Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Умови розміру оплати праці суддів визначаються законом. 3 глава

4) притягати до адміністративної відповідальності посадових
осіб, інших працівників підприємств, установ, організацій та
громадян, винних у порушенні встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки, невиконанні приписів, постанов органів
державного пожежного нагляду, використанні пожежної техніки та
засобів пожежогасіння не за призначенням;

5) застосовувати штрафні санкції до підприємств, установ та
організацій за порушення встановлених законодавством вимог
пожежної безпеки, невиконання розпоряджень (приписів) посадових
осіб органів державного пожежного нагляду.

 

Посадові особи органів державного пожежного нагляду несуть
відповідальність за неналежне виконання покладених на них
обов'язків. За шкоду, завдану юридичним та фізичним особам,
громадянам внаслідок застосування санкцій, передбачених пунктами 2
і 3 цієї статті, органи та посадові особи державного пожежного
нагляду відповідальності не несуть.

 

Стаття 8. Вивчення правил пожежної безпеки

 

У загальноосвітніх і професійних навчально-виховних
закладах, вищих навчальних закладах, навчальних закладах
підвищення кваліфікації і перепідготовки кадрів організовується
вивчення правил пожежної безпеки на виробництві та в побуті, а
також навчання дій на випадок пожежі.

У дитячих дошкільних закладах проводиться виховна робота,
спрямована на запобігання пожежам від дитячих пустощів з вогнем і
виховання у дітей бережливого ставлення до національного
багатства.

Місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого та
регіонального самоврядування, житлові установи та організації
зобов'язані за місцем проживання організовувати навчання населення
правил пожежної безпеки в побуті та громадських місцях.Усі працівники під час прийняття на роботу і щорічно за
місцем роботи проходять інструктаж з питань пожежної безпеки
відповідно до Типового положення, затверджуваного Міністерством
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Особи, яких приймають на роботу, пов'язану з підвищеною
пожежною небезпекою, повинні попередньо пройти спеціальне навчання
(пожежно-технічний мінімум). Працівники, зайняті на роботах з
підвищеною пожежною небезпекою, один раз на рік проходять
перевірку знань відповідних нормативних актів з пожежної безпеки,
а посадові особи до початку виконання своїх обов'язків і
періодично (один раз на три роки) проходять навчання і перевірку
знань з питань пожежної безпеки.

Перелік посад і порядок організації навчання визначаються
Кабінетом Міністрів України.

Допуск до роботи осіб, які не пройшли навчання, інструктаж і
перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

Програми навчання з питань пожежної безпеки мають
погоджуватися з органами державного пожежного нагляду.

 

Стаття 9. Погодження нормативних, нормативно-технічних
документів

{ Назва статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI
( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Стандарти, технічні умови, інші нормативно-технічні документи
на пожежонебезпечні технологічні процеси та продукцію повинні
включати вимоги пожежної безпеки і погоджуватися з органами
державного пожежного нагляду.

{ Частина перша статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Вимоги пожежної безпеки, що містяться у відомчих нормативних
актах, не повинні суперечити державним стандартам, нормам і
правилам.

 

Стаття 10. Дотримання вимог пожежної безпеки при
проектуванні, будівництві та реконструкції
об'єктів виробничого та іншого призначення

 

Виробничі, жилі, інші будівлі та споруди, устаткування,
транспортні засоби, що вводяться в дію чи в експлуатацію після
завершення будівництва, реконструкції або технічного
переоснащення, а також технологічні процеси та продукція повинні
відповідати вимогам нормативних актів з пожежної безпеки.

 

Забороняється впровадження нових технологій, випуск
пожежонебезпечної продукції без попередньої експертизи (перевірки)
проектної та іншої документації на відповідність нормативним актам
з пожежної безпеки. Фінансування таких робіт може провадитися лише
після одержання позитивних результатів експертизи.

{ Частина друга статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Проектні організації зобов'язані здійснювати авторський
нагляд за додержанням проектних рішень з пожежної безпеки при
будівництві, реконструкції, технічному переоснащенні та
експлуатації запроектованих ними об'єктів.

