Пиши Дома Нужные Работы

Обратная связь

Статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка

Встановлена статтею 1863 Кодексу України про адміністративні

Правопорушення


(поштовий індекс, область/АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо,

(№ будинку/корпусу, N квартири/офісу)


Розділ І. Кількість працівників за якісним складомна 31 грудня звітного року


Форма N 6-ПВ (річна) ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Держкомстату України від 17.07.2007 р. № 223

ЗВІТ

ПРО КІЛЬКІСТЬ ПРАЦІВНИКІВ,

ЇХНІЙ ЯКІСНИЙ СКЛАД ТА ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ

За 200_ рік

 

Подають: Терміни
  подання
юридичні особи, ві- не пізніше
докремлені підрозді- 31 січня року,
ли,визначені ш пе- наступного за
реліком органів дер- звітним
жавноїстатистики  
- органу державної  
статистикиза місцем  
знаходження  

 

Назва показників Кодрядка Всього,осіб з них жінки
1. Облікова кількість штатних працівників на кі­нець року, всього 12 000    
з них: 1.2. Кількість працівників, які прийняті на умо­вах неповного робочого дня (тижня) 12 020    
1.3. Кількість працюючих у віці (років): 15-34 12 030    
з них - 15-24 12 040    
- 50-54 12 050    
- 55-59 12 060    
1.4. Кількість працівників, які мають вищу освіту за освітніми рівнями: - неповна та базова вища освіта 12 070    
- повна вища освіта 12 080    

 
 

1.5. Кількість працівників, які отримують пенсію, всього 12 090    
утому числі: - за вислугу років 12 100    
- завіком 12 ПО    
- по інвалідності, всього 12 120    
зних IIIгрупи 12 130    
2. Із загальної кількості працівників (ряд. 12010): 12 140    
2.1. знаходяться у відпустці у зв'язку з вагітністю та полога­ми, всього 12 150    
2.2. знаходяться у відпустці по догляду за дитиною до до­сягнення нею віку, встановленого чинним законодавством, всього 12 160    
2.3. проживають на території інших регіонів (АР Крим, об­ластей, м. Києва, м. Севастополя, поза межами України) 12 170    
2.4. мають науковий ступінь 12 180    
2.5. винахідники і раціоналізатори 12 190    
2.6. зайняті в умовах, що не відповідають санітарно-гігіег нічним нормам (за результатами атестації робочих місць за умовами праці) 12 200    

Розділ II. Підготовка кадрів 

 

 

Назва показників Код рядка Всього, осіб у тому числі:
первинна професійна підготовка перепід­готовка .
всього 3 НИХ жінки всього зних жінки
3. Навчено новим професіям (первин­на професійна підготовка, перепідго­товка), всього (ряд. 13020 + ряд. 13050) 13 01 0          
3.1. безпосередньо на виробництві, всього 13 02 0          
у тому числі за формами навчання: - індивідуальна 13 03 0          
- курсова 13 04 0          

 

3.2. у навчальних закладах різних типів за до­говорами, всього 13 05 0          
у тому числі: - професійно-технічних 13 06 0          
- вищих (І-ІУ рівнів акредитації") 13 07 0          
4. Навчено новим професіям керівників, про­фесіоналів, фахівців (із ряд. 13010) 13 08 0          
5. Крім того, навчались за кордоном 13 09 0          

Розділ III. Підвищення кваліфікації

 

 

 

 

 

 

Назва показників Код рядка • Навчено у звітному році, всього, осіб у тому числі: гр. 1 жінки
керівники професіонали, фахівці технічні службовці кваліфіковані та інші робітники
всього з них підви­щили квалі­фікаційний розряд
6. Підвищили кваліфікацію, всього (ряд. 14020 + ряд. 14030) 14 01" #              
у тому числі: 6.1. безпосередньо на ви­робництві 14 02 0              
6.2. у навчальних закладах різних типів задоговорами 14 03 0              
7. Крім того, навчались за кордоном 14 04 0              

Примітка: При заповненні слід керуватися положеннями Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»

Керівник Виконавець


 
Додаток 1.7.


