Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

ТЕРМІН ДЙ ТА ІНШІ УМОВИ ПРАЦІ

22. Строк дії контракту з_____ по______ . Контракт набуває

чинності з моменту його підписання сторонами або

23. Сторони можуть передбачити у контракті випадки конфі­денційності умов цього контракту або окремих його частин:

Конфіденційність контракту не поширюється на умови, вре­гульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійсню­ють контроль за їх додержанням.

24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за зго­дою сторін у письмовій формі.

25. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберіга­ються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

Додатки до контракту:_____________________________


Розрахунковий рахунок № (№ свідоцтва про реєстрацію гро-
мадянина-підприємця) в_______________________________

28. Відомості про Працівника:

Домашня адреса:______________ ------------------------------

Домашній телефону___________________ —--------------

Службовий телефон:__________________ --------------------

Паспорт: серія________ №________ виданий «___ »--------- Р-

Вказати орган, що видав паспорт Підстава для пільг з оподаткування та інших пільг

Вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави

Працівник Роботодавець

_______ Ініціали, прізвище Ініціали, прізвище

(підпис) (підпис)

 


Вказується перелік додатків, якщо вони є 26. Інші умови, пов'язані зі специфікою праці:

АДРЕСИ СТОРШ 27. Відомості проРоботодавця:

Повна назва підприємства, установи, організації або прізви­ще, ім'я, по батькові іромадянина-підприємця

Адреса
Додаток 3.3 Зразок заяви про прийняття на роботу


Додаток 3.4 Зразок заяви про переведення на іншу роботу


 


 Директору ВАТ «Діло»
  пану Зоренку М.М.
  Череп Ніни Миколаївни,
  яка мешкає за адресою:
  вул. Костянтинівська, 12,
  кв. 17, Київ 254071,
  тел. 416-15-67
ЗАЯВА  
Прошу прийняти мене на роботу на посаду провідно-
го інженера відділу маркетингу.  
3 умовами праці й зарплати ознайомлена.
Додатки:  
1) копія диплома про вищу освіту на 1 арк. в 1 прим.;
2) трудова книжка;  
3) особистий листок з обліку кадрів на 3 арк. в 1 прим.
27.07.2009 Н. М. Череп
ПОГОДЖЕНО:  
Головний інженер  
Г. В. Агафонова .
підпис
28.07.2009

Директорові ВАТ «Діло» Тарасенку М.М.

провідного інженера відділу маркетингу Череп Ніни Миколаївни

ЗАЯВА

Прошу перевести мене на роботу на посаду началь­ника відділу маркетингу.

20.12.2009 Н.М. Череп

ПОГОДЖЕНО:

Головний інженер

_______ Г В. Агафонова

підпис 21,12.2009

Начальник відділу маркетингу

_______ О. П. Луцій

підпис 21.12.2009


 
Додаток 3.5


Зворотний бік


 


Зразок заяви про звільнення та картка звільненого (форма 1 к)

 

 

  Форма 1к
  Директорові ВАТ «Діло» панові Тарасенку М.М.
  заступника начальника відділу маркетингу Череп Ніни Миколаївни
ЗАЯВА  
Прошу звільнити мене у зв'язку з переїздом за місцем проходження служби мого чоловіка в с. Іванівка Підво-лочиського району Тернопільської області.
12.02.2010 Н. М. Череп
ПОГОДЖЕНО: Головний інженер Г. В. Агафонова
(підпис) 20.02.2010
Начальник відділу маркетингу О. П. Луцій (підпис) 20.02.2010  

 

Код Причини звільнення Код Причини звільнення
Служба в армії Брак місць у дитсадку
Вихід на пенсію за віком Незадовільна організація праці
Вихід на пенсію за інвалідністю Виїзд з міста
Закінчення тимчасової роботи Важка робота
Народження дитини Незадоволення професією
Виїзд за місцем роботи Суперечки з адміністрацією
  чоловіка (жінки) Робота не за фахом
Вступ на навчання Не дозволено перехід в інший цех
Переведення на іншу роботу Віддаленість житла
Низька заробітна плата За станом здоров'я
Через працю в 2-3 зміни Прогул
Відсутність житлової площі Інші причини (вказати)

Форма 2к Картка звільненого

 

№ пор. Дані Розшифрування даних Код
Причина звільнення _  
Стать ЧОЛ. 1 '** жін.  
Вік — до 18 років — 19-26 років — 27-30 років — 31-40 років — понад 40 років  
Освіта виша середня спеціальна середня неповна середня  
Сімейний стан — не має дітей ,"1МЄ дітей  
Стаж роботи на підприємстві до одного року 1-2 роки 2-5 років 5-Ю років понад 10 років  
Житлові умови власний будинок квартира гуртожиток наймає квартиру  
Спеціальність _  
Кваліфікація учень 1-й розряд 2-й розряд 3-й розряд  
    4-й розряд і т.д.  