 

На машини, механізми, устаткування, транспортні засоби і
технологічні процеси, що впроваджуються у виробництво, а також на
продукцію, в стандартах на які містяться вимоги щодо пожежної
безпеки, повинен бути сертифікат, що засвідчує безпеку їх
використання, виданий в установленому порядку.

 

Придбані за кордоном машини, механізми, устаткування,
транспортні засоби, технологічне обладнання вводяться в
експлуатацію лише за умови відповідності їх вимогам нормативних
актів з пожежної безпеки, що діють в Україні.

 

Забороняється застосування в будівництві та на виробництві
матеріалів і речовин, на які немає даних щодо пожежної безпеки.

 

Проектування, реконструкція, технічне переоснащення та
будівництво об'єктів іноземними юридичними особами здійснюються
відповідно до вимог законодавства України.

{ Частина сьома статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1026-V ( 1026-16 ) від 16.05.2007; в редакції Закону N 3038-VI
( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Початок роботи новостворених підприємств, впровадження нових
технологій, передача для виробництва зразків нових
пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та продукції,
оренда будь-яких приміщень здійснюються після видачі відповідного
дозволу органом державного пожежного нагляду, крім випадків
вчинення певних дій щодо провадження господарської діяльності або
видів господарської діяльності на підставі декларації
відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства.

{ Частина восьма статті 10 в редакції Законів N 2185-VI
( 2185-17 ) від 13.05.2010, N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Дозвіл ( 150-2001-п ) видається урядовим органом державного
нагляду у сфері пожежної безпеки та територіальними органами
державного пожежного нагляду в Автономній Республіці Крим,
областях, містах Києві та Севастополі, районах, містах, районах у
містах безоплатно.

{ Частина дев'ята статті 10 в редакції Закону N 2185-VI
( 2185-17 ) від 13.05.2010 }

Дозвіл є безстроковим документом.

{ Частина десята статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 )
від 13.05.2010 }

Дозвіл не оформлюється:

 

у разі прийняття в експлуатацію об'єктів нового будівництва,
реконструкції, реставрації, капітального ремонту об'єктів в
установленому законодавством порядку; { Абзац другий частини
одинадцятої статті 10 в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від
17.02.2011 }

 

на орендовані торговельні місця, кіоски та контейнери, якщо
вони розміщені на ринку, на експлуатацію якого видано дозвіл,
відповідно до схеми, погодженої з органом державного пожежного
нагляду у встановленому порядку.

{ Частина одинадцята статті 10 в редакції Закону N 2185-VI
( 2185-17 ) від 13.05.2010 }

Новостворені підприємства, у тому числі ті, що розміщуються в
орендованих приміщеннях, які не змінюють виду своєї діяльності
(крім потенційно небезпечних об'єктів) або не належать до
категорії вибухопожежонебезпечних та об'єктів з масовим
перебуванням людей і не розміщуються на території або всередині
зазначених об'єктів, можуть провадити певні дії щодо здійснення
господарської діяльності або видів господарської діяльності на
підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази
вимогам законодавства. Порядок та форма повідомлення про
відповідність матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання
вимогам законодавства встановлюються Кабінетом Міністрів України.
{ Частина дванадцята статті 10 в редакції Закону N 2185-VI
( 2185-17 ) від 13.05.2010; із змінами, внесеними згідно із
Законом N 2367-VI ( 2367-17 ) від 29.06.2010 }


{ Частину тринадцяту статті 10 виключено на підставі Закону
N 3038-VI ( 3038-17 ) від 17.02.2011 }


Орган державного пожежного нагляду протягом десяти робочих
днів з дня подання заявником документів, необхідних для отримання
дозволу, приймає рішення про видачу дозволу або відмову у його
видачі.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010 }

Розміри тарифів, у тому числі їх граничний розмір, на
проведення оцінки (експертизи) затверджуються Кабінетом Міністрів
України.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010 }

Підставами для відмови у видачі дозволу є:

 

