Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Умови розміру оплати праці суддів визначаються законом. 9 глава

 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим
Законом;

 

забезпечити перегляд і скасування міністерствами та іншими
центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових
актів, що суперечать цьому Закону.

 

5. Статтю 6 Закону України "Про страхування" ( 85/96-ВР )
(Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 18, ст. 78; 1998 р.,
N 2, ст. 4, N 11-12, ст. 50; 1999 р., N 4, ст. 35; 2000 р.,
N 19, ст. 143) доповнити пунктом 29-1 такого змісту:

 

"29-1) страхування цивільної відповідальності суб'єктів
господарювання за шкоду, яку може бути заподіяно аваріями на
об'єктах підвищеної небезпеки".

 

 

З А К О Н У К Р А Ї Н И

Про відпустки

Цей Закон встановлює державні гарантії права на відпустки,
визначає умови, тривалість і порядок надання їх працівникам для
відновлення працездатності, зміцнення здоров'я, а також для
виховання дітей, задоволення власних життєво важливих потреб та
інтересів, всебічного розвитку особи.

 

Р о з д і л I

 

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

Стаття 1. Законодавство про відпустки

 

Державні гарантії та відносини, пов'язані з відпусткою,
регулюються Конституцією України ( 254к/96-ВР ), цим Законом,
Кодексом законів про працю України ( 322-08 ), іншими законами та
нормативно-правовими актами України.

 

Стаття 2. Право на відпустки

 

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у
трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями
незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої
належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної
особи (далі - підприємство).

 

Іноземці та особи без громадянства, які працюють в Україні,
мають право на відпустки нарівні з громадянами України.{ Частина друга статті 2 із змінами, внесеними згідно із Законом
N 5462-VI ( 5462-17 ) від 16.10.2012 }

Право на відпустки забезпечується:

 

гарантованим наданням відпустки визначеної тривалості із
збереженням на її період місця роботи (посади), заробітної плати
(допомоги) у випадках, передбачених цим Законом;

 

забороною заміни відпустки грошовою компенсацією, крім
випадків, передбачених статтею 24 цього Закону.

 

Стаття 3. Право на відпустки у разі звільнення

 

За бажанням працівника у разі його звільнення (крім
звільнення за порушення трудової дисципліни) йому має бути надано
невикористану відпустку з наступним звільненням. Датою звільнення
в цьому разі є останній день відпустки.

 

У разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку
трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням
надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково
перевищує строк трудового договору. У цьому випадку чинність
трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

 

Стаття 4. Види відпусток

 

Установлюються такі види відпусток:

 

1) щорічні відпустки:

 

основна відпустка (стаття 6 цього Закону);

 

додаткова відпустка за роботу із шкідливими та важкими
умовами праці (стаття 7 цього Закону);

 

додаткова відпустка за особливий характер праці (стаття 8
цього Закону);

 

інші додаткові відпустки, передбачені законодавством;

 

2) додаткові відпустки у зв'язку з навчанням (статті 13, 14 і
15 цього Закону);

 

3) творча відпустка (стаття 16 цього Закону);

 

3-1) відпустка для підготовки та участі в змаганнях (стаття
16-1 цього Закону); { Частину першу статті 4 доповнено пунктом 3-1
згідно із Законом N 1724-VI ( 1724-17 ) від 17.11.2009 }

 

4) соціальні відпустки:

 

відпустка у зв'язку з вагітністю та пологами (стаття 17 цього
Закону);

 

відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного
віку (стаття 18 цього Закону);

 

відпустка у зв'язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього
Закону); { Пункт 4 частини першої статті 4 доповнено абзацом
згідно із Законом N 573-VI ( 573-17 ) від 23.09.2008 }

 

додаткова відпустка працівникам, які мають дітей (стаття 19
цього Закону);

 

5) відпустки без збереження заробітної плати (статті 25, 26
цього Закону).

 

Законодавством, колективним договором, угодою та трудовим
договором можуть установлюватись інші види відпусток.