Розділ І. Стан умов праці


 


Код ЄДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України «Про державну статистику»

Порушення порядку подання або використання даних державних

статистичних спостережень тягне! за собою відповідальність,

яка встановлена статтею 186і Кодексу України

про адміністративні правопорушення

ЗВІТ

ПРО СТАН УМОВ ПРАЩ ПІЛЬГИТА КОМПЕНСАЦІЇ

ЗА РОБОТУМ ЗІ ШКІДЛИВИМИ УМОВАМИ ПРАЦІ

за 200 рік

 

Подають: Терміни подання Форма № 1-ПВ (умови праці)
юридичні особи та їх відокремлені підроз­діли, що здійснюють такі види економіщ І ної діяльності: сільське господарство, мис­ливство та пов'язані з ним послуги (вик­лючаючи мисливство); добувна промисло­вість; переробна промисловість; вироб­ництво та розподілення електроенергії, га­зу та води; будівництво; діяльність тран­спорту та зв'язку, визначені за переліком органів державної статистики - органу дер­жавної статистики за місцезнаходженням не пізніше 31 січня року, наступного за звітним ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Держкомстату України 29.01.2007 №22 Один раз на два роки Поштова
Найменування організації - складача інформації
Поштова адреса
Коди організації-складача
за ЄДРПОУ території (КОАТУУ) виду еконо­мічної діяль-ності (КВЕД) форми власності (КФВ) організацій­но-правової форми гос­подарювання (КОПФГ) міністерства, іншого цен­трального органу, яко­му підпоряд­кована орга­нізація -складач ін­формації (КОДУ)*  
б
             
                 

* Тільки для підприємств державного сектора.


 

Назва показників Код рядка Весь персонал, осіб 3 них жінки
А Б
Облікова кількість штатних працівників на 31 грудня звітного року, всього    
з них працівники, які зайняті в умовах, що не відпові­дають санітарно-гігієнічним нормам (за результатами атестації робочих місць за умовами праці)    
Із рядка 10020 працюють в умовах перевищення гранично допустимих рівнів та концентрації шкідливих факторів виробничого середовища і трудового процесу:
- шкідливих хімічних речовин 1,2 та 3-4 класу небезпеки    
- пилу переважно фіброгенної дії""    
- вібрації (загальної та локальної)    
- шуму, інфразвуку, ультразвуку    
- неіонізуючих випромінювань (радіочастотного діапа­зону, діапазону промислової частоти, оптичного діа­пазону (лазерного випромінювання)    
- біологічних факторів    
- мікроклімату в приміщенні (температури повітря, швидкості руху повітря, відносної вологості повітря, інфрачервоного випромінювання)    
- температури зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі) або атмосферного тиску (підви­щеного або зниженого)    
- важкості праці    
- робочої пози    
- напруженості праці    
Із рядка 10020 працівники молодші 18 років    
Із рядка 10010 кількість працівників, зайнятих:
- на роботах, що заборонені чинними нормативними актами про охорону праці    
- постійно у три- та чотиризмінному режимі    
Довідково. Кількість працівників у найбільш численній зміні в останній робочий день звітного року (не запов­нюють підприємства сільського господарства та пов'язаних з ним послуг)   X
     

 


ТОП 5 статей:
Экономическая сущность инвестиций - Экономическая сущность инвестиций – долгосрочные вложения экономических ресурсов сроком более 1 года для получения прибыли путем...
Тема: Федеральный закон от 26.07.2006 N 135-ФЗ - На основании изучения ФЗ № 135, дайте максимально короткое определение следующих понятий с указанием статей и пунктов закона...
Сущность, функции и виды управления в телекоммуникациях - Цели достигаются с помощью различных принципов, функций и методов социально-экономического менеджмента...
Схема построения базисных индексов - Индекс (лат. INDEX – указатель, показатель) - относительная величина, показывающая, во сколько раз уровень изучаемого явления...
Тема 11. Международное космическое право - Правовой режим космического пространства и небесных тел. Принципы деятельности государств по исследованию...©2015- 2020 pdnr.ru Все права принадлежат авторам размещенных материалов.