 
Додаток 3.6 Зразок заяви про роботу за сумісництвом


Додаток 3.7 Зразок заяви про надання навчальної відпустки


 


           
   
 
   
 
 

 

Ректору

Інституту реклами Тимчику В.Л.

Скакуна Ігоря

Миколайовича,

який мешкає за адресою:

вул. Ентузіастів 21, кв. 20,

Київ 254658,

тел. 259-64-81

ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на роботу на посаду доцента кафедри документальних комунікацій за сумісництвом з 01 вересня 2009 року по 31 червня 2010 року.

З умовами праці й зарплати ознайомлений. Додатки:

1) копія диплома про вищу освіту;

2) копія диплома кандидата історичних наук;

3) особистий листок з обліку кадрів на 3 а. в 1 прим.

28.08.2009 І. М. Скакун


Директору ВАТ «ДІЛО» Бондаренку А. Н.

Курбатової Надії Олександрівни, інспектора з кадрів

ЗАЯВА

Прошу надати мені додаткову оплачувану відпустку з 16 по 28 лютого 2009 року для складання екзаменаційної сесії у Сумському державному уншерситеті.

Додаток: довідка-виклик № 3-2865 від 14.02.2009 Сумського державного університету.

15.02.2009 Н.О. Курбатова

 

ПОГОДЖЕНО:

Юрискосульт

_______ В. С. Симаков

(підпис) 15.02.2009


ПОГОДЖЕНО;

Завідувач кафедри документальних комунікацій

_______ І. М. Скакун

(підпис) 29.09.2009


З правилами техніки безпеки ознайомлений


^


 
Додаток 3.6 Зразок заяви про надання творчої відпустки


і\ Додаток 3.9

Зразок наказу про покладення додаткових обов'язків


 


Директору ВАТ «Фаворит» Сельченковій М. П.

Таргонського Івана Івановича, заступника начальника цеху №2


НАКАЗ

01.04.2009 Київ № 237

Про покладення обов язків з ведення військового обліку на Пристайка В. В.

 


 


ЗАЯВА

Прошу надати мені творчу відпустку з 18 по 27 червня 2009 року для захисту кандидатської дисертації.

Додаток: рекомендація № 952-14-01-03 від 08.06.2009 спеціалізованої вченої ради при Національному авіацій­ному університеті (Ш. Киш).

10.06.2009 /./. Таргонський

ПОГОДЖЕНО: Начальник цеху №2

_______ Р. В. Гурак

(підпис) 12.06.2009


Згідно з Законом України «Про військовий облік і вій­ськову службу» та відповідно до Постанови Кабінету Мініс­трів України «Про затвердження Положення про військовий облік військовозобов'язаних і призовників» від 9 червня 1994 року №377

НАКАЗУЮ?

1. Покласти на ПРИСТАЙКА В.В. — старшого інспекто­
ра відділу кадрів з 1 квітня 2009 року обов'язки щодо веден­
ня військового обліку військовозобов'язаних і призовників
та бронювання військовозобов'язаних за підприємством на
період мобілізації і воєнного часу.

2, Встановити Пристайку В.В. з 1 квітня 2009 року доплату
за виконання обов'язків, зазначених у пункті 1 наказу, в розмі­
рі 20 % посадового окладу щомісячно.

Підстава: подання начальника відділу кадрів від 28.03.2009.

Директор __________ В.С. Харченко

. і (підпис)

Погоджено: Юрисконсульт

_______ С.П.Петриченко

(яіфшс)., 16.11.2009

Ознайомлений __________ В.В. Пристайко

(Підпис)


 


До справи №.


Посада, підпис, ініциали та прізвищеДодаток 3.10 Зразок зведеного наказу з особового складу


Продовження додатка 3.10


 


Корпорація нестандартного устаткування
НАКАЗ
17.11.2009 м.Львів №106К

З особового складу

ПРИЗНАЧИТИ:

1. БАБИЧ Ніну Петрівну на посаду провідного бух­
галтера з 19 листопада 2009 року з двотижневим строком
випробування, з окладом 2280 грн на місяць.

Підстава: Заява Н.П.Бабич від 12.11.2009, погоджен­ня головного бухгалтера В.С.Степко.

2. КРАСНОВА Ігоря Миколайовича на тимчасову ро­
боту сторожем адміністративно-господарського відділу
з 18 листопада 2009 року строком на два місяці з окладом
1830 грн на місяць.

Підстава: Заява І.М.Краснова, від 13.11.2009, погод­ження начальника адміністративно-господарського від­ділу К.Л.Жмаченка.