 

Стаття 5. Визначення тривалості відпусток

 

Тривалість відпусток визначається цим Законом, іншими
законами та нормативно-правовими актами України і незалежно від
режимів та графіків роботи розраховується в календарних днях.

 

Святкові та неробочі дні (стаття 73 Кодексу законів про працю
України) при визначенні тривалості щорічних відпусток та
додаткової відпустки працівникам, які мають дітей (стаття 19 цього
Закону), не враховуються. ( Частина друга статті 5 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від
02.11.2000 )

 

Р о з д і л II

 

ЩОРІЧНІ ВІДПУСТКИ

 

Стаття 6. Щорічна основна відпустка та її тривалість

 

Щорічна основна відпустка надається працівникам тривалістю не
менш як 24 календарних дні за відпрацьований робочий рік, який
відлічується з дня укладення трудового договору.

 

Промислово-виробничому персоналу вугільної, сланцевої,
металургійної, електроенергетичної промисловості, а також
зайнятому на відкритих гірничих роботах, на роботах на поверхні
шахт, розрізів, кар'єрів і рудників, на будівельно-монтажних
роботах у шахтному будівництві, на транспортуванні та збагаченні
корисних копалин надається щорічна основна відпустка тривалістю
24 календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих
роки на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.

 

Працівникам, зайнятим на підземних гірничих роботах та в
розрізах, кар'єрах і рудниках глибиною 150 метрів і нижче,
надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів
незалежно від стажу роботи, а в розрізах, кар'єрах і рудниках
глибиною до 150 метрів - 24 календарних дні із збільшенням на 4
календарних дні при стажі роботи на даному підприємстві 2 роки і
більше.

 

Працівникам лісової промисловості та лісового господарства,
державних заповідників, національних парків, що мають лісові
площі, лісомисливських господарств, постійних лісозаготівельних і
лісогосподарських підрозділів інших підприємств, а також лісництв
надається щорічна основна відпустка тривалістю 28 календарних днів
за Списком робіт, професій і посад ( 570-97-п ), затверджуваним
Кабінетом Міністрів України.

 

Воєнізованому особовому складу гірничорятувальних частин
надається щорічна основна відпустка тривалістю 30 календарних
днів, невоєнізованим працівникам гірничорятувальних частин - 24
календарних дні із збільшенням за кожних два відпрацьованих роки
на 2 календарних дні, але не більше 28 календарних днів.

 

Керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти,
навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і
закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та
науковим працівникам надається щорічна основна відпустка
тривалістю до 56 календарних днів у порядку ( 346-97-п ),
затверджуваному Кабінетом Міністрів України. ( Частина шоста
статті 6 в редакції Закону N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 )

 

Інвалідам I і II груп надається щорічна основна відпустка
тривалістю 30 календарних днів, а інвалідам III групи - 26
календарних днів.

 

Особам віком до вісімнадцяти років надається щорічна основна
відпустка тривалістю 31 календарний день.

 

Сезонним працівникам, а також тимчасовим працівникам
відпустка надається пропорційно до відпрацьованого ними часу.
Список сезонних робіт і сезонних галузей затверджується Кабінетом
Міністрів України.

 

Положення цієї статті щодо тривалості щорічної основної
відпустки не поширюються на працівників, тривалість відпустки яким
установлюється іншими актами законодавства, проте тривалість їх
відпустки не може бути меншою за передбачену частинами першою,
сьомою і восьмою цієї статті.

 

Стаття 7. Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими
і важкими умовами праці та її тривалість

 

( Стаття 7 вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з
Постановою ВР N 505/96-ВР від 15.11.96 )

Щорічна додаткова відпустка за роботу із шкідливими і важкими
умовами праці тривалістю до 35 календарних днів надається
працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом
на здоров'я шкідливих виробничих факторів, за Списком виробництв,
цехів, професій і посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів
України.

Конкретна тривалість відпустки, зазначеної в частині першій
цієї статті, встановлюється колективним чи трудовим договором
залежно від результатів атестації робочих місць за умовами праці
та часу зайнятості працівника в цих умовах.

