Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Умови розміру оплати праці суддів визначаються законом. 2 глава

Суми витрат з охорони праці, що належать до валових витрат
юридичної чи фізичної особи, яка відповідно до законодавства
використовує найману працю, визначаються згідно з переліком
заходів та засобів з охорони праці, що затверджується Кабінетом
Міністрів України ( 994-2003-п ).

 

Стаття 20. Регулювання охорони праці у колективному договорі,
угоді

 

У колективному договорі, угоді сторони передбачають
забезпечення працівникам соціальних гарантій у галузі охорони
праці на рівні, не нижчому за передбачений законодавством, їх
обов'язки, а також комплексні заходи щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища,
підвищення існуючого рівня охорони праці, запобігання випадкам
виробничого травматизму, професійного захворювання, аваріям і
пожежам, визначають обсяги та джерела фінансування зазначених
заходів.


Стаття 21. Додержання вимог щодо охорони праці під час
проектування, будівництва (виготовлення) та
реконструкції підприємств, об'єктів і засобів
виробництва

 

Виробничі будівлі, споруди, машини, механізми, устаткування,
транспортні засоби, що вводяться в дію після будівництва
(виготовлення) або реконструкції, капітального ремонту тощо, та
технологічні процеси повинні відповідати вимогам
нормативно-правових актів з охорони праці.

 

Проектування виробничих об'єктів, розроблення нових
технологій, засобів виробництва, засобів колективного та
індивідуального захисту працюючих повинні провадитися з
урахуванням вимог щодо охорони праці. Не допускається виготовлення
і впровадження нових для даного підприємства технологій і
зазначених засобів без попередньої експертизи робочого проекту або
робочої документації на їх відповідність нормативно-правовим актам
з охорони праці. Фінансування цих робіт може провадитися лише
після одержання позитивних результатів експертизи. Експертиза
проектів будівництва проводиться відповідно до статті 31 Закону
України "Про регулювання містобудівної діяльності" ( 3038-17 ).{ Частина друга статті 21 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007, N 3038-VI ( 3038-17 ) від
17.02.2011 }

Роботодавець повинен одержати дозвіл на виконання робіт
підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин,
механізмів, устаткування підвищеної небезпеки (далі - дозвіл).
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику
у сфері охорони праці, видає дозволи на безоплатній основі на
підставі висновку експертизи стану охорони праці та безпеки
промислового виробництва суб’єкта господарювання, проведеної
експертно-технічними центрами, які належать до сфери управління
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, або незалежними експертними
організаціями, які забезпечують науково-технічну підтримку
державного нагляду у сфері промислової безпеки та охорони праці.
На застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки виробник або постачальник устаткування підвищеної
небезпеки отримує дозвіл до прийняття зобов'язань на постачання.
{ Частина статті 21 в редакції Законів N 1454-VI ( 1454-17 ) від
04.06.2009, N 3395-VI ( 3395-17 ) від 19.05.2011; із змінами,
внесеними згідно із Законом N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

 

Порядок ( 1107-2011-п ) видачі дозволів або відмови в їх
видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання дозволів
центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, переліки видів робіт, машин,
механізмів та устаткування підвищеної небезпеки, проведення або
експлуатація (застосування) яких потребує отримання дозволу, та
граничні розміри тарифів на проведення експертизи стану охорони
праці та безпеки промислового виробництва суб’єкта господарювання,
висновок якої є підставою для видачі дозволів, встановлюються
Кабінетом Міністрів України.

{ Частина статті 21 в редакції Законів N 3395-VI ( 3395-17 ) від
19.05.2011, N 5459-VI ( 5459-17 ) від 16.10.2012 }

Строк дії дозволу становить:

 

на виконання робіт або на експлуатацію машин, механізмів та
устаткування підвищеної небезпеки - п'ять років (з подальшим його
продовженням);

 

на застосування машин, механізмів та устаткування підвищеної
небезпеки - безстроково.