подання суб'єктом господарювання документів, необхідних для
одержання дозволу, не в повному обсязі;

 

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання,
недостовірних відомостей;

 

виявлення за результатами оцінки (експертизи) протипожежного
стану підприємства, об'єкта чи приміщення порушень правил пожежної
безпеки, що може призвести до виникнення пожежі або створення
перешкод у її гасінні та евакуації людей.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010 }

Підставами для анулювання дозволу є:

 

звернення суб'єкта господарювання із заявою про анулювання
дозволу;

 

припинення юридичної особи (злиття, приєднання, поділ,
перетворення або ліквідація);

 

припинення суб'єктом господарювання провадження певних дій
щодо здійснення господарської діяльності або видів господарської
діяльності, на здійснення яких було надано дозвіл;

 

виявлення порушень правил пожежної безпеки, що може призвести
до виникнення пожежі або створення перешкод у її гасінні та
евакуації людей;

 

виникнення пожежі, якщо в матеріалах про пожежу зазначено, що
однією з причин її виникнення є порушення вимог законодавства у
сфері пожежної безпеки;

 

недопущення посадових осіб органів державного пожежного
нагляду до здійснення заходів державного нагляду у сфері пожежної
безпеки;

 

встановлення факту надання суб'єктом господарювання в заяві
та документах, що додаються до неї, недостовірної інформації;

 

інші підстави, передбачені законом.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010 }

Рішення про відмову у видачі дозволу або анулювання дозволу
може бути оскаржено до урядового органу державного нагляду у сфері
пожежної безпеки або до суду.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010 }

Анулювання органом державного пожежного нагляду дозволу на
початок роботи та оренду приміщень не позбавляє суб'єкта
господарювання права подати документи на його отримання після
усунення виявлених порушень.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010 }

Встановлення порядку видачі органами державного пожежного
нагляду дозволів на початок роботи новостворених підприємств,
впровадження нових технологій, передачу на виробництво зразків
нових пожежонебезпечних машин, механізмів, устаткування та
продукції, оренду будь-яких приміщень іншими законами не
допускається.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010; із змінами, внесеними згідно із Законом N 3038-VI
( 3038-17 ) від 17.02.2011 }

Дозвіл переоформлюється в разі зміни найменування юридичної
особи або прізвища, імені та по батькові фізичної особи -
підприємця.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010 }

Видача дозволів проводиться органами державного пожежного
нагляду в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010; в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від
17.02.2011 }

Експертиза проектів будівництва на відповідність вимогам
нормативних актів з питань пожежної безпеки проводиться відповідно
до статті 31 Закону України "Про регулювання містобудівної
діяльності" ( 3038-17 ).

{ Частина статті 10 в редакції Закону N 2185-VI ( 2185-17 ) від
13.05.2010; в редакції Закону N 3038-VI ( 3038-17 ) від
17.02.2011 }
{ Стаття 10 в редакції Закону N 393-V ( 393-16 ) від 29.11.2006 }

Стаття 11. Ліцензування діяльності щодо надання послуг і
виконання робіт протипожежного призначення,
сертифікація та контроль продукції на
відповідність вимогам пожежної безпеки

 

Господарська діяльність, пов'язана з наданням послуг і
виконанням робіт протипожежного призначення, провадиться на
підставі ліцензій, що видаються в порядку, встановленому
законодавством.

 

Діяльність, пов'язана з наданням послуг і виконанням робіт
протипожежного призначення, включає:

 

проектування, монтаж, технічне обслуговування засобів
протипожежного захисту та систем опалення, оцінку протипожежного
стану об'єктів;

 

проведення випробувань на пожежну небезпеку речовин,
матеріалів, будівельних конструкцій, виробів і обладнання, а також
пожежної техніки, пожежно-технічного озброєння, продукції
протипожежного призначення на відповідність установленим вимогам.

 

Суб'єкт господарювання може отримати ліцензію на всі види
робіт та послуг за переліком або на його частину залежно від
спроможності дотримання ліцензійних умов.

