Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КЕРІВНИКА

17. За виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, Керівнику нараховується заробітна плата за рахунок частки дохо­ду, одержаного підприємством внаслідок його господарської ді­яльності, виходячи з установлених керівнику:

♦ посадового окладу в розмірі___________ грн і фактично від­працьованого часу;

♦ премії у розмірі_________ відсотків нарахованої заробіт­ної плати за посадовим окладом.

Премія не нараховується у разі:__________________________

Перелік випадків, коли премія не нараховується

18. Крім того, Керівникові виплачуються:

♦ винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до чин­ного на підприємстві положення;

♦ винагорода за вислугу років відповідно до чинного на під­приємстві положення;

♦ винагорода за виконання особливо важливих завдань, якщо такі завдання оформлялися за додатковою угодою до кон­тракту в розмірах, визначених додатковими угодами;

♦ частина прибутку, що відповідно до ст. 38 Закону України «Про власність» надходить у розпорядження трудового ко­лективу (за його рішенням).

Умови підвищення або зниження визначеного розміру опла­
ти праці, встановлення надбавок, премій, винагород за підсум­
ками роботи:
у разі______________________________________________


Зазначити підстави і розмір зниження
уразі_____

Зазначити підстави і розмір підвищення
19. Керівнику надається щорічна оплачувана відпустка трива­
лістю робочих днів. Оплата відпустки провадиться,

виходячи з його середнього заробітку, обчисленого у порядку,
встановленому Кабінетом Міністрів України. У разі відпустки
йому надається матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі
________________________ його посадового окладу.(Зазначити величину)

Керівник визначає час Щ порядок використання своєї щоріч­ної відпустки (час початку та завершення, поділу її на частини і т. ін.), за погодженням з Органом управління майном.

20. У разі виходу Керівника на пенсію йому виплачується гро­
шова допомога в розмірі__________ грн (посадових окладів).

21._______________________________________________

Інші умови матеріального забезпечення, не заборонені законодавством

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

22. Уразі невиконання чи неналежного виконання обов'язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з законодавством та цим контрактом.

23. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановле­ному законодавством.

5. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО КОНТРАКТУ ТА ПРИПИНЕННЯ ЙОГО ДІЇ

24. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійсню­ється шляхом підписання додаткових угод.

25. Дія цього контракту припиняється:

а) після закінчення терміну дії;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення терміну дії у випадках, передбачених пункта­
ми 26 і 27 цього контракту;

г) на інших підставах, передбачених законодавством та цим
контрактом.

-Ш. Керівник може бути звільнений з посади, алей контракт розірваний з ініціативи Органу управління майном, зокрема за пропозицією місцевого органу державної виконавчої влади, до закінчення терміну його дії:

а) у разі систематичного невиконання Кершником без поваж­них причин обов'язки*, покладених на нього цим контрактом;


б) у разі одноразового грубого порушення Керівником зако­
нодавства чи обов'язків, передбачених контрактом, що
спричинило для підприємства значні негативні наслідки
(понесено збитки, виплачено штрафи і т.ін.);

в) на інших підставах_____________________________

Визначити, у разі потреби, інші підстави припинення контракту

27. Керівник може за своєю іїгіціативою розірвати контракт до
закінчення термигу його дії:

а) у разі систематичного невиконання Органом управління
майном своїх обов'язки? за контрактом чи прийняття ним рі­
шень, що обмежують чи порушують компетенццо та права Керш-
ника, втручання в його оперативно-розпорядницьку діяльність,
яке морсе призвести або вже призвело до погіршення економіч­
них результатів діяльності підприємства;

б) у разі його хвороби або пшалідності, які перешкоджають ви­
конанню обов'язки! за контрактом, та з інших поважних причин.

28. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Кершника причин встановлюються такі додаткові гарантії та компенсації:______________________ .

29. За два місяці до закіїгчення термигу дії контракту ви* може бути за угодою сторін продовжений або укладений на новий термш.