{ Частина статті 21 в редакції Закону N 3395-VI ( 3395-17 ) від
19.05.2011 }

Підставою для переоформлення документа дозвільного характеру
є:

 

зміна найменування суб'єкта господарювання - юридичної особи
або прізвища, імені та по батькові фізичної особи - підприємця;

 

зміна місцезнаходження суб'єкта господарювання.

{ Частина статті 21 в редакції Закону N 3395-VI ( 3395-17 ) від
19.05.2011 }

Підставою для відмови у переоформленні, видачі дубліката
дозволу є:

 

подання роботодавцем неповного пакета документів, необхідних
для переоформлення, видачі дубліката дозволу згідно із
встановленим законодавством вичерпним переліком;

 

виявлення в документах, поданих роботодавцем, недостовірних
відомостей;

 

зміна ідентифікаційного коду за Єдиним державним реєстром
підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) юридичної особи або
реєстраційного номера облікової картки платника податків з
Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, зазначеного
у дозволі.

{ Частина статті 21 в редакції Закону N 3395-VI ( 3395-17 ) від
19.05.2011 }

Переоформлення, видача дубліката дозволу здійснюються на
безоплатній основі.

{ Частина статті 21 в редакції Закону N 3395-VI ( 3395-17 ) від
19.05.2011 }

Набуття права на виконання робіт підвищеної небезпеки та
експлуатації (застосування) машин, механізмів та устаткування
підвищеної небезпеки може здійснюватися на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з
охорони праці. Переліки видів робіт, машин, механізмів та
устаткування підвищеної небезпеки, виконання або експлуатація
(застосування) яких може здійснюватися на підставі такої
декларації, встановлюються Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 2185-VI
( 2185-17 ) від 13.05.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3395-VI ( 3395-17 ) від 19.05.2011 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, протягом 10 робочих днів з дня
надходження заяви на одержання дозволу та необхідних документів
приймає рішення про видачу дозволу або про відмову в його видачі
із зазначенням підстав, визначених цією статтею.

{ Частина статті 21 в редакції Закону N 1454-VI ( 1454-17 ) від
04.06.2009 }

Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, приймає рішення про відмову у
видачі дозволу в разі:

 

неподання роботодавцем необхідних документів та (або) їх
оформлення з порушенням встановлених вимог;

 

подання недостовірних відомостей або висновку за результатами
експертизи, який затверджено чи складено більш як за рік до дня
подання заяви;

 

встановлення згідно з висновком за результатами експертизи
невідповідності об'єкта експертизи вимогам законів та інших
нормативно-правових актів з охорони праці.

{ Частина статті 21 в редакції Закону N 1454-VI ( 1454-17 ) від
04.06.2009 }

Підставою для анулювання дозволу є:

 

заява роботодавця або уповноваженої ним особи про анулювання
дозволу;

 

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення або ліквідація) або підприємницької діяльності
фізичною особою - підприємцем;

 

виявлення у поданих роботодавцем документах недостовірних
відомостей щодо виконання робіт підвищеної небезпеки або
експлуатації (застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на
які видано дозвіл;

 

повторне порушення вимог законодавства про охорону праці під
час виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації
(застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано
дозвіл;

 

виникнення аварії, вибуху, пожежі, нещасного випадку, якщо в
акті розслідування встановлено, що причиною такої події стало
недодержання вимог законодавства про охорону праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації
(застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано
дозвіл;

 

створення перешкод під час проведення посадовими особами
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, або його територіального органу
перевірки додержання вимог законодавства про охорону праці під час
виконання робіт підвищеної небезпеки або експлуатації
(застосування) устаткування підвищеної небезпеки, на які видано
дозвіл.

{ Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3395-VI
( 3395-17 ) від 19.05.2011 }

Перелік підстав для анулювання дозволу, наведений у частині
дванадцятій цієї статті, є вичерпним.

{ Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3395-VI
( 3395-17 ) від 19.05.2011 }

Про анулювання дозволу роботодавець повідомляється у
письмовій формі із зазначенням підстав щодо анулювання цього
дозволу протягом п'яти днів з дня прийняття рішення органом, який
видав дозвіл

{ Статтю 21 доповнено новою частиною згідно із Законом N 3395-VI
( 3395-17 ) від 19.05.2011 }


{ Частину статті 21 виключено на підставі Закону N 2367-VI
( 2367-17 ) від 29.06.2010 }


Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну
політику у сфері охорони праці, оприлюднює інформацію про всі
видані та анульовані дозволи у засобах масової інформації.