 

Усі види пожежної техніки та протипожежного устаткування, що
застосовуються для запобігання пожежам та для їх гасіння, повинні
мати сертифікат відповідності.

( Стаття 11 в редакції Закону N 3370-IV ( 3370-15 ) від
19.01.2006 )

Стаття 12. Організація наукових досліджень з проблем
пожежної безпеки

 

Фундаментальні та прикладні наукові дослідження з проблем
пожежної безпеки проводяться Українським науково-дослідним
інститутом пожежної безпеки Міністерства України з питань
надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків
Чорнобильської катастрофи, а також іншими науково-дослідними,
проектно-конструкторськими установами та навчальними закладами
України.

 

Стаття 13. Облік пожеж

 

Відповідно до Закону України "Про державну статистику"
( 2614-12 ) в Україні ведеться єдиний облік пожеж та їх наслідків.

Міністерства, інші центральні органи виконавчої влади,
підприємства, установи та організації зобов'язані вести облік
пожеж, які виникають на об'єктах, що належать або підконтрольні
їм, аналізувати причини їх виникнення та вживати заходів до їх
усунення.

 

Стаття 14. Мета і завдання пожежної охорони

 

Пожежна охорона створюється з метою захисту життя і здоров'я
громадян, приватної, колективної та державної власності від пожеж,
підтримання належного рівня пожежної безпеки на об'єктах і в
населених пунктах.

Основними завданнями пожежної охорони є:

здійснення контролю за дотриманням протипожежних вимог;

запобігання пожежам і нещасним випадкам на них;

гасіння пожеж, рятування людей та надання допомоги в
ліквідації наслідків аварій, катастроф і стихійного лиха.

Забороняється використання пожежної охорони для виконання
завдань, не передбачених цим Законом.

 

Стаття 15. Види пожежної охорони

 

Пожежна охорона поділяється на державну, відомчу, місцеву та
добровільну.

( Стаття 15 із змінами, внесеними згідно із Законом N 138-IV
( 138-15 ) від 12.09.2002 )

Стаття 16. Державна пожежна охорона

 

Державна пожежна охорона формується на базі існуючих
воєнізованої та професійної пожежної охорони, входить до системи
Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах
захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і
здійснює державний пожежний нагляд. ( Частина перша статті 16 із
змінами, внесеними згідно із Законом N 1181-IV ( 1181-15 ) від
18.09.2003 )

Державна пожежна охорона створюється в містах, інших
населених пунктах, на промислових та інших об'єктах незалежно від
форм власності у порядку, що визначається Кабінетом Міністрів
України.

Державна пожежна охорона складається з підрозділів, апаратів
управління та допоміжних служб, а також пожежно-технічних
навчальних закладів і науково-дослідних установ Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи.

Державна пожежна охорона є одночасно самостійною
протипожежною службою цивільної оборони, а також службою, яка в
межах своєї компетенції виконує мобілізаційну роботу.

 

Стаття 17. Особовий склад державної пожежної охорони

 

Особовий склад державної пожежної охорони поділяється на
рядовий та начальницький. Йому видається формений одяг за
зразками, що встановлюються Кабінетом Міністрів України для
особового складу підрозділів внутрішньої служби. На нього
поширюються і відповідні відзнаки. Особовий склад чергових
підрозділів для роботи на пожежах забезпечується спеціальним
одягом, спорядженням і засобами індивідуального захисту. Особам
рядового та начальницького складу державної пожежної охорони
присвоюються відповідно до чинного законодавства спеціальні звання
внутрішньої служби.

Використання спеціальних звань, відзнак і форменого одягу
особового складу державної пожежної охорони особою, яка не є її
працівником, тягне за собою відповідальність відповідно до чинного
законодавства.

 

Стаття 18. Права та обов'язки особового складу державної
пожежної охорони

 

Особи начальницького складу державної пожежної охорони є
представниками органів виконавчої влади, їх законні вимоги є
обов'язковими для виконання всіма посадовими особами та
громадянами.