30. Якщо розірвання контракту проводиться на підставах, вста­новлених у контракті, але не передбачених законодавством, це зазначається в трудовій книжці Кершника з посиланням на пункт 8 частини першоХйгатті 36 Кодексу закошв України про працю.

6. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

31. Цей контракт діє з «___ »____ 200__ р. по «__»_____ 200__ р.

32. Особливі умови (в тому числі конфіденційності):

7. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

33. Відомості про підприємство:

Повна назва______________________________________

Адреса____________________________________________

Розрахунковий рахунок №__________________________


34. Відомості про Орган управління майном:

Повна назва______________________________________

Адреса____________________________________________

Посада, прізвище, ім'я, по батькові керівника Органу управ­
ління майном______________________________________

Службовий телефон керівника Органу управління майном

35. Відомості про Керівника:
Домашня адреса_________

Домашній телефон_______

Службовий телефон________

Паспорт серія_____ №____

виданий «___ »____________ р.

Назва органу, що видав паспорт

36. Цей контракт укладено в двох примірниках, які зберіга­ються у кожної зі сторін і мають однакову юридичну силу.

37.______________________________________________ .

Зазначити, уразі потреби, інші відомості, наприклад перелік


ЗВІТ

керівника підприємства провиконання показників використання державного майна і прибутку

ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

Керівник підприємства_________________________

Прізвище, ім'я, по батькові, посада

Підприємство_____________________________________

Назва, юридична адреса Державний орган управління майном (міністерство, інший орган), що уклав контракт з керівником підприємства,

Назва державного органу

Термін дії контракту_____________________________ ^___

Звітний період____________________________________


додатків до контракту, наявність пільг з оподаткування Керівника

«ПОГОДЖЕНО»


Орган, посада, прізвище, підпис, дата


Керівник

підприємства Ініціали, прізвище

і -.: (підпис)


 


238Додаток 3.2

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ з працівником

____________________ _________________ «___ »_________________

Місце укладання

Підприємство, установа, організація (громадянин)

Повна назва підприємства, установи, організації

або прізвище, ім'я, по батькові громадянина-підприємця

в особі власника або уповноваженого ним органу,

Посада, прізвище, ім'я, по батькові іменований далі Роботодавець, з одного боку, та громадянин

Прізвище,


ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і під­приємством, установою, організацією та громадянином, які з бо­ку останнього реалізуються роботодавцем.

2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються Робо­тодавець і Працівник.

ОБОВ'ЯЗКИ СТОРШ

3. За цим контрактом Працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а Роботодавець зобов'язуєть­ся виплачувати Працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені зако­нодавством, колективним договором і угодою сторін.

4. Працівник зобов'язується (зазначаються основні характе­ристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом ви­робництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил охорони праці, строків її виконання тощо):


 


ім'я, по батькові іменований далі Працівник, з другого бощ уклали цей контракт про таке: Працівник

Прізвище, Ш'я, по батькові приймається (наймається) на роботу

Найменування структурного підрозділу

Шприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо
за професією(посадою)____________________

Повне найменування професії, посади
кваліфікацією__________________________

Розряд, кваліфікаційна категорія

Працівнику (не) встановлюється строк випробування

Тривалість строку випробування


*Ця типова форма не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.

**3апис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тариф­но-класифікаційних довідників посад.

5. Роботодавець зобов'язується організувати працю Працівни­
ка, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати ро-
вйе місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону
праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробни­
чого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підви­
щення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов пра­
ці тощо):____________________________________________ .

6. Роботодавець зобов'язується забезпечити умови праці на робочому місці згідно з достовірними характеристиками, випла­чувати компенсації і пільги Працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:


 
РОБОЧИЙ ЧАС

7. Працівник зобов'язується виконувати правила внутрішньо­
го трудового розпорядку.

8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий
день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):

Вказати необхідне


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.