{ Частина статті 21 в редакції Закону N 1454-VI ( 1454-17 ) від
04.06.2009 }

Експертиза проектної та іншої документації на виготовлення і
впровадження нових технологій і засобів виробництва, засобів
колективного та індивідуального захисту, реєстрація, огляди,
випробування тощо виробничих об'єктів, інженерних інфраструктур
об'єктів соціально-культурного призначення провадяться у порядку
( 687-2004-п ), що визначається Кабінетом Міністрів України.

{ Частина статті 21 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

У разі коли роботодавець не одержав зазначеного дозволу,
місцевий орган виконавчої влади або орган місцевого
самоврядування, за поданням центрального органу виконавчої влади,
що реалізує державну політику у сфері охорони праці, вживає
заходів до скасування державної реєстрації цього підприємства у
встановленому законом порядку за умови, якщо протягом місяця від
часу виявлення вказаних недоліків роботодавець не провів належних
заходів з їх усунення.

 

Технологічні процеси, машини, механізми, устаткування,
транспортні засоби, хімічні речовини і їх сполуки та інша
небезпечна продукція, придбані за кордоном, допускаються в
експлуатацію (до застосування) лише за умови проведення експертизи
на відповідність їх нормативно-правовим актам з охорони праці, що
чинні на території України.

Не допускається застосування у виробництві шкідливих речовин
у разі відсутності їх гігієнічної регламентації та державної
реєстрації.

 

Усі дозволи, передбачені цією статтею, при здійсненні
діяльності в межах території виключної (морської) економічної зони
України та на континентальному шельфі на умовах угоди про розподіл
продукції, укладеної відповідно до Закону України "Про угоди про
розподіл продукції" ( 1039-14 ), надаються інвестору в порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України.

{ Статтю 21 доповнено частиною згідно із Законом N 2562-VI
( 2562-17 ) від 23.09.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 3395-VI ( 3395-17 ) від 19.05.2011 }

Стаття 22. Розслідування та облік нещасних випадків,
професійних захворювань і аварій

 

Роботодавець повинен організовувати розслідування та вести
облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій
відповідно до положення, що затверджується Кабінетом Міністрів
України за погодженням з всеукраїнськими об'єднаннями профспілок.

 

За підсумками розслідування нещасного випадку, професійного
захворювання або аварії роботодавець складає акт за встановленою
формою, один примірник якого він зобов'язаний видати потерпілому
або іншій заінтересованій особі не пізніше трьох днів з моменту
закінчення розслідування.

 

У разі відмови роботодавця скласти акт про нещасний випадок
чи незгоди потерпілого з його змістом питання вирішуються
посадовою особою органу державного нагляду за охороною праці,
рішення якої є обов'язковим для роботодавця.

 

Рішення посадової особи органу державного нагляду за охороною
праці може бути оскаржене у судовому порядку.

 

Стаття 23. Інформація та звітність про стан охорони праці

 

Роботодавець зобов'язаний інформувати працівників або осіб,
уповноважених на здійснення громадського контролю за дотриманням
вимог нормативно-правових актів з охорони праці, та Фонд
соціального страхування від нещасних випадків про стан охорони
праці, причину аварій, нещасних випадків і професійних захворювань
і про заходи, яких вжито для їх усунення та для забезпечення на
підприємстві умов і безпеки праці на рівні нормативних вимог.

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про пожежну безпеку

Забезпечення пожежної безпеки є невід'ємною частиною
державної діяльності щодо охорони життя та здоров'я людей,
національного багатства і навколишнього природного середовища. Цей
Закон визначає загальні правові, економічні та соціальні основи
забезпечення пожежної безпеки на території України, регулює
відносини державних органів, юридичних і фізичних осіб у цій
галузі незалежно від виду їх діяльності та форм власності.