 

Стаття 8. Щорічна додаткова відпустка за особливий характер
праці та її тривалість

 

( Стаття 8 вводиться в дію з 1 січня 1998 року згідно з
Постановою ВР N 505/96-ВР від 15.11.96 )


Щорічна додаткова відпустка за особливий характер праці
надається:

 

1) окремим категоріям працівників, робота яких пов'язана з
підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або
виконується в особливих природних географічних і геологічних
умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, - тривалістю до
35 календарних днів за Списком виробництв, робіт, професій і
посад, затверджуваним Кабінетом Міністрів України;

2) працівникам з ненормованим робочим днем - тривалістю до 7
календарних днів згідно із списками посад, робіт та професій,
визначених колективним договором, угодою.

 

Конкретна тривалість щорічної додаткової відпустки за
особливий характер праці встановлюється колективним чи трудовим
договором залежно від часу зайнятості працівника в цих умовах.

 

Стаття 9. Обчислення стажу роботи, що дає право на щорічну
відпустку

 

До стажу роботи, що дає право на щорічну основну відпустку
(стаття 6 цього Закону), зараховуються:

 

1) час фактичної роботи (в тому числі на умовах неповного
робочого часу) протягом робочого року, за який надається
відпустка; ( Пункт 1 частини першої статті 9 в редакції Закону
N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 )

2) час, коли працівник фактично не працював, але за ним
згідно з законодавством зберігалися місце роботи (посада) та
заробітна плата повністю або частково (в тому числі час оплаченого
вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або
переведенням на іншу роботу);

3) час, коли працівник фактично не працював, але за ним
зберігалося місце роботи (посада) і йому виплачувалася допомога по
державному соціальному страхуванню, за винятком частково
оплачуваної відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею
трирічного віку;

4) час, коли працівник фактично не працював, але за ним
зберігалося місце роботи (посада) і йому не виплачувалася
заробітна плата у порядку, визначеному статтями 25 і 26 цього
Закону, за винятком відпустки без збереження заробітної плати для
догляду за дитиною до досягнення нею шестирічного віку, а в разі
якщо дитина хвора на цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), -
до досягнення дитиною шістнадцятирічного віку; ( Пункт 4 частини
першої статті 9 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000, N 2318-IV ( 2318-15 ) від
12.01.2005 )

5) час навчання з відривом від виробництва тривалістю менше
10 місяців на денних відділеннях професійно-технічних навчальних
закладів;

6) час навчання новим професіям (спеціальностям) осіб,
звільнених у зв'язку із змінами в організації виробництва та
праці, у тому числі з ліквідацією, реорганізацією або
перепрофілюванням підприємства, скороченням чисельності або штату
працівників;

7) інші періоди роботи, передбачені законодавством.

 

До стажу роботи, що дає право на щорічні додаткові відпустки
(статті 7 та 8 цього Закону), зараховуються:

 

1) час фактичної роботи із шкідливими, важкими умовами або з
особливим характером праці, якщо працівник зайнятий у цих умовах
не менше половини тривалості робочого дня, встановленої для
працівників даного виробництва, цеху, професії або посади;

2) час щорічних основної та додаткових відпусток за роботу із
шкідливими, важкими умовами і за особливий характер праці;

3) час роботи вагітних жінок, переведених на підставі
медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають
впливу несприятливих виробничих факторів.

 

Якщо працівник, переведений на роботу на інше підприємство,
повністю або частково не використав щорічні основну та додаткові
відпустки і не одержав за них грошову компенсацію, то до стажу
роботи, що дає право на щорічні основну та додаткові відпустки,
зараховується час, за який він не використав ці відпустки за
попереднім місцем роботи. ( Частина третя статті 9 в редакції
Закону N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000 )

 

Стаття 10. Порядок надання щорічних відпусток

 

( Частина перша статті 10 вводиться в дію з 1 січня 1998
року згідно з Постановою ВР N 505/96-ВР від 15.11.96 )

Щорічна додаткова відпустка, передбачена статтею 7 та
пунктами 1 і 2 частини першої статті 8 цього Закону, надається
понад щорічну основну відпустку за однією підставою, обраною
працівником. Порядок надання додаткової відпустки з кількох
підстав встановлює Кабінет Міністрів України. ( Частина перша
статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III
( 2073-14 ) від 02.11.2000 )

 

Щорічні додаткові відпустки за бажанням працівника можуть
надаватись одночасно з щорічною основною відпусткою або окремо від
неї.