Працівники (особи рядового та начальницького складу, а також
робітники і службовці) державної пожежної охорони під час
виконання покладених на них обов'язків керуються чинним
законодавством України про пожежну безпеку та підпорядковуються
тільки своїм безпосереднім і прямим начальникам. Ніхто інший, за
винятком уповноважених посадових осіб, не має права втручатися в
законну діяльність працівника державної пожежної охорони.

Ніхто не має права покласти на працівника державної пожежної
охорони виконання обов'язків, не передбачених чинним
законодавством.

Посадові особи державної пожежної охорони зобов'язані:

використовувати в межах своєї компетенції надані їм
повноваження щодо запобігання та припинення правопорушень у галузі
пожежної безпеки, а також сили та засоби при гасінні пожеж і
рятуванні людей;

брати участь у здійсненні технічної політики щодо
удосконалення та впровадження техніки, систем та засобів
протипожежного захисту, форм і методів профілактики пожеж;

сприяти розвитку самосвідомості та ініціативи громадян у
питаннях боротьби з пожежами, виконання законодавства у галузі
пожежної безпеки;

зберігати в таємниці державну та комерційну інформацію, що
стає відомою їм у зв'язку з виконанням службових обов'язків.

Особи рядового та начальницького складу державної пожежної
охорони при виявленні пожежі у позаслужбовий час зобов'язані
повідомити про неї пожежну охорону і до її прибуття взяти на себе
керівництво гасінням пожежі та рятуванням людей, організувати
надання екстреної медичної допомоги потерпілим та у разі
необхідності і наявності можливості надати першу домедичну
допомогу потерпілим на місці події.

{ Частина п'ята статті 18 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5081-VI ( 5081-17 ) від 05.07.2012 }

Особовому складу державної пожежної охорони на час виконання
службових обов'язків, пов'язаних із запобіганням пожежам,
підрозділами державної пожежної охорони надаються проїзні квитки
на всі види громадського транспорту міського, приміського і
місцевого сполучення (крім таксі) у порядку, встановленому
Кабінетом Міністрів України. ( Частина шоста статті 18 в редакції
Закону N 618/97-ВР від 05.11.97 )

За неналежне виконання службових обов'язків особовий склад
державної пожежної охорони несе відповідальність у порядку,
встановленому чинним законодавством.

 

Стаття 19. Прийняття на службу до державної пожежної охорони

 

На службу до державної пожежної охорони приймаються на
контрактній основі громадяни, які досягли вісімнадцятирічного
віку, здатні за своїми здібностями, освітою та станом здоров'я
виконувати покладені на них обов'язки. Призовники для проходження
строкової військової служби не приймаються на службу до державної
пожежної охорони, за винятком пожежно-технічних навчальних
закладів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи,
до яких вступає молодь допризовного віку.

Особи рядового та начальницького складу державної пожежної
охорони складають присягу, текст якої затверджується Кабінетом
Міністрів України. ( Частина друга статті 19 в редакції Закону
N 1181-IV ( 1181-15 ) від 18.09.2003 )

На зазначену службу не можуть бути прийняті особи, які раніше
були засуджені за вчинення злочинів.

 

Стаття 20. Проходження служби в державній пожежній охороні

 

Порядок та умови проходження служби в державній пожежній
охороні регламентуються Положенням про проходження служби особовим
складом органів внутрішніх справ, затверджуваним Кабінетом
Міністрів України.


{ Частину другу статті 20 виключено на підставі Закону
N 1014-V ( 1014-16 ) від 11.05.2007 }


Особи, які закінчили вищі навчальні заклади Міністерства
України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і яким присвоєно
спеціальне звання начальницького складу державної пожежної
охорони, звільняються від призову на строкову військову службу.
{ Частина третя статті 20 в редакції Закону N 1014-V ( 1014-16 )
від 11.05.2007 }

Працівники державної пожежної охорони мають право створювати
у встановленому порядку свої професійні спілки.

Рядовому та начальницькому складу, робітникам і службовцям
державної пожежної охорони забороняється перебувати в будь-яких
політичних партіях і рухах, організовувати або брати участь у
страйках.