 

Стаття 1. Правова основа діяльності в галузі пожежної безпеки

 

Правовою основою діяльності в галузі пожежної безпеки є
Конституція ( 254к/96-ВР ), цей Закон та інші закони України,
постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження
Президента України, декрети, постанови та розпорядження Кабінету
Міністрів України, рішення органів виконавчої влади, місцевого та
регіонального самоврядування, прийняті в межах їх компетенції.

 

Стаття 2. Забезпечення пожежної безпеки

 

Забезпечення пожежної безпеки є складовою частиною виробничої
та іншої діяльності посадових осіб, працівників підприємств,
установ, організацій та підприємців. Це повинно бути відображено у
трудових договорах (контрактах) та статутах підприємств, установ
та організацій.

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ та
організацій покладається на їх керівників і уповноважених ними
осіб, якщо інше не передбачено відповідним договором.

Забезпечення пожежної безпеки при проектуванні та забудові
населених пунктів, будівництві, розширенні, реконструкції та
технічному переоснащенні підприємств, будівель і споруд
покладається на органи архітектури, замовників, забудовників,
проектні та будівельні організації.

Забезпечення пожежної безпеки в жилих приміщеннях державного,
громадського житлового фонду, фонду житлово-будівельних
кооперативів покладається на квартиронаймачів і власників, а в
жилих будинках приватного житлового фонду та інших спорудах, на
дачах і садових ділянках - на їх власників або наймачів, якщо це
обумовлено договором найму.

 

Стаття 3. Розмежування компетенції в галузі пожежної безпеки

 

До компетенції центральних органів виконавчої влади в галузі
пожежної безпеки належить:

проведення єдиної політики в галузі пожежної безпеки;

визначення основних напрямів розвитку науки і техніки,
координація державних, міжрегіональних заходів і наукових
досліджень у галузі пожежної безпеки, керівництво відповідними
науково-дослідними установами;

розробка та затвердження державних стандартів, норм і правил
пожежної безпеки;

встановлення єдиної системи обліку пожеж;

організація навчання спеціалістів у галузі пожежної безпеки,
керівництво пожежно-технічними навчальними закладами;

оперативне управління силами і технічними засобами, які
залучаються до ліквідації великих пожеж;

координація роботи щодо створення і випуску пожежної техніки
та засобів протипожежного захисту, встановлення державного
замовлення на їх випуск і постачання;

співробітництво з органами пожежної безпеки інших держав.

Вирішення всіх інших питань у галузі пожежної безпеки, не
віднесених цим Законом до компетенції центральних органів
виконавчої влади, належить до компетенції Ради Міністрів
Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого та регіонального самоврядування.

 

Стаття 4. Обов'язки державних органів щодо забезпечення
пожежної безпеки

 

Центральні органи виконавчої влади, Рада Міністрів Республіки
Крим, місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого

та регіонального самоврядування в межах своєї компетенції
організують розроблення та впровадження у відповідних галузях і
регіонах організаційних і науково-технічних заходів щодо
запобігання пожежам та їх гасіння, забезпечення пожежної безпеки
населених пунктів і об'єктів.

Міністерство України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи:

забезпечує здійснення державного пожежного нагляду, пожежної
охорони населених пунктів і об'єктів, координує діяльність
міністерств, інших центральних органів виконавчої влади з питань
удосконалення пожежної охорони;

одержує безкоштовно від міністерств, інших органів виконавчої
влади, органів місцевого та регіонального самоврядування,
підприємств, установ та організацій інформацію, необхідну для
виконання покладених на нього завдань;

залучає до розроблення актуальних проблем пожежної безпеки,
проведення консультацій та експертиз вищі навчальні заклади та
інші установи, а також окремих учених, висококваліфікованих
фахівців.

Рішення Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій
та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської
катастрофи з питань пожежної безпеки, що належать до його
компетенції, є обов'язковими для органів виконавчої влади, а також
підприємств, установ, організацій та громадян.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади:

проводять єдину науково-технічну політику з питань пожежної
безпеки;

розробляють і реалізують комплексні заходи, спрямовані на
поліпшення пожежної безпеки об'єктів;

здійснюють методичне керівництво та контроль за діяльністю
підвідомчих об'єктів у галузі пожежної безпеки.