 

Загальна тривалість щорічних основної та додаткових відпусток
не може перевищувати 59 календарних днів, а для працівників,
зайнятих на підземних гірничих роботах, - 69 календарних днів.

 

Щорічні основна та додаткові відпустки надаються працівникові
з таким розрахунком, щоб вони були використані, як правило, до
закінчення робочого року.

 

Право працівника на щорічні основну та додаткові відпустки
повної тривалості у перший рік роботи настає після закінчення
шести місяців безперервної роботи на даному підприємстві.

 

У разі надання працівникові зазначених щорічних відпусток до
закінчення шестимісячного терміну безперервної роботи їх
тривалість визначається пропорційно до відпрацьованого часу, за
винятком випадків, передбачених частиною сьомою цієї статті.

 

Щорічні відпустки повної тривалості до настання
шестимісячного терміну безперервної роботи у перший рік роботи на
даному підприємстві за бажанням працівника надаються:

1) жінкам - перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та
пологами або після неї, а також жінкам, які мають двох і більше
дітей віком до 15 років або дитину-інваліда;

2) інвалідам;

3) особам віком до вісімнадцяти років;

4) чоловікам, дружини яких перебувають у відпустці у зв'язку
з вагітністю та пологами;

5) особам, звільненим після проходження строкової військової
або альтернативної (невійськової) служби, якщо після звільнення із
служби вони були прийняті на роботу протягом трьох місяців, не
враховуючи часу переїзду до місця проживання; { Пункт 5 частини
сьомої статті 10 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1276-VI
( 1276-17 ) від 16.04.2009 }

6) сумісникам - одночасно з відпусткою за основним місцем
роботи;

7) працівникам, які успішно навчаються в навчальних закладах
та бажають приєднати відпустку до часу складання іспитів, заліків,
написання дипломних, курсових, лабораторних та інших робіт,
передбачених навчальною програмою;

8) працівникам, які не використали за попереднім місцем
роботи повністю або частково щорічну основну відпустку і не
одержали за неї грошової компенсації;

9) працівникам, які мають путівку (курсівку) для
санаторно-курортного (амбулаторно-курортного) лікування;

10) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

11) в інших випадках, передбачених законодавством,
колективним або трудовим договором.

 

Працівникам, діти яких у віці до 18 років вступають до
навчальних закладів, розташованих в іншій місцевості, за їхнім
бажанням надається щорічна відпустка або її частина (не менш як 12
календарних днів) для супроводження дитини до місця розташування
навчального закладу та у зворотному напрямі. За наявності двох або
більше дітей зазначеного віку така відпустка надається окремо для
супроводження кожної дитини. ( Статтю 10 доповнено частиною згідно
із Законом N 2622-IV ( 2622-15 ) від 02.06.2005 )

 

Щорічні відпустки за другий та наступні роки роботи можуть
бути надані працівникові в будь-який час відповідного робочого
року.

 

Черговість надання відпусток визначається графіками, які
затверджуються власником або уповноваженим ним органом за
погодженням з виборним органом первинної профспілкової організації
(профспілковим представником) чи іншим уповноваженим на
представництво трудовим колективом органом, і доводиться до відома
всіх працівників. При складанні графіків ураховуються інтереси
виробництва, особисті інтереси працівників та можливості для їх
відпочинку. ( Частина статті 10 із змінами, внесеними згідно із
Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

 

Конкретний період надання щорічних відпусток у межах,
установлених графіком, узгоджується між працівником і власником
або уповноваженим ним органом, який зобов'язаний письмово
повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за
два тижні до встановленого графіком терміну. ( Частина статті 10
із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 ) від
02.11.2000 )

 

Власник або уповноважений ним орган зобов'язаний вести облік
відпусток, що надаються працівникам.

