гегемонії в Греції.

12-13. Монархія Олександра Македонського та її розпад.

 

Модулі самостійної роботи:

1. Вивчити давньогрецьку абетку.

2. Знайдіть публікації про сучасні археологічні дослідження на території Греції.

3. Боротьба діадохів та епігонів. Історична особистість на вибір студента.

4. Підготувати відповідь на питання: ”Чому саме театр відіграв важливу роль у суспільному житті полісу?”

Підсумкова тека:

1. Періодизація історії Стародавньої Греції.

2. Розкопки Артура Еванса на Кріті.

3. Ранньомінойський та середньомінойський періоди.

4. Пізньомінойський період, проблема талассократии.

5. Ранньоелладський та середньоелладський періоди.

6. Ранньокікладський та середньокікладський періоди.

7. Мікенський період.

8. “Іліада” та її значення як історичного джерела.

9. “Одіссея”, загальна характеристика.

10. “Труди і дні”, загальна характеристика.

11. Еллінські племена на порубіжжі 2-1 тис. до н.е.

12. Економічний розвиток Греції за доби “темних віків”.

13. Соціальна структура, політичний лад Греції в XI-IX ст. до н.е.

14. Визначить головні риси, які притаманні давньогрецькому суспільству архаїчного періоду.

15. Що таке “законодавство Лікурга”?

16. Особливості соціально-економічного устрою Спарти.

17. Політичні інституції Спарти.

18. Культура Греції архаїчної доби.

19. Утворення Афінського аристократичного полісу.

20. Реформи Солона та їх значення в утворенні демократичного полісу.

21. Значення тиранії Пісістрата в історії Афін.

22. Реформи Клісфена. Наслідки процесу демократизації.

23. Особливості розвитку архаїчної Іонії.

24. “Історія” Геродота як джерело дослідження часів греко-перських війн.

25. Хід “мідійських” війн, їх результат і значення.

26. Міжполісні відношення. Утворення Делоського союзу.

27. Характер давньогрецької економіки.

28. Процес демократизації в Афінах класичного періоду.

29. Трансформація Делоського союзу в Афінську архе.

30. “Історія” Фукідіда як наукове історичне дослідження.

31. Пелопоннеська війна та її історичне значення.

32. Основні риси “кризи полісної системи”.

33. Македонська держава, значення реформ Філіпа II.

34. Боротьба партій в Афінах. Панеллінізм.

35. Встановлення македонської гегемонії на Балканському півострові.

36.Загальна характеристика доби еллінізму.

37. Характеристика джерел з доби еллінізму.

38. Завоювання Александра Македонського.

39. Імперія Александра Македонського.

40. Культура елліністичної доби.

Змістовий модуль

Тема: “Історія Стародавнього Риму"

Лекційні модулі:

1. Джерела з історії Стародавнього Риму. Найдавніший період історії Риму.

2. Рання Римська республіка.

3. Римська держава у III ст. до н.е.

4. Римська держава у II ст. до н. е.

5. Аграрний рух римського плебсу.

6. Криза республіканського ладу.

7. Соціально-економічний розвиток Риму в I ст. до н.е.

8. Падіння республіканського ладу.

9. Виникнення системи принципату.

10. Рання римська імперія.

11. Стабілізація держави у II ст. н.е.

12. Криза імперії у III ст. н.е.

13. Занепад Римської імперії у IV ст. н. е.

14. Падіння Західної Римської імперії.

 

Семінарські модулі:

1. Боротьба Риму за домінування у Середземномор’ї

2. Політичне протистояння в Римі у 80-х рр. до н.е.

3. Диктатура Сулли.

4. Соціально-політична боротьба в пер. пол. 60-х рр. до н. е.

5-6. Падіння республіканського ладу в Римі.

7-8. Становлення системи принципату.

9-10. Римська імперія у I ст. н.е.

11. “Золота доба” Римської імперії.

12. Особливості розвитку Римської імперії в III ст. н.е.

13. Пізня Римська імперія (домінат).

Модулі самостійної роботи:

 

1. Культура етрусків.

2. Цицерон, Помпей, Юлій Цезар як політичні діячі доби кризи республіканського ладу.

3. Культура Риму за доби принципату.

4. На основі писемних джерел визначить місце раннього християнства в історії Риму.

 

Підсумкова тека:

 

1. Періодизація історії Стародавнього Риму.

2. Головні джерела з історії Риму царського періоду.

3. Головні джерела з історії Риму республіканського періоду.

4. Етруська культура.

5. Пунічні війни та їх значення в формуванні Римської держави.

6. Зміст боротьби плебеїв та патриціїв.

7. Римське суспільство в республіканський період.

8. Історія громадянських війн у Римі за творами Аппіана.

9. Диктатура Сулли.

10. Завоювання Римом Східного Середземномор’я.

11. Історична доля елліністичних держав та її зв’язок з політикою Римської республіки.

12. Роль Римської республіки в історичної ситуації, яка склалася на Балканському півострові.

13. Проблема існування полісу за доби еллінізму.

14. Поліс та цівітас - проблема співвідношення.

15. Соціально-політична боротьба в Римі у пер. пол. 60-х рр. до н. е.

16. Перший тріумвірат.

17. Внутрішня боротьба в Римі. Протистояння Помпея та Цезаря.

18. Єдиновладдя Цезаря.

19. Другий тріумвірат.

20. Завершення громадянських війн.

21. Зміст системи принципату.

22. Внутрішня та зовнішня політика Августа.

23. Твір Светонія як історичне джерело.

24. Культура Риму за доби принципату.

25. Особливості розвитку імперії у I ст. н.е.

26. Активізація зовнішньої політики Римської імперії за правління Траяна.

27. Стабілізація імперії у II ст. н.е.

28. Соціально-економічна криза III ст. н.е.

29. Зміни державного ладу в період пізньої імперії.

30.Встановлення системи домінанту.

31. Реформи Діоклетіана та Константина.

32. Римська імперія в IV ст. до н.е.

33. Падіння Західної Римської імперії.

34. Місце раннього християнства в історії Риму.

35. Культура імператорського Риму.

Теми контрольних робіт

варіант № 1

Мінойська культура.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2024 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.