3. ЯКИМЕНКО Ніну Павлівну на посаду бухгалтера
центральної бухгалтерії з 20 листопада 2009 року з дво­
тижневим строком випробування, з окладом 1950 грн на
місяць згідно зі штатним розписом.

Підстава: Заява Н.П. Якименко від 12.11.2009, погод­ження головного бухгалтера С.С.Чепури від 15.11.2009.


ПЕРЕВЕСТИ:

1.ТИМОШЕНКА Сергія Івановича, майстра цеху
№2, на посаду старшого майстра цеху №3 з 17 листопа­
да 2009 р. з окладом 3700 грн на місяць.

Підстава: Заява СІТимошенкавід 14.11.2009, службова записка начальника цеху №3 С.В.Гаврилюка від 15.11.2009.

2. ПЕТРЕНКА Ігоря Володимировича, економіста
відділу праці і зарплати, з 18 листопада 2009 року постій­
но на посаду заступника головного бухгалтера з оплатою
праці згідно зі штатним розписом з окладом 4800 грн на
місяць.

Підстава: доповідна записка головного бухгалтера О.А. Ставнічука від 16.11.2009.

ЗВІЛЬНИТИ:

1. ГЕРАСИМЧУКА Івана Андрійовича, провідного ін­
женера цеху №1,з посади, яку він займає, з 18 листопада
2009 р> у зв'язку з переходом на виборну посаду (п.5 ст.36
КЗпП України).

Підстава: Заява І.А.Герасимчука від 14.11.2009.

2. СЕМЕНЧЕНКА Олексія Івановича, провідного ін­
женера, від займаної посади з 20 листопада 2009 р., у
зв'язку зі скороченням посади та відмовою від запропо­
нованої роботи, з наданням пільг і компенсацій, вста­
новлених ст.49-3 КЗпП України та Законом України
«Про зайнятість населення» (п.1, ст.40 КЗпП України).

Підстава: письмове попередження О.І.Семенченка від 18.11.2009; протокол засідання профкому №7 від 19 листопада 2009 року.


 
Закінчення додатка 3.10


Додаток 3.11 Зразок наказу про прийняття на роботу


 


2. СТЕПАНЕНКА Василя Дмитровича, електромон­тера IV розряду енерговідцілу, з 17 листопада 2009 року в зв'язку з систематичним невиконанням без поважних причин обов'язків, покладених на нього трудовим дого­вором (п. З ст. 40 КЗпП України).

Підстава: службова записка начальника відділу М.Г. Вербицької від 14.11.2009; рішення профспілково­го комітету від 15.11.2009 №16.

Директор ___________ ____ СІ. Демченко

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

1. Головний бухгалтер
Г.В. Зв'ягінцева

(підпис) 16.11.2009

2. Начальник цеху
В.Н. Черняк

(підпис) -16.11.2009

3. Юрисконсульт
С.П. Петриченко

(підпис) 16.11.2009

Проект наказу вносить начальник відділу кадрів

_________ Г.С. Тимчук

(підпис) 16.11.01


МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КЕРІВНИХ

КАДРІВ ОСВІТИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.02. 2009 м. Київ № 87-к

Про прийняття на роботу Кравченко О.П.

КРАВЧЕНКО Ольгу Петрівну прийняти начальни­ком відділу кадрів з 30.02.2009 р. із посадовим окладом 2000 грн щомісячно.

Підстава: заява Кравченко О. Л. від 29.02.2009.

Директор___________________ СІ. Семенченко

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

1. Головний бухгалтер
Н.О. Леміш

(підпис) 29.02. 2009

2. Начальник цеху
В.Н.Черняк

(підпис) ШШ. 2009

3. Юрисконсульт

_________ С.П.Згуровський

(підпис)

29.02. 2009

З наказом ознайомлений

__________ О.П. Кравченко

(підпис)


 
Додаток 3.12

Зразок наказу про прийняття на роботу за сумісництвом


Додаток 3.13 Зразок наказу про переведення на іншу посаду


 


МІНІСТЕРСТВО ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ

ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ

29.02.2009 м. Київ № 87-к

Про прийняття Микитась О.П. на роботу за сумісництвом

МИКИТАСЬ Надію Дмитрівну прийняти за сумісниц­твом доцентом кафедри документознавства та інформацій­но-аналітичної діяльності з 30.02.2009 з посадовим окла­дом 2000 грн щомісячно.

Підстава: заява Микитась Н.Д. від 29.02.2009.

Ректор ____________ Л.Р. Кулаковська

(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

1. Головний бухгалтер
Г.В. Зв'ягінцева

(підпис) 29.02. 2009.

2. Зав. кафедри
В.Н. Фік

(підпис) 29.02. 2009.

3. Юрисконсульт
С.П. Зязюн

(підпис) 29.02. 2009.

З наказом онайомлений
________ Н. Д. Микитась

(підпис) 29.02. 2009.


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.