 

Щорічні відпустки за бажанням працівника в зручний для нього
час надаються:

 

1) особам віком до вісімнадцяти років;

2) інвалідам;

3) жінкам перед відпусткою у зв'язку з вагітністю та пологами
або після неї;

4) жінкам, які мають двох і більше дітей віком до 15 років
або дитину-інваліда;

5) одинокій матері (батьку), які виховують дитину без батька
(матері); опікунам, піклувальникам або іншим самотнім особам, які
фактично виховують одного або більше дітей віком до 15 років за
відсутності батьків;

6) дружинам (чоловікам) військовослужбовців;

7) ветеранам праці та особам, які мають особливі трудові
заслуги перед Батьківщиною;

8) ветеранам війни, особам, які мають особливі заслуги перед
Батьківщиною, а також особам, на яких поширюється чинність Закону
України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту" ( 3551-12 );

9) батькам - вихователям дитячих будинків сімейного типу;

10) в інших випадках, передбачених законодавством,
колективним або трудовим договором.

 

Керівним, педагогічним, науковим, науково-педагогічним
працівникам, спеціалістам навчальних закладів щорічні відпустки
повної тривалості у перший та наступні робочі роки надаються у
період літніх канікул незалежно від часу прийняття їх на роботу.

 

Працівникам, які навчаються в навчальних закладах без відриву
від виробництва, щорічні відпустки за їх бажанням приєднуються до
часу проведення настановних занять, виконання лабораторних робіт,
складання заліків та іспитів, часу підготовки і захисту дипломного
проекту та інших робіт, передбачених навчальною програмою.

 

Працівникам, які навчаються в середніх загальноосвітніх
вечірніх (змінних) школах, класах, групах з очною, заочною формами
навчання при загальноосвітніх школах, щорічні відпустки за їх
бажанням надаються з таким розрахунком, щоб вони могли бути
використані до початку навчання в цих закладах.

 

Працівникам художньо-постановочної частини і творчим
працівникам театрів щорічні відпустки повної тривалості надаються
в літній період у кінці театрального сезону незалежно від часу
прийняття їх на роботу.

 

Стаття 11. Перенесення щорічної відпустки

 

Щорічна відпустка на вимогу працівника повинна бути
перенесена на інший період у разі:

 

1) порушення власником або уповноваженим ним органом терміну
письмового повідомлення працівника про час надання відпустки
(частина десята статті 10 цього Закону); ( Пункт 1 частини першої
статті 11 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III
( 2073-14 ) від 02.11.2000 )

2) несвоєчасної виплати власником або уповноваженим ним
органом заробітної плати працівнику за час щорічної відпустки
(частина перша статті 21 цього Закону).

 

Щорічна відпустка повинна бути перенесена на інший період або
продовжена в разі:

 

1) тимчасової непрацездатності працівника, засвідченої у
встановленому порядку;

2) виконання працівником державних або громадських
обов'язків, якщо згідно з законодавством він підлягає звільненню
на цей час від основної роботи із збереженням заробітної плати;

3) настання строку відпустки у зв'язку з вагітністю та
пологами;

4) збігу щорічної відпустки з відпусткою у зв'язку з
навчанням.

 

Щорічна відпустка за ініціативою власника або уповноваженого
ним органу, як виняток, може бути перенесена на інший період
тільки за письмовою згодою працівника та за погодженням з виборним
органом первинної профспілкової організації (профспілковим
представником) або іншим уповноваженим на представництво трудовим
колективом органом у разі, коли надання щорічної відпустки в
раніше обумовлений період може несприятливо відбитися на
нормальному ході роботи підприємства, та за умови, що частина
відпустки тривалістю не менше 24 календарних днів буде використана
в поточному робочому році. ( Частина третя статті 11 із змінами,
внесеними згідно із Законом N 1096-IV ( 1096-15 ) від 10.07.2003 )

 

У разі перенесення щорічної відпустки новий термін її надання
встановлюється за згодою між працівником і власником або
уповноваженим ним органом. Якщо причини, що зумовили перенесення
відпустки на інший період, настали під час її використання, то
невикористана частина щорічної відпустки надається після
закінчення дії причин, які її перервали, або за згодою сторін
переноситься на інший період з додержанням вимог статті 12 цього
Закону.