Для координації і вдосконалення роботи, пов'язаної із
забезпеченням пожежної безпеки та контролем за її проведенням, в
апаратах міністерств, інших центральних органів виконавчої влади
створюються служби пожежної безпеки.

Органи виконавчої влади, що здійснюють матеріально-технічне
забезпечення виробництва найважливіших видів продукції, повинні
передбачати задоволення потреб пожежної охорони та об'єктів
народного господарства в пожежній техніці, обладнанні, засобах
протипожежного захисту. Випуск цієї техніки, обладнання та засобів
включається до державного замовлення.

 

Стаття 5. Обов'язки підприємств, установ та організацій щодо
забезпечення пожежної безпеки

 

Власники підприємств, установ та організацій або уповноважені
ними органи (далі - власники), а також орендарі зобов'язані:

розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної
безпеки, впроваджувати досягнення науки і техніки, позитивний
досвід;

відповідно до нормативних актів з пожежної безпеки розробляти
і затверджувати положення, інструкції, інші нормативні акти, що
діють у межах підприємства, установи та організації, здійснювати
постійний контроль за їх додержанням;

забезпечувати додержання протипожежних вимог стандартів,
норм, правил, а також виконання вимог приписів і постанов органів
державного пожежного нагляду;

організовувати навчання працівників правил пожежної безпеки
та пропаганду заходів щодо їх забезпечення;

у разі відсутності в нормативних актах вимог, необхідних для
забезпечення пожежної безпеки, вживати відповідних заходів,
погоджуючи їх з органами державного пожежного нагляду;

утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і
зв'язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх
використання не за призначенням;

створювати у разі потреби відповідно до встановленого порядку
підрозділи пожежної охорони та необхідну для їх функціонування
матеріально-технічну базу;

подавати на вимогу державної пожежної охорони відомості та
документи про стан пожежної безпеки об'єктів і продукції, що ними
виробляється;

здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів
виявлення та гасіння пожеж і використання для цієї мети виробничої
автоматики;

своєчасно інформувати пожежну охорону про несправність
пожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а
також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

проводити службове розслідування випадків пожеж.

 

Обов'язки сторін щодо забезпечення пожежної безпеки
орендованого майна повинні бути визначені у договорі оренди.


{ Частину третю статті 5 виключено на підставі Закону
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }


{ Частину четверту статті 5 виключено на підставі Закону
N 2856-VI ( 2856-17 ) від 23.12.2010 }


На підприємстві, в установі та організації з кількістю
працюючих 50 і більше чоловік рішенням трудового колективу може
створюватися пожежно-технічна комісія. У виняткових випадках її
функції може виконувати комісія з охорони праці. Типове положення
про пожежно-технічну комісію затверджується Міністерством України
з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи.

 

Повноваження в галузі пожежної безпеки асоціацій, корпорацій,
концернів, інших виробничих об'єднань визначаються їх статутами
або договорами між підприємствами, що утворили об'єднання. Для
виконання делегованих об'єднанню функцій в його апараті
створюється служба пожежної безпеки.

 

Стаття 6. Обов'язки громадян щодо забезпечення пожежної
безпеки

 

Громадяни України, іноземні громадяни та особи без
громадянства, які перебувають на території України, зобов'язані:

виконувати правила пожежної безпеки, забезпечувати будівлі,
які їм належать на праві особистої власності, первинними засобами
гасіння пожеж і протипожежним інвентарем, виховувати у дітей
обережність у поводженні з вогнем;

повідомляти пожежну охорону про виникнення пожежі та вживати
заходів до її ліквідації, рятування людей і майна.

 

Стаття 7. Державний пожежний нагляд

 

Державний пожежний нагляд за станом пожежної безпеки в
населених пунктах і на об'єктах незалежно від форм власності
здійснюється відповідно до чинного законодавства державною
пожежною охороною в порядку, встановлюваному Кабінетом Міністрів
України.