Трудові відносини робітників і службовців, які уклали
трудовий договір з державною пожежною охороною, регулюються
законодавством про працю.

 

Стаття 21. Оплата праці особового складу державної
пожежної охорони

 

Умови оплати праці особового складу державної пожежної
охорони відповідають умовам оплати праці осіб рядового і
начальницького складу органів внутрішніх справ, встановленим
Кабінетом Міністрів України, і мають забезпечувати достатні
матеріальні умови для комплектування якісного особового складу
державної пожежної охорони, диференційовано враховувати характер і
умови роботи, стимулювати досягнення високих результатів у
службовій діяльності і компенсувати їх фізичні та інтелектуальні
затрати.


{ Частину другу статті 21 виключено на підставі Закону
N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }


Стаття 22. Соціальний захист працівників державної
пожежної охорони

 

Працівникам державної пожежної охорони держава гарантує
соціальний захист.

Особовий склад державної пожежної охорони користується
пільгами при розподілі житла, встановленні квартирних телефонів,
влаштуванні дітей у дитячі дошкільні заклади.

Жила площа особам рядового та начальницького складу державної
пожежної охорони надається місцевими органами виконавчої влади,
органами місцевого та регіонального самоврядування, відповідними
міністерствами та відомствами у першочерговому порядку.

Службові жилі приміщення можуть надаватися посадовим особам
державної пожежної охорони, перелік яких установлюється Кабінетом
Міністрів України.

Працівники державної пожежної охорони, які виконують
обов'язки щодо охорони об'єктів, мають право на одержання трудових
і соціально-побутових пільг, передбачених для працівників цих
об'єктів.

Особовому складу державної пожежної охорони та членам їх
сімей надається 50-відсоткова знижка плати за жилу площу,
комунальні послуги, а також паливо в межах норм, встановлених
законодавством, за умови, якщо розмір наданих пільг у грошовому
еквіваленті разом із середньомісячним сукупним доходом цієї особи
за попередні шість місяців не перевищує величини доходу, який дає
право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному
Кабінетом Міністрів України. { Частина шоста статті 22 в редакції
Закону N 107-VI ( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано
неконституційною згідно з Рішенням Конституційного Суду
N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від 22.05.2008 }

За особами рядового та начальницького складу державної
пожежної охорони, звільненими зі служби за віком, через хворобу
або за вислугою років, зберігається право на пільги відповідно до
цього Закону за умови, якщо середньомісячний сукупний доход сім'ї
в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців не перевищує
величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у
порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. { Частина сьома
статті 22 із змінами, внесеними згідно із Законом N 107-VI
( 107-17 ) від 28.12.2007 - зміну визнано неконституційною згідно
з Рішенням Конституційного Суду N 10-рп/2008 ( v010p710-08 ) від
22.05.2008 }

Особи рядового та начальницького складу державної пожежної
охорони мають право на одержання кредитів на індивідуальне та
кооперативне житлове будівництво в розстрочку на 20 років з
погашенням 50 відсотків наданої позички за рахунок відповідних
фондів Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у
справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи
і бюджетів місцевого та регіонального самоврядування.

Місцеві органи виконавчої влади можуть продавати на пільгових
умовах житло особам рядового та начальницького складу державної
пожежної охорони із знижкою до 50 відсотків його вартості.

 

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про загальнообов'язкове державне соціальне
страхування від нещасного випадку на виробництві
та професійного захворювання, які спричинили
втрату працездатності

Цей Закон відповідно до Конституції України ( 254к/96-ВР ) та
Основ законодавства України про загальнообов'язкове державне
соціальне страхування ( 16/98-ВР ) визначає правову основу,
економічний механізм та організаційну структуру
загальнообов'язкового державного соціального страхування громадян
від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання,
які призвели до втрати працездатності або загибелі застрахованих
на виробництві (далі - страхування від нещасного випадку).

 

Страхування від нещасного випадку є самостійним видом
загальнообов'язкового державного соціального страхування, за
допомогою якого здійснюється соціальний захист, охорона життя та
здоров'я громадян у процесі їх трудової діяльності.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.