 

Забороняється ненадання щорічних відпусток повної тривалості
протягом двох років підряд, а також ненадання їх протягом робочого
року особам віком до вісімнадцяти років та працівникам, які мають
право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і
важкими умовами чи з особливим характером праці.

 

Стаття 12. Поділ щорічної відпустки на частини. Відкликання з
відпустки

 

Щорічну відпустку на прохання працівника може бути поділено
на частини будь-якої тривалості за умови, що основна безперервна
її частина становитиме не менше 14 календарних днів. ( Частина
перша статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законами
N 2073-III ( 2073-14 ) від 02.11.2000, N 490-IV ( 490-15 ) від
06.02.2003 )

 

Невикористану частину щорічної відпустки має бути надано
працівнику, як правило, до кінця робочого року, але не пізніше 12
місяців після закінчення робочого року, за який надається
відпустка.

 

Відкликання з щорічної відпустки допускається за згодою
працівника лише для відвернення стихійного лиха, виробничої аварії
або негайного усунення їх наслідків, для відвернення нещасних
випадків, простою, загибелі або псування майна підприємства з
додержанням вимог частини першої цієї статті та в інших випадках,
передбачених законодавством. У разі відкликання працівника з
відпустки його працю оплачують з урахуванням тієї суми, що була
нарахована на оплату невикористаної частини відпустки. ( Частина
третя статті 12 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III
( 2073-14 ) від 02.11.2000 )

 

Р о з д і л III

 

ДОДАТКОВІ ВІДПУСТКИ У ЗВ'ЯЗКУ З НАВЧАННЯМ. ТВОРЧА
ВІДПУСТКА. ВІДПУСТКА ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ЗМАГАННЯХ

 

{ Назва розділу III із змінами, внесеними згідно із Законом
N 1724-VI ( 1724-17 ) від 17.11.2009 }

Стаття 13. Відпустка у зв'язку з навчанням у середніх
навчальних закладах

 

Працівникам, які здобувають загальну середню освіту в
середніх загальноосвітніх вечірніх (змінних) школах, класах,
групах з очною, заочною формами навчання при загальноосвітніх
школах, надається додаткова оплачувана відпустка на період
складання:

 

1) випускних іспитів в основній школі - тривалістю 10
календарних днів;

2) випускних іспитів у старшій школі - тривалістю 23
календарних дні;

3) перевідних іспитів в основній та старшій школах - від 4 до
6 календарних днів без урахування вихідних.

 

Працівникам, які складають іспити екстерном за основну або
старшу школу, надається додаткова оплачувана відпустка тривалістю
відповідно 21 та 28 календарних днів.

 

Стаття 14. Відпустка у зв'язку з навчанням у
професійно-технічних навчальних закладах

 

Працівникам, які успішно навчаються на вечірніх відділеннях
професійно-технічних навчальних закладів, надається додаткова
оплачувана відпустка для підготовки та складання іспитів загальною
тривалістю 35 календарних днів протягом навчального року. ( Стаття
14 із змінами, внесеними згідно із Законом N 2073-III ( 2073-14 )
від 02.11.2000 )

 

Стаття 15. Відпустка у зв'язку з навчанням у вищих навчальних
закладах, навчальних закладах післядипломної
освіти та аспірантурі

 

Працівникам, які успішно навчаються без відриву від
виробництва у вищих навчальних закладах з вечірньою та заочною
формами навчання, надаються додаткові оплачувані відпустки:

 

1) на період настановних занять, виконання лабораторних
робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на
першому та другому курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання - 10 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання - 20 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання -
30 календарних днів;

 

2) на період настановних занять, виконання лабораторних
робіт, складання заліків та іспитів для тих, хто навчається на
третьому і наступних курсах у вищих навчальних закладах:

першого та другого рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання - 20 календарних днів,

третього та четвертого рівнів акредитації з вечірньою формою
навчання - 30 календарних днів,

незалежно від рівня акредитації з заочною формою навчання -
40 календарних днів;

 

3) на період складання державних іспитів у вищих навчальних
закладах незалежно від рівня акредитації - 30 календарних днів;


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.