 

Органи державного пожежного нагляду не залежать від будь-яких
господарських органів, об'єднань громадян, політичних формувань,
органів виконавчої влади, органів місцевого та регіонального
самоврядування.

 

Контроль за виконанням правил пожежної безпеки під час
проектування, технічного переоснащення, будівництва, реконструкції
та експлуатації об'єктів іноземних фірм та спільних підприємств
регулюється чинним законодавством або умовами, передбаченими
договорами сторін, якщо вони не суперечать чинному законодавству.

 

На об'єктах приватної власності органи державного пожежного
нагляду контролюють лише умови безпеки людей на випадок пожежі, а
також вирішення питань пожежної безпеки, що стосуються прав та
інтересів інших юридичних осіб і громадян.

 

Органи державного пожежного нагляду відповідно до покладених
на них завдань:

розробляють з участю заінтересованих міністерств та інших
центральних органів виконавчої влади і затверджують
загальнодержавні правила пожежної безпеки, які є обов'язковими для
всіх підприємств, установ, організацій та громадян;

погоджують проекти державних і галузевих стандартів, норм,
правил, технічних умов та інших нормативно-технічних документів,
що стосуються забезпечення пожежної безпеки; { Абзац третій
частини п'ятої статті 7 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

встановлюють порядок опрацювання і затвердження положень,
інструкцій та інших нормативних актів з питань пожежної безпеки,
що діють на підприємстві, в установі та організації, розробляють
типові документи з цих питань;

здійснюють контроль за додержанням вимог актів законодавства
з питань пожежної безпеки керівниками центральних органів
виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів
Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого та регіонального самоврядування, керівниками та іншими
посадовими особами підприємств, установ та організацій, а також
громадянами;

проводять згідно з чинним законодавством перевірки, пов'язані
з пожежами та порушеннями правил пожежної безпеки. { Абзац шостий
частини п'ятої статті 7 в редакції Закону N 4652-VI ( 4652-17 )
від 13.04.2012 }

 

Посадові особи органів державного пожежного нагляду є
державними інспекторами з пожежного нагляду.

 

Державні інспектори з пожежного нагляду мають право:

1) проводити в будь-який час у присутності власника чи його
представника пожежно-технічні обстеження і перевірки підприємств,
установ, організацій, будівель, споруд, новобудов та інших
підконтрольних об'єктів незалежно від форм власності, одержувати
від власника необхідні пояснення, матеріали та інформацію;

2) давати (надсилати) керівникам центральних органів
виконавчої влади, структурних підрозділів Ради Міністрів
Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади, органів
місцевого та регіонального самоврядування, керівникам та іншим
посадовим особам підприємств, установ та організацій, а також
громадянам обов'язкові для виконання розпорядження (приписи) про
усунення порушень і недоліків з питань пожежної безпеки.

У разі порушення правил пожежної безпеки, що створює загрозу
виникнення пожежі або перешкоджає її гасінню та евакуації людей,
а також у випадках випуску пожежонебезпечної продукції, систем і
засобів протипожежного захисту з відхиленням від стандартів чи
технічних умов або у разі їх відсутності припиняти чи забороняти
роботу підприємств, окремих виробництв, виробничих дільниць,
агрегатів, експлуатацію будівель, споруд, окремих приміщень,
опалювальних приладів, дільниць електричної мережі, проведення
пожежонебезпечних робіт, випуск та реалізацію пожежонебезпечної
продукції, систем та засобів протипожежного захисту, дію виданих
дозволів на право проведення робіт;

3) здійснювати контроль за виконанням протипожежних вимог,
передбачених стандартами, нормами і правилами, під час
проектування (вибірково), будівництва, реконструкції, розширення
чи технічного переоснащення, капітального ремонту підприємств,
будівель, споруд та інших об'єктів. У разі виявлення порушень
забороняти до їх усунення випуск і застосування проектів, зупиняти
проведення будівельно-монтажних робіт та вносити пропозиції про
припинення фінансування цих робіт;


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.